Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar


) Dezinfeksiyaedici məhlulların təyinində neçə müayinə aparılır ?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə3/7
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7

156) Dezinfeksiyaedici məhlulların təyinində neçə müayinə aparılır ?
A) 2

B) 10


C) 1

D) 4


E) 3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT - 1692-85
157) Avtonəqliyyat tullantılarının daha zərərli olmasının səbəbi nə hesab edilir ?
A) Tullantıların havada durulaşması

B) Tullantıların çətin birləşmələr əmələ gətirməsi

C) Tullantıların insanın tənəffüs sisteminə daxil olması

D) Tullantıların tərkibinin mürəkkəb olması

E) Tullantıların həcminin çox olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
158) Dəniz suları nə ilə xarakterizə olunur?
A) PH - ilə

B) Qoxusu ilə

C) Bulanlığı ilə

D) Rəngi ilə

E) Sərtliyin və xloridlərin çox olması ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.А. Яковенко « Методы санитарной оценки морских вод » Л., 1959
159) Su nümunəsi laboratoriyaya gətirildikdə hansı müddətdə müayinə olunmalıdır?
A) Su laboratoriyaya daxil olunduğu vaxt

B) 2 saatdan gec olmamalıdır

C) Sutka ərzində

D) Vaxtın əhəmiyyəti yoxdur

E) 1 gün sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
160) Yol verilən konsentrasiya nədir ?
A) Əlilliyə səbəb olan miqdar

B) Orqanizm üçün zərərsiz miqdar

C) Optimal səviyyə

D) Sağlamlığı pozan miqdar

E) Öldürücü doza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
161) 4-cü iqlim rayonu üçün içməli suda flüorun (F) yol verilən konsentrasiyası nə qədərdir?
A) 0,8

B) 1,0


C) 0,7

D) 1,2


E) 1,5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82,
162) Çirkab sularını təmizləyən qurğuların işini qiymətləndirdikdə hansı laborator müayinə nəticələri əsas götürülür?
A) Reaksiyası, həll olmuş oksigenin miqdarı

B) İyi, dadı, temperaturu

C) Şəffaflığı, rəngi

D) Oksidləşmə dərəcəsi, nitrit və nitratların miqdarı

E) Asılı hissəciklərin miqdarı, BOT5, koli-titr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» М., 1981
163) İçməli suyun hansı temperatur intervalı orqanizm üçün daha əlverişlidir?
A) 7 -12 0 C

B) 0 – 3 0 C

C) 10 - 15 0 C

D) 1 - 6 0 C

E) 15 - 20 0 C
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
164) İçməli suda xloridlərin normal göstəricisi neçədir?
A) 700,0 mq/l-ə qədər

B) 650,0 mq/l-ə qədər

C) 350,0 mq/l-ə qədər

D) 500,0 mq/l-ə qədər

E) 400,0 mq/l-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874- 82
165) Urbanizasiya nə deməkdir?
A) Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşmasının artması

B) Əhali gəlirlərinin artması

C) Əhalinin idman rekordlalarının artması

D) Əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin artması

E) Əhalinin yaradıcılıq qabilliyətinin artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
166) Urbanizasiyanın mənfi təsirlərinə aid edilən ən düzgün variantı seçin?
A) Maddi gəlirlərin azalması

B) Xarici mühitin çirklənməsi, küyün artması, şəhər mikroiqliminin pisləşməsi, həyat ritminin sürətlənməsi

C) Su qıtlığının yaranması

D) Tibbi yardımın pisləşməsi

E) Nəqliyyat əlaqələrinin çətinləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
167) Urbanizasiyanın müsbət təsirlərinə nə aid edilə bilər?
A) Cinayətkarlığın azalması

B) Əhaliyə yeni məlumatların çatdırılmasının cətinləşməsi

C) Əhalinin maddi və mənəvi həyat tərzinin yüksəlməsi

D) İdman - sağlamlıq komplekslərinin iriləşməsi

E) Ətraf mühitə təsirlərin intensivləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
168) İçməli suda sulfatların normal göstəricisi hansıdır?
A) 1000,0 mq/l-ə qədər

B) 600,0 mq/l-ə qədər

C) 650,0 mq/l-ə qədər

D) 500,0 mq/l-ə qədər

E) 950,0 mq/l-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82,
169) İçməli suda quru qalığın normal göstəricisi hansıdır?
A) 1500,0 mq/l-ə qədər

B) 1000,0 mq/l-ə qədər

C) 1500,0 mq/l-ə qədər

D) 1200,0 mq/l-ə qədər

E) 1600,0 mq/l-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
170) İçməli suyun quru qalığı nəyi göstərir?
A) Na+ və K+ – duzlarının miqdarını

B) Sulfatlar və xloridlərin miqdarını

C) Suda həll olunmuş mineral birləşmələrin ümumi miqdarını və qismən üzvi birləşmələrin miqdarını

D) Hidrokarbonatlar və dəmirin miqdarını

E) Sulfatların miqdarını
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
171) Fiziki - kimyəvi müayinə üçün nə qədər su nümunəsi götürülür?
A) 2,5 - 3,0 litr

B) 2,0 – 5,0 litr

C) 1,5 – 2,0 litr

D) 0,5 - 1,0 litr

E) 1,0 - 1,5 litr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
172) Su xlorlaşdırıldıqdan sonra paylayıcı şəbəkədə qalıq xlorun miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 0,7 - 1,0 mq/l

B) Qalıq xlor olmamalıdır

C) 0,3 - 0,5 mq/l

D) 0,5 - 0,7 mq/l

E) 0,6 - 0,8 mq/l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
173) İçməli suda normada dəmirin miqdarı ən çoxu nə qədər olmalıdır ?
A) 0,7 mq/l-ə qədər

B) 1,5 mq/l-ə qədər

C) 1,0 mq/l-ə qədər

D) 0,3 mq/l-ə qədər

E) 0,5 mq/l-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
174) Torpağın sanitariya göstəricisi – “ sanitariya ədədi”nin tərifi hansıdır ?
A) Azot- qumusunun torpaqda olan miqdarı

B) Heç biri

C) Karbon qumusunun torpaqda olan miqdarı

D) Torpaq çürüntüsündə olan karbonun bitki məhşəli karbona nisbəti

E) Torpaq çürüntüsündə olan üzvi azotun ümumi azota nisbəti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
175) Üzvi tullantılardan əmələ gələn torpağın mürəkkəb üzvi maddələri necə adlanır?
A) Humus

B) Heç biri

C) Süxur

D) Çöküntü, çürüntü

E) Kül qalıqları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
176) Torpaqda humifikasiya prosesi hansıdır?
A) Kimyəvi-fiziki

B) Mexaniki

C) Fiziki

D) Heç biri

E) Biokimyəvi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
177) Temperatur qradienti hansıdır?
A) Sənaye müəssələrinin havasının temperaturlar fərqi

B) İsti tullantıların hesabına havanın temperaturunun dəyişməsi

C) Hava temperaturunun şaquli dəyişməsi

D) Sutka ərzində havanın maksimal və minimal temperaturunun fərqi

E) İlin fəsillərinə görə havanın temperaturlar fərqi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
178) Orqanizmdə oksidləşmə proseslərini təmin edən xarici mühit obyekti və ya amili hansıdır ?
A) Atmosfer təzyiqi

B) Şüalanma

C) Rütubət

D) Atmosfer havası

E) Temperatur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
179) Yaşayış və ictimai binalarda mənzillərin ventilyasiyanın effektivliyinin sanitariya göstəricisi hansıdır?
A) Ammonyak

B) Oksidləşmə

C) Karbon qazı

D) Azot oksidi

E) Toz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований .» М., 1967
180) Su kəməri stansiyasının texniki işinin səmərəliliyi nə ilə təyin olunur ?
A) Mənzillərdən götürülən suyun analizi ilə

B) Stansiyadan çıxanA suyun analizinin nəticəsi ilə

C) Stansiyadan çıxışdan sonra paylayıcı xətdən götürülən suyun analizinin nətisəsi ilə

D) Stansiyadan çıxan su götürücü yerdən suyun analizi

E) Heç biri ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
181) Suyun zərərləşdirilməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?
A) Kimyəvi xüsusiyyətində

B) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur

C) Orqanoleptik patogen ibtidailərə qarşı çox keyfiyyətlidir

D) Zərərləşdirmənin keyfiyyətində

E) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
182) Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə səbəb nədir?
A) Xlorlaşma zamanı əmələ gələn qoxunun qarşısının alınması üçün

B) Suyun xlorla kontaktı üçün kifayət qədər vaxt olmadiğı

C) Yaşayış yerinin su şəbəkəsinin uzunluğu

D) Yüksək mikrob çirklənməsi

E) Bağırsaq infeksiyalarına aid təhlükəli epidemioloji vəziyyət
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
183) Suda asılı maddələr hansılardır?
A) Filtrasiyadan sonra filtrdə qalan maddələr

B) Qarışıqların ümumi miqdarı

C) Hec biri

D) Suda üzən hissəciklər

E) Suda həll olunmuş maddələrin quru qalığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: . Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина « Методы определения вредных веществ в воде водоемов » М., 1981
184) Atmosfer havasının təbii tərkibində azotun miqdarı neçə faiz təşkil edir?
A) 78,09 %

B) 77,0 %

C) 0,03 %

D) 80,0 %

E) 20,95 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
185) Atmosfer havasının təbii tərkibində karbon qazının miqdarı neçə faiz təşkil edir?
A) 0,01 %

B) 0,02 %

C) 20,95 %

D) 0,03 %

E) 78,09 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
186) Atmosfer havasının təbii tərkibində oksigenin miqdarı neçə faiz təşkil edir?
A) 20,95 %

B) 78,09 %

C) 21,0 %

D) 0,03 %

E) 22,02 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
187) Atmosfer havasında karbohidrogenlərin maksimal 1- dəfəlik yol verilən konsentrasiya həddi nə qədərdir ?
A) 0,15 mq/m3

B) 5,0 mq/m3

C) 2,5 mq/m3

D) 3,0 mq/m3

E) 1,5 mq/m3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
188) Atmosfer çirkləndiricilərinin sanitariya həyat tərzinə təsiri nədən ibarətdir ?
A) Havada karbon qazı və dəm qazının artmasına şərait yaradır

B) Şəffaflığı azaldır, təbii işıqlanmanı azaldır, duman əmələ gətirir, yaşıllıqları məhv edir

C) Havanın temperaturunu yüksəldir

D) Havanın tozlanmasına şərait yaradır

E) Atmosfer çöküntülərini artırır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
189) Müasir şəraitdə planetimizin iqliminin dəyişməsini nə ilə əlaqələndirirlər ?
A) Havanın tozlanma dərəcəsinin artması

B) Havada fotokimyəvi prosesləri getməsi

C) Havada kükürd qazının toplanması

D) Atmosfer çöküntülərinin azalması

E) Havaya daxil olan karbon qazının miqdarının artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
190) Atmosfer havasının öz–özünü təmizləməsini təmin edən proseslərin daha düzgün variantı hansıdır ?
A) Fiziki, fiziki – kimyəvi, kimyəvi, mexaniki proseslər

B) Bioloji və fiziki proseslər

C) Mexaniki təmizlənmə prosesləri

D) Biokimyəvi və mexaniki proseslər

E) Alternativ kimyəvi proseslər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1) «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979. 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
191) Atmosfer havasının çirklənmədən qorunmasının əsas tədbirlər qruplarına hansılar aiddir?
A) Sanitariya - qadağan tədbirləri

B) Radikal mübarizə tədbirlər

C) Rejim zonalarına bölünməsi tədbirləri

D) Texnoloji, planlaşdırma, sanitariya – texniki və qanunverici tədbirlər

E) Mühafizə zonalarının təşkili
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: 1)Н.Ф.Измеров, В.Ф.Кириллов, Н.Н.Трахтман «Общая и коммунальная гигиена» М., 1978; 2) «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
192) Kükürd qazının ( SO2 ) 1- dəfəlik maksimal konsentrasiyasının təyini üçün hava nümunəsi hansı sürətlə götürülür ?
A) Dəqiqədə 5,0 litr - 5,0 litr / dəq

B) Dəqiqədə 2,0 litr - 2,0 litr / dəq

C) Dəqiqədə 3,5 litr - 3,5 litr / dəq

D) Dəqiqədə 1,0 litr - 1,0 litr / dəq

E) Dəqiqədə 4,0 litr - 4,0 litr / dəq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979.
193) İçməli suyun keyfiyyətinə laborator - istehsalat nəzarəti paylayıcı şəbəkədə hansı göstəricilərə əsasən aparılır ?
A) Heç birinə

B) Orqanoleptik, mikrobioloji və reagentlərin qalıq miqdarına görə

C) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi

D) Orqanoleptik

E) Mikrobioloji
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
194) Əhalinin istirahəti üçün yer seçilən zaman atmosfer havasında zərərli kimyəvi maddələrin hansı normaları nəzərdə tutulur ?
A) Toplanmış bioloji maddələri qeydə almaqla yol verilən konsentrasiya həddi

B) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir

E) 1,2 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н.Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»M.,1978
195) Mənzildə havanın aşağı temperaturunda termorequlyasiya prosesinin əlverişli getməsini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir ?
A) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər cərəyanı

B) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı

C) Heç birinin

D) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı

E) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər cərəyanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
196) Neft emalı müəssisələrindən atmosfer havasına daxil olan atmosfer çirkləndiricilərinə hansılar aiddir ?
A) Azot oksidləri, benz(a)piren

B) Sulfatlar, sulfitlər

C) Kanserogen maddələr, oksidantlar

D) Hidrogen - sulfid, karbohidrogenlər, kükürd qazı, karbon oksidi

E) Karbon qazı, dəm qazı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Руководство по гигиене атмосферного воздуха», Москва «Медицина» 1976.
197) Təbii işıqlanma əmsalının ölçü vahidi nədir ?
A) Faiz

B) Lüks


C) Heç biri

D) Nit


E) Lümen
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
198) İşıq əmsalı nəyi göstərir ?
A) Heç biri

B) Otaqda üfüqi işıqlanmanın eyni zamanda bayırda ölçülən üfüqi işıqlanmaya faizlə nisbəti

C) Otağın qaranlıq və işıqlı hissələrin işıqlanma nisbəti

D) Bayırda ölçülən üfüqi işıqlanmanın eyni zamanda içəridə ölçülən üfüqi işıqlanmanın faizlə nisbəti

E) Pəncərələrin şüşəli sahəsinin döşəmənin sahəsinə nisbəti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
199) Yaşayış binalarında nisbi rütubətin norması hansıdır ?
A) 30 – 60 %

B) 35 – 65 %

C) 50 – 80 %

D) 45 – 70 %

E) 40 – 65 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
200) Yaşayış evlərində hansı temperatur göstəriciləri əlverişli hesab olunur ?
A) 16 – 18 0 C

B) 18 – 22 0 C

C) 24 – 25 0 C

D) 15 – 20 0 C

E) 18 – 20 0 C
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
201) İçməli suya hansı variant aid deyil ?
A) Kimyəvi cəhətdən zərərsiz olmalıdır

B) Epidemik cəhətdən zərərsiz olmalıdır

C) Xoş orqanoleptik xassələrə malikdir

D) Tərkibində duz olmamalıdır

E) Radioloji cəhətdən zərərsiz olmalıdır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
202) Duzsuz sulara ümumi minerallaşma göstəricilərinə görə hansı su aid deyil ?
A) 300,0 mq/ l

B) 1000,0 mq/ l

C) 500,0 mq/ l

D) 2000,0 mq/ l

E) 450,0 mq/ l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82,
203) Torpağın formalaşma prosesinə ən çox təsir edən faktorlar hansılardır ?
A) Yerin təbii radioloji fonu

B) Hava cərəyanının sürəti

C) Ətraf mühitin temperaturu, yağıntılar

D) Heç biri

E) Atmosfer təzyiqi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
204) Səthi su mənbələrinin hansı çirklənməsi insan fəaliyyətinə aid deyil ?
A) Gəmiçilik

B) Torpağın geokimyəvi tərkibi

C) Məişət çirkab tərkibi

D) Kənd təsərrüfatı işləri

E) Sənaye axıntılar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
205) Azot - 4 oksid qazının atmosfer havasında yol verilən maksimal 1– dəfəlik konsentrasiyası hansıdır ?
A) 0,15 mq/ m3-ə qədər

B) 0,10 mq/ m3-ə qədər

C) 0,088 mq/ m3-ə qədər

D) 0,085 mq/ m3-ə qədər

E) 0,09 mq/ m3-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ленинград. «Гидрометеоиздат», 1979.
206) Suyun yüksək dozalarda xlorlaşdırılması hansı hallarda tətbiq olunur ?
A) Yerli su təchizatında

B) İstehsalatda

C) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında

D) Məişətdə

E) Hərbi - səhra şəraitində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978
207) Dəniz suyunda BOT5 – nın normal göstəricisi neçədir ?
A) 7 mq O2 / l-ə qədər

B) 3 mq O2 / l-ə qədər

C) 4 mq O2 / l-ə qədər

D) 5 mq O2 / l-ə qədər

E) 10 mq O2 / l-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина « Методы определения вредных веществ в воде водоемов » М., 1981
208) İçməli suyun kimyəvi müayinəsi hansı temperaturda aparılır?
A) 70 – 800 C

B) 200 C


C) 100 C

D) 30 – 500 C

E) 30 – 800 C
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина « Методы определения вредных веществ в воде водоемов » М., 1981
209) İçməli suyun codluğu hansı metodla təyin olunur?
A) Vizual

B) Kolorimetrik

C) Ekspress metodu

D) Atom – absorsiyalı spektrofotometriya

E) Titrləmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
210) İçməli suyun dadına daha çox hansı kimyəvi göstərici təsir edir?
A) Codluq

B) Kalsium

C) PH

D) XloridlərE) Nitratlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
211) İçməli suda xloridlərin təyinində hansı reaktivdən istifadə olunur?
A) Gümüş nitrat

B) Rezorsin

C) Toluol

D) Tiobarbitur turşusu

E) Dietilditiokarbomat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
212) İçməli suda qurğuşunun təyini fotoelektrokolerimetrdə hansı dalğa uzunluğunda aparılır?
A) λ – 515 – yaşıl svetofiltr

B) λ – 540 – narıncı svetofiltr

C) λ – 440 – göy svetofiltr

D) λ – 400 – bənövşəyi svetofiltr

E) λ – 670 – qırmızı svetofiltr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82
213) Hansı göstəricilər suyun heyvan mənşəli üzvi maddələrlə çirkləndirildiyini bildirir?
A) Suda ammoyak, nitrit, nitrat və həmçinin yüksək oksidləşmə dərəcəsi müşahidə olunur

B) Nitritlər müşahidə olunur

C) Azot tərkibli maddələrlə bərabər yüksək sərtlik müşahidə olunur

D) Ammonyak müşahidə olunur

E) PH göstəricisi 6,0 – 9,0
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. А. Минх « Методы гигиенических исследований » М., 1967
214) İçməli suda alüminiumun yol verilən konsentrasiyası hansıdır?
A) 5,0 mq / l

B) 0,2 mq / l

C) 0,05 mq / l

D) 0,5 mq / l

E) 0,002 mq / l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82 «Вода питьевая». Москва 1984.
215) İçməli suda sinkin yol verilən konsentrasiyası hansıdır?
A) 0,01 mq / l

B) 0,02 mq / l

C) 0,5 mq / l

D) 5,0 mq / l

E) 0,05 mq / l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT – 2874-82 «Вода питьевая». Москва 1984
216) Torpaqda nitratların yol verilən konsentrasiyası nə qədərdir?
A) 228,0 mq / kq

B) 350,0 mq / kq

C) 300,0 mq / kq

D) 225,0 mq / kq

E) 250,0 mq / kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ПДK химическеских веществ в почвах. Госкомприрода СССР. 1990
217) Torpaqda qurğuşunun yol verilən konsentrasiyası nə qədərdir?
A) 30,0 mq / kq

B) 32,0 mq / kq

C) 35,0 mq / kq

D) 33,0 mq / kq

E) 37,0 mq / kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ПДK химическеских веществ в почвах. Госкомприрода СССР. 1990
218) Torpaqda misin yol verilən konsentrasiyası nə qədərdir?
A) 4,0 mq / kq

B) 5,0 mq / kq

C) 4,5 mq / kq

D) 3,0 mq / kq

E) 3,5 mq / kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ПДK химическеских веществ в почвах. Госкомприрода СССР. 1990

Bölmə 3.Əmək gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

219) Əmək gigiyenası laboratoriyasının işi nədən ibarətdir?
A) Epidemioloji müayinələr

B) Qida məhsullarının müayinəsi

C) İş yerlərində radioaktiv elementlərin müayinəsi

D) İçməli suyun sanitar-kimyəvi müayinəsi

E) İnsanların iş yerlərində zəhərli maddələrin, fiziki amillərin laboratoriya müayinəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.К.Навроцкий «Гигиена Труда» М.1967
220) İş yerlərində əmək şəraitinin attestasiyasının keçirilməsi hansı qaydada aparılır?
A) Kompleks halında aparılır

B) Zərərli-kimyəvi maddələrin müayinəsi

C) Mikrobioloji müayinələr ilə

D) İnstrumental müayinələrlə aparılır

E) Fiziki amillərin müayinəsi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Əməyin mühafizəsinə dair normativ sənədlər toplusu 1-2 hissə”
221) Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyası zamanı iş şəraitinin amilləri hansı formada qiymətləndirilir?
A) Faktiki bal

B) Alınan nəticələr

C) Faizlə

D) Sanitariya normaları

E) Ümumiyyətlə qiymətləndirilmir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “İş yerlərinin attestasiyasının nəticələrinə əsasən əmək şəraitinin qiymətləndirilməsi metodikası” M.2005-ci il
222) Laboratoriya həkimi müayinə zamanı müayinələrin cavabını hansı sənədə əsasən qiymətləndirir?
A) AKT-lara

B) Standartlara və ya texniki şərtlərə

C) Metodiki sənədlərə

D) Protokollara

E) Sanitariya –həkiminin rəyinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская «Руководство к Лабoраторным занятиям по общей гигиене» Москва: 1980


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin