Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarife


PRILOG 37 INSTRUMENT ZA GENERALNO OBEZBJEĐENJEYüklə 1,55 Mb.
səhifə17/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

PRILOG 37
INSTRUMENT ZA GENERALNO OBEZBJEĐENJE


IZJAVA GARANTA ZA GENERALNO OBEZBJEĐENJE U TRANZITNOM POSTUPKU
(Generalno obezbjeđenje važi za više tranzitnih postupaka na osnovu člana 459 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


I. Instrument obezbjeđenja _____________________________________

1. Garant1_____________________________________________________


kojeg zastupa2__________________________________________________
matični broj __________________________________________________
sjedište3______________________________________________________
žiro račun, _________________, koji se vodi kod ___________________
solidarno jemči, kod organa obezbjeđenja ___________________________
do najvišeg iznosa od ___________________________________________
iznos slovima __________________________________________________

za sve iznose carinskog duga, poreza, akciza i drugih obaveza, osim novčanih kazni, koje će dugovati glavni obveznik4


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
zbog nepravilnosti učinjenih u toku tranzitnog postupka na carinskom području Republike Crne Gore.

2. Garant se obavezuje, da će platiti tražene iznose bez odlaganja i prigovora, na prvi poziv nadležnih organa, najkasnije u roku od 5 dana od dana podnošenja naloga do najvišeg iznosa navedenog u prvoj tački, osim ako neki od učesnika ne dokaže nadležnim organima prije isteka ovog roka, da je tranzitni postupak sproveden u skladu sa Carinskim zakonom, Uredbom i drugim podzakonskim aktima.


Nadležni organi mogu, na osnovu zahtjeva garanta u opravdanim slučajevima, produžiti rok u kojem je garant dužan da plati traženi iznos. Troškovi produžavanja roka, naročito kamate, se obračunavaju prema važećim propisima.
Najviši iznos iz prve tačke se može smanjiti za iznose, koju su bili na osnovu instrumenta obezbjeđenja već podmireni, samo onda, kada se novi poziv za plaćanje odnosi na tranzitni postupak, koji je započeo prije dana prijema ili u roku od 30 dana posle dana prijema prethodnog poziva za plaćanje.

3. Ovaj instrumetn obezbjeđenja važi od dana, kada ga usvoji organ carinske službe.


Ovaj instrumetn obezbjeđenja može garant bilo kada otkazati, ili organ carinske službe poništiti.

Otkazivanje ili poništavanje stupaju na snagu šesnaestog dana poslije dana, kada je o tome obaviještena druga strana.

Garant jemči za plaćanje iznosa u vezi sa tranzitnim postupcima na osnovu Carinskog zakona, Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona i drugih podzakonskih akata, koji su pokriveni ovim instrumentom obezbjeđenja i koji su započeli prije dana stupanja na snagu otkaza ili poništenja, iako je nalog za plaćanje bio podnešen poslije tog datuma.

4. U svrhu sprovođenja ovog instrumenta obezbjeđenja garant dostavlja podatke o svojoj adresi5_______________

1 Naziv privrednog društva.
2 Prezime i ime odgovornog lica kao i funkcija u privrednom društvu.
3 Puna adresa.
4 Prezime i ime kao i puna adresa ili naziv i sjedište privrednog društva glavnog obveznika.
5 Puna adresa.

Garant se obavezuje, da će o promjeni adrese unaprijed obavijestiti organ carinske službe.

Sastavljeno u/na _______________, dana _________________

______________________________


(potpis)1

II. Prihvatanje od strane organa carinske službe

Organ carinske službe ____________________________________

Instrument obezbjeđenja prihvaćen dana ______________________

.............................................................
(Pečat i potpis)

 

 _________________

1 Ispred potpisa mora potpisnik svojeručno napisati: "Visina obezbjeđenja na iznos ............", sa potpuno ispisanim iznosom.

 

PRILOG 38
INSTRUMENT ZA POJEDINAČNO OBEZBJEĐENJE


IZJAVA GARANTA ZA POJEDINAČNO OBEZBJEĐENJE U TRANZITNOM POSTUPKU
(Pojedinačno obezbjeđenje važi za jedan tranzitni postupak na osnovu člana 459 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)
(član 459 ove uredbe)


I. Instrument obezbjeđenja _____________________________________

1. Garant1_____________________________________________________


kojeg zastupa2__________________________________________________
matični broj (poreski broj) _____________________________________
sjedište3______________________________________________________
žiro račun, _________________, koji se vodi kod ___________________
solidarno jemči, kod polaznog organa _____________________________
do najvišeg iznosa od ___________________________________________
iznos slovima __________________________________________________

za sve iznose carinskog duga, akcize, poreza i drugih obaveza, osim novčanih kazni, koje će dugovati glavni obveznik4


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
zbog nepravilnosti učinjenih u toku tranzitnog postupka na carinskom području Republike Crne Gore.

od polaznog organa ________________________________________________________

do odredišnog organa _____________________________________________________

2. Garant se obavezuje, da će platiti tražene iznose bez odlaganja i prigovora, na prvi poziv nadležnih organa, najkasnije u roku od 5 dana od dana podnošenja naloga do najvišeg iznosa navedenog u prvoj tački, osim ako neki od učesnika ne dokaže nadležnim organima prije isteka ovog roka, da je tranzitni postupak bio sproveden u skladu sa Carinskim zakonom, Uredbom za sprovođenje carinskog zakona i podzakonskim aktima.


Nadležni organi mogu, na osnovu zahtjeva garanta u opravdanim slučajevima, produžiti rok u kojem je garant dužan da plati traženi iznos. Troškovi produžavanja roka, naročito kamate, se obračunavaju prema važećim propisima.

3. Ovaj instrument obezbjeđenja važi od dana, kada ga prihvati polazni organ.

4. U svrhu ovog instrumenta obezbjeđenja daje garant na raspolaganje svoju adresu5

__________________________________________________________________________________

_______________

1 Prezime i ime ili naziv privrednog društva.
2 Prezime i ime odgovornog lica kao i funkcija u privrednom društvu.
3 Puna adresa.
4 Prezime i ime kao i puna adresa ili naziv i sjedište privrednog društva glavnog obveznika.
5 Puna adresa.

Garant se obavezuje, da će o promjeni adrese unaprijed obavijestiti polazni organ.

Sastavljeno u/na _______________, dana _________________

______________________________


(potpis)

II. Prihvatanje od strane organa carinske službe

Polazni organ  ____________________________________________

Instrument obezbjeđenja prihvaćen dana ______________________ radi pokrića tranzitnog postupka od dana pod brojem ________________________

.............................................................
(Pečat i potpis)

 

 _________________

1 Ispred potpisa mora potpisnik svojeručno napisati: "Visina obezbjeđenja na iznos ............", sa potpuno ispisanim iznosom.

PRILOG 39
UVJERENJE O OBEZBJEĐENJU - TRANZIT
(član 461 stav 4 Uredbe za sprovođenje CZ)
 


 

 

(prednja strana)

1. Važi do:

dan mjesec godina

2. Broj

3. Glavni obveznik
(prezime i ime kao i puna adresa ili naziv i sjedište privrednog društva, i država)

 

 

4. Garant
(naziv i sjedište privrednog društva i država)

 

 

5. Uprava carina Crne Gore
(puna adresa i država)

 

 

6. Iznos obezbjeđenja

brojem:

slovima:

7. Uprava carina Crne Gore potvrđuje, da je gora navedeni glavni obveznik ovlašćen za sprovođenje tranzitnog postupka.
 

8. Važnost produžena do

 

U/na ..........................., .........................
         (mjesto potpisa)      (datum)

 

dan

mjesec

godina

uključujući

 

U/na ................................................., .............................
                 (mjesto potpisa)                       (datum)

 

 

 

(potpis i pečat)

 

(potpis i pečat)

 

Ovo uvjerenje treba odmah vratiti carinskom organu u slučaju otkaza ili poništavanja obezbjeđenja.

9. Ovlašćena lica za potpisivanje deklaracije za tranzitni postupak shodno nalogu glavnog obveznika


(na poleđini)

10. Prezime, ime i uzorak potpisa ovlašćenog lica

11. Potpis glavnog obveznika(*)

10. Prezime, ime i uzorak potpisa ovlašćenog lica

11. Potpis glavnog obveznika(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ako je glavni obveznik privredno društvo, mora lice, koje se potpisuje u rubriku 11 (jedanaest), navesti svoje prezime, ime kao i funkciju u privrednom društvu.

PRILOG 40
SPISAK OSJETLJIVE ROBE
(član 462 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)
 


Tarifni broj

Naziv

1

2

01.02

živa goveda

02.02

goveđe meso, smrznuto

04.02

mlijeko i pavlaka, koncentrisana ili sa dodatkom šećera ili drugih materija zaslađivanja

eh. 04.05

maslac i druge masnoće i ulja, dobijeni od mlijeka

08.03

banane, uključujući rajske smokve, svježe ili suve

17.01

šećer od šećerne trske i šećerne repe kao i hemijski čista saharoza u čvrstom stanju

2207.10

denaturisani etilalkohol sa sadržajem alkohola 80% ili više

eh. 22.08

rakije, likeri i druga alkoholna pića

2402.20

cigarete

PRILOG 41
UVJERENJE O CARINSKOM STATUSU ROBE
(član 561 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)
 


1. 1. Imaoc (puno ime/firma i adresa/sjedište):

Uvjerenje o carinskom statusu robe u SLOBODNOJ ZONI-SKLADIŠTU

 

Broj:

Datum:

2. Carinski organ izdavanja:
(naziv i adresa)

3. Roba opisana u rubrici 4, je(1):

( ) domaća roba

( ) carinska roba


I
M
A
L
A
C

_____________

(1) Neodgovarajuće precrtati,
kako bi se sprečile kasnije promjene

 

 

1

 4. Redni broj - Oznake, identifikacioni brojevi, broj i vrsta koleta - Količina i opis robe

 

  

5. Mjesto:

 

Datum: 

 

Potpis: 

 

_____________________________


Pečat carinskog organa izdavanja

 

  

 


2. 1. Imaoc (puno ime/firma i adresa/sjedište):

Uvjerenje o carinskom statusu robe u SLOBODNOJ ZONI-SKLADIŠTU

 

Broj:

Datum:

2. Carinski organ izdavanja:
(naziv i adresa)

3. Roba opisana u rubrici 4, je(1):

( ) domaća roba

( ) carinska roba


C
A
R
I
N
A

_____________

(1) Neodgovarajuće precrtati,
kako bi se sprečile kasnije promjene

 

 

2

 4. Redni broj - Oznake, identifikacioni brojevi, broj i vrsta koleta - Količina i opis robe

 

  

5. Mjesto:

 

Datum: 

 

Potpis: 

 

_____________________________


Pečat carinskog organa izdavanja

 

 ODREDBE, KOJE SE ODNOSE NA OBRAZAC UVJERENJA O CARINSKOM STATUSU ROBE U SLOBODNOJ ZONI-SKLADIŠTU

1. Obrazac mora biti štampan na bijelom papiru bez mehaničkih djelića i na kojem je moguće pisati. Težina papira mora biti između 40 i 65 g/m2.

2. Obrazac mora imati veličinu 210 h 297 mm.

3. U obrazacu se ne smiju nalaziti brisani podaci ili dopisane riječi. Svaka promjena se vrši sa precrtavanjem pogrešnih podataka i upisivanjem pravilnih, kada je to potrebno. Svaku ovakvu promjenu moraju ovjeriti: lice, koje je popunilo uvjerenje, i carinski organ.

4. Proizvode, na koje se roba odnosi, treba navesti u izdvojenim redovima i ispred njih upisati redni broj. Odmah iza poslednjeg proizvoda se povlači vodoravna crta. Neiskorišćeni prostor se u potpunosti poprijeko precrta, da bi se tako spriječili naknadni upisi.

5. Original i jedna kopija pravilno popunjenog uvjerenja se daju nadležnom organu prilikom unošenja robe u slobodnu zonu-skladište odnosno prilikom podnošenja carinske deklaracije.

Carinski organ ovjerava obrazac i zadržava kopiju uvjerenja.

6. Kada korisnik popuni obrazac radi primjene člana 544 stav 2 ove Uredbe, rubrika 5 se:

- Unaprijed ovjeri pečatom i potpisuje od strane carinskog organa ili

- Ovjeri pečatom od strane korisnika sa posebnim Pečatom, koji je odobrio carinski organ.PRILOG 42
(Član 543 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)
OBRAZAC INF 8
 


1. Podnosilac deklaracije:

INF 8

INFORMATIVNI OBRAZAC
Broj:

ORIGINAL

SLOBODNA ZONA-SKLADIŠTEUOBIČAJENI POSTUPCI I POSTUPANJA

2. Carinski organ podnošenja zahtjeva:

3. ZAHTJEV

U rubrici 9 pomenuti zahtjevi se u pogledu vrste, carinske vrijednosti i količine robe uzimaju u obzir samo, ako se na robi ne vrše postupci iz rubrike 8.

Mjesto:

Datum:


Potpis:

4. Carinski organ koji koristi informaciju
5. Identifikacioni broj:
6. Identifikacioni broj:

7. Dokument sa kojim je roba napustila slobodnu zonu-skladište

8. Vrsta uobičajenih postupaka i postupanja sa robom

 

Datum izvođenja:


Vrsta:


Broj:

Datum:


Carinski organ:

9. Oznake i brojevi, broj i vrsta koleta; opis robe

 


10. Neto količina:             

 


Podaci, koji se koriste kod izračunavanja carinskog duga za robu iz rubrike 9 u slučajevima, kada na robi nisu bili izvedeni postupci iz rubrike 8;

11. Vrsta:

12. Carinska vrijednost                13. Količina:

 


14. Pečat carinskog organa, kod kojeg je podnešena carinska deklaracija za stavljanje uslobodan promet (vidi rubriku 4)

 

15. Pečat carinskog organa, koji je obezbjedio informaciju (vidi rubriku 2)

Mjesto i datum:

Potpis i Pečat

Mjesto i datum:

Potpis i Pečat

 

POLEĐINA ORIGINALA OBRASCA INF 8

Obrazac treba popuniti čitko i tako, da se ne može izbrisati (po mogućnosti sa pisaćom mašinom ili štampačem). Ne smije sadržati brisani tekst ili riječi, napisane jedne preko drugih. Ispravke se vrše tako, da se precrtaju pogrešne riječi i upisuju se novi podaci. Ispravke moraju da ovjere: lice, koje je popunilo obrazac i carinski organ.

Rubrike od 1 do 10 ovog obrasca popunjava podnosilac deklaracije, koja je bila predmet uobičajenih postupaka i postupanja, za stavljanje u slobodan promet ili drugi postupak, na osnovu kojeg bi mogao nastati carinski dug, ili za drugi carinski postupak, kada se obrazac popunjava prilikom iznošenja robe iz slobodne zone-skladišta.

Posebne napomene uz pojedinačne rubrike:

1. Upisuju se ime i prezime odnosno firma kao i adresa odnosno sjedište.

2. i 4. Upisuju se naziv i adresa carinskog organa. Rubrika 4 ostaje prazno, kada se obrazac popunjava prilikom iznošenja robe iz slobodne zone-skladišta.

5. Upisuju se ime i prezime odnosno firma kao i adresa, odnosno sjedište imaoca odobrenja o vođenju evidencija u slobodnoj zoni skladištu, gdje su bili izvedeni uobičajeni postupci i postupanja.

6. Upisuju se identifikacioni broj odnosno broj odobrenja o vođenju evidencija u slobodnoj zoni-skladištu.

 


1. Podnosilac deklaracije:

INF 8

INFORMATIVNI OBRAZAC
Broj:

KOPIJA

SLOBODNA ZONA-SKLADIŠTEUOBIČAJENI POSTUPCI I POSTUPANJA

2. Carinski organ podnošenja zahtjeva:

3. ZAHTJEV

U rubrici 9 pomenuti zahtjevi se u pogledu vrste, carinske vrijednosti i količine robe uzimaju u obzir samo, ako se na robi ne vrše postupci iz rubrike 8.

 

 

Mjesto:4. Carinski organ koji koristi informaciju
 

Datum:

5. Identifikacioni broj:
 

Potpis:

6. Identifikacioni broj:
 

7. Dokument sa kojim je roba napustila slobodnu zonu-skladište

8. Vrsta uobičajenih postupaka i postupanja sa robom

 

Datum izvođenja:Vrsta:

Broj:


Datum:

Carinski organ:9. Oznake i brojevi, broj i vrsta koleta; opis robe

 


10. Neto količina:             

 


Podaci, koji se koriste kod izračunavanja carinskog duga za robu iz rubrike 9 u slučajevima, kada na robi nisu bili izvedeni postupci iz rubrike 8;

11. Vrsta:

12. Carinska vrijednost                13. Količina:

 


14. Pečat carinskog organa, kod kojeg je podnešena carinska deklaracija za stavljanje u slobodan promet (vidi rubriku 4)

 

15. Pečat carinskog organa, koji je obezbjedio informaciju (vidi rubriku 2)

Mjesto i datum:

Potpis i Pečat

Mjesto i datum:

Potpis i Pečat

DRUGE ODREDBE U POGLEDU INF 8

1. Obrazac mora biti štampan na bijelom papiru bez mehaničkih djelića i na kojem je moguće pisati. Težina papira mora biti između 40 i 65 g/m2.

2. Obrazac mora imati veličinu 210 h 297 mm.

 


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin