Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarife


PRILOG 7 c UVJERENJE O PORIJEKLU FORM AYüklə 1,55 Mb.
səhifə10/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
PRILOG 7 c

UVJERENJE O PORIJEKLU FORM A

1. Uvjerenje o porijeklu Form A moraju odgovarati sadržaju uzorka u ovom prilogu. Korišćenje engleskog i francuskog jezika za napomene na poleđini uvjerenja nije obavezno. Uvjerenja se popunjavaju na srpskom, odnosno engleskom ili na francuskom jeziku. Ako su pisana rukom, moraju biti popunjena mastilom i štampanim slovima.

2. Svaki obrazac je dimenzija 210 h 297 mm; dozvoljeno odstupanje po dužini je minus 5 mm ili plus 8 mm. Upotrebljava se bijeli, bezdrvni pisaći papir, sa najmanjom težinom 25 grama po kvadratnom metru. Mora imati pozadinu sa štampanim zelenim uzorkom "guilloche", tako da je svako falsifikovanje sa mehaničkim ili hemijskim sredstvima vidljivo na prvi pogled.

Ako se uvjerenje izrađuje u više kopija, onda je samo prvi primjerak štampan zelenim uzorkom "guilloche".

3. Svako uvjerenje mora imati serijski broj, štampan ili ne, koji omogućava njegovu identifikaciju.

 


1. Roba, dobijena iz (službeni naziv izvoznika, ime, zemlja)

 


Serijski broj:

Opšta šema preferencijalaUVJERENJE O PORIJEKLU
(zajednička izjava i uvjerenje)
FORM A

Izdato u _____________


            (zemlja)

2. Roba dobijena od (naziv primaoca, ime, zemlja)

 


Prevozna sredstva i put (ako je poznat)

4. Za službenu upotrebu

 


5. Red. br.

6. Brojevi i oznake paketa

7. Broj i vrsta paketa; naimenovanje robe

 

8. Mjere za dokazivanje porijekla (vidi napomene)

9. Bruto masa ili druga kol

10. Brojevi i datumi faktura

 

  

 


11. Potvrda
Na bazi izvršene kontrole potvrđuje se da je Izjava izvoznika tačna

12. Izjava izvoznika
Izjavljujem, da su gore navedeni podaci i izjave tačni; da je roba proizvedena u
.....................................................
                    (država)
i da roba ispunjava sve uslove koji se zahtjevaju za dokazivanje porijekla robe u skladu sa opštom šemom preferencijala za izvoz u
.....................................................
         (država uvoznica)

.......................................................................
(Mjesto i datum, potpis i pečat nadležnog organa)

.......................................................................
(Mjesto i datum, potpis nadležnog organa)

 

  

PRILOG 8

IZJAVA NA RAČUNU

(Član 48 stav 1 tačka b Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Izjava na računu čiji tekst je naveden, mora biti sastavljena u skladu sa napomenama. Napomene treba štampati.

 


Izvoznik robe, obuhvaćene sa ovim dokumentom [ovlašćenje carinskih organa broj ..................(1)] izjavljuje da, osim ako nije drugačije jasno navedeno, ta roba ima preferencijalno ....................(2) porijeklo u skladu sa pravilima o porijeklu Opšte šeme preferencijala Republike.

Tekst na engleskom

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Tekst na francuskom

................................................................................................................................
................................................................................................................................

 

.........................................3


(mjesto i datum)        

.........................................4


(potpis izvoznika, dodatno mora biti jasno
navedeno ime lica koje je potpisalo izjavu) 

_________________

1) Kada izjavu na rčunu sastvi ovlašćeni izvoznik u smislu člana 54 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona, mora na tom mjestu biti upisan broj ovlašćenja. ako izjavu na računu ne da ovlašćeni izvoznik, riječi se u zagradi ne pišu i ostaje prazan prostor.

2) Navodi se porijeklo proizvoda.

3) Ovi navodi mogu se ispustiti, ako su informacije date u samom dokumentu.

4) Vidi član __ stav 5 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona. Kada se ne traži potpis izvoznika izuzimanje potpisa se odnosi i na navođenje imena potpisnika.

PRILOG 9

UVJERENJE O PROMETU ROBE EUR 1 I ZAHTJEVA ZA UVJERENJE EUR 1
(Član 48 stav 2 tačka a Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

1. Uvjerenje o prometu robe EUR. 1 popunjava se na obrascima potvrde o prometu robe EUR. 1 i zahtjeva za uvjerenje o prometu, čiji primjerci su dati u prilogu. Obrasci se popunjavaju na srpskom, engleskom ili francuskom jeziku i u skladu sa odredbama domaćeg prava teritorije ili države izvoznice. Ako su upisani ručno, moraju biti popunjeni sa nalivperom i sa štampanim slovima. Proizvodi moraju biti opisani u za to predviđenim rubrikama bez praznih redova. Ako rubrika nije u cjelosti popunjena potrebno je ispod poslednjeg reda opisa povući vodoravnu crtu i precrtati prazan prostor ispod nje.

2. Svaki obrazac je veličine 210h297 mm; dozvoljeno je odstupanje minus 5 mm ili plus 8 mm. Treba koristiti bijeli, bezdrvni papir za pisanje sa najmanjom težinom od 25 g na kvadratni metar. Pozadina je štampana zelenim uzorkom "guilloche" tako da je svako krivotvorenje sa mehaničkim ili hemijskim sredstvima lako vidljivo.

3. Nadležni organi teritorije ili države izvoza mogu zadržati pravo, da sami štampaju ili ih daju na štampanje ovlašćenim organizacijama. U poslednjem slučaju svaki obrazac mora imati poziv na takva ovlašćenja. Na svakom obrascu mora biti navedeno ime i adresa štamparije ili oznaka koja omogućava njegovu identifikaciju. Obrazac mora imati serijski broj, štampan ili ne, koji omogućava njegovu identifikaciju.UVJERENJE O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, država)

 


EUR. 1

No A 000 000

Prije nego što popunite obrazac, pročitajte uputstva na poleđini

2. Uvjerenje se koristi za preferencijalnu razmjenu između

 


3. Primalac (naziv, puna adresa, država)
(navođenje neobavezno)

i
_______________________
(navesti države, grupe država ili teritorija)

4. Država, grupa država ili teritorija porijekla proizvoda

5. Država uvoznik, grupa država ili teritorija u koju se upućuje roba

6. Podaci vezani za prevoz (neobavezno)

7. Primjedbe

 


8. Redni broj, oznake i brojevi, broj i vrsta paketa(1); naimenovanje robe

9. bruto težina (kg) ili neka druga jedinica mjere (l, m3)

10. Računi (neobavezno)

 

  

 

 11. CARINSKA OVJERA
Ovjera izjave
Izvozni dokument(2)                       Pečat
Tip ....................... Br. .......................
Carinski organ ................................
Država ili teritorija izdavanja ........
..................................................................
Datum ......................................................

____________________________


(potpis)

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Potpisani izjavljuje, da gore navedena roba ispunjava sve uslove propisane za izdavanje ove potvrde

Mjesto i datum ......................

 

_______________________


(potpis)

________________

(1) Ako roba nije upakovana, navedite broj proizvoda ili navedite "rasuti" teret.

(2) Ispunite samo ako to traže propisi države izvoznice.

UVJERENJE O PROMETU ROBE
(poleđina uvjerenja)


13. ZAHTJEV ZA KONTROLA, poslat na:

14. REZULTAT KONTROLE:

________________________________________
Predat je zahtjev za utvrđivanje vjerodostojnosti i tačnosti ovog uvjerenja

.....................................................................


(mjesto i datum)

Pečat       

.....................................................................
(potpis)

 


Na osnovu izvršene kontrole utvrđeno je da(1)

|__|  Je ovu potvrdu zaista izdao navedeni carinski organ i da su navodi tačni

|__|  Ovo uvjerenje ne ispunjava tražene uslove o vjerodostojnosti i tačnosti (vidi napomene)

.....................................................................


(mjesto i datum)

Pečat


.....................................................................
(potpis)

_____________
(1) Označiti sa H odgovarajuću rubriku

Napomene

1. U uvjerenju se ne smije ništa brisati niti dopisivati. Eventualne ispravke moraju biti izvedene na način da se pogrešni navodi precrtaju i po potrebi dodaju pravilni. Svaku takvu promjenu mora potvrditi lice koje ispunjava uvjerenje i ovjeriti carinski organ države koja izdaje uvjerenje.

2. Proizvodi navedeni u uvjerenju, moraju se nabrajati bez prekida i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno ispod zadnjeg proizvoda mora biti povučena vodoravna crta. Neupotreijebljen prostor mora biti precrtan tako da je naknadno dodavanje nemoguće.

3. Roba mora biti opisana u skladu sa trgovinskim običajima tako da se može identifikovati.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, država)

 


EUR. 1

No A 000 000

Prije nego što popunite obrazac, pročitajte uputstva na poleđini

2. Uvjerenje se koristi za preferencijalnu razmjenu između

 


3. Primalac (naziv, puna adresa, država)
(navođenje neobavezno)

i
_______________________
(navesti države, grupe država ili teritorija)

4. Država, grupa država ili teritorija porijekla proizvoda

5. Država uvoznik, grupa država ili teritorija u koju se upućuje roba

6. Podaci vezani za prevoz (neobavezno)

7. Primjedbe

 


8. Redni broj, oznake i brojevi, broj i vrsta paketa(1); naimenovanje robe

9. bruto težina (kg) ili neka druga jedinica mjere (l, m3)

10. Računi (neobavezno)

 

  

 

 ________________

(1) Ako roba nije spakovana, navedite broj proizvoda ili navedite u "rasutom" stanju.

 


IZJAVA IZVOZNIKA

Potpisani izvoznik robe koja je navedena na prethodnoj strani,


IZJAVLJUJEM, da ta roba ispunjava tražene uslove za izdavanje priloženog uvjerenja;
NAVODIM okolnosti na osnovu kojih ta roba ispunjava tražene uslov:

_______________________________________________________________


_______________________________________________________________
_____________________________________

PRILAŽEM sledeće dokaze(1)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________

OBAVEZUJEM SE, da ću na zahtjev nadležnih organa podnijeti sve dodatne dokaze, koje mogu tražiti za izdavanje priloženog uvjerenja, a takođe pristajem, ako je ro neophodno, na kontrolu mog knjigovodstva i okolnosti izrade pomenute robe.

MOLIM da mi se izda priloženo uvjerenje za ovu robu

____________________


(mjesto i datum)      

______________________


(potpis)             

 


_____________

(1) Na primjer: uvozna dokumenta, potvrda o prometu, računi, izjava proizvođača itd; koje se odnose na proizvode, upotrijebljene kod izrada ili na istom stanju ponovo izvezenu robu.

PRILOG 10
(Član 116 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


____________________________
UPRAVA CARINA CRNE GORE
CARINARNICA
CARINSKA ISPOSTAVA-
Broj:                          
Datum:                      

ZA LABORATORIJU*

ZAPISNIK
o uzimanju uzoraka


1.

Podnosilac deklaracije

2.

Carinski obveznik

3.

Broj JCI i vrsta carinskog postupka

4.

Trgovački naziv robe iz fakture**

5.

Tarifa oznaka

6.

Uzorci, uzeti iz:*** bureta, vreće, boce, koluta, bale, kutije, zamotuljka, vagona, kamiona, broda, ...

7.

Carinske oznake:***
Broj plombe

Pečat carinarnice

8.

Količina uzeta za pojedinačni uzorak

Uzorci uzeti u originalnoj ambalaži***
DA                    NE

9.

Primjedbe i upozorenja

10.

Prilozi:*** fakture, JCI, certifikat, tehnički podaci, sigurnosni list, ...

 

* na izvodu za carinski organ je umjesto "ZA LABORATORIJU", napisano "ZA CARINARNICU", a na izvodu za deklaranta "ZA CARINSKOG DEKLARANTA".

** ako ima više vrsta robe, treba ih označiti na fakturi. U ovoj rubrici treba upisati V.F.

*** odgovarajuće podvuci

Ovaj zapisnik je sastavljen u ______________, dana ___________ u tri primjerka.


Bio(bila) sam prisutan(tna) prilikom uzimanja uzoraka i primio(la) primjerak zapisnika:

 

________________________
           (Pečat i potpis)

                              Carinski organ:

 

M.P.               ______________________

PRILOG 11

ŠTAMBILJ ZA OVJERU LISTA BR. 3 JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE
(Član 167 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


Veličina štambilja: 55 mm h 25 mm

 


CG

 

 

(1)

 

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

 

(4)

 

 

(5)

(1) carinska ispostava
(2) broj dokumenta
(3) datum
(4) priznati izvoznik
(5) broj i datum izdavanja odobrenja iz člana 167 stav 2 ove uredbe

 

PRILOG 12 A

UZORAK ZAHTJEVA ZA OTVARANJE ILI KORIŠĆENJE CARINSKOG SKLADIŠTA
(VAŽI TAKOĐE ZA CARINSKO SKLADIŠTE TIPA E)
(Član 189 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

1. Ime (firma) i adresa (sjedište)1:_________________________________________

2. Tačan opis prostorija, koje će se koristiti kao carinsko skladište odnosno opis uređaja za skladištenje u carinskom skladištu tipa E:

________________________________________________________________________

3. Tip carinskog skladišta, koji se traži2 __________________________________

4. Postupci za3: __________________________________________________________

   a) podnošenje robe, koja će biti stavljena u carinsko skladište: _______________

   b) stavljanje robe u slobodan promet: _______________________________________

   c) ponovni izvoz robe: ___________________________________________________

   d) premještanje robe iz jednog carinskog skladišta u drugo bez okončanja postupka:

________________________________________________________________________

5. Opis ekonomske opravdanosti carinskog skladišta: ________________________

________________________________________________________________________

6. Opis vođenja knjigovodstva odnosno evidencije kao i mjesto, gdje će se evidencije čuvati:

________________________________________________________________________

7. Predviđeni rok ležanja robe u carinskom skladištu4: _______________________

8. Vrste i priroda robe, koja će se skladištiti: ______________________________

9. Namjeravani uobičajeni postupci i postupanje sa robom, za koju se traži izdavanje opšteg odobrenja: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Namjeravano privremeno uklanjanje robe, za koju se traži izdavanje opšteg odobrenja:

_______________________________________________________________

11. Namjeravane operacije sa robom, koja je u postupku:

   a) aktivnog oplemenjivanja

   b) prerade pod carinskim nadzorom

   c) prerade poljoprivrednih proizvoda prije izvoza

12. Čuvanje domaće robe, koja nije predmet carinskog skladištenja: _______________

13. Zajedničko skladištenje različitih vrsta robe5: ___________________________

14. Predloženi nadzorni carinski organ: ___________________________________

15. Predloženi organ početka postupka carinskog skladištenja i zahtjev za primjenu člana 191 stav 4 ove uredbe:

________________________________________________________________________

16. Spisak ostalih priloženih dokumenata6: _________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Datum: _________________                                              Potpis: __________________

__________________________

______________

1 Ako se zahtjev podnosi na papiru, koji u zaglavlju već sadrži ove podatke, nije potrebno da se isti ponovo navode.

2 Misli se na tipove skladišta iz člana 185 ove uredbe.

3 Smatra se, da su odgovarajući postupci:

- podnošenje uobičajene carinske deklaracije

- upotreba jednog od pojednostavljenih načina deklarisanja

- redovno ili pojednostavljeno okončanje postupka

Ovi podaci nijesu obavezni, kada se radi o stavljanju robe u slobodan promet kod carinskog skladišta tipa D.

4 Samo za tip B carinskog skladišta (kratkoročno skladištenje zbog smanjenja administrativnih troškova nadzora).

5 Misli se na:

- domaću i carinsku robu6 Npr. nacrt, tačan opis prostora za skladištenje ili za vođenje evidencija.

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin