Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə2/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

________________

1 vidi uvodnu napomenu 7.1 u prilogu 3

2 da bi smo termoštampu mogli ubrajati u preradu odnosno obradu, na osnovu koje roba dobija status robe sa porijeklom, mora termoštampu pratiti predštampa na papiru

3 vidi uvodnu napomenu 7.3 u prilogu 3

4 vidi uvodnu napomenu 7.2 u prilogu 3

 

PRILOG 5PRERADE I OBRADE ROBE, POTREBNE ZA STICANJE PORIJEKLA - DRUGI PROIZVODI, KOJI NIJESU TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI
(Član 16 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


Tar. br.

Naziv robe

Obrada ili prerada, obavljena na materijalima bez porijekla, kojima daje status sa porijeklom

(1)

(2)

(3)

0201

Meso, goveđe, svježe ili rashlađeno

Klanje, koje slijedi barem tromjesečnom tovu1

0202

Meso, goveđe, smrznuto

Klanje, koje slijedi barem tromjesečnom tovu1

0203

Meso, svinjsko, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Klanje, koje slijedi barem dvomjesečnom tovu1

0204

Meso, ovče ili kozje, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Klanje, koje slijedi barem dvomjesečnom tovu1

0205

Meso konja, magaraca ili mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Klanje, koje slijedi barem tromjesečnom tovu1

0206

Drugi jestivi proizvodi od klanja od goveđeg, svinjskog, ovčeg, kozjeg ili konjskog mesa i mesa magaraca ili mesa mula i mazgi; svježi, ohlađeni ili smrznuti

Klanje, koje slijedi barm tromjesečnom tovu, ili dvomjesečnom u slučaju svinja, ovaca ili koza1

eh 0408

Ptičja jaja bez ljuski, sušena i žumanci, sušeni

Sušenje (posle razbijanja/otvaranja i razdvajanja, kada je to potrebno):

 

 

- ptičja jaja u ljuskama, sveža ili konzervirana iz tar. br. eh 0407

 

 

- ptičja jaja bez ljusaka, neosušena iz tar. br. eh 0408

 

 

- belanaca od jaja, neosušena iz tar. br. eh 0408

eh 1404

Linters od pamuka, bijeljen

Izrada od sirovod pamuka, čija vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda EXW

 

 

Obrada ili prerada, obavljena na materijalima bez porijekla, kojima ne daje status robe sa porijeklom

eh 2009

Sok od grožđa, nefermetisan i bez dodatka alkohola, sa dodatkom šećera ili drugih zaslađivača ili bez njih

Izrada od grožđane šire

eh 2204

Vino od svježeg grožđa namijenjeno za pripremu vermuta sa dodatkom koncentrisane ili nekoncentrisane grožđane šire ili alkohola

Izrada od vina i svježeg grožđa

 

 

Obrada ili prerada, obavljena na materijalima bez porijekla, kojima daje status robe sa porijeklom

eh 2205

Vermut

Izrada od vina iz svježeg grožđa, koje sadrži širu od svježeg grožđa, koncentrisanog ili nekoncentrisanog, ili alkohola, iz tar. br. 2204

______________

1 Kada uslovi nijesu ispunjeni smatra se da meso ima (klinički proizvodi) porijeklo države, u kojoj su bile životinje od kojih je meso dobijeno, bile tovljene ili gajene najduži vremenski period.

PRILOG 6

OBRASCI UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE
(Član 23 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Obrasci su dimenzija 210 h 297 mm. Dozvoljeno odstupanje po dužini je minus 5 mm odnosno plus 8 mm. Štampa se na bijelom, bezdrvnom pisaćem papiru, koji mora imati najmanje 64 grama po kvadratnom metru. Poleđina mora biti sa štampanim kafenkasto crnim uzorkom "guilloche" tako, da se svako falsifikovanje sa mehaničkim ili hemijskim sredstvima primjećuje.

Nadležni organi Crne Gore zadržavaju pravo, da sami štampaju obrasce ili da ih daju na štampanje ovlašćenim štampanjima. U poslednjem slučaju se mora svaki obrazac pozivati na takvo ovlašćenje. Na svakom obrascu mora biti navedeno ime i adresa štampara ili oznaka, koja omogućava njegovu identifikaciju. Obrazac mora imati serijski broj, štampan ili utisnut, koji omogućava njegovu identifikaciju.

 

OBRAZAC UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE


(Član 23 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


(list 1)

1. Pošiljalac
(mjesto rezervisano za prevod)

No. 00000000

ORIGINAL

 

Broj izdavača

(prostor rezervisan za prevod)
 

 

REPUBLIKA CRNA GORA
(prostor rezervisan za prevod)

2. Primaoc
(prostor rezervisan za prevod)

____________

 

UVJERENJE O PORIJEKLU ROBE
(prostor rezervisan za prevod)

 

3. država porijekla (prostor rezervisan za prevod)

 

 

4. Podaci o transportu
(prostor rezervisan za prevod)

5. Primjedbe (prostor rezervisan za prevod)

 


 

6. Broj koleta, oznake, broj i vrste paketa, opis robe (prostor rezervisan za prevod)

7. Količina (prostor rezervisan za prevod)

 

 


8. PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE CRNE GORE POTVRĐUJE, DA JE GORE POMENUTA ROBA PO PORIJEKLU IZ DRŽAVE, NAVEDENE U RUBRICI 3 (prostor rezervisan za prevod)

 


Mjesto i datum izdavanja, ime, potpis i pečat nadležne službe (prostor rezervisan za prevod)

 


 

OBRAZAC UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE
(list 2)


1. Pošiljalac
(mjesto rezervisano za prevod)

No. 00000000

KOPIJA
(prostor rezervisan za prevod)

 

Broj izdavača

 

REPUBLIKA CRNA GORA
(prostor rezervisan za prevod)

2. Primaoc
(prostor rezervisan za prevod)

______________

UVJERENJE O PORIJEKLU ROBE
(prostor rezervisan za prevod)

3. država porijekla (prostor rezervisan za prevod)

 

4. Podaci o transportu
(prostor rezervisan za prevod)

5. Primjedbe (prostor rezervisan za prevod)

 


 

 

6. Broj koleta, oznake, broj i vrste paketa, opis robe
(prostor rezervisan za prevod)

7. Količina (prostor rezervisan za prevod)

 

 


8. PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE CRNE GORE POTVRĐUJE, DA JE GORE POMENUTA ROBA PO PORIJEKLU IZ DRŽAVE, NAVEDENE U RUBRICI 3 (prostor rezervisan za prevod)

 


Mjesto i datum izdavanja, ime, potpis i pečat nadležne službe
(prostor rezervisan za prevod)*

* - svaka rubrika se može popuniti pored srpskog jezika i na stranom jeziku

 


 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE

1. Pošiljalac (ime odn. firma, adresa)

No. 00000000

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE

Broj izdavača

REPUBLIKA CRNA GORA
(prostor rezervisan za prevod)

2. Primaoc
(ime odn. firma, adresa)

________________

UVJERENJE O PORIJEKLU ROBE

3. država porijekla (Crna Gora ili druga odnosna država)

4. Podaci o transportu

5. Primjedbe

 


6. Broj koleta, oznake, broj i vrste paketa, opis robe

7. Količina (neto ili bruto ili druga jedinica mjere)

 

 

 8.
- podnosim zahtjev za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe sa kojim se pomenuta roba potvrđuje kao roba po porijeklu iz države, navedene u rubrici 3,
- izjavljujem, da su svi podaci, navedeni u zahtjevu i pratećim dokumentima, koji su predloženi nadležnim organima radi izdavanja ovog uvjerenja o porijeklu tačni i da se ovi dokumenti donose na istu robu kao što je roba, za koju tražim izdavanje ovog uvjerenja o porijeklu te da roba ispunjava propisane uslove za sticanje porijekla,
- izjavljujem da sam spreman da na zahtjev nadležnih organa podnesem dodatne podatke i dokumente, koji su potrebni za izdavanje uvjerenja.
 

9. Podnosilac zahtjeva (ako nije određen kao pošiljalac)

_____________________________________
Mjesto i datum potpis podnosioca zahtjeva

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE
(poleđina lista 2)


PROSTOR REZERVISAN ZA DRUGE TRAŽENE PODATKE

 

 PRAVILA KOJA TREBA UVAŽAVATI PRILIKOM POPUNJAVANJA OBRAZACA UVJERENJA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE

 

1. Obrasci moraju biti popunjeni pisaćom mašinom, kompjuterom ili izuzetno u rukopisu. Po pravilu se popunjavaju na srpskom jeziku, osim ako je zbog potreba trgovanja potrebno koristiti drugi jezik. Ako su obrasci popunjeni u rukopisu, moraju biti popunjeni mastilom i štampanim slovima.2. Uvjerenje i zahtjev za izdavanje uvjerenja ne smiju sadržati greške ili ispravke, pisanih preko osnovnog teksta. Izmjene se vrše tako, da se precrta pogrešni navod i pored se dodaje pravilan navod. Svaku ovakvu izmjenu treba da potvrdi lice, koje je ispravku, izvršilo, a naknadno je potvrđuje nadležni organ.

3. Svako naimenovanje iz rubrike 6. navedeno u zahtjevu i uvjerenju mora da ima redni broj. Poslednje naimenovanje mora biti podvučeno vodoravnom linijom. Kosim linijama treba precrtati prazan prostor, tako da se neupotrebljavani prostor ne može koristiti za naknadne upise.

4. Ako tako traže uslovi kupoprodaje, može se izdati jedan ili više dodatnih prepisa uvjerenja o porijeklu robe.


 

PRILOG 7
(Član 34 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


1. Kratkoročna izjava isporučioca za proizvode, koji imaju preferencijalno porijeklo

Izjava isporučioca, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti data u skladu sa napomenama. Napomene ne treba navoditi u izjavi.IZJAVA

Izjavljujem, da roba navedena u računu br. ......................(1), ima status robe sa porijeklom iz ..................................(2) i zadovoljava pravila o porijeklu za namjene preferencijalne trgovine sa: .........................................................................(3)

Obavezujem se, da ću carinskim organima priložiti sve dodatne dokaze, koje će tražiti.


.......................................................(4)

...................................................................(5)
....................................................................(6)

 

___________________

1 Ako se to tiče samo nekih proizvoda, navedenih na računu, isti moraju biti tako označeni, da su jasno izdvojeni i ova oznaka mora biti unešena u izjavu kako slijedi:

"............. navedeni na ovom računu i označeni sa .............., sa porijeklom iz .................".

Ako se koristi neki drugi dokument a ne račun ili prilog računa, taj dokument mora biti naveden umjesto riječi "račun".

2 Crna Gora, ili država sa kojom je Crna Gora zaključila sporazum o slobodnoj trgovini. Ako se radi o državi sa kojom je sklopljen ugovor o slobodnoj trgovini, treba navesti carinski organ, koji čuva dokaz o porijeklu, broj dokaza i, po mogućnosti, broj carinske deklaracije.

3 navod države ili država, na koje se odnosi.

4 mjesto i datum.

5 ime i funkcija odgovornog lica isporučioca.

6 potpis.

 


2. Dugoročna izjava isporučioca za proizvode, koji imaju preferencijalno porijeklo

Izjava isporučioca, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađen u skladu sa napomenama. Napomene ne treba navoditi u izjavi.IZJAVA

Izjavljujem da proizvodi, opisani u nastavku:
...................................................................... (7)
...........................................................................
...........................................................................

......................................................................(8)
..........................................................................
..........................................................................

koje redovno isporučujemo ...................................................(9), imaju status robe sa porijeklom iz ................................(10) i odgovaraju pravilima o porijeklu, koja regulišu preferencijalnu trgovinu sa ............................................................(11).

Neobavezni navod: Za proizvode, dobijene u jednakim okolnostima, izdata je obavezujuća informacija o porijeklu br. .............................. dana ............................. Kopija priložena.

Ova izjava važi za ovu i za sve slijedeće pošiljke ovih proizvoda, poslate u vremenu od ....................... do ................. (12).

Obavezujem se, da ću odmah obavijestiti ...................................................(3) o eventualnom prestanku važnosti ove izjave.

Obavezujem se, da ću carinskim organima priložiti sve dodatne dokaze, koje će tražiti.


....................................................................(13)

................................................................(14)
..............................................................(15)

_______________

1 opis robe.

2 komercijalni opis, koji je naveden na računu, u pr. broj modela.

3 naziv preduzeća, kojem se roba isporučuje.

4 Crna Gora, ili država, sa kojom je Crna Gora zaključila sporazum o slobodnoj trgovini. Ako se radi o takvoj državi, treba navesti carinski organ, koji čuva dokaz o porijeklu.

5 navod države ili država, na koje se odnosi.

6 upisati datume. Period važnosti izjave isporučioca ne smije biti duži od 12 mjeseci.

7 mjesto i datum.

8 ime i funkcija odgovornog lica isporučioca.

9 potpis.

 


3. Kratkoročna izjava isporučioca za proizvode, koji nemaju preferencijalno porijeklo

Izjava isporučioca, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu sa napomenama. Napomene ne treba navoditi u izjavi.IZJAVA

Izjavljujem da:

1. su se materijali, navedeni u nastavku, koji nemaju domaće porijeklo, koristili u Crnoj Gori za izradu sledeće robe:


.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

 

Ukupna vrijednost .............................. ˆ

 

2. svi ostali materijali, upotrijebljeni u Crnoj Gori prilikom izrade odnosne robe, imaju domaće porijeklo.
Obavezujem se, da ću carinskim organima priložiti sve dodatne dokaze, koje će tražiti.

................................................... (4)
................................................... (6)

................................................... (5)


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə