Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə110/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   171

sınqın sınğın. singin. sitrik. sıtrığ. sığtırığ. salrığ. tumruş. (turşru. əxmu) .

sınqınmaq sınğınmaq. 1. sınınmaq. sinğinmək. sininmək. salqınmaq. toxdanmaq. istirahət edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının. 1. ğınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq. yarsanmaq. yarıdım (yardım) istəmək, diləmək. 1. saçılmaq. dağılmaq. ayqanmaq. ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. pərişan olmaq.

sınqıq sınğıq. 1. sığın. sehin. qab. 1. sıxnıq. soxlu. sıxlı. sağılı. suqvar. suqdar. dərdli.

sınqıqay sınan. qırılqan. qırılan.

sınqır sınğır. 1. mərcan. 1. dəğərli daş. 1. çındır. damar. əsəb. 1. səngər. sığınğır. sığqır. təpə. yığın. kümə. koma. 1. sınır. sinğir. əsəb. ə'sab. əsəb dizgəsi, hörçünü, bağdağı, sistimi. 1. sınır. sinğir. pey. 1. sinğıc. singir. çuxur, oyumlu qab. 1. sinğıc. singir. sini. 1. sinğıc. singir. məjmeyi. 1. sinğıc. singir. güldan altlığı. 1. sinğıc. singir. qutu. 1. sinğıc. singir. nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer. nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı. 1. sın. 1. dağ burnunda, qaşında olan uçurum. 1. diş. dəndənə. 1. > sənğir < > səngər. qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer. sovqa. sufqa. 1. diz.

sınqıran sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən. çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin (fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1. toster.

sınqıraş sınğıraş. sındıraş. sinğirəş. soğraş. soraş. somruş. içəri alma. - qum suyu soğruşar.

sınqırmaq sınğırmaq. 1. sınğılmaq. hıncqırmaq. için çəkmək. 1. sakınmaq. səngər tutmaq. 1. sığırmaq. soğurmaq: sormaq. somurmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. }.

sınqırtı sınğırdı. sığırdı, somurdu. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.

sınqırtmaq sınğırtmaq. 1. sınğıtmaq. yedirtmək. - yağı dəriyə sınğıtdı. 1. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. (?düşürmək. düşlətmək). 1. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1. qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək.

sınqısın - sınğısın çıxarmaq: öcün almaq.

sınqış sınğış. 1. qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən, əzbərlənən, həzm olunan, aşınan. 1. sınış. (sındaş) təhlif. həmpeyman. yarğaş. mö'təlif. müttəfiq. 1. gir. nifuz ed. - çalış onun içə sınğış. - dil tapmaq üçün yağı içə sınğışdılar. - birbirinə elə sınğışıb ki ayırmaq olası değil. 1. sınış. sinğiş. siniş. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. çatığ. tənəffüs. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq.

sınqışımlı sınğışımlı. sınışlı. sınğışlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

sınqışınmaq sınğışınmaq. sınışınmaq. sinişinmək. sınşınmaq. sinişinmək. sinşinmək.

sınqışlı sınğışlı. sınğışımlı. sınışlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

sınqışmaq sınğışmaq. 1. sınğımaq. (aşağ) düşmək. gərginlikdən düşmək. 1. sınışmaq. sinişmək. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. 1. yumşanmaq. ərinmək. ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. lətafət, məlahət qazanmaq. 1. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək. 1. yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. maaşirət, ünsiyyət qazanmaq. 1. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. duyarlaşmaq. sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. həssaslaşmaq. 1. ləzzət almaq.

sınqıştırılmaq sınğışdırılmaq. sınışdırılmaq. sinişdirilmək. sınşındırılmaq. sinşindirilmək.

sınqıştırmaq sınğışdırmaq. sınışdırmaq. sınşındırmaq. sinişdirmək. sinşindirmək.

sınqıt sınğıt. sınğut. sığnıt. tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) .

sınqıtmaq sınğıtmaq. 1. sınğdırmaq. sinğitmək. sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq. 1. sınğırtmaq. yedirtmək. - yağı dəriyə sınğıtdı. 1. sınıtmaq. sinğitmək. sinitmək. salqınlatmaq. toxdatmaq. istirahət vermək. 1. sınıtmək. sıynıtmaq. sindirmək. təltif, mehribanlıq edmək. 1. batırtmaq. daldırmaq. 1. salındırmaq. 1. gömütmək. 1. basıtmaq. çökütmək. boğutmaq. qərq edmək. dərinliyinə aparmaq. 1. yerləşdirmək. doldurmaq. 1. həgg edmək. 1. düşürmək. azaltmak. alçaltmaq. 1. qısrıtmaq. qırsıtmaq. 1. məhv edmək. 1. örtbas etmek. 1. yatırmak (sərmaya) 1. vazgeçmek.

sınqmaq sınğmaq. 1. sinğmək. batmaq. dalmaq. basınmaq. örtünmək. 1. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək. basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. sinğmək. çəkinmək. cəzb olmaq. özünə dalmaq, girmək. 1. işləmək. 1. sönmək. ölmək. 1. düşmək. azalmak. xəfifləmək. alçalmaq. 1. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. unutulmaq. yalnalmaq. fəqirləşmək. 1. qırılmaq. 1. qafasına girmək. 1. gömmək. 1. ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək. 1. çuxurlaşmaq. 1. yavaş yavaş ölmek. qurub edmək, batmaq. 1. dolmaq. 1. həgg olmaq. 1. risux, nifuz edmək. 1. sınqılamaq. sınqılmaq. sınmaq. qırılmaq. 1. sallanmaq.

sınqsimək sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. zarıldamaq. inildəmək. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu.

sınqtıran sınğdıran. sınğıran. sınıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən. çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin (fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1. toster.

sınqtırış sınğdırış. sındırış. sinğdiriş. sindiriş. cəzb. - yarığlıq sındırışı: ışıq cəzbi.

sınqtırmaq sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək. sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq.

sınqut sınğut. sınğıt. sığnıt. tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) .

sınrıtmaq sındırmaq. 1. sığrıtmaq. sindirmək. həzm edmək. 1. nərsənin olduğu, tutduğu durumun qırmaq, pozmaq. - topu sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın sındırmaq: sıxıntısın aparmaq. - əlin sındırmaq: əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq: ayağın kəsmək.

sınsar sinsar. sınar. sınğar. soğun. sığın. (soxun) qohum. əqrəba. evlənmə yolu ilə doğmalıq. səbəbi qohum. nisbət. -bir törəli sinsarımda yoxdu.

sınsarlıq sinsarlıq. sınarlıq. sınğarlıq. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) qohumluq. əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.

sınsımaq 1. sınğsimək. sinsimək. 1. üşümək. titrəmək. əsmək. (qorxmaq). 1. inildəmək. zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu. 1. sinsimək. sınğsimək. zarıldamaq. inildəmək. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu.

sınsınan sinsinən. salsalan. salsanan. asçanan. özütən. özün öldürən .

sınsınmaq sinsinmək. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq. özütmək. ötüzmək. özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

sınsıqmaq sınsıxmaq. sıncığmaq. sincikmək. sinsikmək. səbirsizləşmək.

sınsıtmaq sinsitmək. qorxutmaq. - uşağı elə sinsitib kin, göz açmağada sinsir.

sınsız sinsiz. 1. tutarsız. həcmsiz. 1. dözümsüz. səbrsiz.

sınşımlı sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

sınşınmaq sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sinişmək. sinşinmək. 1. yumşanmaq. ərinmək. ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. lətafət, məlahət qazanmaq. 1. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək. 1. yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. maaşirət, ünsiyyət qazanmaq. 1. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. duyarlaşmaq. sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. həssaslaşmaq. 1. ləzzət almaq.

sınşıntırılmaq sınşındırılmaq. sınışdırılmaq. sinişdirilmək. sınğışdırılmaq. sinşindirilmək.

sınşıntırmaq sınşındırmaq. sınışdırmaq. sınğışdırmaq. sinişdirmək. sinşindirmək.

sınta sında. nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac. cərrahlıq piçağı. neştər.
-sında manda: iri yarı.
-sında mında: xırda mırda.

sıntac sıncar. sırtaş. sırtac. sırtax. dırnağ tutan. naxungir.

sıntam sındam. sindəm. sımbat. sın. sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. bitim. əndam. - sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli. bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

sıntaq sındağ. 1. neçə yolun qovşağı. (meydan. çatrağ. iskuer) 1. sınğaq. singək. səngək. sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma. çağıldaq. - səngək çörək.

sıntarmaq sındarmaq. sındırmaq. sınamaq. sınatmaq. 1. qırmaq. qırıtmaq. 1. yenitmək. məfluct vermək. məğlub edmək.

sıntaş sındaş. sınğış. sınış. yarğaş. təhlif. həmpeyman. mö'təlif. müttəfiq.

sıntaymaq sırqaymaq. sınqaymaq. olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq. səs səmiri kəsilmək.

sıntı sındı. 1. sınğı. bucaq. burcaq. açı. quşə. zaviyə. döngə. 1. yekə qeyçi. 1. körük. hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu. 1. qətli. neçə qətlənərək yığılan nərsə. - sındı çəlik: neçə tikədən oluşub, tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. açı, fürsət güdən. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. fürsət tələb. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1. sinsin. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. içirtin. içinə salan. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. kinayəli davranan. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. yavaşca. astaca. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. sirr. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. dərin saldığ, ambar. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. cicikli. həsədli.
-sındı, qayçı ağzı, artığı: sındığ. sınığ. qıraza. qurazə.

sıntılac sındılac. sığdılac. sığac. ötücü quş çeşiti. - sığac işi irməz, ortun təpmək: sərçə işi değil xərmən döğmək.

sıntın sındın. narın dənəli yemişlər, nərsələr.

sıntıq sındığ. 1. kərpiç. 1. sandığ. qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti. 1. sınığ. sındı, qayçı ağzı, artığı. qıraza. qurazə. 1. 1. sindik. dindik. alışıq. öğrənik. öğrənmiş. - it, pişik kişiyə sındıq heyvanlar sayılır. 1. sindik. dindik. (asav, yadırqan olmayann) uysal. müti'. 1. sinsir. sinbat. çin sıtqılıy, çıtqılıy. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. sınlığ. çətir.

sıntır -bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın açmaz tikə. 1. çətin soru)
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc. salıcı.

sıntıran sındıran. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən. çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin (fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1. toster.
-şəpə, dalqa sıyan, sındıran: şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. şəpəkəsən. dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran.

sıntıraş sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. soğraş. soraş. somruş. içəri alma. - qum suyu soğruşar.

sıntırı sındırı. 1. sındırma. sindiri. sindirmə. evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan yeri, damı. 1. sındırma. sindiri. sindirmə. ənbari. əmbari. 1. sindiri. dəniz. dərya. - eşşək ayar (deyər) başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

sıntırıb -qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək:sıncıratmaq.

sıntırış sındırış. sınğdırış. sinğdiriş. sindiriş. cəzb. - yarığlıq sındırışı: ışıq cəzbi.

sıntırma sındırma. sındırı. sindiri. sindirmə. 1. evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan yeri, damı. 1. ənbari. əmbari.

sıntırmaq sındırmaq. 1. qırmaq. neçə tikəyə, qısda bölmək. 1. qırmaq. saymamaq. e'tina edmək. - yasanı sındırmaq. 1. qırmaq. incitmək. üzmək. mə'yus edmək. - ürəyin sındırmaq. 1. qırmaq. nərsənin birdən kəsilməsi. - ölüm qonmadan, yaşam sınmadan, ed iygilik. 1. qırmaq. azalmaq. kəməlmək. - qızdırmanı sındıran nərsələr. 1. sınrıtmaq. sığrıtmaq. sindirmək. həzm edmək. 1. sınrıtmaq. nərsənin olduğu, tutduğu durumun qırmaq, pozmaq. - topu sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın sındırmaq: sıxıntısın aparmaq. - əlin sındırmaq: əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq: ayağın kəsmək. 1. birbirindən ayırmaq, bölmək. 1. durdurmaq. 1. sindirmək. dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. (?düşürmək. düşlətmək). 1. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1. qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək. 1. sındarmaq. sınamaq. sınatmaq. qırmaq. qırıtmaq. 1. sındarmaq. sınamaq. sınatmaq. yenitmək. məfluct vermək. məğlub edmək.

sıntırqaç sındırqaç. 1. qaçaq yol. sovap. savap. soğaq. supap. 1. üzlətgəh. xəlvət.

sıntırqı sındırğı. sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer.

sıntış singiş. 1. quylama törəni. təşyii' cənazə. 1. dincəliş. toxdanış. rahatlanış. huzur buluş.

sıntıtan - sındıdan çıxma: yeni biçilmiş. acar. yeni. taza.

sıntıtmaq singitmək. 1. quylamaq. 1. dincəltmək. toxdatmaq. toxnatmaq. toxlatmaq. rahatlatmaq.

sıpa < çıpa. 1. (< çapcıq). çıpcıq > cocuq. yavrı. uşaq. 1. çuxur. xəndəq.

sıpal çıpal. çıpıl. 1. rüsva. 1. mundar.

sıpallamaq çıpallamaq. çıpıllamaq. 1. rüsva, abırsız edmək. 1. mundarlamaq.

sıpamaq sıypamaq. 1. sırbamaq. sıyrılmaq. sırpınmaq. savrunmaq. nərsədən qaçıb qurtulmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım. 1. sıvamaq. sıvazlamaq. oxşamaq. sevmək.

sıpancıq sırpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq. sığaq) özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

sıpaq sıpağ. çıpağ. sırağ. çırağ.

sıpaş sıypaş. sıvaş. sıvazlayış. oxşaş. sevəş.

sıpaşlamaq sıpancıq atmaq. patinaj edmək.

sıpatlamaq çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq. çırmamaq. çırmalamaq. qətləyib yana çəkmək. qaldırmaq.

sıpatmaq sıypatmaq. sırbatmaq. sıyrıtmaq. sırpıtmaq. savrutmaq. nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın.

sıpcamaq sapcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. 1. çox iti davranmaq, qılınmaq, işləmək. 1. birdənbirə sıçramaq, atılmaq. - yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.

sıpcıtmaq sapcatmaq. çapcıtmaq. çıpdatmaq. 1. çox iti davrandırmaq, qıldırmaq, işlətmək. - arabasın sapcatıb getdi. 1. birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq. - onun səsi uşağı yuxudan sapcatdı.

sıpça sapca. çapca. qırça. qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun. kalah. - başını sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

sıpçınmaq çıpçınmaq. çabalamaq. - çıpçınıb əlimdən çıxdı.

sıpıncaq sıpıncağ. sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq. sığaq) özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

sıpıq süpük. sivri. - sıpıq sırıq: ucu iti dəğənək.

sıpıqmaq 1. . sıypıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. sürvüşmək. gizlicə qaçmaq. 1. sızıqmaq. sezmək. sezikmək. hiss, ehsas edmək. anlamaq. qanmaq. 1. sızıqmaq. sezmək. sezikmək. qaşınmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək. əsəbilənmək. 1. sızıqmaq. sezmək. sezikmək. sağınılmaq. xiyallanmaq, fikrə, təsəvvürə düşmək.

sıpısalıq sıpısalığ. başarıqsız. becərəksiz. (salığ: qırıq).

sıpışqa çıpışqa. çaxmaq. kibrit. birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə.

sıpışqulu - sıpışqulu ermək: aradan çıxmaq.

sıpıvqan sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1. həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı. atifəli. 1. vakoniş göstərən.

sıpıvqanlıq sıpıvğanlıq. sıpqırlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq.

sıplamaq sipləmək. 1. ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq. 1. zıplamaq. nərsəni nərsiyə soxmaq.

sıplıq -sır sıplığ: sür süplüğ. çır çıplığ. çər çöplük. çər çöp. siyir siplik. töküntü.

sıpmaq 1. . sırpmaq. səpmək. sərpmək. yaymaq. dağıtmaq. 1. sıymaq. sıqmaq. sıymaq. sımaq. (çıpmaq. çırpmaq) .

sıpqa çıpqa. sapqa. çapqa. dağlıq yer. qayalığ, sarp, çarp yerlər.

sıpqarmaq sıyıpqarmaq. çıpqarmaq. başa çəkmək.

sıpqı sıpqu. sıpqış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. 1. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1. sağış. sağnış. təsəvvür.

sıpqıl səpgil. çıpqıl. xal. bənək. kəkək. çəkək (şəbnəm) .

sıpqılır sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır. bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır. sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

sıpqılırlıq sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. 1. sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli, örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq. 1. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1. anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik. 1. gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə