Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar


) Atom-absorbsiyalı spektrofotometrin iş prinsipini nə təşkil edir?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə2/7
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7

85) Atom-absorbsiyalı spektrofotometrin iş prinsipini nə təşkil edir?
A) Virusların təyini

B) Nümunənin hər hansı məhlulda həll olması

C) Maddənin atom və molekullara parçalanması

D) Kimyəvi elementin nümunədə dəqiq miqdarının təyini

E) Müayinə olunan məhlulun buxarlanması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
86) Qida məhsullarının müayinəsi zamanı maye xromotoqrafında hansı göstəricilər təyin olunur?
A) Nəmliyin kütlə payı

B) Xromun kütlə miqdarı

C) İçkilərdə karbon qazının miqdarı

D) Xörək duzunun kütlə payı

E) Mikotoksinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
87) Şəkərdə saxarozanın kütlə payı hansı cihazla təyin olunur?
A) Refraktometr

B) Poliorimetr

C) Sokslet aparatı

D) Çekker aparatı

E) Monometr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
88) Südün sıxlığını ölçən cihaz hansıdır?
A) Areometr

B) Laktodensitometr

C) Erlenmeyer kolbası

D) Piknometr

E) Tissen aparatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
89) Spirtli içkilərin müayinəsi zamanı qaz xromotoqrafında nə təyin olunur?
A) Sivuş yağlarının kütlə miqdarı

B) Şəkərin təyini

C) Metil spirti

D) Spirtli içkinin tündlüyü

E) Karbon qazının miqdarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
90) Aflotoksin M1 hansı qida məhsullarında təyin olunur?
A) Qənnadı məmulatlar

B) Un və un məmulatları

C) Ət və ət məhsulları

D) Spirtli içkilər

E) Süd və süd məhsulları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
91) Aşağıdakı birləşmələrdən hansı mikotoksinlərə aiddir?
A) Nitrozamin

B) Heksaxlorsikloheksan

C) Aldrin

D) Aflotoksin B1

E) Levomisetin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
92) Spirtli içkilərdə hansı müayinə olunmur?
A) Aldehidlər

B) Quru qalığın miqdarı

C) Karbon 2 oksid

D) Metil spirti

E) Sivuş yağları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
93) Ət konservlərində hansı ağır metal təyin olunmur?
A) Kadmium

B) Dəmir


C) Qurğuşun

D) Qalay


E) Sink
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
94) İçkilərdə karbon qazını təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur?
A) Psixrometr

B) Aerometr

C) Monometr

D) Refraktometr

E) Konduktometr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
95) Kalorajın təyini zamanı hazır xörəklərdə yağın miqdarını təyin etmək üçün hansı cihaz lazımdır?
A) Buxarlandırıcı

B) Spektrofotometr

C) Fotoelektrokolorimetr

D) Refraktometr

E) Sentrifuqa
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
96) Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?
A) Alma

B) Toyuq


C) Süd

D) Balıq


E) Ət
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
97) Xromatoqrafik metodla spirtli ickilərin hansı xassələrini (göstəricilərini) təyin etmək olar?
A) Karbon qazını

B) Ağır metalları

C) Tündlüyünü

D) Orqanoleptik göstəricilərin

E) Aldehidlərin kütlə payını
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
98) 4-5 yaşlı uşaq üçün rasionun kaloriliyi 1970 kkal zülalların miqdarı 68 q, karbohidratların miqdarı 272 q təşkil etdikdə yağların gündəlik norması nə qədər olmalıdır?
A) 55 q

B) 49 q


C) 68 q

D) 83 q


E) 79 q
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г
99) 1-3 yaşlı uşaq üçün rasionun kaloriliyi 1600 kkal, yağların miqdarı 53q, karbohidratların işə miqdarı 212 q təşkil etdikdə, zülalların gündəlik norması nə qədər olmalıdır?
A) 68 q

B) 36 q


C) 79 q

D) 53 q


E) 49 q
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
100) Ağır metalların təyinində ilkin mərhələ hansıdır?
A) Ammonyak məhlulu ilə qarışdırılması

B) Nümunənin dondurulması

C) Mineralizasiya

D) Nümunənin mis sulfat məhlulunda həll edilməsi

E) Nümunənin qələvi ilə işlənməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
101) Pivənin orqanoleptik göstəricilərinə hansılar aiddir?
A) Etil spirtinin kütlə payı, karbon qazı, turşuluğu

B) İyi, dadı, karbon qazının kütlə payı

C) İyi, dadı, rəngi

D) İyi, dadı, turşuluğu

E) İyi, dadı, qablaşdırılması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
102) Çaxırlarda titrlənən turşuluğun norması?
A) 1-8 q/dm3

B) 10-12 q/dm3

C) 3-10 q/dm3

D) 4-9 q/dm3

E) 5-8 q/dm3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
103) Çaxırda dəmirin kütlə miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 3-20 mq/dm3

B) 3-10 mq/dm3

C) 30-35 mq/dm3

D) 20-25 mq/dm3

E) 15-40 mq/dm3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
104) Konyakların müayinəsində nə təyin olunmur?
A) Şəkərin kütlə miqdarı

B) Dəmirin kütlə miqdarı

C) Turşuluq, karbon qazı

D) Etil spirtinin kütlə payı

E) Metil spirtinin kütlə payı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
105) Hansı qida məhsulunda histamin təyin olunur?
A) Spirtsiz içkilərdə

B) Meyvə-tərəvəz

C) Balıqda

D) Süd məhsulları

E) Ətdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
106) Çörəyin müayinəsi zamanı hansı göstərici təyin olunmur?
A) Nəmlik

B) Turşuluq

C) Özlülük

D) Məsaməlik

E) Şəkərin kütlə payı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
107) Spirtsiz içkilərin göstəricilərinə hansılar aiddir?
A) Quru qalığın kütlə payı, sivuş yağları, rəngi

B) Karbohidratlar, zülallar, sıxlıq

C) Orqanoleptik göst., quru maddələrin kütlə payı, karbon qazı, turşuluq

D) Orqanoleptik göst., pasterizasiya, turşuluq

E) Orqanoleptik göst., uçucu turşular, karbon qazı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.

Bölmə 2.Kommunal – gigiyena laboratoriyası üzrə suallar.

108) Suyun fiziki xassələrinə hansılar aiddir ?
A) İyi, dadı

B) İyi, dadı, rəngi

C) İyi, dadı, rəngi, bulanıqlıq

D) İyi, dadı, rəngi, bulanıqlıq, codluq

E) Şəffaflıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
109) İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyası nəyin inkişafına səbəb olur ?
A) Endemik zob

B) Methemoqlobinemiya sindromu

C) Urolitiaroz

D) Hemosideroz

E) Flüoroz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
110) İçməli suyun codluğunun normal göstəricisi hansıdır ?
A) 8 mq * ekv / l-ə qədər

B) 11 mq * ekv / l-ə qədər

C) 9 mq * ekv / l-ə qədər

D) 7 mq * ekv / l-ə qədər

E) 10 mq * ekv / l-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
111) Suyun codluğunu formalaşdıran komponentlər hansıdır ?
A) Fe və Ag duzları

B) Cu və Zn duzları

C) Ca və Mg duzları

D) Al və Pb duzları

E) Na və K duzları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
112) İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır ?
A) Bulanıqlıq

B) Rəng


C) Termotolerant koliform bakteriyalar

D) Alüminium qalığı

E) Qələvi qalığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов, Н.Н.Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
113) Cod su hansı xassələrə malikdir ?
A) Ərp əmələ gətirir, sabun pis köpüklənir, meyvə tərəvəz pis bişir

B) Paltar yuyuqda sarı ləkələr əmələ gətirir.

C) Xoşagəlməz iyə malikdir

D) Patogen mikroblarla zəngin olur

E) İçildikdə zəhərlənməyə səbəb olur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
114) Torpağa hansı gübrənin qatılması ilə torpaq ağır metallarla çirklənmiş sayılır ?
A) Kalium gübrəsi

B) Fosfor gübrəsi

C) Polimikrogübrələr

D) Pestisidlər

E) Azot gübrəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
115) Torpaq vasitəsilə açıq yaraya düşən mikrob hansı xəstəliyi əmələ gətirə bilər ?
A) Bruselyoz

B) Vəba


C) Salmonelyoz

D) Tulyaremiya

E) Tetanus
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
116) Distillə suyun pH-ı nə qədər olmalıdır ?
A) 3,5 – 4,5

B) 6,5 – 8,5

C) 5,4 – 6,6

D) 5,0 – 6,0

E) 2,0 – 3,0
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 6709-72
117) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?
A) Göllər

B) Səthi sular

C) Layaltı sular

D) Qrunt suları

E) Layarası suları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н.Трахтман «Общая и коммунальная гигиена» М.,1978
118) İçməli suyu xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər ?
A) Pisləşər

B) Dadı dəyişir

C) Qoxusu dəyişir

D) Yaxşılaşar

E) Dəyişməz qalar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
119) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər ?
A) Dadı dəyişər

B) Dəyişməz qalar

C) Yaxşılaşar

D) Pisləşər

E) Qoxusu dəyişir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
120) İçməli suyu UB–şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?
A) Dadı dəyişər

B) Yaxşılaşar

C) Dəyişməz qalar

D) Qoxusu dəyişir

E) Pisləşər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
121) Artezian sularının xarakterik göstəriciləri hansıdır ?
A) Aşağı bakterial çirklənməsi

B) Duz tərkibinin daimliyi

C) Əlverişli orqanoleptik xassələri, aşağı dərəcədə olan bakterial çirklənməsi, duz tərkibinin daimliliyi

D) Uyğun (N) orqanoleptik xassələri

E) Aşağı minerallığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена» М.,1978
122) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu digər metodla müqayisədə suyu hansı keyfiyyətlə təmizləyir ?
A) Tez və keyfiyyətli

B) Gec və keyfiyyətli

C) Asta , lakin keyfiyyətsiz

D) Tez , lakin keyfiyyətsiz

E) Asta , lakin keyfiyyətli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена» М.,1978
123) Suyun pH–ı nəyi göstərir ?
A) Mikroelementlərin miqdarını

B) Oksidləşmə dərəcəsini

C) Codluğunu

D) Şəffaflığını

E) Suyun reaksiyasını
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
124) Suyun oksidləşmə dərəcəsi anlayışının mahiyyəti ?
A) 1,0 litr suda olan qeyri- üzvi maddələrin miqdarı

B) 1,0 litr suda olan oksigenli birləşmələrin miqdarı

C) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarı

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin oksidləşməsinə sərf olunan oksigenin miqdarı

E) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина « Методы определения вредных веществ в воде водоемов » М., 1981
125) Biokimyəvi oksigen tələbatı ( BOT5 ) nəyə deyilir ?
A) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

B) 1,0 litr suda həll olunmuş oksigenin miqdarına

C) 1,0 litr suda olan oksigenli birləşmələrin miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin öz-özünə oksidləşməsi üçün sərf olunan oksigenin miqdarına

E) 1,0 litr suda olan qeyri - üzvi maddələrin miqdarına
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина « Методы определения вредных веществ в воде водоемов » М., 1981
126) Maddənin torpaqdan bitkilərdə toplanması qabiliyyətini səciyyələndirən göstərici necə adlanır?
A) Ümumsanitariya

B) Su miqrasiyası

C) Fitoakkumulyasiya

D) Fosfor kübrəsi

E) Hava miqrasiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена» М.,1978
127) Torpağın denitrifikasiya prosesi hansıdır ?
A) Dəyişkən

B) Bərpaedici

C) Oksidləşdirici

D) Heç biri

E) Bərpaedici - oksidləşdirici
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
128) Anemometrlə nəyi ölçürlər ?
A) Nisbi rütubəti

B) Atmosfer təzyiqi

C) Küləyin istiqamətini

D) Küləyin sürətini

E) Havanın temperaturu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
129) İçməli suda qalıq polifosfatların (PO43-) yol verilən konsentrasiyası nə qədərdir?
A) 3,5 mq/l qədər

B) Olmamalıdır

C) 4,0 mq/l qədər

D) 3,0 mq/l qədər

E) 5,0 mq/l qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
130) Psixrometrin yaş və quru termometrlərinin göstəricisi eyni olarsa, nisbi rütubət nə qədərdir ?
A) 50 %

B) 90 %


C) 100 %

D) 70 %


E) 80 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
131) 1 Normal məhlul hansıdır ?
A) 1,0 litr həlledicidə maddənin 1 Mol miqdarı həll olub

B) 1,0 ml həlledicidə maddənin müəyyən miqdarı həll olub

C) 1,0 litr məhlulda maddənin 1 qram - ekv. miqdarı həll olub

D) 1,0 litr məhlulda maddənin 1 Mol miqdarı həll olub

E) 100 qram məhlulda maddənin müəyyən miqdarı həll olub
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: П.И. Воскресенский « Техника лабораторных работ » Л., 1970
132) Suyu xlor artığından təmizləmək üçün hansı maddədən istifadə olunur?
A) Natrium karbonat, kalsium karbonat

B) Kalium permanqanat, natrium hidroksid

C) Natrium hiposulfit, aktivləşdirilmiş kömür

D) Gümüş nitrat, natrium nitrat

E) Bertolet duzu, barium xlorid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
133) Torpağın mexaniki quruluşunu təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur ?
A) Knopp ələyi

B) Snellen silindri

C) Aerometr

D) Krotov cihazı

E) Batometr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
134) Koaqulyasiya prosesinə nəzarət suyun keyfiyyətinin hansı göstəricisinə əsaslanır ?
A) Rəng

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

C) Ümumi mikrob sayı

D) Bulanıqlıq

E) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
135) Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat, məişət, istehsalat çirkab sularının qatışığı hansılardır ?
A) İstehsalat çirkab suları

B) İstehsalat - məişət çirkab suları

C) Şəhər çirkab suları

D) Yağış qar suları

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина « Методы определения вредных веществ в воде водоемов » М., 1981
136) Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir ?
A) Atmosfer havası

B) Linoleum

C) Qaz sobası

D) Torpaq

E) Su kəməri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
137) Açıq yerlərdə havanın çirklənmə dərəcəsini təyin etmək üçün hava nümunəsi hansı hündürlükdə götürülür ?
A) 0,8 m

B) 1,5 m


C) 1,2 m

D) 2,5 m


E) 1,0 m
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
138) Ümumi codluq 5,0 mq*ekv/ l , kalsium 3,0 mq*ekv/ l olduqda maqneziumun miqdarı nə qədər olar ?
A) 22,05 mq / l

B) 24,0 mq / l

C) 23,30 mq / l

D) 25,0 mq / l

E) 24,32 mq / l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
139) Atmosfer çirklənmələrinin əhali sağlamlığına təsiri hansı formada təzahür edir?
A) Kəskin təsiri, xroniki təsiri, sanitariya həyat tərzinə təsiri

B) Cinsi yetişkənliyinə təsiri, boy artımına təsiri

C) İqlimin mövsümi və dövrü dəyişkənliklərinə təsiri

D) Maddi imkanlara təsiri, sosial yardıma təsiri

E) Fiziki inkişafı təsiri, spesifik xəstələnməyə təsiri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
140) İçməli suyun keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinin normalaşdırılmasının məqsədi nədir?
A) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı

B) Şəffaflığı

C) Orqanizmdə fizioloji funksiyaların normal gedişinin təmin olunması

D) Suyun müəyyən istifadə xassələrinin yerinə yetirilməsi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
141) Avtomobilin hansı mühərrik növü eyni surət zamanı atmosferə daha çox dəm qazı tullayır?
A) Heç biri

B) Dizel


C) Karbürator

D) Əhəmiyyəti olmayan

E) Qaz balonu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
142) Şəhərlərin seliteb zonasının əsas struktur elementinlərinə hansılar aiddir ?
A) Ticarət mərkəzi, dəniz limanı

B) Yaşayış rayonu, kommunal - ambarlar

C) Mikrorayon, inzibati – mədəni mərkəz

D) Mikrorayon, meşə - parklar

E) Təhsil mərkəzi, avtovaqzallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
143) Şəhərin sənaye zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir ?
A) Anbarlar, nəqliyyyat depoları

B) İctimai – iaşə müəssisələri, yaşayış evləri

C) Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli obyektlər

D) Avtobus, dəmir yol vağzalları

E) Yaşıllıqlar, parklar, hovuzlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
144) Şəhər mıkrorayonunun tikinti sıxlığı normalarını müəyyən edən əsas meyar hansıdır?
A) Şəhərin ərazisinin ölcüləri

B) Yerin coğrafi koordinatları

C) Yaşayış evlərinin mərtəbələrinin sayı

D) Şəhər nəqliyyatının sayı

E) Şəhəryaradıcı amilin xarakteri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
145) İçməli suyun UB - ŞUALANMA ilə zərərsizləşdirilməsı effektivliyi nədən asılıdır ?
A) Suyun rəngindən

B) Suda dəmirin bir yerdə toplanmasından

C) Suda mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından

D) Suyun bulanlığından

E) Şüalanma dozasından
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
146) İçməli suyun toksikoloji cəhətdən keyfiyyətini xarakterizə edən göstərici hansıdırr ?
A) Fizioloji tam qiymətliyi

B) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi göstəriciləri

C) Kimyəvi tərkibin ziyansızlığı göstəriciləri

D) Xoş orqanoleptik xassələri

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
147) Əhalinin su təchizatı sistemləri hansılardır ?
A) Yerli və mərkəzləşdirilmiş

B) Təbii və mərkəzləşdirilmiş

C) Süni və təbii

D) Ümumi və yerli

E) Fərdi və ümumi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
148) Suda ammonyak və nitratların eyni zamanda olması nəyi göstərir?
A) Suyun coxdan çirklənməsi

B) Suyun coxdan çirklənib dayandıqdan sonra çirklənmənin yenidən başlanmasını

C) Öz-özünə təmizlənmə prosesinin zəiflənməsini

D) Suyun təzə çirklənməsini

E) Suyun cirklənməməsini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
149) Xloridlərin təyinində indikator kimi hansı məhluldan istifadə olunur?
A) Qara xromogen məhlulu

B) Fenolftalein məhlulu

C) Kali xromat məhlulu

D) Xrom tünd göy məhlulu

E) Metiloranj məhlulu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
150) Dişlərin sağlam olmasına görə içməli suda hansı göstərici vacıbdir?
A) Nitratlar - NO3

B) Qurğuşun - Pb

C) Flüor – F

D) Dəmir - Fe

E) Manqan - Mn
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
151) Bir nəfərə düşən su norması harada nəzərə alınır ?
A) Yaşayış binalarında

B) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında

C) Mədəni – məişət xidməti müəssisələrində

D) Kommunal xidməti müəssisələrində

E) İctimai İAŞƏ müəssisələrində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
152) Bir sakin üçün suyun istifadə norması nədən asılıdır ?
A) Tikintinin mərtəbəsindən

B) Rayonun iqlimindən

C) Əhalinin sayından

D) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən

E) Su təchizatının çoxluğundan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
153) İçməli suda normada bulanıqlıq nə qədər olmalıdır ?
A) 2,0 mq / l

B) 2,3 mq / l

C) 1,8 mq / l

D) 1,5 mq / l

E) 3,0 mq / l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
154) Havada zərərli qazları ekspres üsulla təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə olunur?
A) Spirtometr, butirometr

B) Barometr, psixrometr

C) KİD– 1; KİD– 2; RUP– 1

D) Areometr, anemometr

E) UQ– 1, UQ– 2 cihazı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
155) Bu cihazlardan hansı havada tozların miqdarını təyin etmək üçün istifadə olunur?
A) Aspirator

B) Anemometr

C) Spritometr

D) Barometr

E) Areometr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin