Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarife


PRILOG 43 A) UVJERENJE O ISTOVJETNOSTI ROBE (Član 569 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)Yüklə 1,55 Mb.
səhifə18/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

PRILOG 43
A) UVJERENJE O ISTOVJETNOSTI ROBE
(Član 569 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


1. Izvoznik

 

UVJERENJE O ISTOVJETNOSTI ROBE
Broj


2. Primaoc u vrijeme izvoza
 

 

ORIGINAL

 

ZNAČAJNO

 

3. Odredišna država u vrijeme izvoza

Prilikom popunjavanja treba uzeti u obzir propise, koji se odnose na vraćenu robu i napomene na poleđini obrazaca.

Rubrike 1 do 11 se popunjavaju pisaćom mašinom ili u rukopisu sa velikim štampanim slovima.

Kada se uvjerenje popuni za robu, koja je predmet posebnih mjera ekonomske ili poljoprivredne politike, punovažna je samo u slučaju, ako u rubrici B i kada je to potrebno, u rubrici A sadrži zabilješku nadležnih organa.

Uvjerenje se podnosi carinskom organu ponovnog uvoza. 

 

4. Broj, vrsta, oznake i broj koleta, kao i opis robe, koja se izvozi

5. Bruto masa
 


 

 

6. Neto masa
 

7. Vrijednost robe
 

8. Količina, za koju se traži uvjerenje

9. Oznaka CT

a) brojem                b) slovima

 

 

A) ZABILJEŠKA ORGANA, NADLEŽNIH ZA IZVOZNA UVJERENJA IZDATE UNAPRIJED

B) ZABILJEŠKA ORGANA, NADLEŽNIH ZA ODOBRENJE POVRAĆAJA ILI DRUGIH IZNOSA ODOBRENIH KOD IZVOZA

10. drugi podaci o robi

- važeći propisi u vezi sa uvjerenjima

- Nema povraćaja ili drugih iznosa, odobrenih kod izvoza(1)
- Povraćaj ili drugi iznosi kod izvoza, vraćeni za ............ (količina)(1).
- Pravo na isplatu povraćaja ili drugih iznosa kod izvoza poništeno za ........ (količina)(1)

a) Izvozna isprava
vrsta
broj
datum

b) Roba, izvezena radi okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja(1)

c) Roba, koja je bila stavljena u slobodan promet za specifičnu upotrebu(1).


 

 

Mjesto:

Datum:

 

Mjesto:

Datum:

 

 

d) Stanje robe - koleta(1)

 

 

Potpis:

Pečat:

                         - komada(1)

Potpis:

Pečat:

 

 

                         - rasuto(1)

ZABILJEŠKA CARINSKOG ORGANA, KOJI ROBU IZVOZNO CARINI (OKONČAVA IZVOZNI POSTUPAK)

11. ZAHTJEV IZVOZNIKA

Podaci u rubrikama 1 do 10 su tačni.
Istovjetnost je zagarantovana.

 

Potpisani:
 

Mjesto:

Datum:

 

- izvoznik(1)
- po nalogu izvoznika(1)
molim za izdavanje uvjerenja radi ponovnog uvoza pomenute robe.

Potpis:

Pečat

 

Mjesto:

Potpis:


Datum:
 

_______________

(1) Neodgovarajuće precrtati.

 


NAZIV I ADRESA IZVOZNOG CARINSKOG ORGANA

 


 

NAPOMENE

Rubrika 1: Navedite ime i prezime i adresu/firmu i sjedište

Rubrika 4: Navedite tačne podatke o robi u skladu sa njenim uobičajenim trgovačkim nazivom ili naimenovanjem iz carinske tarife. Opis robe mora odgovarati opisu u izvoznoj ispravi.

Rubrika 7: Navedite vrijednost robe u vrijeme izvoza u ˆ.

Rubrika 8: Navedite podatke o količini robe, koju želite ponovo uvoziti.

Rubrika 10c: Tačka c rubrike 10 se odnosi na robu, koja je bila stavljena u slobodan promet sa povlasticom potpunog ili parcijalnog oslobođenja uvoznih dažbina, jer je namijenjena za specifičnu upotrebu.

Rubrika 10d: Tačka d rubrike 10 se odnosi na stanje robe u vrijeme njenog izvoza.


 

ZAHTJEV CARINSKOG ORGANA PONOVNOG UVOZA

Carinski organ ponovnog uvoza traži:

- ovjeru autentičnosti potvrde i tačnosti podataka(1)

- dopunu uvjerenja sa sledećim podacima(1)


 

Naziv i adresa carinskog organa ponovnog uvoza

Mjesto:

Datum:

 

Potpis:

Pečat:

ODGOVOR NADLEŽNOG ORGANA

- Uvjerenje je autentično i podaci su tačni(1)

Primjedbe u vezi uvjerenja(1):

- Drugi traženi podaci(1)


 

Naziv i adresa nadležnog organa

Mjesto:

Datum:

 

Potpis:

Pečat:

 

 

 

PONOVNI UVOZ

Količina ponovo uvezene robe

Broj, datum i vrsta isprave ponovnog uvoza
    Potpis i pečat carinskog organa ponovnog uvoza

 

 _____________

(1)  Neodgovarajuće precrtati

 


1. Izvoznik

 

UVJERENJE O ISTOVJETNOSTI ROBE

Broj

2. Primaoc u vrijeme izvoza
 

 

ORIGINAL

 

ZNAČAJNO

 

3. Odredišna država u vrijeme izvoza

Prilikom popunjavanja treba uzeti u obzir propise, koji se odnose na vraćenu robu i napomene na poleđini obrazaca.

Rubrike 1 do 11 se popunjavaju pisaćom mašinom ili u rukopisu sa velikim štampanim slovima.

Kada se uvjerenje popuni za robu, koja je predmet posebnih mjera ekonomske ili poljoprivredne politike, punovažna je samo u slučaju, ako u rubrici B i kada je to potrebno, u rubrici A sadrži zabilješku nadležnih organa.

Uvjerenje se podnosi carinskom organu ponovnog uvoza. 

 

4. Broj, vrsta, oznake i broj koleta, kao i opis robe, koja se izvozi

5. Bruto masa
 


 

 

6. Neto masa
 

7. Vrijednost robe
 

8. Količina, za koju se traži uvjerenje

9. Oznaka CT

a) brojem                b) slovima

 

 

A) ZABILJEŠKA ORGANA, NADLEŽNIH ZA IZVOZNA UVJERENJA IZDATE UNAPRIJED

B) ZABILJEŠKA ORGANA, NADLEŽNIH ZA ODOBRENJE POVRAĆAJA ILI DRUGIH IZNOSA ODOBRENIH KOD IZVOZA

10. drugi podaci o robi

- Važeći propisi u vezi sa uvjerenjima

- Nema povraćaja ili drugih iznosa, odobrenih kod izvoza(1)
- Povraćaj ili drugi iznosi kod izvoza, vraćeni za ............ (količina)(1).
- Pravo na isplatu povraćaja ili drugih iznosa kod izvoza poništeno za ........ (količina)(1)

a) Izvozna isprava
vrsta
broj
datum

b) Roba, izvezena radi okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja(1)

c) Roba, koja je bila stavljena u slobodan promet za specifičnu upotrebu(1).


 

 

Mjesto:

Datum:

 

Mjesto:

Datum:

 

 

d) Stanje robe - koleta(1)

 

 

Potpis:

Pečat:

                         - komada(1)

Potpis:

Pečat:

 

 

                         - rasuto(1)

ZABILJEŠKA CARINSKOG ORGANA, KOJI ROBU IZVOZNO CARINI (OKONČAVA IZVOZNI POSTUPAK)

11. ZAHTJEV IZVOZNIKA

Podaci u rubrikama 1 do 10 su tačni.
Istovjetnost je zagarantovana.

 

Potpisani:
 

Mjesto:

Datum:

 

- izvoznik(1)
- po nalogu izvoznika(1)
molim za izdavanje uvjerenja radi ponovnog uvoza pomenute robe.

Potpis:

Pečat

 

Mjesto:

Potpis:


Datum:
 

_______________

(1) Neodgovarajuće precrtati.

 


NAZIV I ADRESA IZVOZNOG CARINSKOG ORGANA

 


 

NAPOMENE

Rubrika 1: Navedite ime i prezime i adresu/firmu i sjedište

Rubrika 4: Navedite tačne podatke o robi u skladu sa njenim uobičajenim trgovačkim nazivom ili naimenovanjem iz carinske tarife. Opis robe mora odgovarati opisu u izvoznoj ispravi.

Rubrika 7: Navedite vrijednost robe u vrijeme izvoza u ˆ.

Rubrika 8: Navedite podatke o količini robe, koju želite ponovo uvoziti.

Rubrika 10c: Tačka c rubrike 10 se odnosi na robu, koja je bila stavljena u slobodan promet sa povlasticom potpunog ili parcijalnog oslobođenja uvoznih dažbina, jer je namijenjena za specifičnu upotrebu.

Rubrika 10d: Tačka d polja 10 se odnosi na stanje robe u vrijeme njenog izvoza.


 

ZAHTJEV CARINSKOG ORGANA PONOVNOG UVOZA

Carinski organ ponovnog uvoza traži:

- ovjeru autentičnosti potvrde i tačnosti podataka(1)

- dopunu uvjerenja sa sledećim podacima(1)


 

Naziv i adresa carinskog organa ponovnog uvoza

Mjesto:

Datum:

 

Potpis:

Pečat:

 

ODGOVOR NADLEŽNOG ORGANA

- Uvjerenje je autentično i podaci su tačni(1)

Primjedbe u vezi uvjerenja(1):

- Drugi traženi podaci(1)


 

Naziv i adresa nadležnog organa

Mjesto:

Datum:

 

Potpis:

Pečat:

 

 

 

PONOVNI UVOZ

Količina ponovo uvezene robe

Broj, datum i vrsta isprave ponovnog uvoza
    Potpis i pečat carinskog organa ponovnog uvoza

 

 _____________

(1)  Neodgovarajuće precrtati

PRILOG 43 A
(Član 569 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)
B) POTVRDA O ISTOVJETNOSTI ROBE U PUTNIČKOM PROMETU
 

Broj


__________________________________________________________________

Prezime i ime: ____________________________________________________

Broj putne isprave: ________________________________________________

PODACI O ROBI, KOJU PUTNIK IZNOSI


1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

Potpis deklaranta:

_________________Predmete, navedene u spisku zaključno sa rednim brojem _______, putnik je prijavio prilikom odlaska u inostranstvo.

U skladu sa članom 569 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona potvrđujemo, da je navedena roba od rednog borja ___ do rednog broja ___, izvezena u inostranstvo.Mjesto: ______________________
Datum: ______________________

Carinski radnik: ________________
M.P.

 

PRILOG 44
OBRAZAC GARANCIJE ZA OBEZBJEĐENJE PLAĆANJA CARINSKOG DUGA
( ) POJEDINAČNO OBEZBJEĐENJE*
( ) ZAJEDNIČKO OBEZBJEĐENJE*
(Član 589 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


Banka-Garant:
.................................
.................................
Za korisnika prava iz garancije:
.................................
.................................
Po nalogu:
.................................
.................................
radi obezbjeđenja plaćanja carinskog duga u skladu sa članom 589 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona izdaje

GARANCIJU   broj: .................
za obezbjeđenje plaćanja carinskog duga

Ova garancija u iznosu od ....................... ˆ važi za plaćanje carinskog duga za robu, za koju je carinski postupak započet od ............................................ do ...............................

Krajnji rok za naplatu po garanciji je .............................................................

PODACI O GARANTU

Matični (poreski) broj ......................................................................................

Naziv garanta: ......................................................................................................

Sjedište: ..............................................................................................................

Poštanski broj: ............................. Mjesto: ........................................................

Žiro račun: .........................................................................................................

koji se vodi kod: ..................................................................................................


________________
* upisati h za vrstu obezbjeđenja

 

PODACI O CARINSKOM DUŽNIKU - NALOGODAVCUMatični (poreski) broj ......................................................................................

Firma: ........... ......................................................................................................

Sjedište: ..............................................................................................................

Poštanski broj: ............................. Mjesto: ........................................................

Garant se obavezuje da će na prvi poziv i bez prigovora platiti carinske dugove iz člana 577 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona, koji će dospjeti na plaćanje u toku važnosti ove garancije i koji su nastali na osnovu sledećih postupaka:

.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ova garancija se umanjuje za svaki iznos, plaćen shodno ovoj garanciji, do ukupnog iznosa garancije.

Garancija je izdata u ....................... jednakih primjeraka.

.....................................          M.P.


     Mjesto i datum

...........................................


Potpis ovlašćenog lica

 

PRILOG 45
OBRAZAC POTVRDE O GOTOVINSKOM DEPOZITU
( ) POJEDINAČNO OBEZBJEĐENJE*
( ) ZAJEDNIČKO OBEZBJEĐENJE*
 


Na osnovu člana 590 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona Uprava carina Crne Gore izdaje

POTVRDU O GOTOVINSKOM DEPOZITU    Broj: ...............

1. Carinski dužnik ............................................................................................


iz .............................................................................. je kod Uprave carina Crne Gore položio gotovinski depozit za obezbjeđenje plaćanja carinskog duga u iznosu od ............................... ˆ.

2. Gotovinski depozit važi za obezbjeđenje plaćanja carinskog duga za robu, za koju je carinski postupak započet od .................... do .....................

3. Podaci o carinskom dužniku
Matični broj: ...........................................................................
Firma: .......................................................................................
Adresa/sjedište: .......................................................................
Poštanski broj: .......................... Mjesto: ................................

4. Carinski dužnik može upotrijebiti gotovinski depozit za obezbjeđenje plaćanja obaveza iz člana 577 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona, koje su nastale ili bi mogle nastati iz sledećih carinskih postupaka:


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5. Carinski dužnik može koristiti ovu potvrdu za obezbjeđenje plaćanja carinskog duga kod sledećih carinskih organa


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

6. Gotovinski depozit se smanjuje za svaki iznos, plaćen na osnovu ovog obezbjeđenja do ukupnog iznosa gotovinskog depozita.

7. Ova potvrda je izdata u ............. jednakih primjeraka.


.......................................
Mjesto i datum

M.P.


...........................................
Potpis ovlašćenog lica

 


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə