Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarife


PRILOG 12 B UZORAKA ZAHTJEVA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA (Član 226 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)Yüklə 1,55 Mb.
səhifə11/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

PRILOG 12 B

UZORAKA ZAHTJEVA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
(Član 226 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Podaci, koji se odnose na robu/proizvode, moraju biti dati za svaku vrstu odnosno tip robe/proizvoda.

1. Ime (firma) i adresa (sjedište):

   (a) podnosioca zahtjeva: _____________________________

   (b) izvođača proizvodne operacije: ____________________

2. Traženi sistem:

   ( ) sistem odlaganja plaćanja carine

   ( ) sistem povraćaja carine

2.A. Traženi tip odobrenja:

   ( ) novo odobrenje

   ( ) odobrenje za sticanje dobijenih proizvoda iz dobijenih proizvoda, za koje je već bilo izdato odobrenje (član 229 ove uredbe)

   ( ) produženje odobrenja

   ( ) zamjena važećeg odobrenja

3. Roba, koja je predmet postupka aktivnog oplemenjivanja i razlozi za to:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ____________________

   (b) tarifna oznaka CT: ________________________________

   (c) procjena količine: ________________________________

   (d) procjena vrijednosti: _____________________________

   (e) trgovački kvalitet: ________________________________

   (f) tehničke karakteristike: ____________________________

   (g) porijeklo: _________________________________________

   (h) šifra ekonomskih uslova: ____________________________

4. Dobijeni proizvodi i planirani izvozni poslovi:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ____________________

   (b) tarifna oznaka C : ________________________________

   (c) glavni dobijeni proizvod: __________________________

   (d) planirani izvozni posao: ___________________________

5. Posebni zahtjev za korišćenje:

   ( ) ekvivalentne robe

Navedite sledeće podatke:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ____________________

   (b) tarifna oznaka CT: _________________________________

   (c) trgovački kvalitet: _________________________________

   (d) tehničke karakteristike: ____________________________

   (e) proizvodna faza (ista ili različita): __________________

   ( ) prethodni izvoz:

Navedite sljedeće podatke:

Uvoznik, koji ima odobrenje za početak postupka: ____________

_______________________________________________________

6. Normativ potrošnje robe ili metod, na osnovu kojeg se može izračunati:

_______________________________________________________

7. Priroda proizvodne operacije: _________________________

8. Mjesto obavljanja proizvodnih operacija: ________________

9. Procjena vremena, koje je potrebno za:

   (a) izvođenje proizvodnih operacija i otpremu dobijenih proizvoda (vrijeme do ponovnog izvoza): ________________________________________

   (b) posredovanje i prevoz carinske robe na carinskom području:

_________________________________________________________

10. Predloženi metod za obezbjeđivanje identičnosti:

11. Predloženi carinski organi:

   (a) nadzorni carinski organ: ______________________________

   (b) carinski organ početka postupka: _______________________

   (c) carinski organ okončanja postupka: _____________________

12. Mjere carinskog nadzora: _______________________________

13. Regulisanje prenosa i premještanja robe: _________________

14. Pojednostavljeni postupci: ____________________________

15. Odobrenje važi do: ___________________________________

16. Veza sa već izdatim odobrenjima: ________________________

   (a) u zadnje tri godine za ekvivalentnu robu: ________________

   (b) za robu, koja je povezana sa aktivnim oplemenjivanje: _______

________________________________________________________

17. Drugi zahtjevi: ________________________________________

Datum: ________________                  Potpis __________________
NAPOMENE UZ POJEDINE RUBRIKE ZAHTJEVA

AD 1.    Rubriku 1(a) nije potrebno popunjavati, ako je zahtjev podnešen na papiru, koji u zaglavlju dokumenta već sadrži sve potrebne podatke. Rubrika 1 (b) se popunjava, kada podnosilac zahtjeva i izvođač proizvodne operacije nije isto lice.

AD 2.    Odabrani sistem se označava sa (h) uzimajući u obzir član 119 Carinskog zakona.

AD 2A    Odabrani sistem se označava sa (h). Kod zadnje dvije opcije su potrebni podaci o postojećem odobrenju i poželjnim promjenama.

AD 3.    U koloni (a) mora biti opis dovoljno tačan, da omogućava carinskim organima, da donesu odluku o zahtjevu, naročito o ispunjavanju ekonomskih uslova.

    U koloni (b) je dovoljan 4 cifreni tarifni broj, ako 10-cifrena tarifna oznaka nije nužna za pravilno odlučivanje. Zadnja oznaka je obavezna u slučaju sistema korišćenja ekvivalentnih proizvoda.

    * U koloni (c) je popunjavanje obavezno, kada se provjeravaju određeni ekonomski uslovi i predviđeno korišćenje ekvivalentne robe.

    Kolona (d) se popunjava samo kada nije potrebno navesti količine iz gornje tačke. U tom slučaju se navodi carinska vrijednost, koja se može izračunati na osnovu priložene dokumentacije.

    Popunjavanje kolona (e) i (f) je obavezno, kada se traži korišćenje ekvivalentne robe, bez obzira na to da li su dobijeni proizvodi izvezeni prije ili posle uvoza robe.

    U kolonu (g) se upisuje država porijekla.

    U koloni (h) je potrebno pomoću korišćenja šifara ekonomskih uslova iz priloga zahtjeva prikazati, da bitni interesi domaćih proizvođača nijesu ugroženi.

AD 4.    Kolone (a) i (b) se popunjavaju u skladu sa pravilima za rubrike 3(a) i 3(b).

    U koloni (c) je potrebno navesti, koji od dobijenih proizvoda je(su) glavni.

    U koloni (d) se ukazuje na mogućnosti za izvoz dobijenih proizvoda.

AD 5.    Upisuje se (h) u odgovarajućoj rubrici i popunjavaju se ostali potrebni podaci.

    Ako će se koristiti ekvivalentna roba, nužno je da se navede 10-cifrena tarifna oznaka, komercijalni kvaliteti i tehničke karakteristike ekvivalentne robe, da bi carinskim organima bilo omogućeno upoređivanje između uvezene i ekvivalentne robe, kao i ostali podaci, koje traži član 224 ove uredbe. Kada se traži primjena prethodnog izvoza, treba upisati ime (firmu) i adresu (sjedište) lica, koje ima odobrenje za unošenje robe.

AD 6.    Upisuje se očekivani normativ potrošnje robe odnosno način utvrđivanja istog.

AD 7.    Potrebno je prikazati, koje operacije će se izvoditi na uvezenoj robi, kako bi se ostvarili dobijeni proizvodi.

AD 8.    Upisuje se tačna adresa mjesta, gdje će se obavljati proizvodne operacije.

AD 9.    U koloni (a) treba navesti vrijeme, koje je potrebno za izradu određenog (odnosno serije) proizvoda i vrijeme koje prođe između završetka proizvodnje i izvoza dobijenih proizvoda.

    U kolonu (b) se upisuju podaci samo kada se primenjuje sistem prethodnog izvoza. U tom slučaju se navodi vrijeme, koje je potrebno za nabavku uvezene robe i prevoz u carinskom području.

AD 10.    Upisuje se najpodesniji metod prepoznavanja uvozne robe u dobijenim proizvodima u skladu sa članom 221 ove uredbe.

Ad 11.    Upisuje se carinski organ. U koloni (a) za sprovođenje nadzora nad kompletnim postupkom, u koloni (b) za prihvatanje deklaracije prilikom unošenja robe i u koloni (c) organ, koji odobrava carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu robe na kraju postupka.

AD 12.    Opisati mjere carinskog nadzora.

AD 13.    Opisati, kako bi trebali biti regulisani prenosi i premještanja robe uzimajući u obzir relevantne odredbe uredbe.

AD 14.    U skladu sa relevantnim odredbama ove uredbe navode se predložena pojednostavljenja.

AD 15.    U ovoj rubrici se navodi period, u kojem će se uvoziti roba radi kasnijeg izvoza.

AD 16.    U koloni (a) treba navesti sva poznata odobrenja, koja su bila izdata za identičnu robu. Ako nije poznato, treba upisati "nema".

    U rubriku (b) se upisuju pozivanja na odobrenja, na osnovu kojih su se proizvodili dobijeni proizvodi iz drugih dobijenih proizvoda (član 229 ove uredbe).

PRILOG UZ ZAHTJEV ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
Ekonomski uslovi (Član 222 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


1. Podnosilac zahtjeva (ime i adresa)1:

 


EKONOMSKI USLOVI

 


2. Uvozna roba2:

 


 

 


Trgovački odnosno tehnički opis

Tarifna oznaka CT ___________
Ocjena količine _____________
Ocjena vrijednosti __________

3. Dobijeni proizvodi3

 


 

Trgovački odnosno tehnički opis:

Glavni dobijeni proizvodi:

Sporedni dobijeni proizvodi:


 

4. Ekonomski uslovi

 


 

Bitni ekonomski interesi domaćih proizvođača nijesu pogođeni, jer:

Kodovi

(a) Proizvodne operacije:
(I)  

baziraju na ugovoru sa strankom sa sjedištem izvan carinskog područja iz kojeg se vidi, da se radi o aktivnom oplemenjivanju u slučajevima kada plaćanje izvršenog oplemenjivanja odgovara visini troškova oplemenjivanja  

( ) ne  

( ) da  

6201

(II)  

nijesu komercijalnog karaktera  

( ) ne  

( ) da  

6202

(III)  

znače poboljšanje robe, uključujući remonte i regulisanje  

( ) ne  

( ) da  

6301

(IV)  

odgovaraju uobičajenim postupcima i postupanjima prema propisima, koji regulišu carinsko skladištenje  

( ) ne  

( ) da  

6302

(V)  

su povezane sa robom, čija vrijednost (po tipu iz prve kalendarske godine) ne prelazi vrijednost iz alineje (e) člana 222 stav 1 tačka 1 ove uredbe  

( ) ne  

( ) da  

6400

(VI)  

se radi o daljim postupcima prerade iz člana 229 ove Uredbe, koji nijesu navedeni u jednoj od alineja (a) do (e) člana 222 stav 1 tačka 1 ove uredbe  

( ) ne  

( ) da  

6303
(b)

se roba ne proizvodi na carinskom području  

( ) ne  

( ) da  

6101

(c)

se roba ne proizvodi na carinskom području u dovoljnoj količini3  

( ) ne  

( ) da  

6102

(d)

proizvođači na carinskom području robu ne mogu isporučiti blagovremeno3  

( ) ne

( ) da  

6103

(e)

se istovrsna roba proizvodi na carinskom području, ali se ne može koristiti, jer:

 

 

 

(I)  

previsoka cijena prouzrokuje da posao postane neekonomičan4  

( ) ne  

( ) da  

6104

(II)  

nije dovoljno kvalitetna, da bi se od nje mogli proizvoditi dobijeni proizvodi sa traženim kvalitetom5  

( ) ne  

( ) da  

6105

(III)  

ne odgovara izričitim zahtjevima stranog kupca u pogledu dobijenih proizvoda6  

( ) ne  

( ) da  

6106

(IV)  

dobijeni proizvodi moraju biti sastavljeni od uvezene robe, zato da bi odgovarali zahtjevima propisa o industrijskoj svojini7  

( ) ne  

( ) da  

6107

(f)

u određenom periodu podnosilac zahtjeva:

 

 

 

(I)  

80% svojih potreba u navedenom periodu pokriva sa domaćom robom, koja se može upoređivati sa uvezenom robom8  

( ) ne  

( ) da  

7001

(II)  

pokušava riješiti nedovoljno snabdjevanje sa domaćom robom, kada je pokrivenost potreba domaćom robom ispod 80%9  

( ) ne  

( ) da  

7002

(III)  

je pokušao nabaviti robu za proizvodne operacije na carinskom području, ali nije pronašao domaćeg proizvođača10  

( ) ne  

( ) da  

7003

(IV)  

vrši opravku civilnih aviona  

( ) ne  

( ) da  

7005

(g)

izuzetno ostvaruje druge privredne uslove11

( ) ne

( ) da

8000

5. Komentari

 


 

 

 

NAPOMENE UZ POJEDINE RUBRIKE

1. Popuniti u skladu sa podacima, koji su navedeni u zahtjevu.

2. Priložiti kopiju ugovora.

3. Priložiti odgovarajuće dokumente.

4. U rubrici broj 5 (Komentari) navesti cijenu uvezene i domaće robe i prikazati uticaj na cijenu stečenog proizvoda.

5. U rubrici broj 5 tačno navesti razloge, koji sprečavaju upotrebu domaće robe.

6. Priložiti dokumente, koji dokazuju ove zahtjeve.

7. Npr. zaštita patenata ili robne marke.

8. Priložiti dokumente, koji će omogućiti provjeravanje planiranih kupovina domaće robe. Trgovački ili administrativni dokumenti, koji prikazuju traženo, mogu biti iz prethodnog perioda ili se mogu odnositi na period planiranih kupovina.

9. Prikazati slabu snabdjevenost sa robom na carinskom području.

10. Neuspješne pokušaje treba dokazati.

11. Ova rubrika se koristi, ako u specifičnom slučaju ranije navedeni zahtjevi ne odgovaraju, ali se ipak ne čini vjerovatnim, da bi izvođenje posla moglo biti štetno za bitne interese proizvođača na carinskom području. Razloge treba tačno definisati (član 223 ove uredbe).PRILOG 12 C

UZORAK ZAHTJEVA ZA POSTUPAK PRERADE POD CARINSKIM NADZOROM
(Član 311 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Podaci, koji se odnose na robu/proizvode, moraju biti prikazani za svaku vrstu odnosno tip robe/proizvoda.

1. Ime (firma) i adresa (sjedište):

   (a) podnosioca zahtjeva: ________________________________

   (b) izvođača proizvodne operacije: ______________________

2. Roba, koja je predmet postupka prerade:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ____________________

   (b) tarifna oznaka CT: _________________________________

   (c) procjena količine: ________________________________

   (d) procjena vrijednosti: ______________________________

3. Prerađeni proizvodi i planirani izvozni poslovi:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ____________________

   (b) tarifna oznaka CT: _________________________________

4. Normativ potrošnje robe: _____________________________

5. Opis i priroda proizvodnih operacija: _________________

6. Mjesto obavljanja proizvodnih operacija: ________________

7. Procjena vremena, koje je potrebno za odobravanje novog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe: ____________________

8. Predloženi metod za obezbjeđivanje istovjetnosti: ___________

9. Predloženi carinski organi:

   (a) nadzorni carinski organ: _______________________________

   (b) carinski organ početka postupka: ________________________

   (c) carinski organ okončanja postupka: ______________________

10. Odobrenje važi do: _____________________________________

11. Drugo: ________________________________________________

_________________________________________________________

Datum: _________________                           Potpis: _____________
NAPOMENE UZ POJEDINAČNE RUBRIKE ZAHTJEVA

AD 1.    Rubriku 1(a) ne treba popunjavati ako se zahtjev podnosi na papiru, koji u zaglavlju dokumenta već sadrži sve potrebne podatke. Rubrika 1(b) se popunjava, kada podnosilac zahtjeva i izvođač proizvodne operacije nisu jedno isto lice.

AD 2.    U koloni (a) mora bit opis dovoljno tačan, da omogućava carinskim organima, da donesu odluku o zahtjevu, naročito o ispunjavanju ekonomskih uslova.

    U koloni (b) je dovoljan 4-cifreni tarifni broj, ako 10-cifrena tarifna oznaka nije nužna za pravilno izvođenje postupka.

    U koloni (c) treba navesti količinu u mjernim jedinicama (kilogrami, litri, metri ...). Može se navesti za period planiranog uvoza.

    Rubrika (d) se popunjava tako, da se navede carinska vrijednost, koja može da se izračuna na osnovu podataka iz priložene dokumentacije.

AD 3.    Rubrike (a) i (b) se popunjavaju u skladu sa pravilima za rubrike 2(a) i 2(b).

AD 4.    Treba upisati očekivani normativ dobijenih proizvoda, odnosno ukazati, kako treba da se utvrdi.

AD 5.    Treba prikazati, koje operacije će se obavljati na uvezenoj robi, da bi se realizovali prerađeni proizvodi. U obzir treba uzeti prilog 23 uz ovu uredbu.

AD 6.    Upisuje se tačna adresa mjesta, gdje će se izvoditi proizvodne operacije.

AD 7.    Upisuje se prosječno vrijeme, koje je potrebno za realizaciju proizvodne operacije i vrijeme, koje prođe do okončanja postupka.

AD 8.    Upisuje se najpodesniji metod za prepoznavanje uvozne robe u prerađenim proizvodima.

AD 9.    Upisuje se nadležni carinski organ, u koloni (a) za izvođenje nadzora nad kompletnim postupkom, u koloni (b) za prijem deklaracije kod unošenja robe i u rubrici (c) organ, koji odobrava carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu na kraju postupka.

AD 10.    Navodi se period u kojem će se uvoziti roba radi prerade.

AD 11.    Podnosilac zahtjeva može u okviru ove tačke navesti druge podatke, za koje smatra da su relevantni.

PRILOG 12 D

UZORAK ZAHTJEVA ZA PRIVREMENI UVOZ
(Član 347 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Podaci, koji se odnose na robu/proizvode, moraju biti prikazani za svaku vrstu odnosno tip robe/proizvoda.

1. Ime (firma) i adresa (sjedište):

   (a) podnosioca zahtjeva: _________________________

   (b) korisnika: __________________________________

   (c) vlasnika: ___________________________________

2. Roba, koja je predmet postupka:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ______________

   (b) tarifna oznaka CT: ___________________________

   (c) procjena količine: ___________________________

   (d) procjena vrijednosti: _________________________

3. Pravni osnov za zahtjev: _________________________

4. Način korišćenja robe: _________________________

5. Mjesto korišćenja robe: ________________________

6. Očekivani period korišćenja robe: ______________

7. Predloženi metod za obezbjeđivanje istovjetnosti:

_______________________________________________

8. Predloženi carinski organi: ___________________

   (a) nadzorni carinski organ: _____________________

   (b) carinski organ početka postupka: ______________

   (c) carinski organ okončanja postupka: ____________

9. Odobrenje važi do: _____________________________

10. Pojednostavljeni postupak prenosa: _____________

11. Drugo: _______________________________________

Datum: _______________     Potpis: _________________


NAPOMENE UZ POJEDINAČNE RUBRIKE ZAHTJEVA

AD 1.    Rubriku 1(a) nije potrebno popunjavati, ako se zahtjev podnosi na papiru u čijem zaglavlju dokumenta se već nalaze svi potrebni podaci. Rubrika 1(b) se popunjava, kada podnosilac zahtjeva nije korisnik. Rubrika 1(c) se popunjava u slučajevima, kada se privremeni uvoz može odobriti samo licu sa sjedištem ili stalnim prebivalištem izvan carinskog područja.

AD 2.    U koloni (a) opis mora biti detaljan, da omogućava carinskim organima, da donesu odluku o zahtjevu.

    U koloni (b) je dovoljan 4-cifreni tarifni broj, ako 10-cifrena tarifna oznaka nije nužna za pravilno sprovođenje postupka.

    U koloni (c) treba navesti količinu u mjernim jedinicama (kilogrami, litri, metri...).

    Kolona (d) se popunjava tako, što se navede carinska vrijednost, koja se može izračunati na osnovu podataka iz priložene dokumentacije.

AD 3.    Navodi se član propisa, koji je osnov za privremeni uvoz.

AD 4.    Treba prikazati sve načine korišćenja uvezene robe.

AD 5.    Upisuje se tačna adresa mjesta odnosno svih mjesta, gdje će se roba upotrebljavati.

AD 6.    Upisuje se potrebno vrijeme za planiranu upotrebu.

AD 7.    Upisuje se najpodesniji metod za prepoznavanje uvezene robe.

AD 8.    Upisuje se nadležni carinski organ. U koloni (a) za izvođenje nadzora nad kompletnim postupkom, u koloni (b) za prijem deklaracije prilikom unošenja robe i u koloni (c) organ, koji dozvoljava carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu na kraju postupka.

AD 9.    U ovoj rubrici se navodi period u kojem se predviđa uvoz robe.

AD 10.    Po potrebi se navede da li je moguće da dođe do primjene člana 13 i 14 Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije, jedinstvene carinske isprave za privremeni smještaj robe i zbirne prijave.

AD 11.    Podnosilac zahtjeva može u okviru ove tačke navesti druge podatke, za koje smatra da su relevantni.


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin