M Ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 1 5 0 MƏHƏMMƏd tagi siDQİ Ə s ə r L ə r I



Yüklə 55,68 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/30
tarix18.01.2017
ölçüsü55,68 Mb.
#5808
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

və  cavablı  qəvaidi-türKİ
45. 
Q iraəti-fəniyyə  (hiKməti-təbiiyyə  TürKİ)
46. 
Q iraəti-fəniyyə  (elm i-nəbatat)
47. 
B ir  risalə  (Ecazi-Quran)
48. 
Təhsilül-hesab
49. 
Yeni  hesab  (I  hissə)
50. 
Yeni  hesab  (II  hissə)
51. 
Yeni  hesab  (III  hissə)
52. 
Yeni  hesab  (IV  hissə)
53. 
M əsaili-riyaziyyə
54. 
Ü suli-dəftəri
55. 
M əbdəi-tərəqqi
56. 
M əcməli-coğrafiya
57. 
Süleym an  ŞövKət.  M üxtəsər  coğrafiya
58. 
Əlavəli  təhsilul-hesab
59. 
MəKtəbi-ədəb,  fi  sərf  nəhvi-lisani-ərəb
60. 
D ürusi-nəhviyyə
61. 
K itabi-ünum uzəc
62. 
T arixi-Y unanıstani-qədim
63. 
Dərədən-təpədən 
Kəndi-Kəndimə 
dedİKİərim
64. 
M iftah və ya  sərfi-ərəbi
65. 
R əhbəri-tədris  və  tərbiyə
66. 
Təlim i-qiraət
67. 
M urad bəy.  M üxtəsər  tarixi-üm um i
68. 
M eyari-səddad,  fil-m əntiq
69. 
Xacə  Osmani
70. 
K ain ata b ir  nəzər və  ya  m əcm əli-tarixi-üm um i
71. 
Əyləncələr
72. 
Ü suli-tədris
73. 
H acı  Seyid  Əzim  Şirvani.  Divan.
74. 
Pəndnam əyi-Ə m ir  Nizam
75. 
Əlavəli izh ar
76. 
Əbdüssəlam A xundzadə.  Zübdətül-əhKam
77. 
TəzKİrətüş-şüəra
78. 
Talibi.  Divan

79. 
Ə xlaqi-N asiri
80. 
Cocuqlarm  hifzi-səhhəti
81. 
Q adm larm   hifzi-səhhəti
82. 
A yineyi-nəsihət
83. 
B əhrül-ürfan
84. 
M əğribi.  Divan
85. 
Kitabi-Əhm əd.  II  cild
86. 
G ülüstan
87. 
V ətən  dili,  2-ci  hissə
88. 
Ü suli-cədidi-lisani-f arsi
89. 
U şaq bağçası

BƏLƏDÇt
MƏHƏMMƏD  TAĞI  SİDQİNİN  HƏYATI VƏ
ƏDƏBİ-PEDAQOJt  FƏALtYYƏTt  (tsa Həbibbəyli)  .................... 3
MAARİFÇİ  BƏDtl ƏSƏRLƏRİ  ................................................19
•  Elmin şərafəti  ................ ........................................................20
•  Məhəmmədəliyə  n ə sih ə t........................................................ 21
•  Oğlan  .......................................................................................22
•  MəKtəbdə  ................................................................................... 23
•  Dərsə  diqqət.  .......................................................................... 24
•  Yüz  il  yatandan  sonra  ........................................................... 25
•  ŞİKayətnaraə  .............................................................................. 26
•  Sənsən  pənahım  ..................................................................... 27
•  Dostlardan birinə  mədəniyyətin  yayılması haqqında  şer...  28
•  «Tərcüman»  qəzetiıün onuncu  ildönümü
münasibətilə 
təbrİK  ............................................................. 29
Müsəvvir  paşaıun  zifaf  gecəsinə m addeyi-tarix.................... 31
Kəblə  Nəsir  (mənzum  heKayət)  ...............................................33
•  HeKayətlər...................................................................................
QƏZƏLLƏR.  :............................................................................... 45
PEDAQOJİ ƏSƏRLƏR................................................................ 63
•  Nümuneyi-əxlaq........................................................................... 64
•  Töhfeyi-benat,  yairiKİ  qızlara hədiyyə................................101
•  Nəsihətnamə...........................................................................
•  Əzbər  ediləcəK 
hİKmətli 
sözlər................................................117
ELMtƏSƏRLƏRİ  ..................... ....................................................121
•  PuşKİn  ...................................'.’.5.................................................. 122
•  HeyKƏİi-insana bir nəzər  ......................................................... 131
•  M üxtəsər  coğrafiya risaləsi  ....................................................140
MƏQALƏLƏR  ..............................................................................163
•  Qəzet,  yaxud  qəzetə  nədir?.................................................... 164
•  Təəssüf,  yenə  təəssüf.............................................................. 172
MƏKTUBLAR  ......................... ^................................................... 1'79
ƏLAVƏLƏR  ..............................................................................247
«TƏRBİYƏö  MƏKTƏBİNƏ DAİR  MATERİALLAR................248
«MəKtəbi-Tərbiyə»  şagirdlərinin  tap şın q ları  ..................... 248
MəKtəbli  üçün  yaddaş  ........................................................... 250
•  «MəKtəbi-Tərbiyə&nin  1898-1899-cu tədris ilinə  dair
hesabatı...................................................................................... 252
•  «MəKtəbi-Tərbiyə»  şagirdlərinin tədris  saliyəsinin
feh rist  dəftəri  ............................................................................258
TƏRCÜMEYt-HAL QEYDLƏRt  ............................................ 267
Məhəmməd Tağı  Sidqinin  şəxsi Kİtabxanasının  siyahısı..... 276

/
ö
O
O
Ö
T o p l a y a n ı ,   t ə r t i b   e d ə n i   v ə   m ü q ə d d i m ə n i n   m ü ə l l i f i  
A z ə r b a y c a n   M i l l i   E l m l ə r  A K a d e T n i y a s ı n ı n   h ə Q i q i   ü z v ü
İsa  НэЫЬЬэуИ
MƏHƏMMƏD TAĞI SİDQİ
ƏSƏRLƏRİ
N əşriyyatın 
direK toru 
E.A.Əliyev
M ətbəənin  direK toru 
S.O.M ustafayev
TexnİKİ  redaKtoru 
F.Z.Kərim ov
K om püter  dizaynı 
N.S.Hüseynova
Yığılmağa  verilib  19.08.2004.  Çapa  im zalanıb  16.09.2004 
F orm atı  60  x  90  Vıe-  Ş.ç.v.17,5.  Ofset 
K a ğ ı z ı .  
S ıfariş  № 173.  Sayı  500.  Qiyməti  müqavilə  üə.
«Çaşıoğlu»
  mətbəəsi. 
Ваш,  M .M üşfiq 
k ü ç .  
2a.

Yüklə 55,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin