K r a g u j e v a c 2 0 0 Supplement 1Yüklə 0,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix05.05.2017
ölçüsü0,67 Mb.
#16758
  1   2   3   4   5   6   7   8

^asopis osnovan 1961.

Godina 42

br. 1

SRPSKO LEKARSKO DRU[TVO

OKRU@NA PODRU@NICA KRAGUJEVAC

edicinski

~asopis

K r a g u j e v a c

2 0 0 8 .

Supplement 1


ALKALOID

SKOPJE


Lamal

(lamotrigin)

R


MEDICINSKI ^ASOPIS

Srpsko lekarsko dru{tvo

Okru`na podru`nica Kragujevac

MEDICAL JOURNAL

Serbian Medical Society

Section Kragujevac

Glavni i odgovorni urednik - Editor-in-chief

Prof. dr Sne`ana @ivan~evi} Simonovi}

Zamenik glavnog i odgovornog urednika - Deputy editor-in-chief

Prof. dr Milena Ili}

Po~asni odbor - Honoured Committee

Dipl. ing. Veroljub Stevanovi}, gradona~elnik Kragujevca

Prof. dr Neboj{a Arsenijevi}, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

Prof. dr Radomir Pavlovi}, direktor Klini~kog centra Kragujevac,

Mr sci med dr Miljko Peji},preds.Regionalne lekarske komore za centralnu i zapadnuSrbiju

Dr Radmila Obradovi}, direktor Doma zdravlja Kragujevac,

Doc. dr Dejan Baski}, direktor Instituta za javno zdravlje Kragujevac,

Dr Slavica Kumburovi}, direktor Zavoda za stomatologiju Kragujevac

Dipl.pravnik,Milinka Todorovi} Barali}

,direktor "Zastava"-Zavoda za zdrav.za{titu radnika d.o.o.

Dr Slobodan Kitanovi}, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomo}, Kragujevac

Mirjana Proti}, direktor Apotekarske ustanove Kragujevac

Dipl.ecc.Slavica Jovanovi},

direktor Republickog fonda za zdravstv.osiguranje, filijala Kragujevac

Organizacioni odbor - Organizing Committee

Prof dr Dragana Ignjatovi} Risti}

Prof. dr Sne`ana @ivan~evi} Simonovi}

Prof. dr Milena Ili}

Prof.dr Zorica Jovanovi}

Doc. dr Branko Risti}

Ure|iva~ki odbor - Editorial Board

Prof. dr Ljiljana Mijatovi}

Prof. dr Gordana Ton~ev

Prof. dr Dragan ^anovi}

Prof. dr Slobodan Obradovi}

Prof. dr Mirjana Varja~i}

Doc. dr Branko Risti}

Prof. dr Predrag ^anovi}

Prof. dr Aleksandar \uki}

Prof. dr Dragan Milovanovi}

Prof. dr Dragana Ignjatovi} Risti}

Prof. dr Neboj{a Krsti}

Nau~ni savet - Scientific Council

Prof. dr Neboj{a Arsenijevi}

Prof. dr Radomir Pavlovi}

Prof. dr Slobodan Jankovi}

Prof. dr Milorad Jevti}

Prof. dr Zoran Matovi}

Nau~ni savetnik dr Ljiljana Dimitrijevi}

Prof. dr Vojko \uki}

Prof. dr Milorad Pavlovi}

Izdava~ki savet - Publishing Council

Mr sci med dr Nenad \okovi}

Ass. dr \or|e Deliba{i}

Dr Branimir Radmanovi}

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Vassiliki Mirtsoo-Fidani /Greece/, Dimitros Kouvelas /Greece/, Alexios Benis /Greece/

Lektor i korektor za srpski jezik:

- Prof. Milo{ Ognjanovi}

Lektor za engleski jezik:

- Prof. Du{ica Lazi}

Tehni~ki sekretar:

Jovanovi} Jasmina

Kompjuterski slog:

"Spektar 7" d.o.o, Kragujevac

IZDAVA^

Srpsko lekarsko dru{tvo

Okru`na podru`nica Kragujevac

PUBLISHED BY

Serbian Medical Society

Section Kragujevac

^ASOPIS IZLAZI ^ETRI PUTA

GODI[NJE

(dva broja i dva supplementa)

ISSUED QUARTERLY

TIRA@ - 500

CIRCULATION-500

Adresa uredni{tva

KC KRAGUJEVAC

SLD, Okru`na podru`nica Kragujevac

Zmaj Jovina br. 30, 34000 Kragujevac

tel. (381) 034-372-169

tel/fax (381) 034 -337-583

www.medicinskicasopis.com

Address of Editorial Staff

CC KRAGUJEVAC

Serbian Medical Society, Section Kragujevac

Zmaj Jovina br. 30, 34000 Kragujevac

tel. (381) 034-372-169

tel/fax (381) 034-337-583

www.medicinskicasopis.com

INDEKSIRANJE: Biomedicina Serbica

COBISS.SR-ID 81751559

[TAMPA - PRINT

"Spektar 7" d.o.o, Kragujevac

Priprema za {tampu:

"Spektar 7" d.o.o, Kragujevac

Naslovna strana:

Du{an Jovi}

PRETPLATA: 600,00 dinara za pojedince, 300,00 dinara za studente, 1.800,00 za ustanove. Pretplatu

vr{iti na teku~i ra~un 150-12509-53 SLD "Medicinski ~asopis" Kragujevac, a kopije uplatnica slati na

adresu ~asopisa.

INDEXED: Biomedicina Serbica

COBISS.SR-ID 81751559

RUVODNA RE^ ORGANIZATORA

Ovaj supplement Medicinskog ~asopisa sadr`i sa`etke radova koji su prijavljeni za XXXIII

Oktobarske zdravstvene dane. Tradcionalni sastanak lekara ove godine ima tri glavne teme:

Oksidativni stres, Psihijatrija u drugim granama medicine i Medicina u tre}em `ivotnom dobu.

Povezuju}i istra`iva~ku i primenjenu medicinu, pozvali smo autore da nam predstave nova

razumevanja tradicionalnih zdrastvenih problema. U odgovoru smo dobili veliki broj radova koji

poku{avaju da odgovore na pitanja o ulozi oksidativnog stresa u razvoju vode}ih medicinskih obol-

jenja i dobili odgovore o mogu}nostima savremene psihijatrije

Naizgled potpuno razli~ite, izabrane teme dovele su nas do fine zajedni~ke potke koja sve tri teme

povezuje- produ`enje `ivotnog veka stavlja pred nas nove izazove na koje treba odgovoriti kako bi

smo i u starosti bili zadovoljni svojim `ivotom. Medicina tre}eg `ivotnog doba jeste medicina

budu}nosti.

Jedan deo autora sebe je prepoznao u okviru Slobodnih tema. Ove godine doprinos tekstova iz

Slobodnih tema otvara zna~ajna pitanja o ranoj detkciji poreme}aja sa ciljem unapre|enja

zdravstvene za{tite. Zna~ajan doprinos dali su lekari koji rade u vanbolni~kim uslovima.

Sa zadovoljstvom pozivamo autore da svoje radove prirede za {tampu u nekom od narednih bro-

jeva Medicinskog ~asopisa.

Predsednice Organizacionog odbora

Prof. Dragana Ignjatovi} Risti}

Prof. Zorica Jovanovi}

SADR@AJ

RE^ GLAVNOG UREDNIKA

3

XXXIII OKTOBARSKI ZDRAVSTVENI DANI - PROGRAM

5

PLENARNA PREDAVANJA

11

OKSIDATIVNI STRES

13

MEDICINA U TRE]EM @IVOTNOM DOBU

20

SLOBODNE TEME

23

INDEKS AUTORA

43

INSTRUKCIJE AUTORIMA ZA PRIPREMU RUKOPISA

44

INSTRUCTIONS TO AUTORS

46

Sve~ano otvaranje-

Otvorena sednica predsedni{tva Srpskog lekarskog dru{tva

Predsedavaju}i: Mr sci.med.dr Nenad \okovi}, Prof. Radomir Pavlovi},

Prof. Neboj{a Arsenijevi}, Prof. Zorica Jovanovi}, Prof. Dragana Ignjatovi}

Risti}, prof. Sne`ana @ivan~evi} Simonovi}PLENARNA PREDAVANJA

Predsedavaju}i: prof. Zorica Lazi}, prof. Predrag ^anovi}, prof. Slavica

\uki} Dejanovi}

ANTIOKSIDATIVNA ZA[TITA I OKSIDATIVNI STRES: BIOHEMI-

JSKE I PATOFIZIOLO[KE IMPLIKACIJE

Du{ica Pavlovi}PSIHIJATRIJA U DRUGIM GRANAMA MEDICINE

Diligenski VKOKTEL

OKSIDATIVNI STRES

Predsedavaju}i: Vlada Jakovljevi}, Slobodan NovokmetPOVEZANOST STADIJUMA HRONI^NE LIMFOCITNE LEUKEMIJE I

VREDNOSTI NEKIH ANTIOKSIDATIVNIH PARAMETARA

Zelen I, \ur|evi} P, Popovi} S, Stojanovi} M, Radivojevi} S, Baski} D,

Arsenijevi} N

UTICAJ TERAPIJE BETA-BLOKATORIMA NA NIVO MARKERA

OKSIDATIVNOG STRESA U PLAZMI PACIJENATA SA HRONI^NOM

SR^ANOM INSUFICIJENCIJOM

Davidovi} G, @ivi} @, Savovi} I, Iri}-]upi} V, Novokmet SINDEKS LIPIDNE PEROKSIDACIJE U PACIJENATA SA DIJABETE-

SOM I / ILI KORONARNOM BOLESCU

Nedeljkovi} TI, Popovic-Katic M, Brako~evi} D, Jovic PPRIMENJENA ISTRAZIVANJA OKSIDATIVNOG STRESA KOD KAR-

DIOVASKULARNIH OBOLJENJA

Nedeljkovic TI, Jakovljevic V, Popovic-Katic M, Nedeljkovic II, Jovic PUTICAJ PROGRESIJE METABOLI^KOG SINDROMA X NA LIPOREG-

ULACIJU I OKSIDATIVNI STRES U PACIJENATA SA KORONARNOM

BOLE[]U

Bubanja D, \uki} A, Mladenovi} V, \uki} S, \ur|evi} P, @ivan~evi}

Simonovi} S, Ne{i} J, Arsenijevi} N

UTICAJ OKSIDATIVNOG STRESA KOD AKUTNOG MIOKARDNOG

INFARKTA

Popovic-Katic M, Nedeljkovic II, Nedeljkovic TI, Jakovljevic V i Jovic PULOGA OKSIDATIVNOG STRESA KOD DIABETES MELLITUSA I

KORONARNE SR^ANE BOLESTI

Nedeljkovic T, Jakovljevic V, Popovic-Katic M, Nedeljkovic II, Jovic PXXXIII Oktobarski zdravstveni dani - Program

Medicinski ~asopis 2008; 42(1) Supplement 1

5

^ETVRTAK,23.OKTOBAR

10h

10.45h

12-12.30h

12.30h

XXXIII OKTOBARSKI ZDRAVSTVENI DANI - PROGRAM

XXXIII Oktobarski zdravstveni dani - Program

Medicinski ~asopis 2008; 42(1) Supplement 1

SLOBODNI RADIKALI I EKSCITATORNE KISELINE KAO MEDIJA-

TORI O[TE]ENJA NEURONA

Jovanovi} ZPSIHIJATRIJA U DRUGIM GRANAMA MEDICINE

Predsedavaju}i: Dragan Ravani}, Dragan Milovanovi}, Milan Radovanovi}POLIMEDIKAMENTOZNO TROVANJE LEKOVIMA SA KARDIODE-

PRESIVNIM DEJSTVOM

Radovanovi} M, Mileti} GMKALIJUM KAO MOGU]I PREDIKTOR DELIRIJUM TREMENSA

Ignjatovi} Risti} D, Lazarevi} JDIJAGNOSTI^KE NEDOUMICE U POSTAVLJANJU DIJAGNOZE

PANI^NIH I EPILEPTI^NIH NAPADA

Borov~anin M, \uki} Dejanovi} S, Janji} VKONSULTATIVNI PREGLEDI PSIHIJATRA U VI[EGODI[NJEM

PERIODU

Ignjatovi} Risti} D, \uki} Dejanovi} S, Ravani} D, Petrovi} D, Nikoli}

Labovi} S, \okovi} D, Lazarevi} J, Radmanovi} B

ULOGA PSIHIJATRA U LE^ENJU ORTOPEDSKIH PACIJENTA

Ignjatovi} Risti} D, Risti} B, Radmanovi} BSTAVOVI JAVNOSTI O HIPERKINETSKOM SINDROMU SA

POREME]AJEM PAZNJE

Cvetkovi} Brki} S, Radmanovi} B, [i{manovi} M, Ignjatovi} Risti} D, Janji} VZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZA[TITA U TRE]EM @IVOTNOM

DOBU- UVODNO PREDAVANJE

Vukovi} D

Predsedavaju}i: Branko Risti}, Tomislav Nedeljkovi}, Tatjana [arenac

SOCIJALNA REHABILITACIJA INVALIDNIH STARIH DIJABETICARA

Markovic A, Nedeljkovic TILABORATORIJSKI NALAZI U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI

ATEROSKLE-ROTSKE MIOKARDIOPATIJE

Nedeljkovic TIULTRASONOGRAFIJA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA U STARIH

\uric B, Nedeljkovic TI, Krstic M, Tomic D, Jankovic GRETKE SEPTI^KE KOMPLIKACIJE NAKON LAPAROSKOPSKE

HOLECISTEKTOMIJE-PRIKAZ SLU^AJA

Pejovi} TCATARACTA SENILE NUCLEARIS. PRIKAZ SLUCAJA

Kraus N, Vuleta V, [arenac T, Nedeljkovic TI

6

13.30h

PETAK,

24. OKTOBAR

11.00h


XXXIII Oktobarski zdravstveni dani - Program

Medicinski ~asopis 2008; 42(1) Supplement 1

SERUMSKI HEMOGLOBIN U STARIH ULKUSNIH BOLESNIKA

Nedeljkovic TI, Jakovljevic V, Novokmet SLABORATORIJSKI NALAZI U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI

ATEROSKLEROTSKE MIOKARDIOPATIJE

Nedeljkovic TIHAUS KAASGRABEN - GERO SENIORENHEIM GMBH- DOM PEN-

ZIONERA U BE^U

Stupic Z, Dorner I, Nedeljkovic TIELEKTROLITNI POREME]AJI KOD STARIH OSOBA LE^ENIH U

BOLNICI

Zorni} N, Milovanovi} DKOMORBIDITET KOD STARIH SA PRELOMOM KUKA

Risti} B, Ignjatovi} Risti} D, Ze~evi} Lukovi} T, Jovanovi} N, Stojadinovi} ISLOBODNE TEME

Predsedavaju}i: Aleksandar \uki}, \onovi} NelaUTICAJ KARVEDILOLA, BISOPROLOLA, PROPRANOLOLA I METO-

PROLOLA NA KRVNI PRITISAK I SR^ANU FREKVENCU U TOKU

LE^ENJA HRONI^NE SR^ANE INSUFICIJENCIJE

Davidovi} G, Jovi} M, Iri}-]upi} VVISOKA INCIDENCIJA POREME]AJA KOAGULACIJE NAME]E

POTREBU RUTINSKOG SKRININGA POREME]AJA HEMOSTAZE

KOD @ENA SA MENORAGIJOM

\uki} S, An|elkovi} N, \uki} A, \urdjevi} P, @ivan~evi} S, Varja~i} M,

Mladenovi} V, Bubanja D, Ne{i} J, Antovic J

EKONOMIJA DIABETES MELLITUS-A TIP 2 TRO[KOVI OBOLJENJA

VI[ESTRUKO PREVAZILAZE REPUBLI^KE PROCENE

Jakovljevi} M, Biorac N, Stefanovi} D , Jankovi} SLIPOREGULACIJA I FUNKCIJA FAGOCITIRAJU]IH LEUKOCITA

PERIFERNE KRVI OBOLELIH OD DIABETES MELLITUSA TIP 2

Ne{i} J, Mladenovi} V, \uki} A, Pantovi} S, Bubanja D, \uki} S,

@ivan~evi} Simonovi} S, Arsenijevi} N

KARAKTERISTIKE LIPOREGULACIJE U OSOBA OBOLELIH OD

DIJABETESA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA

Mladenovi} V, \uki} A, Bubanja D, \uki} S, Ne{i} J, \ur|evi} P, [ipeti} S,

Pantovi} V

KOMPLIKACIJE DIABETES MELLITUSA U TERENSKOM RADU

LEKARA HITNE POMO]I KRAGUJEVAC I NI[

Milojevi} D, Gaji} V, Radisavljevi} B, Dimi} A, Gostovi} DANALIZA RADA INTERNISTI^KOG ODELJENJA CENTRA ZA

URGENTNU MEDICINU KC "KRAGUJEVAC"

Radovanovi} MR

7

12h


XXXIII Oktobarski zdravstveni dani - Program

Medicinski ~asopis 2008; 42(1) Supplement 1

AKUTNI INFARKT MIOKARDA U STANJIMA HIPOKSIJE NEKARDI-

JALNOG POREKLA

Radovanovi} MR, Mileti} GMKORELACIJA KONCENTRACIJA AUTOANTITELA SRECIFI^NIH ZA

TIREOIDNU PEROKSIDAZU ODRE\ENIH KORI[]ENJEM DVA

RADIOIMUNOLO[KA TESTA

Vrndi} O, @ivan~evi}-Simonovi} S, Dimitrijevi} Lj, Stanojevi} M, \uki} A,

Arsenijevi} N

UTICAJ PREVELIKE KONCENTRACIJE JODIDA NA PROLIFERACI-

JU PRIMARNIH KULTURA HUMANIH ]ELIJA [TITASTE @LEZDE

Kosti} I, Ceselli D, Toller M, Moretti M, Curcio F, Ambesi Impiombato FSCYP3A4 I CYP3A5 GENETSKI POLIMORFIZAM KOD SRBA

\or|evi} N, Jankovi} S, Bertilsson L, Aklillu EZNA^AJ NEONATALNOG ISPITIVANJA SLU[NE FUNKCIJE

@ivi} Lj, Kne`evi} J, Luki} GUSPEH LE^ENJA NAGLOG GUBITKA SLUHA PRIMENOM

RAZLI^ITIH PROTOKOLA

@ivi} Lj, Stojanovi} S, @ivi} DUTICAJ KOMUNALNE BUKE NA SAN I SPAVANJE STANOVNI[TVA U

KRAGUJEVCU

Rankovi} N, \onovi} N, Beli} M, Rankovi} JKOMPJUTERSKA TEHNOLOGIJA I SAMOTRETMAN BOLESTI U

ADOLESCENATA OBOLELIH OD DIABETES MELLITUSA TIP 1

Petrovic R, Sajic SZASTUPLJENOST GOJAZNOSTI KOD DECE PRED UPIS U [KOLU I

STANJE UHRANJENOSTI

Stanimirov B, Repac VBLEPHAROSPASMUS

Repac V, Vlatkovi} Z, Stanimirov B, Vukovi} JKOKTEL

SLOBODNE TEME

Predsedavaju}i: Slobodanka Mitrovi}, Krsti} Neboj{aKARAKTERISTIKE

KARCINOMA

DOJKE

SA

LUMINALNIM

FENOTIPOM

Mitrovi} S, Milosavljevi} M, Azanjac G, Ninkovi} SKLINI^KE I HISTOMORFOLO[KE KARAKTERISTIKE NE-MIKRO-

CELULARNIH KARCINOMA PLU]A

Milosavljevi} M, Mitrovi} S, Stojkovi} D, Milisavljevi} S

8

12-12.30h

12.30h


XXXIII Oktobarski zdravstveni dani - Program

Medicinski ~asopis 2008; 42(1) Supplement 1

MENINGIOMI - PETOGODI[NJA RETROSPEKTIVNA ANALIZA

Mati} S, Mitrovi} S, Mihajlovi} Z, Milo{ev DSPINALNI [VANOM D@INOVSKIH RAZMERA

Milosavljevi} M, Mitrovi} S, A}imovi} Lj, Mrvi} S, Milisavljevi} SU^ESTALOST I KARAKTERISTIKE LOBULARNIH KARCINOMA

DOJKE

Petrovi} D, Mitrovi} S, Stankovi} V, Milo{ev DZNA^AJ NOVIH PREPORUKA ZA ODRE\IVANJE HER-2 STATUSA U

KARCINOMIMA DOJKE

Mitrovi} S, Stankovi} V, Milosavljevi} M, Nedovi} J, Ninkovi} SRAD NA PREVENCIJI BOLNI^KIH INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM

USTANOVAMA [UMADIJSKOG OKRUGA

\onovi} N, Damjanov V, Andrejevi} V, Radivojevi} BURINARNE INFEKCIJE - PROUZROKOVA^I I SENZITIVNOST-

REZULTATI JEDNOGODI[NJE STUDIJE

Bezarevi} A, Nikoli} N, Ninkovi} VANTIEPILEPTI^NA TERAPIJA

Milovanovic J, Jankovic SMONITORING TRADICIONALNIH ANTIEPILEPTI^KIH LEKOVA

Milovanovi} J, Jankovi} S, Jankovi} SURTICARIA I ANGIOEDEM QUINCKE - JEDNOGODI{NJA ANALIZA

PACIJENATA LE~ENIH U BOLNI~KIM USLOVIMA

Krsti} NJPOLNA DISTRIBUCIJA VODE]IH NEZARAZNIH BOLESTI

Gaji} S, Gaji} V, Babi} MU^ESTALOST PACIJENATA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDRO-

MOM U RADU LEKARA HITNE POMO]I

Gaji} V, Rakonjac V, Lazarevi} O, Mi{i} M, Milojevi} DU^ESTALOST PACIJENATA SA HRONI^NOM OPSTRUKTIVNOM

BOLE[]U PLU]A U RADU LEKARA HITNE POMO]I

Mi{i} M, Gaji} V, Lazarevi} O, Rakonjac V, Milojevi} DU^ESTALOST PACIJENATA SA HIPERTENZIJOM U RADU LEKARA

HITNE POMO]I

Rakonjac V, Gaji}V, Lazarevi} O, Mi{i} M, Milojevi} DTRETMAN METABOLI^KOG SINDROMA PRIMENOM NEFAR-

MAKOLO[KIH PREPARATA- PRIKAZ SLU~AJA

Milojevi} D, Vladimir Gaji} VSUPER VADEMEKUM

Mandi} D


9

XXXIII Oktobarski zdravstveni dani - Sa`eci radova

Medicinski ~asopis 2008; 42(1) Supplement 1

1. ANTIOKSIDATIVNA ZA[TITA I OKSIDA-

TIVNI

STRES:

BIOHEMIJSKE

I

PATOFIZIOLO{KE IMPLIKACIJE

Du{ica Pavlovi}

Biohemijski institut, Medicinski fakultet, Ni{

Metaboli~ki produkti kiseonika, koje nazivamo

reaktivnim vrstama kiseonika (slobodni radikali),

mogu da izazovu razli~ita o{te}enja u biolo{koj sredini.

Neorganski (RVK) kao i organski radikali (nastaju u

interakciji RVK sa biolo{kim makromolekulama)

dovode do potencijalnih o{te}enja lipida, proteina,

nukleinskih kiselina i drugih slo`enih biolo{ki va`nih

molekula, {to ~ini biohemijski i patofiziolo{ki supstrat

u nastanku odgovaraju}ih poreme}aja, bolesti, starenja

i smrti organizma.

Reaktivne kiseoni~ne vrste, uklju~ene u kaskade

signalnih puteva mogu modulirati brojne }elijske

puteve prenosa signala koji aktiviraju faktore tran-

skripcije sa posledi~nom inicijacijom ekspresije

inducibilnih gena. U zavisnosti od stepena naru{enog

prooksidantnog/antioksidantnog balansa u }eliji, bio-

hemijski odgovor }elije mo`e biti: adaptacija na

oksidativni stres i pre`ivljavanje, pokretanje inflama-

tornog i/ili imunskog odgovora, promena fenotipa

}elije, pokretanje apoptoze, iniciranje nekroze.

U toku evolucije, `ivi organizmi su razvili vi{e

ennzimskih i neenzimskih sistema koji u~estvuju u

reakcijama detoksikacije od reaktivnih vrsta kiseonika.

Antioksidansi ne predstavljaju jednu odre|enu grupu

hemijskih jedinjena sli~nih po hemijskoj prirodi. To je

op{ti naziv za sve supstance koje prisutne u malim kon-

centracijama, u pore|enju sa supstratom koji se oksi-

di{e, zna~ajno spre~avaju njegovu oksidaciju ili

u~estvuju u reparaciji oksidativno izmenjenih moleku-

la. Enzimske sisteme za{tite ~ine: SOD, GSH-Px, kata-

laza, GST, GR. Neenzimske komponente obuhvataju

liposolubilne i hidrosolubilne antioksidanse: vitamin E,

vitamin A, retinoi~na kiselina, karotini, koenzim Q,

alfa lipoi~na kiselina, polifenoli, vitamin C, glutation,

cistein, mokra}na kiselina, albumin, transferin, feritin,

ceruloplazmin, biliverdin, bilirubin, poliamini i dr.

U toku poslednje dve decenije, razvijene su

mnoge metode za direktno ili indirektno merenje para-

metara oksidativnog stresa u ljudi. Mnoge studije,

uklju~uju}i i na{a ispitivanja, su pokazale na seriju

abnormalnosti, povezanih sa postojanjem oksidativnog

stresa, koji bi mogao posredovati u ubrzanju razvoja

komplikacija u diabetes mellitusu, neurodegenerativn-

im bolestima, endotelnoj disfunkciji, maligno-prolifer-

ativnim bolestima, akutnoj i hroni~noj bubre`noj insu-

ficijenciji. Dobijeni podaci ovih istra`ivanja treba da

omogu}e pobolj{anje kvaliteta medicinskih pristupa

kako u prevenciji tako i u dijagnostici i terapiji bolesti

koje kao zajedni~ki imenitelj imaju oksidativni stres.Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin