Uredba za provedbu carinskog zakona


Carinarnica može izdati odobrenje s povratnim djelovanjem, ali ne dalje od dana podnošenja zahtjevaYüklə 3,03 Mb.
səhifə8/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33

Carinarnica može izdati odobrenje s povratnim djelovanjem, ali ne dalje od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 206.d

Istek razdoblja važenja odobrenja neće utjecati na robu koja je bila u slobodnom prometu temeljem tog odobrenju prije njegova isteka.
Članak 206.e

Premještanje između dva u istom odobrenju naznačena mjesta može se provesti bez carinskih formalnosti.
Premještenje robe između različitih korisnika odobrenja provodi se na način da drugi korisnik odobrenja nadležnoj carinarnici podnese carinsku deklaraciju za stavljanje robe u postupak.
Premještanje robe iz prostora prvog korisnika odobrenja do prostora drugog korisnika odobrenja obavit će se istom deklaracijom kojom je prvi korisnik odobrenja stavio robu u postupak. Oba korisnika odobrenja dužni su robu odnosno premještanje robe odmah upisati u svoje knjigovodstvo, uz navođenje podataka o carinskoj deklaraciji kojom je roba premještena.
Korisnik drugog odobrenja preuzimanjem robe također preuzima i sve obveze koje proizlaze iz ovoga poglavlja za robu koja je predmet premještanja.
Korisnik prvog odobrenja oslobođen je svih obveza ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– drugi korisnik je preuzeo robu i obaviješten je da je roba na koju se odnose obveze koje se prenose predmet carinskog nadzora posebne uporabe,
– u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije carinski nadzor posebne uporabe preuzela je nadležna carinarnica drugog korisnika.

Članak 206.f

U slučaju premještanja materijala za održavanje ili popravak zrakoplova pod uvjetima iz sporazuma o zamjeni ili za vlastite potrebe zrakoplovne tvrtke, kod zrakoplovnih tvrtki uključenih u međunarodni promet, može se koristiti zračni tovarni list ili druga odgovarajuća isprava.
Zračni tovarni list ili druga odgovarajuća isprava mora sadržavati barem sljedeće podatke:
a) ime otpremne zrakoplovne tvrtke,
b) ime zračne luke odlaska,
c) ime primateljske zrakoplovne tvrtke,
d) ime odredišne zračne luke,
e) opis materijala,
f) količina materija.
Podaci iz stavka 2. ovoga članka mogu biti u šifriranom obliku ili upućivati na priloženu ispravu.
Zračni tovarni list ili druga odgovarajuća isprava mora na pred­njoj strani sadržavati sljedeću napomenu:
»POSEBNA UPORABA«
»END-USE«.
Otpremna zrakoplovna tvrtka će jednu presliku zračnog tovarnog lista ili druge odgovarajuće isprave zadržati u svojim evidencijama, a drugu presliku poslati nadležnoj carinskoj ispostavi.
Primateljska zrakoplovna tvrtka će zadržati presliku zračnog tovarnog lista ili druge odgovarajuće isprave u svojoj evidenciji, te će jednu presliku dostaviti nadležnoj carinskoj ispostavi.
Materijali u nepromijenjenu stanju te preslike zračnog tovarnog lista ili druge odgovarajuće isprave dostavit će se primateljskoj zrakoplovnoj tvrtki, na mjestu koje odredi nadležna carinska ispostava. Primateljska zrakoplovna tvrtka će upisati materijale u svoju evidenciju.
Obveze koje proizlaze iz stavaka 1. do 7. ovoga članka prelaze od otpremničke zrakoplovne tvrtke na primateljsku zrakoplovnu tvrtku u trenutku prispijeća materijala u nepromijenjenu stanju i preslika zračnog tovarnog lista ili druge odgovarajuće isprave.

Članak 206.g

Carinarnica može, uz uvjete propisane ovim člankom, odobriti izvoz ili uništavanje robe.

Pri izvozu poljoprivrednih proizvoda u polje 44 carinske deklaracije upisuje se sljedeća napomena:
»ČLANAK 206.G UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA, POSEBNA UPORABA: ROBA NAMIJENJENA ZA IZVOZ – NE PRIMIJENJUJU SE IZVOZNE NAKNADE«.


U slučaju uništavanja primjenjuju se odredbe članka 185. stavak 7. i 8. Carinskog zakona.
Članak 206.h

Ako carinarnica prihvati da je uporaba robe na način različit od onoga navedenog u odobrenju opravdana, takva uporaba, osim izvoza ili uništenja, imat će za posljedicu nastanak carinskog duga. Pri obračunu carinskog duga primjenjuje se članak 211. Carinskog zakona.
Članak 206.i

Roba navedena u članku 206. stavak. 1. ove Uredbe ostaje pod carinskim nadzorom i podliježe plaćanju uvozne carine dok:
a) se robi ne odobri drugo carinski dopušteno postupanje ili uporaba,
b) roba ne bude prvi put uporabljena prema propisanoj poseb­noj uporabi,
c) roba ne bude izvezena, uništena ili iskorištena na drugi način u skladu sa člankom 206.g i 206.h. ove Uredbe.
Međutim, ako je roba prikladna za višekratnu uporabu, a carinarnica to smatra primjerenim radi izbjegavanja zlouporabe, carinski nadzor će se nastaviti tijekom razdoblja koje ne prelazi 2 godine nakon datuma prvog odobravanja.
Otpaci i ostaci koji nastaju proizvodnim radnjama i gubici nastali kao posljedica same naravi robe smatrat će se robom koja je određena propisanom posebnom uporabom.
Za otpatke i ostatke koji proizlaze iz uništavanja robe, carinski nadzor će završiti kada robi bude određen neki od carinski dopuštenih postupanja ili uporaba.


Poglavlje 3. Upravljanje tarifnim mjerama

Odjeljak 1. Upravljanje tarifnim kvotama koje se odobravaju po kronološkom redu datuma carinskih deklaracija

Članak 207.

Ako je to predviđeno posebnim propisima, tarifnim kvotama će se upravljati prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodan promet.
Zahtjev za povlašteno postupanje u okviru tarifne kvote podnosi se carinskom deklaracijom za puštanje robe u slobodan promet.
Uz uvažavanje stavka 5. ovog članka, raspodjelu kvota vršit će Carinska uprava na osnovi datuma prihvaćanja odnosne deklaracije za puštanje robe u slobodan promet, uz uvjet da stanje odnosne kvote to dopušta. Redoslijed će se utvrditi u skladu s kronološkim redom tih datuma, pri čemu će se sve deklaracije prihvaćene istog datuma smatrati istovremenim.
Ukoliko su tražene količine veće od trenutno dostupne, raspodjela će biti izvršena proporcionalno zahtijevanim količinama.
Za potrebe ovoga članka, deklaracije prihvaćene 1., 2. ili 3. siječnja smatrat će se prihvaćenima 3. siječnja. Međutim, ako jedan od tih datuma pada u subotu ili nedjelju, smatrat će se da je datum prihvaćanja 4. siječnja.
Ako Carinska uprava poništi deklaraciju za puštanje u slobodan promet za robu koja je bila predmetom zahtjeva za povlašteno postupanje u okviru tarifne kvote, cijeli zahtjev za tu robu će biti opozvan, a kvota vraćena.


Članak 207.a


Carinska uprava će vršiti raspodjelu kvota svaki radni dan prema zahtjevima podnesenim prethodnog dana, osim dana državnih blagdana u Republici Hrvatskoj.
Uz uvažavanje odredaba članka 207. stavka 5. ove Uredbe u raspodjelu kvota uključit će se svi još neodobreni zahtjevi podneseni na deklaracijama za puštanje u slobodan promet prihvaćenim do uključujući prethodni dan.


Članak 207.b


Tarifna kvota smatrat će se kritičnom kada je iskorišteno 75% početnog iznosa, ili kada je Carinska uprava smatra kritičnom.


Odjeljak 2. Nadzor nad robom


Članak 207.c


Ako su propisane mjere nadzora za robu za koju je odobreno povlašteno postupanje u okviru tarifne kvote, izvještavanje se vrši najmanje jednom mjesečno. Izvještaj sadrži podatke o količinama koje su puštene u slobodan promet ili izvezene od prvog dana odnosnog perioda.
Carinska uprava dostavlja mjesečne izvještaje o nadzoru najkas­nije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.


Odjeljak 3. Raspodjela kvota na temelju odobrenja o dodjeli kvote


Članak 207.d


Ako je to predviđeno posebnim propisima, raspodjelu tarifnih kvota obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu, na temelju zahtjeva uvoznika za dodjelu određene količine robe u okviru pojedine tarifne kvote, za godinu na koju se odnosi relevantna Uredba o carinskoj tarifi.
Nakon raspodjele kvota, koja se može obaviti jednom ili više puta godišnje, nadležno ministarstvo iz stavka 1. ovog članka izdaje odobrenje, a Carinska uprava prati i nadzire ostvarenje uvoza robe po izdanim odobrenjima. Sva izdana odobrenja unose se u informacijski sustav Carinske uprave.

Glava II. CARINSKI POSTUPCI S GOSPODARSKIM UČINKOMPoglavlje 1. Opće odredbe

Odjeljak 1. Pojmovna određenja

Članak 208.

U ovom poglavlju pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
a) »postupak«: carinski postupak s gospodarskim učinkom,
b) »odobrenje«: odobrenje carinarnice za uporabu postupka,
c) »jedinstveno odobrenje«: odobrenje koje uključuje dvije ili više carinarnica nadležnih za početak i/ili završetak postupka, skladištenje, uzastopne proizvodne radnje ili uporabe,
d) »korisnik«: korisnik odobrenja,
e) »nadzorna carinarnica«: carinarnica, koja je u odobrenju naznačena kao ovlaštena za nadzor postupka,
f) »carinarnica početka postupka«: carinarnica odnosno carinarnice koje su u odobrenju naznačene kao ovlaštene za prihvat carinskih deklaracija za stavljanje robe u odnosni carinski postupak,
g) »carinarnica završetka postupka«: carinarnica odnosno carinarnice, koje su u odobrenju naznačene kao ovlaštene za prihvat carinskih deklaracija, na podlozi kojih se za robu nakon stavljanja u postupak određuje novo carinski dopušteno postupanje ili uporaba, ili u slučaju vanjske proizvodnje, deklaracija za puštanje robe u slobodan promet,
h) »postupak kod više carinarnica«: postupak, kod kojega carinarnica završetka postupka nije istovjetna s carinarnicom početka postupka,
i) »knjigovodstvo«: poslovna, porezna ili druga knjigovodstvena dokumentacija korisnika za njegov račun vođene pos­lov­ne knjige,
j) »evidencije«: podaci koji sadrže sve potrebne informacije i tehničke pojedinosti na bilo kojem nositelju, koji carinarnici omogućuju nadzor i kontrolu postupka, prije svega o tokovima robe ili promjeni njezinog statusa; evidencije u postupku carinskog skladištenja nazivaju se »evidencija robe«;
k) »glavni dobiveni proizvod«: dobiveni proizvod za čiju proizvodnju je bio odobren postupak,
l) »sporedni dobiveni proizvod«: dobiveni proizvodi koji su pored glavnih dobivenih proizvoda navedeni u odobrenju i nužni su sporedni proizvodi u postupku proizvodnje,
m) »rok za završetak«: rok do kojega robi ili dobivenim proizvodima mora biti određeno novo carinski dopušteno postupanje ili uporaba, uključujući, ovisno o slučaju, i zahtjev za povrat carinskog duga nakon obavljene unutarnje proizvodnje (sustav povrata) ili za odobravanje potpunog ili djelomičnog oslobođenja od carinskog duga kod puštanja u slobodan promet nakon postupka vanjske proizvodnje.

Odjeljak 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja

Članak 209.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provedbu nekog postupka podnosi se pisano i sukladno obrascu koji je u Prilogu 23. ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Carinarnica može dopustiti da se zahtjev za produljenje ili izmjenu odobrenja podnese u obliku uobičajenog pisanog zah­tjeva (a ne na propisanom obrascu).

U sljedećim slučajevima odobrenje se može zahtijevati pod­nošenjem carinske deklaracije, u pisanom obliku ili korištenjem računalnog sustava razmjene podataka po uobičajenom postupku:a) u postupku unutarnje proizvodnje, kada se sukladno članku 245. ove Uredbe smatra da su gospodarski uvjeti ispunjeni, osim zahtjeva koji uključuju istovrijednu robu,

b) u postupku preradbe pod carinskim nadzorom, kada se sukladno članku 259. ove Uredbe smatra da su gospodarski uvjeti ispunjeni,

c) u postupku privremenog uvoza, uključujući i primjenu ATA- ili CPD-karneta,d) u postupku vanjske proizvodnje, kada se proizvodna radnja odnosi na popravak, uključujući sustav zamjene bez prethodnoga uvoza:
– pri puštanju u slobodan promet nakon postupka vanjske proizvodnje uz uporabu sustava zamjene s prethodnim uvozom,
– pri puštanju u slobodan promet nakon postupka vanjske proizvodnje uz uporabu sustava zamjene bez prethodnog uvoza, ako već postojeće odobrenje toga postupka to ne predviđa a carinarnica dopušta njegovu promjenu,
– pri puštanju u slobodan promet nakon postupka vanjske proizvodnje, ukoliko se proizvodne radnje odnose na robu koja nije namijenjena u komercijalne svrhe.

Zahtjev za odobrenje može se podnijeti s usmenom carinskom deklaracijom za privremeni uvoz sukladno članku 136. ove Uredbe, uz uvjet da se podnese isprava popunjena sukladno članku 211. stavak 3. ove Uredbe.

Zahtjev za odobrenje može se podnijeti s carinskom deklaracijom za privremeni uvoz ili nekom drugom radnjom u skladu sa člankom 139. stavak 1. ove Uredbe.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja u postupcima u čijoj proved­bi sudjeluje više carinarnica (jedinstveno odobrenje), osim kod privremenog uvoza, podnose se sukladno stavku 1. ovoga članka.

Carinarnica može zahtijevati da se zahtjevi za privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od plaćanja carinskog duga iz članka 285. ove Uredbe podnesu sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 210.

Zahtjev za odobrenje prema članku 209. ove Uredbe podnosi se:

a) za postupak carinskog skladištenja: carinarnici, nadležnoj prema mjestu u kojem će se nalaziti prostorije carinskog skladišta ili gdje se vodi glavno knjigovodstvo podnositelja zahtjeva,

b) u postupku unutarnje proizvodnje i preradbe pod carinskim nadzorom: carinarnici, nadležnoj prema mjestu u kojem će se roba proizvoditi ili prerađivati,

c) za postupak privremenog uvoza: carinarnici, nadležnoj prema mjestu u kojem će se roba upotrebljavati, bez utjecaja na članak 287. stavak 3. ove Uredbe,

d) u postupku vanjske proizvodnje: carinarnici, nadležnoj prema mjestu u kojem se nalazi roba koja će biti deklarirana za privremeni izvoz.

Članak 211.

Smatra li carinarnica da podaci iskazani u zahtjevu nisu pot­puni ili dovoljni za donošenje odobrenja može zatražiti od pod­nositelja zahtjeva dopunske podatke ili obavijesti .

U posebnim slučajevima, u kojima se izdavanje odobrenja zahtijeva podnošenjem carinske deklaracije, carinarnica može zahtijevati, ne isključujući pri tome odredbe članka 125. ove Ured­be, da se zahtjevu priloži isprava, koju podnosi deklarant i koja sadrži sljedeće podatke, osim ako takvi podaci nisu potrebni ili su već uneseni u obrazac pisane deklaracije:

a) ime i adresa podnositelja zahtjeva, deklaranta i drugih sudionika postupka,

b) vrsta proizvodnih radnji ili uporabe robe,

c) komercijalne i/ili tehničke oznake robe, oplemenjenih ili prerađenih proizvoda i sredstva za utvrđenje njihove istovjetnosti,

d) oznake i potrebna mjerila gospodarskih uvjeta prema Prilogu 24. ove Uredbe koji je njezin sastavni dio,

e) predviđeni normativi ili metode za njihovo određivanje,

f) predviđeni rok za završetak postupka,

g) predložena carinarnica završetka postupka,

h) mjesto provedbe proizvodnih radnji, prerade ili uporabe,

i) predložene formalnosti za premještaj robe, te

j) kod usmenih carinskih deklaracija, vrijednost i količina robe.

Prilozi iz stavka 2. ovog članka koji se odnose na usmene carinske deklaracije za privremeni uvoz podnose se u 2 primjerka, koje ovjerava carinarnica i jedan ovjereni primjerak vraća podnositelju.
Članak 211.a
Kada se zahtijeva jedinstveno odobrenje potrebna je prethodna suglasnost carinarnica nadležnih za početak i/ili završetak postupka, sukladno postupku predviđenom stavkom 2. i 3. ovoga članka.
U slučaju privremenog uvoza zahtjev se podnosi carinarnici nadležnoj za mjesto prve uporabe bez utjecaja na članak 287. stavak 3. ove Uredbe. U drugim slučajevima zahtjev se podnosi carinarnici nadležnoj za mjesto gdje se vodi glavno knjigovodstvo podnositelja zahtjeva, što olakšava nadzor postupka, i gdje se izvodi bilo koji dio skladištenja, proizvodnih radnji ili privremenog izvoza, obuhvaćenih odobrenjem. Ukoliko na taj način nije moguće utvrditi nadležnu carinarnicu zahtjev se podnosi carinarnici prema mjestu gdje se vodi glavno knjigovodstvo podnositelja zahtjeva, radi olakšavanja nadzora postupka.
Nadležna carinarnica iz stavka 2. ovoga članka šalje zahtjev i prijedlog odobrenja drugim carinarnicama koje potvrđuju datum prijema u roku 15 dana, te priopćavaju svoje primjedbe nadležnoj carinarnici u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga odobrenja. Ako primjedbe pristignu u tom roku i nije postignuta suglasnost zahtjev se odbija uz navođenje razloga.
Carinarnica može izdati odobrenje ukoliko u roku od 30 dana nije primila nikakve primjedbe na prijedlog odobrenja. Preslika odobrenja šalje se svim carinarnicama koje sudjeluju u provedbi postupka.


Članak 211.b

Kada su kriteriji i uvjeti za donošenje jedinstvenog odobrenja općenito utvrđeni između dvije ili više carinarnica, umjesto prethodne suglasnosti iz članka 211.a stavka 1. ove Uredbe i slanja preslike iz članka 211.a stavka 4. ove Uredbe šalje se uobičajena obavijest.
Uobičajena obavijest uvijek je dovoljna kada se:
a) jedinstveno odobrenje obnavlja, izmjenjuje ili dopunjuje, poništava ili ukida,
b) zahtjev za jedinstveno odobrenje odnosi na privremeni uvoz i nije ga potrebno izdati sukladno obrascu iz Priloga 23. ove Uredbe.
Uobičajena obavijest nije potrebna kada se:
a) koristi ATA ili CPD karnet,
b) privremeni uvoz odobrava prihvaćanjem usmene deklaracije ili deklariranjem drugim radnjama.

Odjeljak 3. Gospodarski uvjeti

Članak 212.

Osim u slučajevima kada se prema poglavljima 3., 4. i 6. ove glave smatra da su ispunjeni gospodarski uvjeti, carinarnica ne može izdati odobrenje bez prethodne provjere gospodarskih uvjeta.Provjera gospodarskih uvjeta provodi se putem Hrvatske gospodarske komore.

Kod postupaka unutarnje proizvodnje provjeravanjem se utvrđuju mogućnosti uporabe domaćih izvora, posebice na osnovu mjerila potanje opisanih u Prilogu 24. ove Uredbe, i to:

a) nedostupnost u Republici Hrvatskoj proizvedene robe jednake kakvoće i istih tehničkih obilježja kao i robe koja se uvozi radi njezine uporabe u postupku unutarnje proizvodnje,

b) razlika u cijenama između roba proizvedenih u Republici Hrvatskoj i roba koje se namjeravaju uvesti,

c) ugovorne obveze.

Kod postupka preradbe pod carinskim nadzorom provjeravanjem se utvrđuje da li uporaba strane robe omogućuje da se odnosna preradbena djelatnost razvija ili održi u Republici Hrvat­skoj.

Kod postupka vanjske proizvodnje provjeravanjem se utvr­đuje da li se provedbom toga postupka:

a) bitno oštećuju interesi hrvatskih prerađivača, zbog organiziranja odnosnih postupaka izvan Republike Hrvatske, te

b) proizvodnja u Republici Hrvatskoj ekonomski nije oprav­dana ili nije moguća zbog posebnih tehničkih razloga ili ugovornih obveza.

Podnositelj zahtjeva podnosi Hrvatskoj gospodarskoj komori pisani zahtjev za davanje mišljenja, s obrazloženjem i dokazima o ispunjavanju gospodarskih uvjeta, sukladno oglednom primjerku iz Priloga 24 A ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.

Hrvatska gospodarska komora, nakon obavljene provjere, u skladu sa stavkom 3., 4. i 5. ovoga članka, izdaje pisano mišljenje o ispunjavanju gospodarskih uvjeta.

Odjeljak 4. Donošenje odobrenja

Članak 213.

Carinarnica nadležna za donošenje odobrenja, izdaje odobrenje kako slijedi:

a) kod zahtjeva prema članku 209. stavak 1. sukladno obras­cu koji je u Prilogu 23. ove Uredbe,

b) kod zahtjeva prema članku 209. stavak 3. prihvatom carinske deklaracije, te

c) kod zahtjeva za produženje ili izmjenu odobrenja bilješ­kom na zahtjevu.

Članak 214.

Odobrenje ili obrazložena odluka o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja dostavlja se podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana odnosno 60 dana u slučaju carinskog skladišta, raču­najući od dana kada je zahtjev bio podnesen ili od dana kada je carinarnica utvrdila da su joj dostavljeni manjkajući ili nedo­stajući podaci.

Rokovi iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju jedinstvenog odobrenja, osim ako je izdano sukladno članku 211.b ove Uredbe.

Članak 215.

Ne isključujući odredbu članka 216. ove Uredbe, odobrenje počinje važiti na dan donošenja odobrenja ili od kasnijeg dana naznačenog u odobrenju. Iznimno, kod privatnih carinskih skla­dišta carinarnica može i prije izdavanja odobrenja pisano izvi­jestiti podnositelja o suglasnosti za provedbu odnosnoga postupka.

U odobrenju za vođenje carinskog skladišta ne određuje se rok važenja odobrenja.

Kod unutarnje proizvodnje, preradbe pod carinskim nadzorom i vanjske proizvodnje rok važenja odobrenja izdaje se za razdoblje ne duže od 3 godine, osim u posebno opravdanim i obrazloženim slučajevima.

U slučaju izdavanja odobrenja za proizvodnju ili preradu mliječnih proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0406 Carinske tarife, razdoblje važenja odobrenja ne može biti duže od 3 mjeseca.

Članak 216.

Osim u postupku carinskog skladištenja, carinarnica može izdati odobrenje s povratnim djelovanjem, ali ne dalje od dana podnošenja zahtjeva uz uvažavanje stavka 2. i 3. ovog članka.Ako se zahtjev odnosi na obnovu odobrenja za istu vrstu postupka i robe, odobrenje se može izdati s povratnim djelovanjem od dana kada je prvotno odobrenje prestalo važiti.
U iznimnim slučajevima, povratno djelovanje odobrenja suklad­no stavku 2. ovoga članka, može se odobriti i dalje, ali ne duže od jedne godine prije nego je podnesen zahtjev, pod uvjetom da se dokaže da postoji gospodarska potreba i da:
a) se zahtjev ne odnosi na pokušaje prijevare ili grube nemarno­sti,
b) razdoblje važenja odobrenja sukladno članku 215. ove Uredbe nije premašeno,
c) podnositeljevo knjigovodstvo potvrđuje da se svi zahtjevi postupka mogu smatrati ispunjenim, da se po potrebi može utvrditi istovjetnost robe za to razdoblje i da takvo knjigovodstvo omogućuje kontrolu nad postupkom, i
d) sve formalnosti neophodne za uređenje pitanja robe mogu se obaviti, uključujući, ako je potrebno, poništavanje deklaracije.

Odjeljak 5. Druge odredbe za provođenje postupka

Pododjeljak 1. Opće odredbe

Članak 217.

Propisima utvrđene trgovinske mjere primjenjuju se na stranu robu koja se stavlja u carinski postupak, samo, ako se ove mjere odnose na unos robe u hrvatsko carinsko područje.

Kada se dobiveni proizvodi dobiveni u postupku unutarnje proizvodnje, osim proizvoda navedenih u Prilogu 24B ove Uredbe, puštaju u slobodan promet, primjenjuju se mjere trgovinske politike, koje se primjenjuju za puštanje robe u slobodan promet.

Kada se proizvodi dobiveni u postupku preradbe pod carinskim nadzorom puštaju u slobodan promet, na te se proizvode primjenjuju trgovinske mjere, koje se primjenjuju na istovrsnu uvoznu robu.

Propisane trgovinske mjere koje se odnose na puštanje robe u slobodan promet, ne primjenjuju se na dobivene proizvode koji se puštaju u slobodan promet nakon postupka vanjske proizvodnje:

a) koji su zadržali hrvatsko podrijetlo robe u skladu sa člankom 24. i 25. Carinskog zakona,

b) koji su popravljeni, uključujući također i sustav zamjene,

c) kod dodatnih proizvodnih postupaka prema članku 132. Carinskog zakona.

Članak 218.

Ne isključujući odredbe članka 169. stavka 4. i 5. Carinskog zakona, nadzorna carinarnica može odobriti da se carinska deklaracija podnese drugoj carinarnici od carinarnice naznačene u odobrenju. Nadzorna carinarnica utvrđuje na koji način će ju o tome izvijestiti.

Pododjeljak 2. Premještanje

Članak 219.Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə