Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar


) Tozların havada miqdarının müayinəsi hansı metoda əsaslanır?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə4/7
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7

223) Tozların havada miqdarının müayinəsi hansı metoda əsaslanır?
A) Mikroskopiya metoduna

B) Radiometrik metoda

C) Xromotoqrafiya metoduna

D) Fotokolorimetr metoduna

E) Çəki metoduna
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
224) Təhlükəlilik dərəcələrinə görə zərərli kimyəvi maddələr neçə sinfə bölünür?
A) 4

B) 10


C) 2

D) 6


E) 5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
225) Zərərli kimyəvi maddələrə aid standartlar (QOST-lar) obyektlərin fərqinə görə neçə hissəyə bölünürlər?
A) 6 hissəyə

B) Bölünmürlər

C) 4 hissəyə

D) 2 hissəyə

E) 8 hissəyə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.К.Навроцкий «Гигиена Труда» М.1967
226) Atmosfer havasında və iş yerləri havasında zərərli maddələri təyin etmək üçün hava nümunəsi hansı üsul və ya cihazla götürülür ?
A) Vibrometr vasitəsi ilə

B) Animometr vasitəsi ilə

C) Krotov cihazı ilə

D) Psixrometr vasitəsi ilə

E) Aspirasiya üsulu ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: «Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
227) Havada olan buxar və qazları təyin etmək üçün bir nöqtədən ən azı neçə nümunə götürülməlidir?
A) 4 nümunə

B) 1 nümunə

C) 2 nümunə

D) 3 nümunə

E) 6 nümunə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
228) Havada olan aerozolları təyin etmək üçün 1 nöqtədən ən azı neçə nümunə götürülür?
A) 4 nümunə

B) 5 nümunə

C) 3 nümunə

D) 1 nümunə

E) 2 nümunə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
229) Atmosfer havasının rütubəti necə təyin olunur?
A) Düsturla

B) Kimyəvi müayinələrlə

C) Qrafiklə

D) Xüsusi cədvəllə

E) Cihazın göstəricisi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
230) Toz nümunələrini götürmək üçün aşağıda qeyd olunanlardan hansı istifadə olunur?
A) Patronlar

B) Sorucu qablar

C) AФА filtrləri

D) Qaz pipetkası

E) Xüsusi borular
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
231) Ventelyasiyanın effektivliyini təyin etmək üçün havanın hərəkəti hansı cihazla ölçülür?
A) Vibrometrlə

B) Animometrlə

C) Fotokolorimetrlə

D) Psixrometrlə

E) Termometrlə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
232) Hava həcminin dəyişilməsi üçün ventilyasiya effektivliyi nə qədər olmalıdır?
A) 1,5-dən az olmamalıdır

B) K<1,5


C) K= 1,5

D) K>1,5


E) K 1,0 dən çox olmamalıdır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев«Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
233) Ventilyasiya effektliyini təyin etmək üçün hansı düsturdan istifadə edilir?
A) Q= Sm2 . ύ m/san . 3600

B) Heç biri

C) Q=V. F . 3600

D) B = A / M

E) K= (Qm 3) / (Vm 3)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
234) Normal şəraitdə atmosfer havasında toz hissəciklərinin norması nə qədər olmalıdır?
A) 0,25 mq/m3-ə qədər

B) 0,5 mq/m3-ə qədər

C) 0,8 mq/m3-ə qədər

D) 0,3 mq/m3-ə qədər

E) 0,16 mq/m3-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
235) Tozların müayinəsi üçün alonja salınmış filtrdən nə qədər hava keçirilməlidir?
A) 3 dəq. müd. 1lt/dəq

B) 40 dəq. müd. 20 lt/dəq

C) 25 dəq. müd. 0,25lt/dəq

D) 20 dəq.müd. 4lt/dəq

E) 10 dəq. müd. 5 lt/dəq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: «Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
236) Tozların müayinəsi zamanı filtrlərin hansı göstəricisi əsas götürülür?
A) Filtrin nəmliyi

B) Filtrin çəkisi

C) Ümumiyyətlə filtr əsas götürülmür

D) Filtrin rənginin dəyişməsi

E) Filtr ağ olmalıdır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
237) Obyektlərdə mikroiqlim göstəricilərinin müayinəsində nə əsas götürülür?
A) İlin isti və soyuq dövrü

B) Sutkanın iş saatı

C) İlin soyuq dövrü

D) İlin isti dövrü

E) İlin fəsilləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
238) İş yerlərində mikroiqlim göstəriciləri üzrə işçilərin enerji itirmə səviyyə kateqoriyası neçə qrupa bölünür?
A) 2 qrupa 1; 2

B) 4 qrupa:- 1A; 1B; 2A; 2B

C) 6 qrupa 1;2;3;4;5;6

D) 3 qrupa 1;2;3

E) 5 qrupa 1A; 1B; 2A; 2B; 3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
239) Mikroiqlim göstəriciləri müayinələri iş yerlərinin attestasiyası zamanı aparılırmı?
A) Ancaq atmosfer təzyiqi müayinəsi olunur

B) Ancaq havada rütubətin miqdarı təyin olunur

C) Kompleks halında mikroiqlim müayinəsi mütləqdir

D) Elə də vacib sayılmır

E) Aparılırmır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “İş yerlərinin attestasiyasının nəticələrinə əsasən əmək şəraitinin qiymətləndirilməsi metodikası” M.2005-ci il
240) Animometrlərin növlərinin düzgün variantını göstərin
A) Pərli, kasalı

B) Yelpikvari, kasalı

C) Daraqlı, yelpikvari

D) Düzbucaqlı, kasalı

E) Kasalı, daraqlı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев.«Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
241) İşıqlanma səviyyəsini ölçən cihazın fotoelementində neçə işıq filtri var?
A) 3 ədəd

B) 8 ədəd

C) 6 ədəd

D) 4 ədəd

E) 2 ədəd
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
242) Lüksmetrin fotoelementinin işıq filtrlərinin hansı ölçü diapozonları var?
A) 25-lik, 250-lik, 2500-lük

B) 10-luq ,100-lük, 1000-lik

C) 12-lik,120-lik,1200-lük

D) 20-lik, 200-lük, 2000-lik

E) 5-lik, 15-lik, 150-lik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
243) İşıqlanmanın ölçü vahidi hansıdır?
A) mq/m3

B) Amper/metr

C) Farada

D) Lüks


E) dessibel
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
244) Təbii işıqlanma səviyyəsini qiymətləndirmək üçün hansı metod əsas götürülür?
A) Geometrik metod

B) Mikroskopik metod

C) Hesablanma metodu

D) Həndəsi üsul

E) Fiziki metod
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
245) İş yerlərində işıqlanma ölçmələri neçə istiqamətdə aparılmalıdır?
A) 3 istiqamət

B) 4 istiqamət

C) 1 istiqamət

D) 2 istiqamət

E) Elə də əhəmiyyəti yoxdur.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
246) İş yerləri havasında hisin miqdarının təyin etmək üçün müayinələr hansı üsulla aparılır?
A) Vizual üsulla

B) Geometrik üsulla

C) Mikroskopik üsulla

D) Kimyəvi üsulla

E) Çəki üsulu ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
247) İş yerlərində animometrlə hansı ölçmələr aparılır?
A) Atmosfer təyziqi

B) İşıqlanmanın təyinatı

C) Küləyin sürəti

D) Aerozolların havada müayinəsi

E) Havanın nəmliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
248) Küləyin sürətinin ölçü vahidi hansıdır?
A) mq/ m3

B) M/san


C) Amper/metr

D) Desibel

E) 1 Lyuks
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
249) İş yerlərində dəm qazının yol verilən konsentrasiya həddi hansıdır?
A) 15 mq/ m3

B) 20 mq/ m3

C) 22 mq/ m3

D) 18 mq/ m3

E) 10 mq/ m3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
250) Elektro aspirator vasitəsilə eyni vaxtda neçə nümunə götürmək olar?
A) 4 nümunə

B) 6 nümunə

C) 8 nümunə

D) 3 nümunə

E) 2 nümunə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
251) Rasional süni işiqlandırıcı sistemin necə olması məqsədəuyğundur?
A) Yerli

B) Kombinəedilmiş

C) Gün işığı

D) Birgə quraşdırılmış

E) Ümumi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
252) Ventеlyasiya effektivliyinin təyini necə aparılır?
A) Hava dəliyindən

B) 1 m hündürlükdən

C) Heç biri

D) 0,50 sm hündürlükdən

E) Boy səviyyəsindən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
253) İş yerlərinin mikroiqlim göstəricisinin yol verilən parametrləri: temperaturu, rutubəti, havanın hərəkət surəti nəyə əsasən hesablanır?
A) İşin ağırlığına görə enerji itkisinin intensivliyi və ilin isti, soyuq dövrü

B) İşin gərginliyi və müddəti

C) İş saatının müddəti və ilin isti və soyuq dövrləri

D) İş yükünün ağırlığı və işin müddəti

E) İşin müddəti və enerji itkisi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: İstehsalat sahələrinin mikroiqliminə gigiyena tələbləri. Sanitariya norma və qaydaları 2.2.4.548-96
254) “УГ-2” cihazı vasitəsilə havada olan zərərli kimyəvi maddələrin sürətli təyini metodunda hesablama üçün hansı fiziki faktorlar nəzərə alınmalıdır?
A) Temperatur

B) Bu fiziki faktorlar hesablama üçün lazım deyil

C) Atmosfer təzyiqi

D) Nisbi rütubət

E) Hava hərəkətinin sürəti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. « Быстрые методы определения вредных веществ в воздухе». Москва 1970
255) İş yerlərində zərərli kimyəvi maddələrlə təmasda olan işçilərin üzərində sistematik sanitariya nəzarəti kim tərəfindən aparılır?
A) GEM-in mütəxəssisləri

B) Tibbi-sanitariya hissəsi

C) Sex həkimi

D) Şəhər poliklinikası

E) Müəssisələrin sanitariya laboratoriyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
256) İş yerlərində dəm qazının təyini üçün hansı vasitədən istifadə olunur?
A) Patron

B) Sorucu qab

C) Qaz pipetkası

D) Filtr


E) Trubka
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
257) Yaşayış ərazilərində atmosfer havasında olan tozların YVKH nə qədərdir?
A) 0.9 mq/m3 -a qədər

B) 0.56 mq/m3 -a qədər

C) 0.8 mq/m3 -a qədər

D) 0.75 mq/m3 -a qədər

E) 0.5 mq/m3-a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
258) Karbon 2 oksidin təyini üçün qaz pipetkasına nə qədər hava sorulmalıdır?
A) 15 dəqiqə müddətdə

B) 25 dəq. müd. 0,25 lt/dəq

C) 3 dəq. müd. 1 lt hava

D) 40 dəq. müd. 20 lt/dəq

E) 20 dəq. müd. 4 lt/dəq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
259) Kükürd qazının- SO2 təyini üçün Bertole duzu neçə faizli hazırlanır?
A) 8 %-li

B) 4 %-li

C) 6 %-li

D) 12 %-li

E) 2 %-li
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
260) İş yerlərində Azot 4 oksidin YVKH neçədir?
A) 5 mq/m3 -a qədər

B) 10 mq/m3-a qədər

C) 20 mq/m3-a qədər

D) 12 mq/m3-a qədər

E) 7 mq/m3-a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
261) İş yerləri havasında olan toksiki və fibrogen təsirə malik maddələrin hansı konsentrasiyasına nəzarət edilir?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi

B) Maksimal birdəfəlik

C) Orta növbəlik

D) Minimal birdəfəlik

E) Orta sutka
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
262) Zərərli-kimyəvi maddələr və üzvi həlledicilərin laboratoriya müayinəsi zamanı onların buxarlarını tutmaq (yayılmasını məhdudlaşdırmaq) üçün nədən istifadə olunur?
A) Böyürdən soruma

B) Boks


C) Sorucu şkaf

D) Örtük


E) Sorucu zond
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
263) Laboratoriya şəraitində toz və hisin müayinələri hansı şəraitdə aparılır?
A) Adi laboratoriya şəraitində

B) Sorucu zond altında

C) Sorucu şkafda

D) Boksda

E) Örtük altında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
264) Azot 4 oksidin atmosfer havasında maksimal birdəfəlik və yarımgünlük sanitariya norması nə qədərdir?
A) 0,090 mq/m3-a qədər

B) 0,095 mq/m3-a qədər

C) 0,2 mq/m3-a qədər

D) 0,085 mq/m3-a qədər

E) 0,1 mq/m3-a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
265) İş yerləri havasında olan ümumi karbohidrogenlər üçün YVKH nə qədər olmalıdır?
A) 320 mq/m3-a qədər

B) 350 mq/m3-a qədər

C) 310 mq/m3-a qədər

D) 400 mq/m3-a qədər

E) 300 mq/m3-a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
266) İş yerlərində zərərli kimyəvi maddələrin təyini üçün nümunələr hansı səviyyədə götürülür?
A) Döşəmədən 1,0 m hündürlükdə

B) Döşəmədən 0,50 m hündürlükdə

C) Döşəmədən 0,30 m hündürlükdə

D) Döşəmədən 1,20 m hündürlükdə

E) Nəfəsalma səviyyəsindən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Г.И.Румянцев,Т.А.Козлова,“Руководство к лабораторным занятиям по общей гигиене“
267) Karbohidrogenlər aşağıda sadalanan hansı kimyəvi birləşmələrə aiddir?
A) Duzlara

B) Turşulara

C) Halogenlərə

D) Oksidlərə

E) Üzvi birləşmələrə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: М.С.Буховская. С.Л.Гинзбург «Метод определения вредных веществ в воздухе» Медицина. 1966
268) Dəm qazının YVKH yaşayış ərazisi üçün neçədir?
A) 5 mq/m3 -a qədər

B) 8 mq/m3 -a qədər

C) 10 mq/m3 -a qədər

D) 6 mq/m3 -a qədər

E) 12 mq/m3 -a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: М.С. Буховская. С.Л.Гинзбург «Метод определения вредних веществ в воздухе » Медицина. 1966
269) Müəssisənin mikroiqlimi göstəricilərinə aid deyil?
A) Havanın hərəkət sürəti

B) Havanın rütubəti

C) Havanın temperaturu

D) İnfraqırmızı şüalanma

E) Atmosfer təzyiqi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
270) Dalğıcların hava balonundan nümunələr nə məqsədlə götürülür?
A) Ümumi karbohidrogenləri təyin etmək üçün

B) Kükürd 4 oksidi təyin etmək üün

C) Karbon 4 oksid və azot 2 oksidi təyin etmək üçün

D) Azot 4 oksid və dəm qazını təyin etmək üçün

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Единые правила безопасности труда на водолазных работах» Москва Мортехинформреклама 1992.
271) Yüksək atmosfer təzyiqinin insan orqanizminə təsiri hansı şəraitdə baş vermir?
A) Sualtı şəraitdə

B) Şaxtalarda

C) Dekompressiya şəraitində

D) Kompressiya şəraitində

E) Heç birində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
272) Hansı göstəricinin müayinəsində filtrin müayinədən əvvəlki və sonrakı çəkisi əsas götürülür?
A) Benzolun müayinə üsuluna

B) Toz müayinə üsuluna

C) CO-in müayinəsi üsuluna – karbon oksidi

D) NO2 müayinə üsuluna - azot 4 oksidi

E) Sulfat turşusu müayinə üsuluna
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Соловева. В.А.Хрусталева: « Руководство по методом определения вредных веществ в атмосферном воздухе» Москва 1974.
273) Üzvi birləşmələrin molekulasına halogenin daxil edilməsi bu birləşmələrin toksik təsirini necə dəyişir?
A) Fəal kompanentlərin effektlərinin toplanmasına səbəb olur

B) Fəal kompanentlərin effektlərinin cəmindən artıq olur

C) Azaldır

D) Fəal kompanentlərin effektlərinin cəmindən az olur

E) Artırır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
274) Üzvi həlledicilərdən dərini qorumaq üçün hansı fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə etmək lazımdır?
A) Əks mikroblu

B) Hidrofob

C) Qidalandırıcı

D) Nəmləndirci

E) Hidrofil
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
275) İş yerləri havasında qurğuşunun yol verilən konsentrasiya həddi neçədir?
A) 0,03 mq/m3 -a qədər

B) 0,01 mq/m3 -a qədər

C) 0,09 mq/m3 -a qədər

D) 0,012 mq/m3-a qədər

E) 0,02 mq/m3 -a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
276) İstehsalat şəraitində qurğuşunun və onun birləşmələrinin insan orqanizminə əsas daxil olma yolu hansıdır?
A) Həzm traktı

B) Tənəffüs yolları

C) Heç bir yol

D) Zədələnmiş dəri

E) Gözlərin selikli qişası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
277) Anilin və nitrobenzol hansı kimyəvi maddələr qrupuna aiddirlər?
A) Halogenlərə

B) Oksidli birləşmələrə

C) Duzlara

D) Üzvi birləşmələrə

E) Turşulara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: М.С. Буховская. С.Л.Гинзбург «Метод определения вредних веществ в воздухе » Медицина. 1966
278) Laturnizm hansı kimyəvi maddə ilə xroniki zəhərlənmə deməkdir?
A) Dəm qazı

B) Civə


C) Qurğuşun

D) Manqan

E) Xrom
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
279) Natrium tiosulfat məhlulu hansı müayinədə istifadə olunur?
A) Dəm qazı

B) Kükürd

C) Civə

D) AmmonyakE) Azot 4 oksid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: М.С. Буховская. С.Л.Гинзбург «Метод определения вредних веществ в воздухе » Медицина. 1966
280) Xroniki təsir zonası az olan kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?
A) İnqalyasiya təsiri zamanı daha az təhlükəlidir

B) Zonanın miqdarı təhlükə dərəcəsinin göstəricisi sayılmır

C) Daha az təhlükəlidir

D) Daha çox təhlükəlidir

E) İnqalyasiya təsiri zamanı daha çox təhlükəlidir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
281) Müəssisələrin iş yerlərində kimyəvi maddələrə nəzarət üçün hansı konsentrasiyaların təyini vacib deyil?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi

B) Orta sutkalıq

C) Yol verilən qalıq konsentrasiyası

D) Orta növbəlik, maksimal birdəfəlik

E) Yol verilən səviyyə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
282) İş yerlərində benzolun yol verilən konsentrasiya həddi neçədir?
A) 18,0 mq/m3

B) 15,0 mq/m3

C) 19,0 mq/m3

D) 16,0 mq/m3

E) 20,0 mq/m3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
283) Benzol və onun törəmələrinin orqanizmə təsiri necədir?
A) Tənəffüs üzvlərinə təsir edir

B) Daxili sekresiya vəzilərinə təsir edir

C) Qan və qanyaradıcı üzvlərə təsir edir

D) Qaraciyərə təsir edir

E) Eşitmə üzvünə təsir edir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
284) Sənaye müəssisələrinin havasında anilinin yol verilən konsentrasiya həddi neçədir?
A) 0,25 mq/m3

B) 0,1 mq/m3

C) 0,09 mq/m3

D) 0,15 mq/m3

E) 0,2 mq/m3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
285) Mebel sənayesi müəssisələrində ağac tozunun sanitariya norması neçədir?
A) 10 mq/m3

B) 6 mq/m3

C) 6,8 mq/m3

D) 7,5 mq/m3

E) 6,4 mq/m3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
286) Göstərilən kimyəvi birləşmələrdən hansı qanda korboksihemoqlobini əmələ gətirir?
A) Benzol

B) Pestesidlər

C) Civə

D) Dəm qazıE) Ümumi karbohidrogenlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
287) İstlik elektrik stansiyalarından atılan tullantılarda hansı zərərli birləşmələr olur?
A) Qurğuşun aerozolu

B) Karbohidrogenlər, kükürd anhidridi

C) Qurğuşun aerozollu karbohidrogenlər

D) Azot oksidi

E) Kükürd oksidi, azot oksidi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
288) Daha çox fibrogen aktivliyə malik olan aerozollar hansıdır?
A) Tərkibində sərbəst silisium dioksid olanlar

B) Tərkibində sərbəst xrom olanlar

C) Tərkibində sərbəst kobalt olanlar

D) Tərkibində sərbəst kobalt olmayanlar

E) Tərkibində sərbəst silisium dioksid olmayanlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
289) İş yerlərində hava axınının hərəkət sürəti anlayışına hansı aiddir?
A) Havanın temperaturu

B) Atmosfer təyziqi

C) Havanin nəmliyi

D) İnfraqırmızı şüalanma

E) Ventilyasiya effektivliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
290) Göstərilən variantlardan hansı temperatur qradiyentinə aid deyil?
A) İlin fəslinə görə havanın vəziyyəti

B) Atmosfer təzyiqi

C) Sutka ərzində havanın temperaturu

D) Müəssisələrin işiqlanma göstəricisi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
291) Azot 4 - oksid hansı sinif təhlükəli maddəyə aiddir?
A) I sinif təhlükəli

B) II sinif təhlükəli

C) III sinif təhlükəli

D) Heç biri

E) IV sinif təhlükəli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.005– 88– 99 il
292) Otaq şəraitində qızmış havanın yerdəyişməsi necə adlanır?
A) Şüalanma

B) Konduksiya

C) Buxarlanma

D) Radiasiya

E) Konveksiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
293) Otaq havasının bir saat ərzində neçə dəfə dəyişməsini bildirən göstərici hansıdır?
A) Heç biri

B) Havanın kubu

C) Ventilyasiya həcmi

D) Hava dəyişmə rəqəmi

E) Hava həcmi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
294) İnsan orqanizminə infraqırmızı şüalar necə təsir göstərir?
A) Fotokimyəvi

B) Kimyəvi

C) İstilik

D) Radiasiya

E) Biokimyəvi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
295) Karbon qazının iqlim dəyişməsinə təsirinin səbəbi nədir?
A) Özündən istilik şüaları buraxır

B) Havada bütün qazların bir səviyyədə qalmasına təsir edir

C) Havada aerozolları özündə birləşdirir

D) Havaya soyuducu təsir göstərir

E) Günəş şüalarını yerə tərəf buraxır, infraqırmızı şüaları geriyə fəzaya buraxmır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin