Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə105/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   171

sərən 1. . sərin. sərin. səkin. səğin. səngi. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya) 1. selən. sələn. sürən. açıq. fərah. 1. saldal. asma, möv çardağı.

sərəncam salıncam. 1. aqibət. 1. yazı. təqdir. sərnivişt.

sərənəqləmək sərənəkləmək. sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərçinləmək. seyrənğləmək. seyrəkləmək.

sərənq sərənğ. sələnğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. - sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq.

sərənləmək sərinləmək. . səğinləmək. səngimək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

sərənləşmək sərinləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

sərənliq sərənlik. sərinlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

sərəntər sərəndər. silov. salov. salva. ambar. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı.

sərəsəlqəli -arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli: sırğov. üslü başlı.

sərəsərpə sərsərəm. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan.

sərəsov sələsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. yapır. yapın. yasır. hamar. düz yer. - bir sırvax yer tap oturalım.

sərəsür sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

sərət 1. sər. səri. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. rəf. 1. sər. səri. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. vitrin. 1. sər. səri. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. qəfəsə. 1. sərtə. sərdə. şölən. əğləncə. böyük qonağlıq.

sərxoş səryoş. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.

sərxoşluq səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

səri 1. sarı. səfə. səhfə. 1. sarı. yan. tərəf. - ona səri: ona sarı. 1. sər. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. rəf. 1. sər. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. vitrin. 1. sər. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. qəfəsə.

sərib -əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.

səric sərci. sarıc. sarcı. 1. ahah. ahək. 1. bir yerə sürtülən duvağ, boya. 1. dolandırıcı. gərdanəndə. 1. salıc. salıcı. güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran.

səricəq səricək. sərcək. səriməc. 1. mətələk. məsqərə. rişqənd. 1. yalançı. sıyrıc. dələduz.

səricəliq səricəlik. sərcəlik. məsqərəçilik. təməsxür. rişqəndçilik.

səricən sərcən. səriyən. sırıcı. 1. yavaçı. yalançı. dələduz. 1. mətələkçi. 1. ikiüzlü. munafiq.

sərici səritən. sərtən. dolaşan. gəzən. səyyar.

səriçə (səriçə (fars)} < səğirçə. sərçə. səçə. çıpcığ. durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca. quş türü.

sərih sərik. sərsəp. salsar. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. rok.

səriq sərik 1. < səkir. > kürsü. sərir. təxt. orəng< orunğ. 1. mənşur. 1. sərəki. sərcə. açıqca. gənəlliklə. imumiyyətlə. 1. sərmət. sərbət. sonsuz. əbədi. 1. sərih. sərsəp. salsar. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. rok. 1. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. dolma. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. sır. sırığ. bayız. bəsit. saya. baya. sadə. normal. 1. salığ. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. dəbdə olan. yürkə. yürək. geçərli. mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı)
-hər nəyin sərik, açıq olan üzü: sərit.
-sərik hesab: cari hesab. açığ hesab.
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-eninə sərik, gen olan: sərbər. ənli. enli. - sərbər gəzləmə: enli parça.
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
- sərik sərmək: saçağ yazmaq. örtük, süfrə açmaq.

səriqlənmək -sürülüb səriklənmək: sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək.

səriqləşmək sərikləşmək. sırılaşmaq. sırığlaşmaq. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək. bayalaşmaq. sayalaşmaq. normallaşmaq.

səriqliq səriklik. sırılıq. sırığlıq. bayızlıq. bəsitlik. bayalıq. sayalıq. sadəlik. normallıq.

səriqtən sərikdən. bayızdan. sırtın. sırığdan. (> sıradan) bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya, sadə, normal olan.

sərilən -açılan, sərilən hər nə: sərgi. yayqı. döşəmə.
-nərsə sərilən yer: sərməş. sərgi.
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ: sarmaqır. sərməgəy.
-sərilən yer: sərgi. (# dərgi: toplanan yer)
-dama sərilən saxsı tikələri: qabırqa.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.
-sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor: saçma.

sərili sərgin. açqın. sərilmiş. açıla. yayqın. döşənmiş. döşəgin.
-sərili nərsə : sərgən. səryək. sərsək. koma, yığın durumunda olmayan.
-sərili nərsə: səpgən. sərgən. incə yağan yağmır, qar.

sərilib -sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə: salvac. salvaz. sallab.
-üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt: sartax. saltax.

sərilmək 1. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. göyərmək. göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi. 1. sərpilmək. sərinmək. açılmaq. boşalmaq. rahatlaşmaq. 1. sərpilmək. saçılmaq. çilənmək. 1. (əsrilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək. sərgərdan. avara. 1. sağa sola sallanan. 1. (əsrilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək. əsrgək. əsrik. kefli.

sərilmiş sərgin. sərili. açqın. açıla. yayqın. döşənmiş. döşəgin.
-qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer: sərir. (səngfərş).
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə: sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. - sırğım al boya: ət rəngi.

səriltəmək sərildəmək. sərğildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. 1. sallanmaq. titrəmək. dəbərlcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. > sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.

səriməc sərcək. səricək. 1. mətələk. məsqərə. rişqənd. 1. yalançı. sıyrıc. dələduz.

sərimək 1. sarımaq. sırımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq. açmaq). . 1. sərinmək. sərişmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sərinmək. sərişmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. düşünmək. 1. . səritmək. sərtimək. dolaşmaq. gəzmək. yerimək. seyr edmək. . 1. sərmək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir. 1. sərmək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində durmamaq. dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi sərmədən işi bitirdilər. 1. sərmək. dışarı atmaq. nak avt edmək. - oyundan sərildi. 1. sərmək. sağrış. dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək. uzatmaq. genişlətmək. 1. sərmək. sərələmək. tomratmaq. topratmaq. imumiyyət vermək. - bu işi hammıya sərməyin. 1. sərmək. gərmək. əsnətmək. çəkmək. keşətmək. - bu ip sərdikcə sərilir. 1. sərmək. genişlətmək. açmaq. - qolları sərili yatmış köpək. 1. . sıramaq. oxumaq. 1. sırımaq. döşəmək. nərsəni nərsiyə çırpmaq, vurmaq. - şallağa sırıdı.
-nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək: sarmaq. - ip sarmaq: ip çevirmək. (# sərmək: sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip sərmək: ip açmaq, uzatmaq) .

sərin 1. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. - sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. 1. . sərən. səkin. səğin. səngi. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya) . 1. sərin!. tiniş!. aram!. basın!. sakit!.
-kölgəli sərin: saya salqın. sala salqın.
- sərin, soyuğ, ağrı: sazağ. sızağ. cana süzən, işləyən nərsə.
-ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava: sarqan. sarqın.
-sərin sağın: əsən sərin: sər sağ: sağ dinc. sağ diş. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ səlamət.
-yumşaq sərin, səngin, dəngin hava: sayrın. (mö'tədil)
-yumşaq, sərin əsən yel: sağac. sarac. (səhər yeli) .

sərinc səriniş. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

sərincən səkincən. səğincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

sərinə - sərinə sərinə. səkinə səkinə. səğinə səğinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına. sağana sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat möhtat. yavaş yavaş.

səriniş sərinc. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

sərinq sərinğ. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərin. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. - sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq.

sərinləmək 1. . sərənləmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq. 1. savruşmaq. sovumaq. soğumaq. - öcün alıb savruşdu. - hər sıxıntı oxşamaqla savruşur.

sərinləşmək sərənləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

sərinlətmək savrutmaq. sıxıntısın atdırtmaq. baş sağlığı vermək.

sərinliq sərinlik. . 1. . sərənlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) . 1. . salğıntı. salxıntı. soyuğluq. - iki istəkli arasında salğıntı salmaq. 1. kövşadlıq. savınlıq. savıni. sayvan. seyhan. açıqlıq. düz, açıq yer. alan. meydan.

sərinmək 1. səkinmək. səğinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. səkinmək. səğinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq. 1. . aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək. pərsələmək. 1. sərişmək. uzanmaq. yatmaq. dinmək. 1. özünü vermək. (# sakınmaq: gizlənmək. örtünmək. çəkinmək). 1. saxınmaq. saxsınmaq. duraqsamaq. (məəttəl olmaq). - yolda saxınmaq. - saxsınma, hara gedəcəsin ged. 1. sərimək. sərişmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sərimək. sərişmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. düşünmək. 1. səğinmək. sağınmaq. sağanmaq. xiyal, təsəvvür edmək. 1. sərilmək. sərpilmək. açılmaq. boşalmaq. rahatlaşmaq.

sərinsən səkinsən. səğinsən. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

sərinsirəmək sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. 1. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq.

sərintəmək sərindəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.

sərintir səlintir. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz.

sərintirmək sərindirmək. səritmək. sərgitmək. dincəltmək.

sərintirtmək sərindirtmək. səğindirtmək. sağındırmaq: sağındırtmaq. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək).

sərir 1. < səkir. kürsü. ərgik. təxt. taxt. 1. < səkir. kürsü. yerdən uca qurulmuş yataq. 1. qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer. (səngfərş). 1. şosə yol. 1. siltə. qılıf. qilaf. nərsiyə çəkilən üz, örtü. (rupuş. rukeş. puşiş) . 1. səkir > sərik. kürsü. təxt. orəng< orunğ.

səriş 1. . sağiş. sağış. sağnış. sağınc. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. . sürüş. duz. ləzzət. kef. 1. . sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

sərişlə sıysıy. sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

sərişmək 1. . sərinmək. uzanmaq. yatmaq. dinmək. 1. sərimək. sərinmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sərimək. sərinmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. düşünmək.

sərit 1. hər nəyin sərik, açıq olan üzü. 1. üz. 1. miz. masa. ustol. 1. tabağ. 1. şərit. sərtə. quşaq. şərayit. məkan. 1. sarıt. kərvan. arqaş. 1. sarıt. sətr. sətir. çıtır. sıtır. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı kağaz.

səritən sərtən. sərici. dolaşan. gəzən. səyyar.

səritmə sırıtma. döşətmə. nərsəni nərsiyə çırpıtma.

səritmək 1. sarıtmaq. qurmaq. salığlamaq. hazırlamaq. iləri sürmək. sunmaq. tutuzmaq. 1. yerləşdirmək. 1. tuxum, dənə tökmək. yumurtlamaq. 1. salmaq. açmaq. (# sərimək. sarımaq: sırımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. 1. . sərgitmək. əritmək. 1. . sərindirmək. sərgitmək. dincəltmək. 1. . şəritmək. uzatmaq. 1. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq. 1. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. düşündürmək. fikirlətmək. 1. sərimək. sərtimək. dolaşmaq. gəzmək. yerimək. seyr edmək.

səriyəq səriyəğ. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. zarıyağ. zəriyəğ. kəryağ. kər yağı. kərə yağı.

səriyən 1. sarçı. sərçı. 1. sərcən. səricən. sırıcı. yavaçı. yalançı. dələduz. 1. sərcən. səricən. sırıcı. mətələkçi. 1. sərcən. səricən. sırıcı. ikiüzlü. munafiq.
-durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə (fars)}. quş türü.

sərqeş sərkeş < salqaç. salqıç. basağan. asav. savuz. (# yasav. yasavan) yağı. bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən.

sərqə sərgə. sərəgə. sirgə. sirəgə. satul. masa. miz.
-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə: sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.

sərqəq sərgək. 1. sərgəm. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. sərgəm. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgərdan. avara. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sağa sola sallanan. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). əsrgək. əsrik. kefli. 1. sıyğaq. sırğaq. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. duyqar. həssas. 1. sıyğaq. sırğaq. zirək. ayğaq. ayın. aylın. usqar. huşyar. 1. quşqaq. səyrək, yüngül yuxulu.

sərqəqlənmək sərgəklənmək. sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. 1. sıylaşmaq. sıylanmaq. siyləşmək. siylənmək. həssaslanmaq. 1. ayğaqlanmaq. ayğanmaq. ayınmaq. aylınmaq. zirəklənmək. huşyarlanmaq. 1. quşqulanmaq. quşqulu olmaq. yuxusu qaçmaq.

sərqəqliq sərgəklik. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. 1. həssaslıq. 1. ayğaqlıq. ayınlıq. zirəklik. huşyarlıq. 1. quşqaqlıq. səyrək, yüngül yuxululuq.

sərqələmək sərgələmək. numayiş edmək. təşrih edmək.

sərqəm sərgəm. sərgək. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. 1. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərqəmək sərgəmək. sərkəmək. 1. sərgiləmək. göstərmək. sunmaq. tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq. 1. sərgiləmək. öğütmək. tovsiyə edmək. 1. sərgiləmək. tanıtmaq. məərrifi edmək. 1. əsmək.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin