Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə7/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

 

Tr. br. HS (ST)

Naziv robe

Obrada ili prerada, izvršena na materijalima bez porijekla, koja im daje status robe sa porijeklom

(1)

(2)

(3)                   ili

(4)

Ex 35 gl.

Bjelančevinaste materije, modifikovani skrobovi, ljepila, enzimi, osim

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda, mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika.

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

3503

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizirani i esterificirani skrobovi), ljepila na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

 

 

 

- skrobni etri i estri

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. uzimajući i ostale materijale iz tar. br. 3505

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda frankok fabrika.

 

- ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar.br.osim iz tar. br. 1108

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

Ex 3507

Pripremljeni enzimi koji nijesu pomenuti i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

36. gl.

Eksplozivi, pirotehnička sredstva, šibice, piroforne legure, određeni zapaljivi materijali

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika.

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

Ex 37 gl.

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe, osim

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda, mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

3701

Fotografske ploče i plan filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, iz bilo kojeg materijala, osim od papira, kartona ili tekstila, fotografski plan filmovi za brzu fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, u kasetama ili bez njih

 

 

 

- plan filmovi za brzu fotografiju u kasetama

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. osim u tar. br. 3701 i 3702. Mogu se upotrijebiti materijali razvrstani u tar. br. 3702 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika.

Izrada kod koje fabrika, vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko

 

- ostalo

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. osim u tar. br. 3701 i 3702. Mogu se upotrijebiti materijali razvrstani u tar. br. 3701 i 3702 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika.

Izrada kod koje fabrika vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko

3702

Fotografski filmovi u rolnama, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kojeg materijala, osim papira, kartona ili tekstila, filmovi u rolnama za brzu fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. osim u tar. br. 3701 i 3702

Izrada kod koje fabrika, vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvjetljeni i nerazvijeni

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. osim u tar. br. 3701 i 3704

Izrada kod koje fabrika, vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko

Ex 38. gl.

Razni proizvodi hemijske industrije, osim

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika.

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% franko fabrika.

Ex 3801

- koloidni grafit u suspenziji u ulju i polokoloidni grafit, ugljenikove paste za elektrode

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

 

- grafit u obliku paste kao mješavina sa mineralnim uljima sa više od 30 više od 30% grafita

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 3403 ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika.

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

Ex 3803

Rafinisano tal ulje

Rafiniranje sirovog tal ulja

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

Ex 3805

Sulfatna terpentinska ulja, prečišćena

Prečišćavanje sa destilacijom ili rafiniranjem sirovog sulfatnog terpetinskog ulja

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

Ex 3806

Estri od smole

Izrada od smolnih kisjelina

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

Ex 3807

Katran od drveta

Destilacija katrana od drveta

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za ubrzanje rasta biljaka, denzifektanti i sl. proizvodi, oblikovani ili pakovani za prodaju na malo ili kao preparati ili kao proizvodi (npr. sumporne trake, svijeće, muvolovke)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3809

Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranja  boja i ostali proizvodi i preparati (npr. sredstva za paraturu i nagrizanje) koji se koriste u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sl. industrijama, koji nijesu pomenuti i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3810

Preparati za dekapiranje metalnih površina, preparati za topljenje i ostali pomoćni preparati za varenje i lemljenje; praškovi i paste za lemljenje i varenje, koji su sastavljeni od metala i drugih materijala; preparati koji se koriste kao srce ili obloge za elektrode ili štapove za varenje

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje gomilanja smole, za poboljšanje viskoznosti, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (ubrajajući i benzin) ili za druge tečnosti koje se koriste za iste namjene kao mineralna ulja:

 

 

 

- pripremljeni aditivi za ulja za mazanje koja sadrže naftna ulja ili ulja iz bituminoznih minerala

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala koji su uvršteni u trifni broj 3811 ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

 

- ostalo

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3812

pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; sastavljeni plastifikatori za gumu i plastične mase koji nijesu navedeni i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu; antioksidanti i ostali sastavljeni stabilizatori za gumu i plastične mase

 

 

3813

preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3814

Složeni rastvarači i razređivači koji nijesu pomenuti i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za odstranjivanje premaza

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3818

Hemijski elementi za korišćenje u elektronici u obliku kolutova, pločica ili sl: hemijska jedinjenja za korišćenje u elektronici

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3819

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidraulični prijenos koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% naftnog ulja ili ulja od bituminoznih minerala

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3820

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni fiagnostički ili laboratorijski reagensi sa podlogom ili bez nje osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3823

Industrijske monokarboksilne kiseline od masnoće; kisjela ulja od rafinisanja; industrijski alkoholi od masnoća

 

 

 

- industrijske monokarboksilne kisjeline od masnoća; kisjela ulja od rafinisanja

Izrada kod koje se svi materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

 

- industrijski masni alkoholi

Izrada iz materijala iz bilo kojeg tar. br. uzimajući i ostale materijale iz tar. br. 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za modele za livenje ili srži za livenje, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije i srodnih industrija (ubrajajući i one koji su sastavljeni od mješavina prirodnih proizvoda) koji nijesu pomenuti i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu, ostaci od proizvodnje hemijske ili srodnih industrija koji nijesu pomenuti i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu:

 

 

 

- po redoslijedu iz ovog tar. br.

 

 

 

- - pripremljena vezivna sredstva modele za livenje ili srži na bazi prirodnih proizvoda od smole

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

 

- - naftne kisjeline, njihove u vodi netopljive soli i njihovi estri

 

 

 

- - sorbitol osim sorbitola iz tar. br. 2905

 

 

 

- - petrolej sulfonati osim petrolej sulfonata alkalnih metala, amonijaka ili etanol amina tiofeniranih sulfonskih uljanih kisjelina dobijenih od bituminoznih minerala i njihovih soli

 

 
- - ionski izmenjivači 

- - preparati za sušenje za vakumske cijevi

 

 

 

- - alkalni oksidi gvožđa za prečišćavanje gasova

 

 

 

- - amonijakova voda i sirovi amonijak (iskorišćeni oksid) dobijen sa prečišćavanjem svjetlog gasa

 

 

 

- - sulfonaftenske kisjeline njihove u vodi netopljive soli i njihovi estri

 

 

 

- - fuzelno i dipelovo ulje

 

 

 

- - mješavine soli koje sadrže različite mione

 

 

 

- - paste za komiranje na bazi želatina, sa podlogom od papira ili tekstila ili bez nje

 

 

 

- ostali

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim oblicima; otpatci, strugotine i ostaci od plastike osim za tar. br. ex. 3907 i 3912 za koji su pravila određena u nastavku:

 

 

 

- proizvodi adicijske homopolimerizacije kod koje jednostruki monomer doprinosi više od 99 mas. % cjelokupnog sadržaja polimera

Izrada kod koje:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 39. gl. ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika (6)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika.

 

- ostalo

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 39. gl. ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika (6)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika.

Ex 3907

Kopolimeri proizvedeni od polikarbonata i akrilonitril - butadien - stiren kopolimera (ABS)

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika (6)

 

 

- poliester

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 39. gl. ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika i/ili izrada od tetrabrom-(bisfenolA) polikarbonata

 

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati koji nijesu pomenuti i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika.

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastike osim iz tar. br. eh 3916, eh 3917, eh 3920 i eh 3921 za koja su pravila određena u nastavku

 

 

 

- pločasti proizvodi više površinsko obrađeni ili rezani u druge oblike osim pravougonih (ubrajajući i kvadratne); ostali proizvodi više obrađeni nego samo površinski

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 39. gl. ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika.
- ostali 

- - proizvodi adicijske homopolimerizacije kod koje jednostruki monomer doprinosi više od 99. mas % cjelokupnog sadržaja polimera

Izrada kod koje:
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 39. gl. ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika (6)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika.

 

- - ostali

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 39. gl. ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika (6)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika.

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin