Саьламлыг  здоровьеYüklə 5,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/29
tarix14.04.2017
ölçüsü5,03 Kb.
#14041
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

АЗЯРБАЙЖАН   РЕСПУБЛИКАСЫ СЯЩИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ  
 
МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
HEALTH  MINISTRY of AZERBAIJAN  REPUBLIC 
 
 
 
САЬЛАМЛЫГ 
 
ЗДОРОВЬЕ 

 
HEALTH 
 
Елми-практик ъурнал 
Научно-практический  журнал 
Scientific-practical  journal 
 
№ 4 
 
1995-жи илдян няшр олунур. 
Основан в 1995-году. 
Established  by 1995.  
 

БАКЫ 

 БАКУ 

 BAKU

 

 2016  

 
 

            
САЬЛАМЛЫГ – 2016. № 4. 

 МЦНДЯРИЖАТ   ОГЛАВЛЕНИЕ   CONTENTS  
 
 ЯДЯБИЙЙАТ  ИЖМАЛЛАРЫ  ОБЗОРЫ  ЛИТЕРАТУРЫ  
 LITERARY  SURVEYES  
 
1. Велиева Т.А. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  ДИАГНОСТИКА  ГИДАТИДОЗНОЙ  ФОРМЫ  ЭХОНОКОККОЗА 
ПЕЧЕНИ……………………………………………………......................................…………..7 
2. Hüseynov V.T., Nəsrullayeva G. M. 
ÇOXSAYLI MİELOMANIN ETİOPATOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.................................12 
3.
 
İsayev O.R.
 
QARACİYƏR XƏRÇƏNGİ VƏ MÜALİCƏ MƏQSƏDİLƏ QARACİYƏR VƏ QEYRİ-QARACİYƏR 
MƏNŞƏLİ 
KÖK 
HÜCEYRƏLƏRLƏ 
APARILAN 
İN 
VİVO 
VƏ 
İN 
VİTRO 
TƏTQİQATLAR..............................................................................................................17 
4. Мамедзаде А.Я. 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ  ДИСФУНКЦИЯ  В  ПАТОГЕНЕЗЕ  АНГИОПАТИИ  ПРИ  САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ…………………….…………………………………………..……………………………..22 
5. Hadıyev S.İ., Paşazadə V.A.. Abbasov P.A. 
KƏSKİN XOLESİSTİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ LAPAROSKOPİK XOLESİSTEKTOMİYA...............30 
 
 ОРЪИНАЛ  МЯГАЛЯЛЯР   ОРИГИНАЛЬНЫЕ  СТАТЬИ  
 ORIGINALS  
 
6. Ömərov T.İ., Mayılova A.Ə. 
PİYLƏNMƏ  İLƏ  ƏLAQƏDAR  BARİATRİK  ƏMƏLİYYATA  MƏRUZ  QALMIŞ  XƏSTƏLƏRİN 
MÜALICƏ DİNAMİKASINDA HƏYAT KEYFİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ………………………35 
7. Əliyev E.Ş., Əliyeva A.M.,  Həsənov A.F., Abbasov F.E. 
AŞAĞI  ATIM FRAKSİYASI OLAN SOL MƏDƏCİK  
ANEVRİZMALI XƏSTƏLƏRDƏ ANEVRİZMA TƏMİRİNDƏN SONRA EXOKARDİYOQRAFİYA 
NƏTİCƏLƏRİ..........................................................................................................39  
8. Səmədov F.M., Cavadov S.S., Yeşildağ O.
 
KORONAR  ARTERİYALARIN  XRONİKİ  TOTAL  OKKLÜZİYASI  OLAN  XƏSTƏLƏRDƏ 
KOLLATERALLARIN  İNKİŞAFINA  SİDİK  TURŞUSU,  QAMMA-QLUTAMİL  TRANSFERAZA 
VƏ BİLİRUBİN SƏVİYYƏLƏRİNİN TƏSİRİ.................................................................42 
9. Hacıyev C.N., Allahverdiyev V.A., Hacıyev N.C., Quliyev M.R. 
XORA  MƏNŞƏLİ  KƏSKİN  QASTRODUODENAL  QANAXMALARIN  CƏRRAHİ  MÜALİCƏSİ 
ZAMANI ANTİOKSİDANT STATUS POZĞUNLUQLARININ TƏNZİMİ.............................50 
10. Mirzəyeva R.S., Qazıyev A.Y., Quliyev M.R. 
MƏDƏ  XƏRÇƏNGİ  XƏSTƏLƏRİNDƏ  MALABSORBSİYA  SİNDROMU  ZAMANI  HƏZM 
POZULMALARININ DİAQNOSTİKASI……......................................………………………54 
11. Qurbanova C.F., Quliyeva M.A. 
ANTİFOSFOLİPİD  ANTİTELİ  SİRKULYASİYA  EDƏN  HAMİLƏLƏRDƏ  ANTİTROMBOTİK 
PROFİLAKTİKANIN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ....................................59 
12. Абдуллаев Р.Я., Сибиханкулов А. Х., Маммадов И.Г., Абдуллаев Р.Р.  
ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ 
ЭХОГРАФИЯ 
В 
ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКИХ 
ЭНДОЦЕРВИЦИТОВ…………………………………..…………………………………………….64  
13. Qədimova Ş.H. 
BÖYRƏK 
PATOLOGİYASI 
OLAN 
HAMİLƏLƏRƏ 
AİD 
CİFT 
NÜMUNƏLƏRİNİN 
HİSTOPATOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ…..........................…………………………………….70 
14. Фаталиева Г.Р., Сафарова С.С., Таривердиева Р.Р., Сафарова С.С. 

САЬЛАМЛЫГ – 2016. № 4.
 
 

ЭНДОКРИННАЯ  ФУНКЦИЯ  ОРГАНИЗМА  -  ВЛИЯНИЕ  НА  ВЫРАЖЕННОСТЬ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА…………………………………….……………….………76 
15. Canbaxışov T.Q. 
HESTASIONAL  ŞƏKƏRLİ  DİABETİN  ANA  BƏTNİNDƏKİ  DÖLÜN  DAMARLARININ 
ENDOTELİNƏ TƏSİRİ…………………….....................................……………………………..81 
16. Hüseynov F. R. 
SEREBRAL  İFLİCLİ  XAYALARI  ENMƏMİŞ  UŞAQLARDA QANDA  LH  GÖSTƏRİCİLƏRİNİN 
YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ………………………………………………..…………….………………86 
17. Quliyeva K.D., Bayramova G.M.,Quliyeva Ş.V., Məhərrəmov N.S. 
UŞAQLIQ BOYNU PATOLOGİYALARININ MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR YANAŞMA…………….90 
18. Musayev X.N.,  Qurbanova C.F., Quliyeva K.D. 
QADINDA 
ÇANAQ 
DİBİ 
XƏSTƏLİKLƏRİNİN 
MÜASİR 
METODLARLA 
MÜALİCƏSİ...............................................................................................................95 
19. Əzizov V.Ə., İbadova F.Ə., Mirzəzadə V.A., Rəhimova A.S. 
II-Cİ 
TİP 
ŞƏKƏRLİ 
DIABETİ 
OLAN 
XƏSTƏLƏRDƏ 
DİSLİPİDEMİYANIN 
KORREKSİYASINDA ROZUVASTATİNİN EFFEKTİVLİYİNİN TƏHLİLİ............................98 
20.Abdullayev K.İ.,  Quliyev Ç.B., Soltanov R.S.   
UŞAQLARDA HİPERAKTİV SİDİKLİYİN FİZİKİ AMİLLƏRLƏ MÜALİCƏSİ………………….102 
21. Vəliyeva Ş.M., Baxşəliyev A.B., İsmayılzadə C.M., Bayramov R.İ.  
KLİNİK  FUNKSİONAL  SİNİFİNDƏN  ASILI  OLARAQ,  XRONİK  DESTRUKTİV  VƏRƏMLİ 
XƏSTƏLƏRDƏ ÜRƏK RİTMİNİN VƏ KEÇİRİCİLİYİNİN POZULMASI...........................107 
22. Mahalov Ş.İ., Əliyev Z.M., Tağıyeva N.C., Mehdiyeva Ş.N. 
KATAMENİAL 
EPİLEPSİYALI 
XƏSTƏLƏRDƏ 
REPRODUKTİV 
SAĞLAMLIĞIN 
VƏZİYYƏTİ............................................................................................................112 
23. Ələsgərova F.Ə., Quliyeva L.X., Məmmədova A.M., Əliyev M.M., Qasımova A.R. 
MÜXTƏLİF  GENEZLİ  XORALI  STOMATİTLƏRİN  YERLİ  MÜALİCƏSİNİN  ƏSAS 
PRİNSİPLƏRİ.......................................................................................................123 
24. Сердарова Ш.А. 
ТРАНСЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ФРК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНИ………………………………………………………………………………………………..129 
25. Məmmədbəyov E.N., Axundova İ.N., Abuzərov R.M., Seyfəddinova M.N.,  Qasımov 
İ.Ə. 
VƏRƏMİN  DİAQNOSTİKASINDA  VƏ  RİFAMPİSİNƏ  DAVAMLILIĞIN  AŞKARLANMASINDA 
GENEXPERT MTB/RIF-IN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏTBIQİ......................131 
 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛ  ТЯБАБЯТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА 
EKSPERIMENTAL  MEDICINE 
 
26. Şadlinski V.B., İsayev A.B., Quliyeva K.C.  
QANDABƏNZƏR-ƏNG YARIĞININ ANATOMO-TOPOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ…......135 
27. İsmayilov
1
İ.Y., Yüksel O.,Bayramov N.Y., Ersoy
1
 E.,T. T. Türkmenoğlu T. T.  
SİÇOVULLARDA ƏMƏLİYYATDAN SONRAKI YIRTIQLARIN BİRİNCİLİ BƏRPASINDA  
DİSBA-01 MADDƏSİNİN İSTİFADƏSİNİN YARA SAĞALMASINA VƏ EKSTRASELLULƏR  
MATRİKSƏ TƏSİRİ……………………………………………………………………………………..140 
 ЯЖЗАЧЫЛЫЬЫН ПРОБЛЕМЛЯРИ  ПРОБЛЕМЫ  ФАРМАЦИИ 
 PROBLEMS of  PHORMACOLOСY 
 
28. Süleymanov T.A., Şükürova A.S. 
TİKANLI  ODOTU  (PHLOMİS  PUNGENS  WİLLD.)  VƏ  QAFQAZ  ODOTU  (PHLOMIS 
CAUCASICA RECH. FIL.) 
BİTKİLƏRİNİN 
XAMMALINDA 
FLAVONOİDLƏRİN 
SPEKTROFOTOMETRİK ÜSULLA MİQDARI TƏYİNİ.....................................................148 

            
САЬЛАМЛЫГ – 2016. № 4. 
10 
 
 ПРАКТИК   ЩЯКИМЯ  КЮМЯК   
 ПОМОЩЬ  ПРАКТИЧЕСКОМУ   ВРАЧУ  
 HELP  to  PRACTICAL  DOCTOR  
 
29. Qarayev Z.Z., Qurbanov A.İ. 
QADINLARDA RAST GƏLİNƏN UROGENİTAL İNFEKSİYALARDA VƏ HAMİLƏLİK  
PATOLOGİYALARINDA MİKOPLAZMALARIN ROLU.....................................................152 
30. Dadaşov E.Ə. 
FAQOLİZİS 
ZAMANI 
“İKİNCİLİ 
KULTURALARDA” 
KULTİVASİYA 
OLUNMAYAN 
BAKTERİYA FORMALARININ (KOF) REKULTİVASİYASI HAQQINDA…………………….156 
31. Ağayeva N., Hüseynova N.B. 
BAKTERİAL VAGİNOZ VƏ ONUN FƏSADLARI.............................................................160 
32. Hüseynova N.M., Qaragözova A.A., Rəşidova Ş.M., Bəylərova R.R., Bağırova M.H. 
UŞAQLARDA 
QƏBİZLİYİN 
MÜALİCƏSİNDƏ 
LAKTULOZA 
PREPARATININ 
EFFEKTİVLİYİ......................................................................................................164 
33. Sultanova N.H., Qabulov H.H. 
UŞAQLARDA 
BRONXOBSTRUKSİYANIN 
MÜALİCƏSİ 
ZAMANI 
NEBULAYZER 
TERAPİYASININ EFFEKTİVLİYİ..............................................................................167 
34. Əliyev N.N. 
LAZER VƏ LİFLİ OPTİKANIN TİBBDƏ TƏTBİQİ............................................................174 
35.
 
Садыгова Г.Г. 
ВЫБОР  ИММУННОСУПРЕССИВНОГО  ПРЕПАРАТА  У  БОЛЬНЫХ  С  ЯЗВЕННЫМ 
КОЛИТОМ…………………………………………………………………………..………………….178 
36. Исмаилова И.Б., Гараева С.Г. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОЦЕНКИ 
ЗНАЧИМОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОХРАНЯЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ  И  ПОСЛЕДУЮЩЕГО  ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО  ЛЕЧЕНИЯ  ПРИ  МИОМЕ 
МАТКЕ………………………………………..……………………………………………….……….185 
37. Курбанов Я.З., Аббасова М.Р., Новрузова М.С., Рзаева Р.А. 
СКОРОСТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  КРОВОТОКА  И  ИНДЕКС  РЕЗИСТЕНТНОСТИ  В 
МАГИСТРАЛЬНЫХ  СОСУДАХ  БОЛЬНЫХ  С  НАЛИЧИЕМ  И  ОТСУТСТВИЕМ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА…………………………………………..………………………………189 
 
КЛИНИКИ  МЦШАЩИДЯЛЯР
КЛИНИЧЕСКОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ 
CLINICAL SUPERVISION 
 
38. Əhmədzadə Ə.Y., Nəsirli C.Ə., Məsimov H.M.,
 
Qasımov Q.C
.
 
DİSPLASTİK KOKSARTROZUN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ………………………………………..198 
39. Bağırov A.M. 
YEGANƏ 
BÖYRƏYİN 
XƏRÇƏNGİ 
VƏ 
NEFROLİTİAZI: 
MÜALİCƏ 
TAKTİKASI 
HAQQINDA...........................................................................................................200 
 
 

САЬЛАМЛЫГ – 2016. № 4.
 
 
11 
 ЯДЯБИЙЙАТ ИЖМАЛLARЫ  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  
 
THE REVIEW OF LITERATURES
 
  
 
 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГИДАТИДОЗНОЙ ФОРМЫ 
ЭХОНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ 
 
Велиева Т.А. 
 
Харьковская медицинская академия последипломного 
образования, Украина.  
 
Эхинококкоз  —  природноочаговое,  антропозоонозное  заболевание. 
Возбудитель  Echinococcus  granulosus,  семейства  Taeniidae,  относится  к 
биогельминтам.  Взрослая  стадия  развивается  в  тонких  отделах  кишечника 
дефинитивных  хозяев  —  плотоядных  и  хищных  млекопитающих,  которые 
одновременно являются источником возбудителя опасного заболевания человека и 
животных  [8].  К  промежуточным  хозяевам  относятся  одно-  и  парнокопытные 
(крупный и мелкий рогатый скот, лошади и другие) животные и человек. 
Эхинококкоз  печени  является  тяжелым  паразитарным  заболеванием, 
которое до настоящего времени остается серьезной медицинской проблемой не 
только  в  регионах  с  развитым  животноводством.  В  последние  годы  отмечается 
распространение  этого  заболевания  не  только  среди  сельского,  но  и  городского 
населения,  причем  в  большинстве  случаев  −  среди  лиц  молодого  и  зрелого 
возрастов, что еще раз подчеркивает социальную значимость проблемы [4, 8, 
20, 28, 29, 36]. 
Эхинококкозы  —  актуальная  проблема  медицинской  паразитологии. 
Ларвальные (от латинского «ларва» — личинка) эхинококкозы (альвеолярный и 
гидатидозный)  являются  одними  из  наиболее  опасных  зооантропонозных 
гельминтозов.  Эти  заболевания  характеризуются  длительным  хроническим 
течением,  тяжелой  органной  и  системной  патологией,  обширностью 
поражения,  что  приводит  нередко  к  инвалидизации  и  к  гибели  больного.  С 
момента  заражения  до  времени  установления  диагноза  отмечается 
латентный  период  продолжительностью  от  5  до  20  лет  (описан  латентный 
период эхинококковой кисты до 75 лет). Несмотря на значительные достижения 
в хирургии печени, связанных с совершенствованием методов инструментальной 
диагностики,  внедрением  новых  технических  средств  при  выполнении 
операций,  вопросы  ранней  диагностики  и  эффективного  лечения  эхинококкоза 
печени не получили достаточного разрешения. 
Эхинококкоз  (Echinococcus  granulosus)  был  известен  врачам  уже  в 
глубокой  древности.  Гиппократ  (460–370 гг.  до  н.  э.)  описал  его  как 
«наполненную  водой  печень»  (jecur  aqua  repletum).  Описание  этой  болезни 
встречается  в  трудах  древнеримских  ученых  и  мыслителей  во  главе  с 
Галеном. Однако только в 1658 г. Redi высказал предположение о животном 
происхождении  эхинококкоза,  а  Malpighius  установил,  что  эхинококковые 
кисты  являются  живыми  существами.  И  лишь  в  1801 г.,  когда  была 
изолирована половозрелая форма паразита, Rudolphi ввел термин эхинококк 
(от  греческого  «ежовая  ягода»),  назвав  заболевание  Echinococcus  granulosus. 
До  середины  XIX  века  ничего  не  было  известно  о  происхождении  паразита. 
Последующие  многочисленные  исследования  показали,  что  эхинококкоз  у 
человека  протекает  так  же,  как  и  у  животных,  и  для  полного  развития 

            
САЬЛАМЛЫГ – 2016. № 4. 
12 
паразита  обязательно  необходим  промежуточный  хозяин.  В  1862  г.  Э. 
Островский  получил  у  собак  половозрелую  форму  гельминта  при  кормлении 
их  эхинококковыми  пузырями  от  человека.  В  своей  книге  «Сведения  о 
превращении  глист  в  поколениях»  (1860)  автор  описывает  стадии 
жизнедеятельности эхинококка и указывает, что промежуточными хозяевами 
являются  человек  и  некоторые  животные.  Большой  вклад  в  изучение 
эхинококкоза внесли хирурги Украины. А.В. Мельников в период работы в г. 
Харькове  (Украина)  (1922-1939  гг.)  впервые  наметил  основные  пути 
оперативного  лечения  эхинококкоза  легких,  печени,  селезенки.  Ему 
принадлежит  заслуга  в  разработке  наиболее  удачной  классификации 
эхинококкоза человека. 
Эхинококкоз чаще поражает печень (50-85%), причем у 12-53% больных это 
сопровождается  развитием  различных  осложнений  [1-3,  6,  7,  10,  18,  19,  27,  32, 
42].  Поражения  легких,  головного  мозга,  костно-суставной  системы,  почек, 
брюшной полости встречаются значительно реже [15, 25, 26, 31, 37, 41]. 
В  половозрелой  стадии  Echinococcus  granulosus  живет  в  тонкой  кишке 
некоторых  плотоядных  животных,  а  в  стадии  личинки  в  органах  и  тканях 
крупного и мелкого рогатого скота и человека. Попадая вместе с каловыми массами 
наружу,  зрелый  членик  паразита  обильно  заражает  пастбища,  водоемы, 
помещения для животных и людей. 
Исследования показали, что заражение человека может происходить тремя 
путями:  через  слизистые  оболочки  желудочно-кишечного  тракта,  через  слизистые 
оболочки  дыхательных  путей  (в  основном  на  пастбищах)  и  через  раневую 
поверхность [4]. 
При аэрогенном пути инвазии яйца паразита вдыхаются с пылью, под 
влиянием  слизистого  секрета  дыхательных  путей  лишаются  оболочки  и 
начинают  свое  развитие.  К  концу  2  недели  они  принимают  «пузырчатую 
структуру». Через 5 месяцев образовавшийся пузырек имеет в диаметре 5 мм. 
В дальнейшем пузырек растет медленно, годами и постепенно, иногда спустя 
20-25  лет,  достигает  больших  размеров,  емкостью  10  л  и  более.  Киста  имеет 
соединительнотканную  капсулу,  состоящую  из  хитина.  Полость  наполнена 
слегка  желтоватой  жидкостью  нейтральной  реакции.  Хитиновая  оболочка 
состоит  их  двух  слоев:  наружного  плотного  (кутикулярного)  толщиной  до  0,5 
см и внутреннего (герминативного) зародышевого, из которого образуются в 
большом  количестве,  иногда  до  1000,  дочерние  пузыри.  Изменения  в 
организме  человека  связаны  с  механическим  давлением  растущей  кисты  на 
органы:  продукты  жизнедеятельности  паразита  раздражают  окружающие 
ткани, вызывая их хроническое воспаление. 
Ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  одно  из  ведущих  в  скрининге  и 
выявлении  заболевания  при  поражении  паренхиматозных  органов.  По 
данным УЗИ можно решить вопрос о наличии живого или мертвого паразита, 
определить  локализацию  процесса,  тем  самым  решить  многие  вопросы  по 
оперативному лечению данного заболевания.  
Для  понимания  ультразвуковой  картины  в  различные  стадии 
заболевания,  необходимо  указать  фазы  жизнедеятельности  паразита.  При 
живом  паразите  киста  содержит  прозрачную  жидкость,  а  также  дочерние 
пузыри (более старший возраст). В процессе развития кутикулярная оболочка 
распадается,  жидкость  мутнеет,  превращается  в  замазкообразную  массу. 
Некоторые 
паразиты 
гибнут, 
фиброзная 
оболочка 
разрушается, 
пропитывается  солями  кальция  (обызвествление  −  поздние  посмертные 
изменения).  К  осложнениям  болезни  относятся:  нагноение,  прорыв  в 
брюшную полость [5, 21, 35, 43].  

САЬЛАМЛЫГ – 2016. № 4.
 
 
13 
В типичных случаяхпри УЗИ гидатитозный эхинококк имеет вид четко 
контурируемого 
округлого, 
окруженного 
капсулой 
эхонегативного 
образования с множественными (округлой и овальной формы) жидкостными 
внутренними 
структурами. 
Однако, 
как 
свидетельствуют 
данные 
паталогоанатомических  исследований,  могут  встречаться  эхинококковые 
кисты, свободные от включений [9, 30, 38, 39].  
Ряд  авторов  предложили  следующую  ультразвуковую  классификацию 
эхинококкоза [17]:  
1.характерна тонкая капсула и прозрачное содержимое; 
2.слоистые стенки; 
3.перегородки в кисте за счет дочерних  пузырей; 
4.неоднородное содержимое пузыря; 
5.толстые стенки капсулы с наличием в ней кальцинатов. 
Приведем еще одну распространенную классификацию [14, 22]: 
1.однокамерная киста, имитирующая простую солитарную кисту;  
2.однокамерная  киста,  имеющая  внутреннее  содержимое  по  типу 
линейных эхо-сигналов, напоминающих внутренние перегородки;  
3.крупная  однокамерная  киста  с  множественными  внутренними 
перегородками,  образующими  дочерние  кисты  и/или  подобие  солидной 
ткани в виде эхогенной структуры или эхогенной взвеси в полости кисты; 
4.объемное образование с полностью или частично кальцифицирован-
ной капсулой. 
Следует  подчеркнуть,  что  для  разработки  классификации  брались 
изменения  в  печени.  Несколько  отличается  ультразвуковая  классификация, 
принятая в большинстве стран Европы и Северной Америки. Там выделяют 5 
стадий: 
1.кистозную;  
2.появление эхогенных структур, перегородок; 
3.стадию множественных пузырей; 
4.образование смешаннойэхогенности; 
5.гиперэхогенное образование с толстыми стенками. 
Ряд 
исследователей 
акцентируют 
внимание 
на 
отдельных 
ультразвуковых  симптомах  паразитарного  заболевания  −  симптоме  «хлопьев 
падающего  снега»,  отображающих  эхогенное  содержимое  кисты,  «водяной 
лилии»  −  отслоившуюся  внутреннюю,  кутикулярную  оболочку,  плавающую  в 
жидкости,  «расщепления  контура  наружной  стенки»  [40,  44].  Schulman  L.  аt 
al.  (1983)  описывали  эхинококк  как  солидную  структуру  повышенной 
эхогенности  с  гиперэхогенным  ободком  по  периферии,  считая  симптом 
характерным  для  данного  типа  патологических  изменений  [1].  Эти  данные, 
вероятно,  отображают  одну  из  стадий  развития  эхинококка,  скорее  всего 
терминальную.  
Поражение  печени  считается  потенциально  опасным  с  точки  зрения 
возможных осложнений − гематогенного распространения, проникновения в 
грудную  клетку,  портальную  вену,  желчевыводящие  пути,  другие  органы, 
нагноения, развития анафилактического шока [7, 10, 15, 21, 22].  
Высказывалось  мнение,  что  появление  эхогенной  взвеси,  признак 
инфицирования  кисты,  ее  осложненного  течения,  однако  другие 
исследования  не  подтвердили  этого,  т.к.  наблюдали  появление  эхогенных 
включений  в  процессе  консервативного  лечения  заболевания.  При  лечении 
производными  бензимидазола  наряду  с  появлением  взвеси  определялось 
уменьшение размеров паразита, разрушение эхогенных  перегородок [22, 38, 
39]. 

            
САЬЛАМЛЫГ – 2016. № 4. 
14 
Кроме  локализации  в  печени  эхинококк  может  локализоваться 
практически  в  любом  органе  и  тканях  организма,  описаны  поражения  глаз 
[11,  13],  гениталий  [23,  24],  спинного  мозга  [39],  мочевого  пузыря  и  т.д. 
Выявление  эхинококкового  поражения,  по  мнению  ряда  авторов,  делает 
необходимым  полное  обследование  других  органов,  вероятность  сочетанного 
эхинококкоза достигает среди больных 10% [12, 16, 33, 34]. 
Сложности  дифференциальной  лучевой  диагностики  эхинококковых 
заболеваний печени всегда связаны с особенностями строения паразитарных 
очагов.  Затруднения  встречаются  при  дифференциальной  диагностике 
простых и моновезикулярных эхинококковых кист с тонкими оболочками, без 
расслоения  паразитарных  мембран  и  внутренних  структур.  Правильная 
диагностика  в  таких  случаях  может  базироваться  на  комплексном  клинике-
лабораторном  и  лучевом  обследовании  больных.  При  лучевой  диагностике 
эхинококковых  кист  псевдоопухолевого  типа  необходимо  использовать 
ультразвуковое допплеровское  исследование,  демонстрирующее  аваскуляр-
ность гидатидом. 
Следует отметить, что подавляющее большинство работ, посвященных 
ультразвуковому  исследованию  эхиноккока,  выполнены  с  использование 
старой 
ультразвуковой 
аппаратуры. 
Отсутствуют 
исследования 
с 
применением 
методик 
цветового, 
энергетического 
допплеровского 
картирования,  трехмерной  реконструкции  изображения,  ультразвукового 
послойного томографического анализа изображения.  
Таким  образом,  необходимо  изучение  вопроса  на  новом,  более 
высоком методологическом уровне как для оценки собственно методик, так и 
поиска  новой  семиотики  поражения  различных  органов  при  эхинококкозе. 
Отсутствуют  работы  обобщающего  плана,  в  которых  суммировалась  бы 
ультразвуковая  семиотика  эхинококка  по  органам  с  поиском  различия  и 
сходства болезни в зависимости от локализации паразита. 
Другой  аспект  проблемы  −  раннее  выявление  в  эндемичных  районах, 
создание    программ  скрининга  болезни,  наблюдения  за  пациентами.  Таким 
образом,  ультразвуковая  диагностика  гидатидозного  эхинококкоза  печени 
должна  развиваться  в  нескольких  направлениях  для  улучшения  профилак-
тики  эхинококкоза  и  раннего  выявления  этого  тяжелого  паразитарного 
заболевания.  
 

Yüklə 5,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin