Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə108/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   171

sıçıtıqısı sıçıtığısı. ləkəsi. - palçıq sıçıtığısı.

sıçıtqı saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

sıçıtqısın ləkəsin. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman. (sıçıtığısın.

sıçmaq 1. . dışmaq. 1. . korlamaq. koratmaq. kirlətmək. kirətmək.

sıçqan sıçğan. sıçğaq. çox sıçan.

sıçqaq sıçğaq. sıçğan. çox sıçan.

sıçqınmaq saçqınmaq. saçıramaq. sallanmaq. titrəmək. titrəşmək. - ürəyim saçqındı.

sıçrab saçrab. saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. birdən. anidən. nagəhani.

sıçramaq 1. bir konuda durmamaq. konudan konuya keçmək. 1. çaşmaq. münhərif olmaq. 1. disginmək. diksinmək. silkinmək. səkinmək. - qulağı duyan kimi sıçradı. 1. yayılmaq. 1. . saplamaq > zıplamaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək. atılmaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. sıçaramaq. səçrəmək. səçərəmək. səpilən nərsədən doğan səpinti. 1. . sıçarmaq. saçarmaq. saçramaq. - atına minib dış (dışa) sıçradı (çıxradı) . 1. saçramaq. 1. saldırmaq. atılmaq. 1. saçramaq. saçamaq. sıçamaq. çəçəmək. çəçrəmək (> sərçə. səçə. çıpcığ).
-birdənbirə sıçramaq, atılmaq: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. - yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.
-istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq: səksənmək. sisginmək. disginmək. diksinmək. səkinmək.

sıçramaqı -təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal. çapqal. gilgir.

sıçranmaq saçınmaq. inziac. 1. yerindən qopunmaq. 1. didinmək. dincsiz, narahat olmaq.

sıçranmış saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. , səpilmiş nərsə.

sıçraraq -sürünüb, sıçraraq uzanma, gedmə: (su üzüə tullanan daş, at, araba quyruğuna iplə bağlanıb yerdə sürünən nərsə) səkiş.

sıçrasılamaq saçsılamaq. titrəşmək. silkənib çabalamaq.

sıçraş 1. saçraş. çəkdən, həddən çıxma. 1. atılma. atlama. atılış. atlaş. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

sıçratıq saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

sıçratmaq 1. . saplatmaq > zıplatmaq. atlatmaq. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək. 1. . titrətmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. - bu öfgə əl ayağımı səkdirdi.
-birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq. çıpdatmaq. - onun səsi uşağı yuxudan sapcatdı.

sıçrayan səkizən. (cəhəndə) .

sıçrayaq saçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

sıçtı sıçdı. it sırıdı. tıxladı. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq).

sıfırtlamaq sıyırtlamaq. sıvırtlamaq. siyirtləmək. arıtlamaq. təmizləmək. saylamaq. paklamaq.

sıfrınmaq sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. 1. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.

sıfrışmaq sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. siyinmək. siyişmək. 1. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.

sığarlamaq sığarlamaq. sığarmaq. sağarlamaq. sağar kimi edmək. oğsalamaq.

sıqıtıq sığıdıq. düşdük. salındıq. - çıxılmaz bir ağrıya sığıdıq: düşdük, salındıq.

sıqtırığ sığtırığ. sitrik. sıtrığ. salrığ. sınğın. singin. tumruş. (turşru. əxmu) .

sıl 1. sır. çır. çıl. cızğı. xətt. 1. . nərsə üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir. sıva. sıv. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.

sıla 1. sılağ. sıyla. sıylağ. sayqı. hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. sılağ. sıyla. sıylağ. ödül. midal. nişan. - sıla almaq. 1. sılağ. sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. 1. sılağ. sıyla. sıylağ. ərməğan. hidyə. 1. sıla!sıv!. sıva!. bax > sıvlamaq
- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sılamaq 1. sılağlamaq. sıylamaq. sıylağlamaq. 1. sımaq. sıylamaq. səmək. səymək. sələmək. sevmək. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}. 1. sıvamaq. sıvlamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) saypalamaq (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq. (boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. -təməldən dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

sılaq sılağ. 1. səyək. sələk. səkə. sıyaq. istək. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. sıla. sıyla. sıylağ. sayqı. hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. sıla. sıyla. sıylağ. ödül. midal. nişan. - sıla almaq. 1. sıla. sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. 1. sıla. sıyla. sıylağ. ərməğan. hidyə.
- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sılaqamaq sılağamaq. bulamaq. bələmək. nərsəni bir sıvığa bulğamaq.

sılaqını - sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sılaqlamaq sılağlamaq. sılamaq. sıylamaq. sıylağlamaq.

sılav sıylav. 1. giramidaşt. 1. ərciş. ərtiş. ərşit. e'zaz. ehtiram. iclal. 1. sovğat. buyruq. nəsib. qismət. - özüvə sılav olsun: 1. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) səs. ötüş. də'vət. 1. ərciş. ərtiş. ərşit. e'zaz. ehtiram. iclal. 1. giramidaşt. 1. sovğat. buyruq. nəsib. qismət. - özüvə sılav olsun: 1. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil.

sıltır sıldır. sildir. sıldırım. saldırım. dik, qayaq, uçar qaya.

sıltırım sıldırım. 1. sıldır. sildir. saldırım. dik, qayaq, uçar qaya. 1. sıyıldırım. sıyıldırım. kəsmən. gəriş. kəriş. ağır, iti yoxuş. sinəkeş. 1. sıyıldırım. sıyıldırım. kəsmən. böyük, düz, qayaq qaya. 1. sıyıldırım. sıyıldırım. kəsmən. seldırım. dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel.

sım sim. sıyım. tel.

sıma 1. sıyrıq. sıyma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis. 1. sıma!. səmə!. istəmə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sımalamaq sıymalamaq. yığcalamaq.

sımalı səməli. istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıman 1. sıyam. sınam. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz. 1. siman. simən. səmən. bənzətmə, oxşatma əki. - kişisimən: kişisi. insansıl.

sımanı simanı. siməni. səməni. bənzəri. oxşarı. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl.

sımanla sıyamla. sınamla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə. silgitlə. düzlüklə.

sımaq 1. . sılamaq. sıylamaq. səmək. səymək. sələmək. sevmək. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}. 1. sıymaq. sıpmaq. sıqmaq. sıymaq. (çıpmaq. çırpmaq) 1. . sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. . 1. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən. 1. samaq. səmək. (< sınmaq. sınanmaq) qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq. 1. samaq. səmək. (< sınmaq. sınanmaq) sınanışmaq. sınanışıqmaq. bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. - yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı. 1. sıqmaq. sıyrığmaq. sıyığmaq. tovbə, tobə edmək. 1. sıyışmaq. sıymaq. sevişmək. 1. sevmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. alışmaq. ısınmaq. 1. sıymaq. qorxmaq. çəkinmək. kürənmək. pərhiz edmək. 1. sıymaq. yığmaq. 1. simək. istəmək.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

sımarlamaq 1. . sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək. 1. şımarlamaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. oxşamaq. nazlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq.

sımatan sımadan. səmədən. istəmədən.

sımbat sindəm. sındam. sın. sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. bitim. əndam. - sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli. bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

sımıçı sımıqçı. simikçi. simiçi. şəkilçi. əkkas. fotoqıraf.

sımılmaq sınılmaq. sınğılmaq. sinilmək. sinğinmək. qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış savuşunca, daş dibinə sınıl.

sımıq simik. (< sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. əks. foto. (rəsm. rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal. film. - sımıq çəkmək. - sımıq işləmək. - sımığa düşmək.

sımıqa - sımığa düşmək. {sımıq: simik. (< sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. foto. rəsm. rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal}.

sımıqçı sımıçı. simikçi. simiçi. şəkilçi. əkkas. fotoqıraf.

sımırmaq somurmaq.

sımırtıq sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. pırtlaşıq. - bu sımırtığ işdən qurtul.

mqırmaq mxırmaq. xmırmaq. ağlıya ağlıya burnun çəkmək.

sımsılaq sırılsıxlam. cimcilağ. sırsıcıq. - yağmurdan sırsıcığ olduq.

sımsıq sımsıx. tımtıx.

sımsıqı -sıx sıx, sımsıxı sarımaq: sarsarlamaq. sarsamlamaq. sarsarmalamaq.

sımsıtmaq sinsitmək. incitmək.

sın sınğır. 1. sin. dözüm. səbr. 1. sin. tutar. həcm. 1. sin. sürüt. salağ. salğa. salğat. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət. 1. sın!. yenil!. təslim ol!. 1. sınğ. sinğ. sin. çınğ. çinğ. çin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam. 1. sindəm. sındam. sımbat. sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. bitim. əndam. - sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli. bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.
-sın, çin könül: sağ könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.

sına 1. cadu, tilism sözü. vird. 1. tutun. özgər. özbər. əzbər. - adın dilimdə sına elədim. - dillər sınası. 1. sınğa. kontrol. - sınadan keçirmək: kontrol edmək.
-sına baxsana: bir də dənə gör.
-sına bilən:sınağan. sınacan. (şikənəndə)
-sına bilənlik: sınağanlıq. sınacanlıq. (şikənəndəgi)
-kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.

sınac sınaş. sınav. (imtahan) .

sınacan sınağan. sına bilən. (şikənəndə) .

sınacanlıq sınağanlıq. sına bilənlik. (şikənəndəgi) .

sınacaq -güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq. (özənki : özüvəki).

sınacımaq sınaclamaq. sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.

sınaclamaq sınacımaq. sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.

sınaclıq 1. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq. 1. sınçılıq. sinçilik. dəqiqlik. uyanıq. tetikdə. nuktə bin. qurdaçı. sinsidən. imalə. vasvası.

sınaçı sınıçı. təktüşçü. təktükçü. çəktüşçü. çəktükçü. bazrəs. müfəttiş.

sınal! dənəl!. imtahan ed!.

sınalamaq 1. . sınayıb, yaxcısın axtarıb seçmək. -çox sınalayan nə korun aldı, nə keçəlin. 1. . sınğılamaq. sınqalamaq. sınıtmaq. sınlamaq. sınamaq. incələyib çözələmək, gözələmək. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla. - .

sınallıq sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınaclıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.

sınalmaq sınğalmaq. kontrol olmaq. - sınadan keçirmək: kontrol edmək.

sınalqan sınalğan. 1. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. (nərsiyə) tanış, aşina. mücərrəb. 1. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş. 1. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. e'timada, itminana dəğər. 1. sağın. sağınıl. inanılan. bağdallı. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd.

sınam 1. sınığ. imtahan. azimayiş. - utqorlar sınığını toxduruş: atom quralları, nüvə silahlar yarışması durdurma. 1. sıyam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz.

sınama sıncış> sənceş.

sınamal sınalğan. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. 1. (nərsiyə) tanış, aşina. mücərrəb. 1. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş. 1. e'timada, itminana dəğər.

sınamaq 1. sınatmaq. sındarmaq. sındırmaq. qırmaq. qırıtmaq. 1. sınatmaq. sındarmaq. sındırmaq. yenitmək. məfluct vermək. məğlub edmək. 1. . sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq. sınlamaq. incələyib çözələmək, gözələmək. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla. 1. 1. sıncamaq (> səncidən) 1. tınamaq. dənəmək.

sınamla sıyamla. sımanla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə. silgitlə. düzlüklə.

sınan sınqıqay. qırılqan. qırılan.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı para, quma sınan suya tay gedir.
-qab sınan yerdən süzər
. (idiş çatlağından süzər).

sınanış sınaş. sıyış. sıyaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y.

sınanışıqmaq sınanışmaq. samaq. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq). bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. - yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

sınanışmaq sınanışıqmaq. samaq. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq). bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. - yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

sınanmaq sınaşmaq. alışınmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq. qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.

sınanmış sınnanmış. sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş.
- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.

sınaq 1. qınaq. qıynaq. çəngəl. - sınağlı çivi: çəngəlli mıx. 1. əngəl. sədd. maniə'. (# sırnağ: sıvağ: sırvağ) 1. sınağ. sinək. sənək. səhəng. sehin. çanağ. qab. 1. sınğaq. (> səngək (fars)}. 1. sınğaq. dolu. 1. sınğaq. çanqıl.
-sır sınağ: əməl kirdar. ə'mal o kirdar.

sınaqa -sınağa çəkimə: dənək. - iç üz tovda, dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda).

sınaqan sınağan. sınacan. sına bilən. (şikənəndə) .

sınaqanlıq sınağanlıq. sınacanlıq. sına bilənlik. (şikənəndəgi) .

sınaqışmaq sınağışmaq. imtahana çəkmək.

sınaqt -sınaxt edmək:can qoymaq.

sınar 1. qınar. kənar. qırağ. - ölkənin sınar yerləri. - duvar sınarına yığılmış xəzəl. - sınardan keç, maşın basar. - keç sınara. 1. iki nərsənin aralığı. - yolla tükanlar sınarında yolçular dilənçilər oturmuşdular. 1. sərhədd. mərz xətti. - sınar ötəsi. 1. hədd. 1. tikiş yeri. - şalvarımın ağı sınarından sökülüb. - sınarları yaxcı ütülənməmiş. 1. dodaq. ləbə. - sınarı sınıq qabqaşıq. - sınarlı boşqab. 1. incə gəz, xətt. damar. şiyar. - sınarıq: gəzik. xətli. 1. xəttürrə's. 1. . sinər. dilək. niyyət.
-ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

sınarlanmaq sınaşmaq. savığlanmaq. sapığlanmaq. dinlənmək. istirahət edmək.

sınarlar -alver ilə çöllüklə, dos kimliyin sınarlar.

sınarlıq sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) qohumluq. əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.

sınaş 1. . dənəş. yoxlaş. azimayiş. azimun. imtahan. analiz. mayna. test. ixtiyar. 1. sınac. sınav. (imtahan) 1. sınanış. sıyış. sıyaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y. 1. sınış. təktüş. təktük. çəktüş. çəktük. bazrəslik. müfəttişlik.

sınaşlıq sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.

sınaşmaq 1. . sınarlanmaq. savığlanmaq. sapığlanmaq. dinlənmək. istirahət edmək. 1. sınanmaq. alışınmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq. qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.

sınaşta sınaşda. sınalğan. sınamal. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. 1. (nərsiyə) tanış, aşina. mücərrəb. 1. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş. 1. e'timada, itminana dəğər.

sınaştırıcı sınaşdırıcı. alışdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü.

sınaştırmaq sınaşdırmaq. alışdırmaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq. odamaq.

sınaştırmaqa -alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə: kuydaq. kuycaq. küydaq. küycaq.

sınatan - sınadan keçirmək: kontrol edmək.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə