Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə168/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171

yıqmaqtı yıxmaqdı -doğmadan qolay boğmaqdır, qurmadan qolay yıxmaqdı.

yıqmazı -bilək yıxmazı, bilik yıxar.

yıqnac yığnac. salasğal. nərsənin topalndağı yer. ambar.

yıqrış sığrış. düşün.

yıqsın -yedit qonağı, yıxsın ocağı.

yıqşılıq yığşılıq. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi. kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.

yıqva yığva. köpçilik. məclis.

yıqvanın -bir yığvanın dağılışdırmağ: seyxatmaq.
-bir yığvanın dağılışması: seyxəşmək. seyrəşmək. - el toydan seyxəşdi.

yıqvası -bayram, qonağlıq yeməyi, yığvası: şöləngə.

yıqvasın -çoğan (< çoğ, çox xan), toy yığvasın dolandıran: sırbaş. sırıbaş. sırabaş. toyxan. toyxanı. tamata. tamada.

yılıqı yılığı. heyvanı. -yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy. siğ.

yılıqın yılığın. heyvanın. -sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ: sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.

yılıqlar heyvanlar. -yer altı yaşayan yaratıqlar, yılıxlar (heyvanlar): sığınqar.

yılım yılım. yumşaq . -dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər.
-neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb: sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. (< sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. (< kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş.

yılışıq 1. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. sıvışıq. sırışıq. sıvnaşıq. sırnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. 1. sıvışıq. sıvşıq. süyüşük. yapışqan, dadlı olan.

yılqı heyvan. -alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.
-sağılan yılxı (heyvan), nərsə: sağın.
-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).

yılqılar heyvanlar. -sağılan yılxılar : sağılıq.

yılqıları heyvanları. -yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun. qoşnu.

yılqıların yılxıların. heyvanların -qonun, keçi kimi yılxıların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.

yılqılarta heyvanlarda. -yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

yılqının yıxılının. heyvanın. -köpəyin, bir yılxının (heyvanın) qapmaması üçün vurulan ağızlığ: saçqı. ağızduruq. ağızlıq.

yın kimi. -sapcayın: sıpçayın. çapcayın. qırçayın. - kəlləsin qırçayın (qırça kimi) vurmaq, qırmaq: başını sapçayın üzmək.

yinqimək yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

yinmək yenmək. sinmək. dinmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

yintirmək yindirmək. yendirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. sınğırtmaq. (?düşürmək. düşlətmək). 1. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1. qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək.

yıpar -yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq (# sapar qulaq) .

yıpqalamaq aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.

yıpqalamaq sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək.

yıpratmaq yiprətmək. salxatmaq. solxatmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

yiprətmək yıpratmaq. salxatmaq. solxatmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

yıpsamaq yırpsamaq. yapsamaq. sırpsamaq. sıpsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

yıpsırmaq yapsırmaq. (> əfsordən (fars)}. sıxılmaq. darıxmaq. - evdə qalmaqdan sıxıldıq.

yır şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. oxuma. əzgi. türkü (xalq mahnısı). nəğmə.
- yığ yığış (yır yığış) edmək. sarağamaq.

yırçı şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi. oxucu. əzgiçi. mahnıçı. türküçü. nəğməçi. müğənni.

yırqalanan -körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. - salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

yırqanmaq ırqanmaq. silkinişmək. çalxanmaq. sallanmaq. oynamaq.

yırpsamaq yıpsamaq. yapsamaq. sırpsamaq. sıpsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

yırtıcı sırqıc. ısırqan. sökür. azqın. azığ. vəhşi.

yırtıq - yırtığ pırtığ: saltar sultar. cırım cırıq. parıç puruç.
-əsgimiş, yırtıq geyim: küvül. küfül. əsgi.
-yırtıq pırtıq: sal sal. salxım saçaq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.
-yırtığ yamaqlamaq: saplamaq. pinəçilik edmək.

yırtılmaq 1. . saltıranmaq. parçalanmaq. 1. satılmaq. çatılmaq. çartılmaq. ayırılmaq. cırılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

yırtmaq 1. saltıratmaq. parçalamaq. 1. satmaq. çatmaq. çartmaq. ayırmaq. cırmaq. (qosəstən (fars)}.

yırtmış -hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan: sallam saçaq. sallam sağçaq. salxım saçağ.

yivəliq yivəlik. yivərik. ivərik. somun. çivəlik. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.

yivəriq yivərik. yivəlik. ivərik. somun. çivəlik. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.

yiyə ağa. sahib. malik. - iş ağaları. - yer ağaları. - mal ağaları.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

yiyəsi -it ölsə yiyəsi gömər, ər ölsə qarısı.
-it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan. (yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən).

yiyəsin -it yiyəsin danmamış.
-it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.

yiyəsiz salıvar. səlivər. səlləminə. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan qalar.
-yiyəsiz dərə, tülkü bey.

yoq -yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-yox edmək: sıypıtmaq. siyirtmək. qaldırmaq.
- yox edmək: sonuna soğan əkmək. bitirmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq: birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
-yox olmaq: sıyrılmaq. sıdrılmaq. siyrilmək. sidrilmək. silinmək. qeyb olmaq.
-yox salı, xoş salı. ( salı: xəbər).

yoqa -düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar kölgələr.
- yoğa, qutura gedmək: ehsan yeməyə gedmək.

yoqalmaq yoxalmaq. sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. itmək. itinmək. təpinmək. savılmaq. qeyb olmaq.

yoqalmasıtır -yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır).

yoqalmış yoxalmış. yoxut. ərinmiş. ərginmiş. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) (nabud, məhv, nist olmuş) .

yoqaltmaq yoxaltmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda qalmamış.

yoqasan yoğasan. toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən. -qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan. (yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən).

yoqasi yoxasi. fani. - yoxasi evirdən keçməliyəm mən.

yoqırcın yoğırcın. yoğurcın. çağa. çala. qoyas. acra. maya.

yoqlama yoxlama. 1. sayğı. sayma. çəkləmək. sınlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə. 1. yoxlaş. sanaş. sanma. sayaş. sayma. dəğərləş. dəğərləmə.

yoqlamaq yoxlamaq. 1. əllə incələmək. saylamaq. kovlamaq. kovalamaq. - heç bir nəyin yoxlamadan alıb getdi. 1. gözdən keçirmək. maayinə, müayinə edmək. 1. görüşmək. ziyarət edmək. - yeddidə üç kərə yoxlayır. 1. durumu bəlləmək, anlamağa çalışmaq. - nə olub olmadığın yoxlayın. 1. ağız aramaq. savlaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək. - kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar saldı. 1. bəlli bəlirsiz, yüngülcə dəğmək, toxunmaq. - bu gün təprəm üç kərə yoxladı. - bu bir keçəri yoxlamadı, kəsin sınavlar ilərdədir. 1. yoğurlamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. anıqlamaq. təxminləmək. - qiymətləri anıqlamaq. 1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq. bilsənmək. sorumaq. 1. sızğamaq. süzləmək.
-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.
-sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.

yoqlanıltı - yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı:yol sızrıldı.

yoqlasan yoxlasan. yaxınlaşsan. -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə. muxalif).

yoqlaş yoxlaş. 1. yoxlama. sanaş. sanma. sayaş. sayma. dəğərləş. dəğərləmə. 1. sınaş. dənəş. azimayiş. azimun. imtahan. analiz. mayna. test. ixtiyar.

yoqlaşmaq yoğlaşmaq sinəksimək. alışmaq. aşılaşmaq. öğrəşmək. (qarşmış su ilə un kimi olmaq. xəmirləşmək) səmimiləşmək.

yoqlayış yoxlayış. saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül edmə. ölçəyiş. dartış. tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

yoqlayışa -qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq.

yoqlaz yoğlaz. sözü yox. çox gözəl. heç kəsirsiz. mükəmməl.

yoqluq -nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ çuxadur donumuz.

yoqlunmaq yoğlunmaq. yoğunmaq. 1. hamilə 1. bəslənmək.

yoqluvcan yoğluvcan. yoğuluvcan. sıxılıvcan. sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti təraküm.

yoqmac yoğmac. oğmac. ovmac. undan yapılan şorba.

yoqrın yoğrın. kasa. hər girdə nərsə. - yemək dadı duz olsada, yoğrun yeyilməz.

yoqruq yoğruq. yoğurma. ovma. oğma. masaj.

yoqsa -dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə)
-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.

yoqsaq yoğsaq. yoğursaq. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

yoqsayın yoxsayın. yox kimi. (sayın: kimi) .

yoqsul yoxsul. 1. suğur. soğur. su qoğur. su qoğuran. əli boş. 1. sök. sökük. kasıb. yalnağ. fəqir. - sök ər: sökə yalnız: sökə yal: arxasız, dossuz kişi.
-yoxsul olda ucuz yox, istəyin ol yalan yox.

yoqsullar -yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan, verilən yer: səpilik. yolçuxana.

yoqsullartan -yoxsullardan əl tutan quruluş: səpilik.

yoqsulluqa -ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.

yoqsulluqtan -aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

yoqsulta -nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun yoxsulda paşa. (dönər çoğun: fırlanar fələk. devir çönər) .

yoqşalmaq yoğşalmaq. sırmalmaq. sürməlmək. sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq.

yoqşatan yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

yoqşayan yoğşayan. yoğşadan. yoğuşluq. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

yoqşuluq yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

yoqşunmaq yoğşunmaq. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.

yoqşuyub -yaxşayıb yoxşuyub: silib sıyıb. nazlayıb duzlayıb. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə) göndərdi.

yoqtu -sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!
- yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

yoqtur -kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

yoqtusa -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

yoqucu yoğucu. yoğunladan.

yoqulamaq yoğulamaq. qoğulamaq. dığırlatmaq. (ğəltandən). - bu daşları ayağınla qoğula qırağa.

yoquluvcan yoğuluvcan. yoğluvcan. sıxılıvcan. sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti təraküm.

yoqumaq yoxumaq. savılmaq. batmaq. sönğmək. engəymək. yengəymək. - keçdi günü, savıldı günü.

yoqumuş - nə pox geridə qoyduq, yoxumuş kimi yox olduq.

yoqun yoğun. 1. toxun. sıxı. sıxığ. tıxız. tıkız. öz. özlü. mütərakim. -qazların sıxılcan. 1. . sıx. sığ. dar. qatı. bükük. (# sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az olan)
-uzun, yoğun iğnə. sıyıq. qıyıq. çuvaldız.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy. siğ.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.
-qazma uclu yoğun çivi: qazıq
-uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti: sallama. salman. salman toxmaq. güpsə. güpsük. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir)
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
-qalın, yoğun olan nərsə: kütük. kötük.

yoqunan yoğunan. sarınan. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

yoqunlaşsan -utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya).

yoqunlatan yoğunladan. yoğucu.

yoqunluq yoğunluq. öğünsüzlük. tərbiyəsizlik. (#yoğurluq: tərbiyəlilik. müəddəblik) .

yoqunmaq yoğunmaq. 1. yoğlunmaq. hamilə 1. yoğlunmaq. bəslənmək. 1. yaxınmaq. toxunmaq. bərxurd, mültəfit olmaq.

yoqunsa -dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

yoqunur yoğunur. sarınır. geyinir. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

yoqur yoğur. 1. müstəhcən. 1. qusur. 1. oğur. yoruğ. qaçaq. örtülü, gizli iş. 1. səntez. (sığır: tez. - -soğur: səntez).
- sınık yoğur: acımış qabarmış xəmir. - sınık yoğurdan pişirilən çörək ürəyə düşməz.

yoqurcın yoğurcın. yoğırcın. çağa. çala. qoyas. acra. maya.

yoqurquc yoğurğuc. vərdənə.

yoqurlamaq yoğurlamaq. yoğlamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

yoqurluq yoğurluq. tərbiyəlilik. müəddəblik. (#yoğunluq: öğünsüzlük. tərbiyəsizlik) .

yoqurma yoğurma. yoğruq. ovma. oğma. masaj.

yoqursaq yoğursaq. yoğsaq. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

yoqursuz yoğursuz. sitil. şitil. (< sütül). sütal. eğitimsiz. mədəniyyətsiz. tərbiyəsiz. təməddünsüz.

yoqurt - sıxıq yoğurd: süzük yoğurd. (sıxıq. süzük).

yoqurtan -yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı: sarqa. > səllə. sələ. güşbərə.

yoquru -üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1. < sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

yoqurun xəmirin. -təndirə çörək yoğurun uzatıb sərmə aracı: kürək. küyrək. gürək.

yoquş -ağır, iti yoxuş: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. gəriş. kəriş. sinəkeş.
-yoxuş yenişli: salğaq. dağlıq. əngəbəli. daşlı çanqıllı.
-çıpıt yoğuş: söğüş oğuş. lə'nət rəhmət.

yoquşq yoğuşq. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət.

yoquşluq yoğuşluq. yoğşadan. yoğşayan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

yoquşluq yoğuşluq. yoğşuluq. xoşluğ. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

yoqut yoxut. yoxalmış. ərinmiş. ərginmiş. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) (nabud, məhv, nist olmuş) .

yol sapıl. çəkib, uzanıb gedən.
- dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar
- işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz. (armaz: yorulmaz)
- qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz. (gəpən: qonuşan)
- yol sızrıldı: yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.
Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə