Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarife


PRILOG 18 OBRAZAC ZA OBRAČUN POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA (član 264. Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)Yüklə 1,55 Mb.
səhifə14/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

PRILOG 18
OBRAZAC ZA OBRAČUN POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
(član 264. Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA OBRAČUN POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA (odlaganje plaćanja carinskog duga)

Obračun postupka se predaje u dva primjerka.

1. U rubriku 1 se upisuje firma i sjedište, odnosno ime, prezime i adresa imaoca odobrenja kao i šifra i matični (poreski) broj imaoca odobrenja.

2. U rubriku 2 se upisuju izvođači proizvodnih operacija.

3. U rubriku 3 se upisuje: broj odobrenja za aktivno oplemenjivanje, zadnje dvije cifre godine izdavanja odobrenja i šifra carinskog organa, koji je izdao odobrenje. Na isti način se upisuje promjena odobrenja.

4. U koloni "a" rubrike 4 se upisuju svi brojevi JCI, shodno kojima je započet postupak aktivnog oplemenjivanja na osnovu odobrenja. Upis JCI vrši se tako, da se napiše njen broj zadnje dvije cifre godine izdavanja (npr. 3065/95) i šifra carinskog organa.

U potpolje "b" polja 4 se redom upisuje sva uvozna roba. Upis se izvrši na isti način, kao što je navedeno u odobrenju, kojim je dozvoljen postupak aktivnog oplemenjivanja, s tim da se upisuje stvarna potrošnja i ostatak. Ako podatke nije moguće upisati u ovo polje, treba upisati "VIDI PRILOG" i priložiti prilog u kojem su upisani svi ovim uputstvu traženi podaci, kao i pozivanje na postupak aktivnog oplemenjivanja i odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja.

5. U koloni "a" rubrike 5 se upisuju svi brojevi JCI, shodno kojima je bila dobijena roba izvezena, i JCI, na osnovu kojih su bila dozvoljena druga carinski dozvoljena postupanja i upotreba za dobijene proizvode, sa kojima je postupak aktivnog oplemenjivanja okončan.

U koloni "b" rubrike 5 se redom upisuju svi dobijeni proizvodi. Za svaki dobijeni proizvod se redom upisuje: trgovački naziv, tehnički opis, tarifna oznaka, količina, carinska vrijednost. U koloni "Izvoz" se upisuju samo oni dobijeni proizvodi, za koje je podnešena JCI za izvoz; u koloni "Stavljanje u slobodan promet" se upisuju samo oni dobijeni proizvodi, za koje je bila podnešena JCI za stavljanje u slobodan promet. U koloni "Drugo" upisuje se ona količina dobijenih proizvoda, za koju je bilo dozvoljeno drugo carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba robe; u ovo se ubrajaju takođe svi carinski postupci sa ekonomskim dejstvom.

Kolona "b" rubrike 5 se na isti način popunjava za otpatke i ostatke.

6. U rubriku 6 se upisuje sva nepromijenjena uvozna roba, za koju je bila odobrena bilo koja carinski dozvoljena upotreba, sa kojom se okončava carinski postupak aktivnog oplemenjivanja.

Upis se vrši tako, da se pozove na redni broj materijala iz kolone "b" rubrike 4 i upisuju trgovački naziv, količina, broj JCI i zadnje dvije cifre godine JCI ili drugog dokumenta sa kojim je bio postupak okončan.

7. U donji dio obračuna se upisuju mjesto, datum i potpis odgovornog lica imaoca odobrenja i stavlja se pečat imaoca odobrenja.

OBRAZAC ZA OBRAČUN POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA


1.

Firma i sjedište, odnosno ime, prezime i naziv imaoca odobrenja

šifra imaoca odobrenja

mat. (poreski broj)

 

 

2.

Izvođač proizvodnih operacija

 

 

3.

Broj odobrenja                                        izmjene

 

 

4.

Početak postupka
  a) Obračun se odnosi na carinske deklaracije za početak postupka aktivnog oplemenjivanja (broj, godina i carinska ispostava) __________________
  b) Podaci o uvezenoj robi

 


Trgovački naziv/tehnički opis

Tar. Oznaka

Količina

Carin. Vrijed.

Stvarna Potrošnja

Ostalo

 
 

 

5.

Okončanje postupka/dobijeni proizvod
  a) Obračun se odnosi na deklaracije za okončanje postupka (broj, godina i carinska ispostava)
  b) Dobijeni proizvodi, uključujući otpatke i ostatke (kao u odobrenju)

 


Trgovački naziv/tehnički opis

Tar. Oznaka

Količina

Carin. Vrijed.

Izvoz

Stavljanje u slobodan promet

Drugo
 

 

6.

Carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba nepromijenjene uvozne robe

Mjesto:
Datum:


Potpis odgovornog lica
Imaoca odobrenja

Pečat imaoca odobrenja


Potpis carinskog službenika 

PRILOG 19
(Član 274 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


1. Imalac odobrenja za aktivno oplemenjivanje

INF 1

INFORMATIVNI OBRAZAC
Broj:
AKTIVNO OPLEMENJIVANJE

3. Zahtjev je podnešen za:

2. ZAHTJEV1
( ) Dolje potpisani imalac odobrenja za aktivno oplemenjivanje tražim primjenu prvog stava 278. člana ove uredbe.2
( ) Carinski organ iz 4. rubrike traži:
( ) da se navede i provjeri iznos carinskog duga3 za robu iz 5. rubrike, koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja, i koja se sada sa odobrenjem stavlja u slobodan promet.
( ) da se utvrdi da li se za pomenutu robu primenjuju mjere ekonomske politike
( ) da je bila utvrđena potreba za korišćenjem određene mjere ekonomske politike
( ) da je naveden iznos obezbjeđenja

4. Informaciju prima:

Mjesto:

Datum:


Potpis

 

Službeni Pečat: 

 

Potpis:5. Oznake i brojevi - Broj i vrsta paketa - Opis robe/proizvoda

6. Neto količina

7. Tarifna oznaka CTPOPUNJAVA CARINSKI ORGAN

 

8. Podaci, koji su potrebni za primjenu mjera ekonomske politike:

 


 

9. Obaveza plaćanja:
(a) uvoznih dažbina

(b) dažbina sa ekvivalentnim efektom


(c) drugih dažbina4


(d) valuta ˆ10. Primjena mjera ekonomske politike

( ) DA
( ) NE11. Komentar

( ) datum, kada je bio za robu po prvi put započet postupakNapomene:

1. Odgovarajuće označi sa (h)


2. U 11. rubriku upisati datum prvog prenosa,
3. Carinske dažbine, dažbine sa ekvivalentnim efektom, poljoprivredne i druge sa poljoprivredom povezane dažbine.
4. Upisati u 11. rubriku npr. poljoprivredne dažbine.

12. Mjesto:

Datum:


Potpis:

 

Službeni Pečat:
DRUGA STRANA

 
13. Zahtjev za naknadno provjeravanje

Dolje navedeni carinski organ traži, da se provjeri autentičnost ovog informativnog obrasca.

 

Mjesto:


Datum:

Potpis:


Carinski organ

 


14. Rezultati provjere

Carinski organ, koji je izvršio provjeru, je konstatovao, da je ovaj informativni obrazac (1) izdao carinski organ i da su informacije u obrascu:( ) tačne

( ) tačne, uz uvažavanje primedbi iz priloga obrasca


 

Mjesto:


Datum:

Potpis:


NAPOMENE

A. Opšte
1. Rubrike od 1 do 7 popunjava imalac odobrenja ili organ, koji je zatražio informaciju.


2. Obrazac mora biti popunjen čitko (po mogućnosti sa pisaćom mašinom), tako da nije moguće ništa izbrisati. Na obrascu ne smije biti ništa izbrisano ili napisano jedno preko drugog. Ispravke uraditi tako, da se (na inicijativu lica, koje popunjava obrazac) precrta stara riječ i pored napiše nova, što mora potvrditi carinski organ na obrascu.

PRILOG 20

PRAVILA ZA PREMJEŠTANJE ROBE U OKVIRU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
(Od imaoca jednog odobrenja do imaoca drugog odobrenja)
(Član 281 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

1. Kada se roba u postupku aktivnog oplemenjivanja prenosi na imaoca odobrenja iz drugog postupka aktivnog oplemenjivanja, (i kopija lista 1) popunjavaju se listovi 1, 4 i 5 na obrascu JCI u skladu članovima 12-26 Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije JCI za privremeni smještaj i zbirne prijave.

2. Prije prenosa robe mora biti obaviješten nadzorni carinski organ prvog imaoca odobrenja, kako bi mogao po potrebi izvesti odgovarajuća provjeravanja.

3. List 1 zadržava imalac prvog odobrenja (pošiljalac robe) u svojim evidencijama.

4. Ostali listovi prate robu.

5. Prije preuzimanja robe imalac drugog odobrenja (primaoc robe) mora obavijestiti svoj nadzorni carinski organ o svojim namjerama. Kopiju lista 1 zadržava u svojim evidencijama aktivnog oplemenjivanja.

6. Imalac drugog odobrenja dostavlja listove 4 i 5 svom nadzornom carinskom organu. Isti zadržava list 4, a list 5 potvrđuje i pošalje nazad imaocu prvog odobrenja. Obavještenje može da se izvrši jednom mjesečno za svu robu zajedno.

DODATAK


Obrazac iz 1. tačke, koji se koristi kod prenosa robe, mora da sadrži sledeće informacije u navedenim rubrikama. Ostale rubrike se ne popunjavaju, ako imalac odobrenja vodi mjesečne statističke evidencije. U drugim slučajevima može carinski organ zatražiti, da se popune takođe druge rubrike odnosno da se naprave kopije odgovarajućih listova JCI radi statističkih potreba.

2. Pošiljalac: Naziv i puna adresa imaoca prvog odobrenja i broj odobrenja.

3. Obrasci: Upisuju se redni brojevi listova iz kompleta JCI, koji čine upotrebljavani set JCI.

Ako se deklaracija odnosi samo na jedno naimenovanje (odnosno, ako se popuni samo jedna rubrika za opis robe), ostavlja se rubrika 3 prazna, a upisuje se "1" u rubriku 5.

5. Naimenovanja: Navodi se ukupan broj naimenovanja u svim JCI ili dopunama JCI. Broj naimenovanja mora biti jednak broju rubrika sa opisom robe, koje se moraju popuniti.

8. Primaoc: Naziv i puna adresa imaoca drugog odobrenja kao i broj odobrenja.

31. Pakovanje i naimenovanje robe; oznake i brojevi, brojevi kontejnera, broj i vrsta: Upisuju se svi odgovarajući podaci. Ako se radi o robi, koja nije pakovana, upisuje se "rasuto".

Roba se opisuje sa komercijalnim opisima, koji moraju biti zadovoljavajući za identifikaciju robe. Ako je roba u kontejneru, potrebno je upisati broj kontejnera.

32. Redni broj naimenovanja: Upisuje se broj naimenovanja od onih, koje su navedeni u rubrici 5.

33. Šifra roba: Upisuje se kod (šifra) tekućeg naimenovanja.

37. Postupak: Upisuje se odgovarajuća šifra iz kodeksa šifara.

38. Neto masa u kg: Upisuje se neto masa za robu iz rubrike 31.

41. Dopunska jedinica: Upisuje se količina robe u jedinici mjere.

44. Priložene isprave i dodatne informacije: Ako je roba predmet mjera ekonomske politike u ovu rubriku se upisuje "mjere ekonomske politike".

Dodatno se upisuje broj informativnog obrazaca INF 1, ako se primenjuje člana 278 stav 1 ove Uredbe.

46. Statistička vrijednost: Upisuje se vrijednost, koja je bila utvrđena za potrebe carinskih organa u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije JCI za privremeni smještaj i zbirne prijave.

54. Mjesto i datum, potpis i ime podnosioca isprave: Upisuju se podaci iz rubrike 2. Originalni svojeručni potpis mora biti vidljiv takođe na kopiji, koju zadržava carinski organ. Ako se radi o pravnom licu, mora onaj, ko se potpiše, navesti pored potpisa takođe svoj položaj i ime i prezime.

PRILOG 21

ZAHTJEV ZA POVRAĆAJ CARINSKOG DUGA
(Član 310 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA ZAHTJEVA ZA POVRAĆAJ CARINSKOG DUGA

1. U rubriku 1 se upisuju firma i sjedište odnosno ime, prezime i adresa kao i šifra i matični (poreski) broj:

a) podnosioca zahtjeva, kome je dato odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja (imalac odobrenja);

b) jednog odnosno svih izvođača proizvodnih operacija, u kojima su dobijeni proizvodi, za koje se traži povraćaj carinskog duga.

2. U rubriku 2 se upisuju: broj odobrenja za aktivno oplemenjivanje, zadnje dvije cifre godine izdavanja odobrenja i šifra carinskog organa, koji je izdao odobrenje. Na isti način se upisuju promjena odobrenja.

3. U rubriku 3 se upisuje carinski organ, kod kojeg se podnosi zahtjev za povraćaj carinskog duga.

4. U rubriku 4 se za svaku deklaraciju, po kojoj je bila uvezena roba za aktivno oplemenjivanje (stavljena u slobodan promet), uzastopno upisuje roba, koja je bila upotrebljena kod izrade dobijenih proizvoda, za koje se traži povraćaj carinskog duga; broj i datum deklaracije kao i šifra carinskog organa, koji je prihvatio deklaraciju; trgovački naziv robe (trgovački naziv mora biti što tačniji i potpuniji u skladu sa navodom u fakturi, po kojoj je roba bila uvezena); količinu robe, za koju se traži povraćaj; carinska vrijednost (carinska vrijednost mora biti potpuno ista kao što je bila određena kod uvoza robe); iznos carinskog duga, koji su odredili carinski organi i koje su bile plaćene prilikom stavljanja u slobodan promet; iznos carinskog duga, čiji povraćaj se traži.

U slučaju da je za robu bez porijekla izdata potvrda o porijeklu, se za ovu robu se popunjava zadnja kolona, ako je za izdavanje uvjerenja o porijeklu na snazi zabrana povraćaja carinskog duga.

Ako podatke nije moguće upisati u ovu rubriku, treba upisati "VIDI PRILOG" i priložiti prilog, u kojem su upisani svi, u ovom uputstvu traženi podaci i pozivanje na ovaj zahtjev i odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja.

5. U rubriku 5 se za svaku vrstu dobijenih proizvoda redom upisuje: deklaracija (na isti način kao što je navedeno u tački 4), trgovački naziv (tehnički opis), tarifna oznaka, količina, normativ potrošnje, vrijednost robe, iznos carinskog duga, čiji povraćaj se traži.

U rubriku "Normativ dobijenih proizvoda" se navodi stvarna potrošnja po jedinici proizvoda ili evidencioni broj normativa iz evidencije preduzeća u skladu sa članom 123 Carinskog zakona.

6. U rubriku 6 se upisuje ukupni iznos traženog povraćaja carinskog duga.

7. U rubriku 7 se upisuje broj žiro računa, na kojeg bi trebalo da se doznači iznos carinskog duga.

8. U rubriku 8 se navode svi prilozi, koji se podnose zajedno sa zahtjevom.

9. Rubrika 9 mora da sadrži mjesto, datum, pečat i potpis odgovornog lica podnosioca zahtjeva.

ZAHTJEV ZA POVRAĆAJ CARINSKOG DUGA


1.

FIRMA I SJEDIŠTE, odnosno ime, prezime i naziv ____________________ mat. (poreski broj)
_____________________
a) podnosilac zahtjeva
_____________________
b) izvođač (i) proizvodnih operacija

 

 

2.

Broj odobrenja  

Promjena odobrenja

 

 

3.

CARINARNICA

 

 

4.

PODACI O UVEZENOJ ROBI, za koju se traži povraćaj carinskog duga

Deklaracija/
datum

Car. organ

Trgov. Naziv

Tar. Oz.

Količina, za koju se zahtjeva povraćaj carine

Carinska vrijednost

Iznos carinskog duga, koji su utvrdili carinski organi i koji je bio praćen pri stavljanju robe u slobodan promet

Iznos carinskog duga za koji se traži povraćaj 

 

5.

DOBIJENI PROIZVODI (proizvedeni od uvezene robe, za koje se zahtjeva povraćaj carine)

 


Deklaracija/
datum

Car. organ

Trgov. Naziv/
tehnički opis

Tar. Oz.

Količina potrošnje

Normativ robe

Vrijednost

Iznos carinskog duga za povraćaj

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Normativ potrošnje

6. Ukupni iznos carinskog duga koji se vraća ______________________

7. Povraćaj izvršiti na žiro račun broj _________________
8. Prilozi:
9. Datum, mjesto i potpis podnosioca zahtjeva

 

 

Datum:

Pečat

Potpis

Br.

 

PRILOG 22
OBRAZAC INF 7
(član 308 Uredbe z a sprovođenje Carinskog zakona)


1. Imalac odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja

INF 7

 

Lice za kontaktiranje

 

INFORMATIVNI OBRAZAC
Broj:
AKTIVNO OPLEMENJIVANJE

ORIGINAL


2. Podnosilac deklaracije

 

3. Carinski organ

4. Veza sa odobrenjem za aktivno oplemenjivanje broj

Napomene

5. Broj i datum prethodnog odobrenja

 

 


 

6. Dobijeni proizvodi

 

 

7. Opis

 

8. Neto težina(1)
 


9. Odobreno carinsko postupanje ili upotreba - veza sa dokumentom

10. Uvezena roba radi aktivnog oplemenjivanja

 

11. Opis

 

12. Neto težina(1)
 


11. Opis

 

12. Neto težina(1)
 


11. Opis

 

12. Neto težina(1)
 


Pečat carinskog organa

Informacije su provjereno ispravne 

11. Mjesto i datum

Potpis podnosioca deklaracijeMjesto i datum:

Potpis i pečat:

 

(1) Kilogrami, litri, broj komada.

 

 

 

 

 

INF 7 DRUGA STRANA

 


 

 

ZAHTJEV ZA NAKNADNO PROVJERAVANJE

Dolje navedeni carinski organ traži, da se provjeri vjerodostojnost ovog informativnog obrazaca i informacija u njemu.Mjesto i datum

Potpis i Pečat 

_______________________________
Puni naziv i adresa carinskog organa

REZULTAT NAKNADNOG PROVJERAVANJA

Dolje navedeni carinski organ je prilikom provjeravanja konstatovao, da je ovaj informativni obrazac(1):

( ) izdao isti carinski organ kao što je navedeno

( ) vjerodostojan, uz uvažavanje dolje navedenih napomena.

_________________________________
Puni naziv i adresa carinskog organa

Mjesto i datum

Potpis i pečat


NAPOMENE

 

  

 

 

(1) Odgovarajuće označiti sa (h)

 

 


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə