Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə107/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   171

səsi -səsi çıxmaz: inləməy. - inləməy oturun: sakit oturun.
-nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). iblağ. ittila'.
-yer altında axan suyun səsi: gürləvik. gurlavıq.

səsinmək sesinmək. sısınmaq. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

səslə - uca səslə bağırmaq: çağu salma.
- sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək: sağır çağır.

səslənmək dinmək. cəvab vermək. - çağrışa qızqın səsləndi.
- sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək: sağır çağır.

səsli sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. sürsar. hayküylü. həyahuylu.
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.

səssiz 1. . dilsiz. 1. səm. təm. tim. sum. tum. qapalı. susqun. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.
-səssiz küysüz: salsum. samsum. səlsüm. qaradinməz. lal kar. - salsum qadınla qalmağ olar, dosla yox.
- səssiz səmirsiz: quma sınan suya tay (su kimi). qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan su kimi dinməz söləməz qaldı.

sət 1. sərt. sıqt. sıxt. sıxıt. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. - saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. sərt. bət. bərt. bək. bərk. mökgəm. möhgəm. 1. sıt. sırt. sərt. tərs. pis. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac. savağ. savağbaşı.

sətinmək səkinmək. silkinmək. sıçramaq. disginmək. diksinmək. - qulağı duyan kimi sıçradı.

sətir 1. sətr. çatır. çitir. çıtır. 1. sətr. sarıt. sərit. çıtır. sıtır. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı kağaz.

sətirli sətrli. çatırlı. çitirli. çıtırlı.

sətr sətir. 1. çatır. çitir. çıtır. 1. sarıt. sərit. çıtır. sıtır. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı kağaz.

sətrli sətirli. çatırlı. çitirli. çıtırlı.

səv sev. süy. söy. sür. meyl. işrah.

səvcit sevcit. söycüt. süycüt. sövcüt. süycüt. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı dolananlar.

səvə 1. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. saşa. səçə (< saçımaq) sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. səbət. sələ. (< savmaq). sağıc. savdıc. inc dallardan hörülmüş qab.

səvələ 1. . səvərə. > sələ. içik səvəd, səbəd. 1. sevələ. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

səvərə səvələ. > sələ. içik səvəd, səbəd.

səvət -içik səvəd, səbəd: sələ. < səvələ. səvərə.

səviq səpik. səvik. 1. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. sevincli. şən. neşəli. şad. səid.

səviqil səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz (< düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

səvilmək savılmaq. sevilmək. axmaq. burulmaq. qoyşamaq. qayşamaq. meyillənmək. - iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım ona savılma.

səvirli sevirli. sevintirərli. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. (şadibəxş. ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

səviş sevinc. seviş. süyüş. söyünc. 1. xoşallıq. xoşhallıq. 1. eşq. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa.

səvişmək sevişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

səvişmək sevişmək. süyüşmək. söyüşmək.

səvqə səvgə. sevgə. soyğa. söygə. eşq. sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət. mehr.

səvqət səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) səvsəx. savsax. axmaq. gic.

səvqil səvgil. sevgin. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

səvpürmək sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

səvrəmək (savramaq. savlamaq). 1. sağramaq. sağalmaq. (xəsdə) düzəlmək. 1. qutarmaq. bitirmək. - sabacan bu iş savranmaz. - işin səvrə gəl. 1. saplamaq. saflamaq. sapatmaq. safatmaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla. 1. sovdalamaq. sovda, maamilə edmək. - iki evimdən birini savraycağım.

səvrəmişi söhrəmişi. başısoyuqluq. qısrıtlıq. qıtsırlıq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.

səvrilmək sevrilmək. savrulmaq. çəkilmək. axınmaq. (rəvan olmaq). - tünüz günüz ürək sənə savrulur.

səvsəq 1. səvsəx. savsax. səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) axmaq. gic. 1. səvsək. səvsik. səvsəm. səvsim. savsaq. savsıq. sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.

səvsələmək səfehləmək.

səvsəm səvsim. səvsək. səvsik. savsaq. savsıq. sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.

səvsənimiş meyillənmiş. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq.

səvsi sivsi. sipsi. səpsi. sipsivri. sipsivir. çox, aşırı sivri, iti.

səvsiq səvsik. səvsək. səvsəm. səvsim. savsaq. savsıq. sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.

səvsim səvsəm. səvsək. səvsik. savsaq. savsıq. sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.

səvsimək sivsimək. sipsimək. səpsimək. sipsivrilmək. 1. itilənmək. 1. dik daşlanmaq. - onun nə gizli olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

səvsinirmək sevsinirmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

səvsinmək sevsinmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

səvsintiz səvsindiz. meyilləndiz . - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz.

səvtirmək səvdirmək. savdarmaq. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. sovq edmək. göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.

səyciliq səycilik. sıycılıq. elçilik. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyə yəyə. sərə. səfə. səfhə. səhvə. kağız üzü.

səyəq səyək. sələk. sılağ. səkə. sıyaq. istək. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyəqə səyəkə. sələkə. istənilən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyələnmək səyəllənmək. gicəlmək.

səyəlqə səyəlgə. seyəlgə. səpəlgə. tuxum səpmə ayqııtı.

səyəllənmək səyələnmək. gicəlmək.

səyən sıyan. istəyən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyil 1. səğil. səhil. az. bir az. qısa. - səyil olsada görər. - qoy səyil keçsin sonra ged. - səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil dinləndim. 1. sapıl. saf. yassı. düz. 1. sayıl. sahə. 1. sayıl. gen. bol. böyük. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük bağ.

səyilcə səğilcə. azca. qısaca. - səyilcə dözsən gəlib çıxar. - səyilcə keçməmişdi ki səsi çıxdı.

səyilmək sıyılmaq. sələnmək. sevilmək. istənmək.

səyimək sayımaq. sayırmaq. göz vurmaq. gözün qapağı atmaq.

səyin seyin. sərin. sərən. səkin. səğin. səngi. sağın. saxın. sakın. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya).

səyinə sıyına. istəyinə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyinləmək seyinləmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

səyinləşmək seynləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

səyinliq səyinlik. seynlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

səyir 1. sıyır. istir. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). . 1. səğir. səkir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). dağ təpəsi. 1. səğir. səkir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). təpə.

səyirmək 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək. - suyu bizə sar. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. burmaq. çevirmək. - bizə sarı saran yox artıq. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. sarılmaq. dırmanmaq. - dağa sarmaq. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. saymaq. seyirmək. (> sər edmək) baxmaq. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. sırıtmaq. yapışdırmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli bir dəğənək sardım biləsinə. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. yügürmək. - itlər üzərimə sardılar. 1. saymaq. (> sər edmək) baxmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar.

səyirtilənmək siyirtilənmək. səğirtilənmək. səkirtilənmək. avara avara gəzmək. oyalanmaq. qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.

səyiş işarə.

səyişmək sıyışmaq. sələşmək. sevişmək. istəşmək.

səyişmək sayışmaq. sayrışmaq. göz vuruşmaq. göz qapağı atmaq.

səyitələtmək səyidələtmək. sərdətmək. sərdənləmək. səyrətmək. səpələtmək.

səyiz seyiz. sayız. sayuz. sayaz. dayaz. sıyqa. sıyaq. sığ. çox dərin olmayan. pəst. - sayaz göl. 1. mayasız. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi. içsiz. möhtəvasız. yüngül məzmunlu. - sayaz söz. - sayaz oy. - sayaz düşüncə.
- sıyağ baş: sıyğa baş: daz. keçəl.
- sıyağı çıxmış: sıyğası çıxmış: çox işlənməkdən aşınmış.

səyizləmək sayızlamaq. sayuzlamaq. sayazlamaq. dayazlamaq.

səyizləşmək sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. 1. dayazlaşmaq. sığlaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1. suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. nadir, kəmyab oluşmaq.

səyləq səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. saylağ. saylanğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

səyləniş salyanış. bayralış. sayrılış. saylınış. səyriniş. seyriliş. seyləniş. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

səylənq səylənğ. səyləğ. seylək. seyləğ. saylağ. saylanğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

səylənqə (səyləngə. sayılqa. saylanqa. seyingə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

səylənmək səyrilmək. seyrilmək. seylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

səymək səmək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

səynimək səknimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

səyrə 1. bayır. açıqlıq. çöl. səhra. 1. səğrə. sağra. sayra. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. səğrə. səğrik. səğrək. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən. 1. səğrə. səğrik. səğrək. əsrik. kefli. neşəli. sərxoş.

səyrəq səyrək. səğrik. sağraq. sayraq. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
-səyrək, yüngül yuxululuq: sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. quşqaqlıq.
-səyrək, yüngül yuxulu: sıyğaq. sırğaq. sərgək. quşqaq.

səyrəmək 1. . səğrəmək. sayramaq. sayğamaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın. . 1. sayramaq. sağramaq. ötmək. oxumaq. avaz, nəğmə söyləmək. 1. sayramaq. sağramaq. çox danışmaq.

səyrətmək sərdətmək. sərdənləmək. səyidələtmək. səpələtmək.

səyri sayrı. sava. sova. savayı. savrı. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!.

səyrilmək səylənmək. seyrilmək. seylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

səyrimək 1. . səğrimək. ötmək. oxumaq. 1. . səyrinmək. vırnığmaq. vurnuğmaq. gəzinmək. 1. sağrımaq. şakımaq. sağımaq. oxumaq. ötmək.

səyriniş səyləniş. seyriliş. seyləniş. sayrılış. saylınış. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

səyrinmək seyrimək. vırnığmaq. vurnuğmaq. gəzinmək.

səysən səysən!. sıysan!. istə!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səza {(> səza (fars)} < saça. ödül. savrın. sovrun. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt.

səzalanmaq sıylamaq. sığlamaq. sığzalamaq. cəzalanmaq. ikram, padaş, mukafat edmək.

səzavar {(səza var (fars)} < saçavar ödüllü. layiq.

səzrəmək sayramaq. {< say. dayaz. seyrək}. sayırlaşmaq. seyrəlmək. savrılmaq. dayazlaşmaq .

sı!. sə!: istə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıba saba. sıva. sıya. (< sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq) erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq yel. - sıya əssə açar qunçə könül.

sıbıqu sıbığu. ney.

sıbız sıbıza. sıbızğa. sıbızğu. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbıza sıbız. sıbızğa. sıbızğu. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbızçı sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbzığçı. sırğınçı. ney çalan.

sıbızqa sıbızğa. sıbızğu. sıbıza. sıbız. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbızqaçı sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sıbzığçı. sırğınçı. ney çalan.

sıbızqı sığzıq. sivsi (> sipsi). düdük.

sıbızqu sıbızğu. sıbızğa. sıbıza. sıbız. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbızquçu sıbızğuçu. sıbızğaçı. sıbızçı. sıbzığçı. sırğınçı. ney çalan.

sıbzıqçı sıbzığçı. sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sırğınçı. ney çalan.

sıcaq sıcağ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

sıcav sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcoy. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir. 1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.

sıco sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir. 1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.

sıcoy sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir. 1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.

sıçamaq saçramaq. sıçramaq. saçamaq. çəçəmək. çəçrəmək (> sərçə. səçə. çıpcığ).

sıçan -çox sıçan: sıçğaq. sıçğan.

sıçaq sıçağ. sağnaq. ötrük. ishal. isal.

sıçaqa sıçağa. ötrük. ishallı. isalı olan.

sıçar -götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).

sıçaramaq sıçramaq. səçrəmək. səçərəmək. səpilən nərsədən doğan səpinti.

sıçarmaq sıçramaq. saçarmaq. saçramaq. - atına minib dış (dışa) sıçradı (çıxradı) .

sıçaşlamaq saçaşlamaq. başlamaq. (birdən) işə keçmək.

sıçı - sızı sıçı (poxu südüyü, pox püsyü) qarışmış birbirinə.

sıçıb -sıçıb batırmaq: salmıtlamaq > samartlamaq.

sıçıq sıçığ. sırçığ. pənir qurdu kimilər, çox incə qurd.

sıçıramaq saçıramaq. ləkələmək. çəkələmək. səkələmək.

sıçıtıq saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə