Uredba za provedbu carinskog zakona


b) druga maziva osim onih koja su nužno potrebna za ispitivanje, podešavanje i odstranjivanje dobivenih proizvodaYüklə 3,03 Mb.
səhifə10/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

b) druga maziva osim onih koja su nužno potrebna za ispitivanje, podešavanje i odstranjivanje dobivenih proizvoda,

c) opremu i alate.

Članak 245.

Smatra se da su gospodarski uvjeti ispunjeni pod uvjetom da:

a) se zahtjev odnosi na:

– proizvodne radnje koje se obavljaju s robom koja nema ko­mercijalnu namjenu,

– proizvodnja na osnovi ugovora o oplemenjivanju,

– proizvodnja dobivenih proizvoda, koji su dobiveni u pro­izvodnji po ranijem odobrenju, za čiju su proizvodnju bili provjereni gospodarski uvjeti,

– uobičajeni oblici rukovanja iz članka 237. ove Uredbe, te

– popravke,

b) ukupna vrijednost uvezene robe prema osmeroznamenkastoj tarifnoj oznaci po podnositelju zahtjeva i kalendarskoj godini ne prelazi iznos od 500.000 kuna.

Članak 246.Provjera gospodarskih uvjeta u drugim slučajevima, osim onih koji su navedeni u članku 245. ove Uredbe, provodi se sukladno članku 212. ove Uredbe.

Članak 247.Brisan

Članak 248.

U odobrenju se određuju sredstva i način prepoznavanja uvozne robe ugrađene u dobivene proizvode, kao i uvjeti za provedbu postupka s istovrijednom robom.

Metode osiguravanja istovjetnosti odnosno uvjeti iz stavka 1. ovoga članka mogu uključivati i provjeru evidencije.

Odjeljak 3. Odredbe o provedbi postupka

Članak 249.

U odobrenju se navodi, da li i pod kojim uvjetima se istovrijedna roba u smislu članka 124. stavak 2. točka c) Carinskog zakona, koja se razvrstava u istu osmeroznamenkastu tarifnu oznaku, ima istu trgovačku kakvoću i ista tehnička svojstva kao i uvozna roba, može koristiti u postupcima unutarnje proizvodnje.

Može se dopustiti, da je istovrijedna roba višeg stupnja obrade nego uvozna roba, ako se – izuzimajući izvanredne slučajeve – bitni dio procesa unutarnje proizvodnje, kojemu je istovrijedna roba podvrgnuta, provodi u pogonima korisnika ili za njegov račun u drugim pogonima.

Članak 250.

U odobrenju se navodi rok za završetak postupka. Kada to posebne okolnosti opravdavaju taj rok se može produžiti.

Ističe li u istom trenutku rok za završetak postupka za svu robu, stavljenu unutar određenog razdoblja u postupak, u odob­renju se može odrediti da se rok za završetak postupka istovremeno produžava za svu robu koja se u odnosnom trenutku nalazi u postupku. Carinarnica može zahtijevati, da se toj robi, unutar utvrđenoga roka, odredi novo carinski dopušteno postupanje ili uporaba.

Neovisno da li je primijenjena globalizacija ili stavak 2. ovoga članka, sljedećim dobivenim proizvodima ili robi u nepromi­jenjenom stanju, rok za završetak postupka ne smije se pre­ko­račiti:

a) četiri mjeseca za mlijeko i mliječne proizvode razvrstane u tarifne brojeve 0401 do 0406 Carinske tarife,

b) dva mjeseca kod klanja netovljenih životinja iz poglavlja 1 Carinske tarife,

c) tri mjeseca za tovljene (po potrebi uključujući i klanje) životinje iz tarifnih brojeva 0104 i 0105 Carinske tarife,

d) šest mjeseci za tovljenje (po potrebi uključujući i klanje) drugih životinja iz poglavlja 1 Carinske tarife, te

e) šest mjeseci u slučaju preradbe mesa.

U slučaju obavljanja dodatnih postupaka oplemenjivanja ili zbog posebnih okolnosti, na zahtjev korisnika odobrenja, rok se može produžiti, pri čemu ukupno razdoblje ne smije biti duže od 12 mjeseci.

Članak 251.

U slučaju prethodnog izvoza, u odobrenju se određuje rok u kojem uvoznu robu treba staviti u postupak, poštivajući vrijeme potrebno za nabavu i prijevoz u Republiku Hrvatsku.

Rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije prekoračiti:

a) tri mjeseca za robu na koju se primjenjuju mjere trgovinske politike,

b) šest mjeseci za ostalu robu.

Rok od šest mjeseci može se ipak na obrazloženi zahtjev korisnika produžiti, s tim da se ne smije prekoračiti ukupni rok od 12 mjeseci.

Ako to opravdavaju okolnosti, taj se rok može produžiti, čak i ako je prvotno utvrđeni rok već istekao.

Članak 252.

U svrhu završetka postupka ili podnošenja zahtjeva za otpust ili povrat carinskog duga izvozom ili ponovnim izvozom smatra se:

a) isporuka dobivenih proizvoda diplomatskim ili konzularnim predstavništvima ili diplomatskom i konzularnom osoblju, kojima je priznato pravo na oslobođenje od plaćanja carine suklad­no me­đunarodnim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila ili im je pristupila,

b) isporuka dobivenih proizvoda stranim vojnim postrojbama ili osoblju u carinskom području, sukladno međunarodnim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila ili im je pristupila,

c) isporuka civilnih zrakoplova; carinarnica može dozvoliti završetak postupka, ako je uvezena roba prvotno upotrebljena za izradu, popravak, opremanje ili preuređivanje civilnih zrakoplova ili dijelova za njih, pod uvjetom da korisnikove evidencije omo­gućuju provjeru pravilne uporabe i izvođenje postupka,

d) raspolaganje sa sporednim dobivenim proizvodima, koji se prema propisima o zaštiti okoliša ne smiju uništiti pod carinskim nadzorom; pri tome korisnik mora dokazati, da je završetak postupka prema carinskim propisima nemoguć ili gospodarski neopravdan, te da je postupljeno sukladno propisima o zaštiti okoliša.

Odjeljak 4. Posebne odredbe o provedbi postupka u sustavu odgode

Članak 253.

Pri uporabi istovrijedne robe u postupku unutarnje proizvod­nje prema članku 125. Carinskog zakona ne treba obaviti formalnosti za njezino stavljanje u postupak.

Istovrijedna roba i iz nje dobiveni proizvodi postaju stranom robom a uvozna roba domaćom robom odmah po prihvatu carinske deklaracije kojom se završava postupak.

Kada je uvozna roba stavljena u promet prije završetka postupka, njezin se carinsko-pravni status mijenja u trenutku stav­ljanja u promet. U iznimnim slučajevima, kada se za istovrijednu robu očekuje da u tom trenutku neće biti dostupna, carinarnica može, na zahtjev korisnika odobrenja, odobriti da istovrijedna roba u nekom kasnijem trenutku i unutar primjerenoga roka mora biti dostupna.

U slučaju prethodnog izvoza:

– dobiveni proizvodi postaju stranom robom u trenutku prihvaćanja izvozne carinske deklaracije, pod uvjetom da se roba koja se uvozi stavi u postupak,

– uvozna roba postaje domaćom robom u trenutku njezinoga stavljanja u postupak.

Članak 254.

U odobrenju se određuje, da li se dobiveni proizvodi ili roba u nepromijenjenom stanju, mogu pustiti u slobodan promet bez podnošenja carinske deklaracije, vodeći računa o eventualnim ograničenjima ili zabranama. U tom slučaju smatra se da je roba u trenutku isteka roka za završetak postupka puštena u slobodan promet, ako nije prije toga određeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba.

Za potrebe članka 222. stavak 1. i 2. Carinskog zakona smatra se, da je u trenutku podnošenja obračuna, carinska deklaracija za puštanje robe u slobodan promet podnijeta i prihvaćena, te puš­tanje robe odobreno.

Proizvodi ili roba smatraju se domaćom robom od trenutka njihovoga stavljanja u promet.

Članak 255.

Puštaju li se u slobodan promet dobiveni proizvodi, podaci u poljima 15., 16., 34., 41. i 42. carinske deklaracije odnose se na uvoznu robu. Navedeni podaci mogu se također iskazati i putem Informatinog obrasca INF 1 ili druge, uz carinsku deklaraciju, priložene isprave.

Članak 255.a

Uvozna carina koja se obračunava sukladno članku 130. stavak 1. Carinskog zakona na uvoznu robu koja je u vrijeme prihvaćanja deklaracije za stavljanje te robe u postupak unutarnje proizvodnje ispunjavala uvjete za povoljnije tarifno postupanje zbog svoje uporabe u posebne svrhe, obračunava se po stopi koja odgovara takvoj posebnoj uporabi. To će se odobriti samo ako bi moglo biti izdano odobrenje za takvu posebnu uporabu i ako bi bili ispunjeni uvjeti za odobravanje povoljnijeg tarifnog postupanja.

Članak 255.b

Lista dobivenih proizvoda za koje se obračunava carina sukladno članku 131. stavak 1. točka a) podtočka prva Carinskog zakona je u Prilogu 24 B ove Uredbe i njezin je sastavni dio.
Kada su drugi dobiveni proizvodi, koji nisu navedeni na listi iz stavka 1. ovoga članka uništeni, sa njima se postupa kao da su ponovno izvezeni.

Članak 256.

Ako se za dobivene proizvode ili robu u nepromijenjenom stanju postupak završava njihovim stavljanjem u postupak s odgodom ili smještajem u slobodnu zonu ili slobodno skladište, mora se na ispravama ili u evidencijama koje se primjenjuju u postupku stjecanja novog carinski dopuštenog postupanja ili uporabe staviti bilješka: »U-I roba«.

Podliježe li roba iz stavka 1. ovog članka i primjeni posebnih mjera trgovinske politike, pored bilješke iz stavka 1. ovoga članka dodaje se i sljedeća bilješka: »Trgovinske mjere«.

Odjeljak 5. Posebne odredbe o provedbi postupka u sustavu povrata

Članak 257.

Dobiveni proizvodi, stavljeni u carinski postupak ili u slobodnu zonu ili slobodno skladište, mogu se pustiti u slobodni promet, kada to odobri carinarnica koja izdaje takvo odobrenje, i kada to okolnosti opravdavaju.

Kada se robi, koja je u sustavu povrata, odredi carinski dopušteno postupanje ili uporaba sukladno članku 256. st. 1. ove Uredbe, tada se umjesto bilješke iz navedene odredbe stavlja sljedeća bilješka: »U-I roba / sustav povrata«.Poglavlje 4. Preradba pod carinskim nadzorom

Članak 258.

Postupak preradbe pod carinskim nadzorom primjenjuje se za robu, čijom preradbom se dobivaju proizvodi za koje je propisana niža carina nego za uvoznu robu.

Ovaj postupak se također primjenjuje za robu, koju treba podvrgnuti proizvodnim radnjama da bi se kod njezinog puštanja u slobodni promet osigurali propisani tehnički uvjeti.

Članak 250. stavak 1. i 2. ove Uredbe odgovarajuće se primjenjuje i na ovaj postupak.

U svrhu određivanja carinske vrijednosti dobivenih proizvoda deklariranih za slobodni promet, deklarant može izabrati bilo koju metodu iz članka 32. – 35. Carinskog zakona ili carinskoj vrijednosti uvozne robe dodati troškove preradbe. Troškovi preradbe podrazumijevaju sve troškove nastale pri preradbi proizvoda, uključujući režijske troškove i vrijednost domaće robe ako je ista korištena u preradbi.

Članak 259.

Za vrste roba i postupke preradbe navedene u Prilogu 28. ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio, smatra se da su gospodarski uvjeti ispunjeni.

Za druge vrste roba i druge postupke preradbe, carinarnica provjerava da li su ispunjeni gospodarski uvjeti za provedbu postupka, u skladu sa člankom 212. ove Uredbe.

Poglavlje 5. Privremeni uvoz

Odjeljak 1. Opće odredbe

Članak 260.

Životinje, koje se okote od životinja, privremeno uvezenih u carinsko područje Republike Hrvatske, izuzev ako imaju zanemarivu tržišnu vrijednost, smatraju se stranom robom stavljenom u postupak privremenog uvoza.

Carinska uprava je dužna osigurati da ukupno razdoblje u kojem se roba nalazi u postupku privremenog uvoza u cilju ispunjenja iste svrhe i kod istog korisnika postupka, ne bude dulje od 24 mjeseca, pa čak i kada je postupak privremenog uvoza završen stavljanjem odnosne robe u drugi carinski postupak s odgodom, te je ponovno stavljena u postupak privremenog uvoza.

Ipak, na zahtjev korisnika postupka, može se odobriti produljenje roka za ponovni izvoz robe, isključivo za razdoblje u kojem roba nije bila korištena u skladu s utvrđenim uvjetima.

U smislu članka 148. stavak 3. Carinskog zakona, pod iznimnim okolnostima smatraju se svi događaji, zbog kojih je robu potrebno upotrebljavati u produženom razdoblju kako bi se ispunila svrha prvotno odobrenog privremenog uvoza.

Roba, koja je stavljena u postupak privremenog uvoza, mora ostati u nepromijenjenom stanju.

Dopušteni su popravci i održavanje, uključivši i remont i prilagodbu, te mjere potrebne za održavanje robe ili osiguravanje tehničkih uvjeta potrebnih za uporabu iste u okviru postupka.

Članak 261.

Privremeni uvoz s potpunim oslobođenjem od plaćanja carine (u daljnjem tekstu: potpuno oslobođenje), odobrit će se u skladu sa člancima 262. do 285. ove Uredbe.

Privremeni uvoz s djelomičnim oslobođenjem od plaćanja carine (u daljnjem tekstu: djelomično oslobođenje) neće se odobriti za:

– potrošnu robu, te

– osobna vozila bez obzira na njihovu namjenu.

Odjeljak 2. Uvjeti za odobravanje privremenog uvoza s potpunim oslobođenjem

Pododjeljak 1. Prijevozna sredstva

Članak 262.

Pojedini izrazi u ovom poglavlju imaju sljedeće značenje:a) komercijalna uporaba: uporaba prijevoznog sredstva za prijevoz ljudi uz plaćanje ili industrijski ili komercijalni prijevoz robe bilo da je uz plaćanje ili bez plaćanja,

b) privatna uporaba: svaka druga uporaba osim komercijalne uporabe prijevoznih sredstava,

c) unutrašnji promet: prijevoz ljudi i robe, ukrcanih ili utovarenih u carinskom području Republike Hrvatske radi iskrcaja ili istovara unutar istog carinskog područja.

Prijevozno sredstvo uključuje i uobičajene zamjenske dijelove, dodatke i opremu.

Članak 263.

Potpuno oslobođenje odobrit će se za privremeni uvoz paleta.

Postupak se također završava i kada se palete istog tipa i iste ili približno iste vrijednosti izvoze ili ponovno izvoze.

Članak 264.

Potpuno oslobođenje odobrit će se za privremeni uvoz kontejnera, ako su trajno označeni na primjerenom i jasno vidljivom mjestu, sa sljedećim podacima:

a) identitetom vlasnika ili operatera, s upisanim imenom i prezimenom/nazivom, odnosno prepoznatljivom identifikacijs­kom oznakom, bez simbola kao što su grb ili zastava,

b) iznimno, kod kontejnera posebno namijenjenih za kombinirani željezničko-cestovni prijevoz: s identifikacijskim oznakama i brojem kontejnera, danim od vlasnika ili operatera, tara-teži­nom, uključivši svu trajno pričvršćenu opremu,

c) iznimno, kod kontejnera koji služe za zračni prijevoz: s oznakom zemlje kojoj kontejner pripada, navedenom s punim imenom ili ISO alpha-2 šifrom za odnosnu zemlju, utvrđenu međunarodnim standardom ISO 3166 ili 6346, ili s karak­teris­tičnim inicijalnim oznakama zemlje u kojoj je registrirano motorno vozilo u međunarodnom cestovnom prometu, ili s brojevima, ako je riječ o kontejnerima s pomičnim dijelovima, koji se koriste za kombinirani željezničko-cestovni prijevoz.

Kada se zahtjev za odobravanje postupka privremenog uvoza podnese sukladno članku 209. stavku 3. točki c) ove Uredbe, kontejnere nadzire zastupnik u carinskom području, koji lako u svakom trenutku može obavijestiti gdje se kontejneri nalaze, kao i pružiti podatke o njihovom stavljanju u postupak i završetku postupka.

Kontejneri se mogu koristiti u unutarnjem prometu, prije njihova ponovnog izvoza. Ipak, smiju se koristiti samo jednom tijekom svog boravka u carinskom području, i to za prijevoz robe ukrcate i istovarene u carinskom području, ako bi inače istim područjem kontejneri prometovali prazni.

Pod uvjetima iz Ženevske konvencije od 21. siječnja 1994. godine o kontejnerima, carinarnica će dopustiti završetak postupka izvozom ili ponovnim izvozom kontejnera iste vrste i prib­ližno iste vrijednosti.

Članak 265.

Potpuno oslobođenje će se odobriti za cestovna prijevozna sredstva, te željeznička, zračna, morska i riječna prijevozna sredstva u sljedećim slučajevima:

a) ako su registrirana izvan carinskog područja Republike Hrvatske i na ime osobe izvan carinskog područja Republike Hrvatske, a u slučaju da prijevozna sredstva nisu registrirana, smatra se da je navedeni uvjet zadovoljen, ako su u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske,

b) ako ih upotrebljava osoba sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske, ne isključujući primjenu članaka 266., 267. i 268. ove Uredbe, te

c) ako se, u slučaju komercijalne uporabe, i uz izuzetak željezničkih prijevoznih sredstava, upotrebljavaju isključivo za prijevoz koji počinje ili završava izvan carinskog područja, uz mogućnost upotrebe i u unutrašnjem prometu, kada to propisuju važeći propisi u području transporta.

Kada su prijevozna sredstva iz stavka 1. ovog članka ponovno iznajmljena od osobe registrirane za iznajmljivanje u carinskom području Republike Hrvatske, osobi sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske, iste je potrebno ponovno izvesti u roku od osam dana od početka važenja ugovora.

Članak 266.

Osobe sa sjedištem u carinskom području Republike Hrvat­ske imaju pravo na privremeni uvoz s potpunim oslobođenjem u sljedećim slučajevima:

a) željeznička prijevozna sredstva su dana na raspolaganje tim osobama u skladu s ugovorom, temeljem kojeg svaka željez­nička mreža može upotrebljavati tračnička vozila druge željez­ničke mreže kao svoje,

b) prikolice koje su priključene na cestovno prijevozno sredstvo registrirano na carinskom području Republike Hrvatske,

c) prijevozna sredstva se koriste samo u hitnim slučajevima i nisu u upotrebi dulje od pet dana, te

d) prijevozna sredstva upotrebljavaju osobe registrirane za iznajmljivanje, s obvezom ponovnog izvoza u roku od pet dana.

Članak 267.

Domaće fizičke osobe sa prebivalištem u carinskom pod­ručju Republike Hrvatske, imaju pravo na potpuno oslobođenje kada privatno upotrebljavaju prijevozna sredstva povremeno i u posebno opravdanim situacijama, na temelju naloga nositelja registracije, koji je u trenutku upotrebe u carinskom području Repub­like Hrvat­ske.

Navedene osobe također imaju pravo na potpuno oslobođenje za privatnu uporabu prijevoznih sredstava iznajmljenih, temeljem pisanog ugovora, i to:

a) za povratak u područje svojeg prebivališta u Republici Hrvatskoj, te

b) da napuste carinsko područje Republike Hrvatske.

Prijevozna sredstva treba ponovno izvesti ili vratiti osobi registriranoj za iznajmljivanje sa sjedištem u carinskom području Republike Hrvatske u roku:

– od pet dana od dana zaključenja ugovora iz stavka 2. točka a) ovog članka,  • od dva dana od dana zaključenja ugovora iz stavka 2. točka b) ovog članka.

Članak 268.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se kada je prijevozno sredstvo potrebno privremeno registrirati u carinskom području Republike Hrvatske, uz namjeru ponovnog izvoza, na ime jedne od sljedećih osoba:

a) osobe sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske,

b) fizičke osobe s prebivalištem u carinskom području Re­pub­like Hrvatske, kada se seli izvan carinskog područja Repub­like Hrvatske.

U slučaju iz stavka 1. točke b) ovog članka, prijevozno sred­stvo je obvezno izvesti u roku od tri mjeseca od dana registracije.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se kada prijevozno sredstvo, u komercijalne ili privatne svrhe, koristi fizička osoba s prebivalištem u carinskom području Republike Hrvatske, zaposlena kod vlasnika prijevoznog sredstva, koji ima sjedište izvan carinskog područja.

Privatna uporaba mora biti navedena u ugovoru o radu od­nos­ne osobe.

Carinarnica može ograničiti privremeni uvoz prijevoznih sredstava u slučaju višekratne uporabe prijevoznih sredstava sukladno ovim odredbama.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje može se, u iznimnim slučajevima, odobriti osobama sa sjedištem u carinskom području Republike Hrvatske, kada se prijevozno sredstvo koristi za određeni pojedinačni posao.

Članak 269.

Ne isključujući primjenu drugih posebnih odredaba, rok za završetak postupka privremenog uvoza je:

a) za željeznička prijevozna sredstva: 12 mjeseci,

b) za komercijalnu uporabu prijevoznih sredstava, osim že­ljez­ničkih prijevoznih sredstava: razdoblje potrebno za obavljanje prijevoza,

c) za cestovna prijevozna sredstva koja privatno upotrebljavaju:

– studenti: razdoblje tijekom kojega studenti ostaju u carinskom području Republike Hrvatske, isključivo radi studiranja,

– osobe, koje obavljaju poslove u određenom vremenskom trajanju: razdoblje potrebno za obavljanje odnosnog posla,

– u drugim slučajevima, uključivši jahaću i zaprežnu stoku i zaprežna vozila: šest mjeseci u dvanaestomjesečnom razdoblju,

d) prijevozna sredstva u zračnom prometu za privatnu upotrebu: osamnaest mjeseci,

e) prijevozna sredstva za morski i riječni promet za privatnu upotrebu: šest mjeseci.

Pododjeljak 2. Osobni i sportski predmeti putnika, roba za potrebe pomoraca

Članak 270.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se putnicima za osobne predmete, koji su potrebni tijekom putovanja i predmete u športske svrhe.

Osobni predmeti označuju sve predmete, nove ili rabljene, koje putnik s razlogom može trebati za osobnu uporabu tijekom putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, ali isklju­čujući svu robu uvezenu u komercijalne svrhe.

Putnik, u smislu st. 1. ovog članka, označava osobu iz članka 143. st. 1. alineja a) toč. 1. ove Uredbe.

Članak 271.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za robu za potrebe pomoraca, u sljedećim slučajevima:

a) kada se upotrebljava na stranom brodu koji plovi u međunarodnom pomorskom prometu,

b) kada je iskrcana s takvog broda kako bi ju privremeno na kopnu rabila posada broda, ili

c) kada je upotrebljava posada broda u kulturnim ili socijalnim ustanovama, kojima upravljaju neprofitne organizacije, ili u prostorima u kojima se uobičajeno obavlja vjerska služba za pomorce.

Pododjeljak 3. Materijali za pomoć žrtvama katastrofa, te medicinska, kirurška i laboratorijska oprema, kao i životinje i oprema za uporabu u pograničnom području

Članak 272.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za pošiljke pomoći u slučaju elementarnih nepogoda ili sličnih katastrofa, kada se upotrebljavaju zajedno s mjerama koje se poduzimaju radi uklanjanja posljedica nepogoda i sličnih katastrofa, u carinskom području Republike Hrvatske i namijenjene su državnim tijelima ili drugim javnim tijelima koje ovlasti ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Članak 273.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za medicinsku, kiruršku i laboratorijsku opremu, koja se posuđuje na zahtjev bolnice ili druge medicinske institucije, kojoj je nužno potrebna takva oprema, a zbog nedostatne vlastite opreme, te kada je namijenjena dijagnosticiranju ili terapiji.

Članak 274.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za životinje, koje su u vlasništvu osobe s sjedištem, odnosno prebi­valištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske.

Pogranično područje u smislu ovog članka, obuhvaća područje uz državnu granicu koje širinom obuhvaća 5 km od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske, a uključuje i naselja koja se samo jednim dijelom nalaze u tom području, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom kojeg je Republika Hrvatska zaključila i ratificirala s drugom susjednom državom.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za sljedeću robu, namijenjenu za djelatnosti, specifične za pogra­nič­no područje, u skladu sa sljedećim:

a) oprema mora biti u vlasništvu osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u pograničnom području, uz pogranično područje Republike Hrvatske, i koju koristi osoba sa sjedištem odnosno prebivalištem u tom susjednom pograničnom području

b) roba namijenjena gradnji, popravku ili održavanju infrastrukture u pograničnom području, za koje su odgovorna uprav­na tijela.Pododjeljak 4. Nosači tona, slike ili podataka, tiskani materijali, profesionalna oprema, te pedagoški materijal i znanstvena oprema

Članak 275.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za sljedeću robu:

a) nosače zvuka, slike ili podataka, u cilju prezentacije prije prodaje, ili je ista poslana besplatno, ili je namijenjena za presnimavanje tona, sinkroniziranje ili reprodukciju, te

b) koja se koristi isključivo za reklamne svrhe.

Članak 276.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za profesionalnu opremu koja je:

a) u vlasništvu osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske,

b) privremeno uvezena ili od osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske, ili od zaposlenika vlasnika, koji može imati sjedište, odnosno prebivalište u carinskom području Republike Hrvatske, te

c) upotrebljena od uvoznika ili pod njegovim nadzorom, izuzev u slučaju audiovizualne koprodukcije.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje neće se odobriti za opremu, koja bi se koristila za industrijsku proizvodnju ili pakiranje robe (izuzev ručnog alata), opreme za eksploataciju prirod­nih izvora, za gradnju, popravke ili održavanje zgrada, ili za zemljane ili slične radove.

Članak 277.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za pedagoški materijal i znanstvenu opremu koja:

a) je u vlasništvu osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske,

b) je privremeno uvezena od strane javnih ili privatnih znanstvenih, pedagoških ustanova ili ustanova za stručno osposobljavanje, koja su neprofitna i služe isključivo za poduku, stručno osposobljavanje ili znanstvena istraživanja pod njihovom odgo­vornošću,

c) je privremeno uvezena u prihvatljivoj količini, sukladno svrsi privremenog uvoza, te

d) se neće koristiti za komercijalne svrhe.

Pododjeljak 5. Ambalaža, modeli, matrice, kalupi, crteži, ski­ce te mjerni, kontrolni i pokusni uređaji i slične stvari, specijalni alati i instrumenti, roba za testiranje, uzorci i zamjenska sredstva za proizvodnju

Članak 278.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za ambalažu:Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə