Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə13/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   33

Članak 322.b


Dokazivanje o pravilnom završetku postupka provoza provodi se kod nadležne carinarnice tako da se:
a) podnesu carinske ili komercijalne isprave koje je potvrdila odredišna carinarnica, iz kojih je vidljivo da je roba bila podnesena odredišnoj carinarnici ili u slučajevima iz članka 349. ove Uredbe, pri ovlaštenom primatelju. Ta isprava mora sadržavati podatke za utvrđivanje istovjetnosti robe, ili
b) podnese carinska isprava koju je izdala druga država u kojoj je roba stavljena u carinski postupak ili postupanje ili prijepis ili fotokopiju te isprave. Prijepis ili fotokopiju mora ovjeriti ili tijelo koje je potvrdilo izvornik, ili upravno tijelo dotične države, ili hrvatsko upravno tijelo. Isprava mora sadržavati podatke za utvrđivanje istovjetnosti robe.


Poglavlje 5. Prijevoz domaće robe preko stranog carinskog područja


Članak 323.


Prijevoz domaće robe preko stranog carinskog područja obavlja se u okviru postupka unutarnjeg provoza sukladno odredbama članka 109., 109.a i 109.b Carinskog zakona. Za takvu robu se otpremnoj carinarnici, pri kojoj roba privremeno ulazi u drugu državu, podnosi deklaracija za postupak provoza. Na deklaraciji za postupak provoza mora biti u polju 44 upisana zabilješka: »Prijevoz domaće robe preko stranog carinskog područja«. Opis robe u deklaraciji za postupak provoza mora biti takav da nedvojbeno omogući utvrđivanje istovjetnosti robe prilikom ponovnog ulaska u Republiku Hrvatsku. Carinarnica mora pri istupu robe pregledati robu i u polju D upisati, da je činjenično stanje robe u skladu sa podacima u deklaraciji za postupak provoza. Odredišna carinarnica pri ponovnom ulasku u Republiku Hrvatsku robu pušta u slobodan promet na temelju deklaracije za postupak provoza i šalje otpremnoj carinarnici primjerak broj 5 JCD.
Jamstvo za prijevoz robe iz stavka 1. ovog članka nije potrebno.
Bez obzira na stavak 1. ovog članka za prijevoz robe preko stranog carinskog područja u željezničkom prometu, može se koristiti teretni list CIM ili predajni list TR. U tom slučaju odgovarajuće će se primijeniti stavak 1. ovog članka.


Članak 323.a


Iznimno od članka 323. stavak 1. ove Uredbe, prijevoz domaće robe preko stranog carinskog područja – Neumskog koridora obavlja se uz predočenje pojednostavljene deklaracije koja može biti u obliku komercijalne isprave – računa, otpremnice, dostavnice, izdatnice, popisa robe i slično, sukladno Protokolu o slobodnom i nesmetanom prolazu prometa u tranzitu, koji su sklopile Republika Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska.

Poglavlje 6. Dodatne odredbe koje se primjenjuju prilikom razmjene podataka o provoznom postupku između carinarnica pomoću sustava elektroničke razmjene podataka
Članak 324.


Ne dovodeći u pitanje bilo koje okolnosti i odredbe o postupku provoza, koje se prema potrebi odgovarajuće primjenjuju, nadležne carinarnice upotrebljavaju informatičku tehnologiju i računalne mreže za razmjenu podataka, opisanu u ovom poglavlju.
Odredbe ovoga poglavlja ne primjenjuju se na pojednostavnjene postupke iz članka 330. stavak 1. točke g) ove Uredbe.Članak 325.


Kao dodatak sigurnosnim zahtjevima navedenima u članku 3. stavku 3. ove Uredbe, Carinska uprava uspostavlja i održava odgovarajuća sigurnosna rješenja za učinkovitu, pouzdanu i sigurnu provedbu čitavog sustava provoza.
Kako bi se osigurala potrebna razina sigurnosti, svaki unos, izmjena ili brisanje podataka bilježe se zajedno s podatkom koji navodi razlog i točno vrijeme takve obrade, te utvrđuje osobu koja ju je provela. Izvorni podaci ili bilo koji tako obrađeni podaci čuvaju se najmanje tri kalendarske godine od završetka godine na koju se takvi podaci odnose, ili dulje ako je tako propisano posebnim propisom.
Carinska uprava redovito nadzire sigurnost.
Ustrojstvene jedinice Carinske uprave razmjenjuju informacije o sumnji na kršenje sigurnosti sustava elektroničke razmjene podataka.


Članak 326.


Kod puštanja robe u provozni postupak otpremna carinarnica dostavlja pojedinosti o provozu deklariranoj odredišnoj carinarnici pomoću poruke »Evidencija očekivanog dolaska«. Te se poruke temelje na podacima iz propisno ispunjenih deklaracija za postupak provoza, odgovarajuće izmijenjenima i dopunjenima, ovisno o slučaju.Članak 327.Odredišna carinarnica zadržava isprave koje prate provoz, i pomoću »Obavijesti o dolasku« obavještava otpremnu carinarnicu o dolasku robe, na dan kada je roba podnesena odredišnoj carinarnici. Ova poruka ne može se upotrebljavati kao dokaz o završetku postupka u smislu članka 322.b stavak 1. točka b) ove Uredbe.
Osim u opravdanom slučaju, odredišna carinarnica proslijeđuje poruku »Rezultati kontrole« odredišnoj carinarnici, najkasnije prvog idućeg radnog dana nakon podnošenja robe odredišnoj carinarnici.


Članak 328.


Provjera robe provodi se temeljem poruke »Evidencija očekivanog dolaska« dobivene od otpremne carinarnice.


Članak 329.


Strukturu i sadržaj poruka iz članka 326. i 327. ove Uredbe propisuje ministar financija.


Poglavlje 7. Pojednostavljeni postupci


Odjeljak 1. Opće odredbe

Članak 330.
Na zahtjev glavnog obveznika ili primatelja, Carinska uprava Središnji ured može odobriti sljedeća pojednostavljenja:
a) uporabu zajedničkog jamstva ili oslobođenja od polaganja jamstva,
b) uporabu posebnih popisa pošiljaka,
c) uporabu posebne vrste plombi,
d) izuzeće od obveze korištenja propisanog plana puta,
e) status ovlaštenog pošiljatelja,
f) status ovlaštenog primatelja,
g) primjenu pojednostavljenih postupaka specifičnih za robu:
– koja se prevozi željeznicom ili velikim kontejnerima,
– koja se prevozi zrakom,
– koja se prevozi morem,
– koja se prevozi cjevovodom i električnim vodovima,
h) uporabu ostalih pojednostavljenih postupaka sukladno članku 88. stavku 5. Carinskog zakona.


Članak 331.


Odobrenje iz članka 330. stavka 1. ove Uredbe može se izdati osobama koje:
a) imaju sjedište u Republici Hrvatskoj,
b) redovito koriste provozne postupke, i za koje Carinska uprava – Središnji ured raspolaže saznanjima da mogu ispuniti obveze utvrđene odobrenjem ili, u vezi s pojednostavljenjem iz članka 330. stavka 1. točke f) ove Uredbe, da redovito primaju robu u postupku provoza,
c) nisu teže kršile ili nisu ponavljale kršenja odredbi iz carinskog ili poreznog zakonodavstva.
Kako bi se osigurala pravilna uporaba pojednostavljenja, odobrenja se mogu izdati samo ako:
a) Carinska uprava može lako i učinkovito nadzirati postupak i provoditi kontrole, a potrebne kontrole i ostale administrativne mjere nisu u nesrazmjeru sa zahtjevima podnositelja,
b) podnositelji vode evidenciju koja Carinskoj upravi omogućava provedbu učinkovitoga nadzora.Članak 332.Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu pojednostavljenja podnosi se pisano te mora biti datiran i potpisan.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sve činjenice koje će Carinskoj upravi omogućiti provjeru jesu li ispunjeni uvjeti temeljem kojih se može dopustiti uporaba pojednostavnjenja.Članak 333.Zahtjev iz članka 332. ove Uredbe podnosi se Središnjem uredu Carinske uprave.
Odobrenje se izdaje ili se zahtjev odbija, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.


Članak 334.
Izvornik odobrenja, datiran i potpisan, i jedna ili više njegovih kopija, predaju se korisniku odobrenja.
Odobrenjem se određuju uvjeti i obveze za uporabu pojednostavljenja te utvrđuju metode nadzora. Odobrenje počinje važiti od dana donošenja odobrenja.
U slučaju pojednostavljenja iz članka 330. stavka 1. točke c), d) i g) ove Uredbe, odobrenja se predočavaju na svaki zahtjev otpremne carinarnice.


Članak 335.


Korisnik odobrenja je dužan obavijestiti Središnji ured Carinske uprave o svim činjenicama koje nastanu nakon donošenja odobrenja, a koje mogu utjecati na njegovu valjanost ili sadržaj.
U slučaju da Carinska uprava – Središnji ured donese odobrenje o izmjeni prvotno izdanog odobrenja ili ga ukine, datum stupanja na snagu predmetne odluke bit će naznačen u odluci kojom se odobrenje ukida, mijenja ili dopunjuje.


Članak 336.


Carinska uprava – Središnji ured zadržava primjerke zahtjeva i priloženih isprava kao i kopije svih izdanih odobrenja.
Kada je zahtjev odbijen ili je odobrenje opozvano ili ukinuto, zahtjev i odluka o odbijanju, ukidanju ili opozivu zahtjeva, ovisno o slučaju, kao i sve pripadajuće isprave, čuvaju se najmanje tri godine od završetka kalendarske godine u kojoj je zahtjev odbijen ili je odobrenje ukinuto ili opozvano.Odjeljak 2. Zajedničko jamstvo i oslobođenje od polaganja jamstva


Članak 337.Glavni obveznik može uporabiti zajedničko jamstvo ili oslobođenje od jamstva do visine referentnog iznosa.
Za primjenu stavka 1. ovog članka potrebno je izračunati iznos carinskog duga koji može nastati za svaki postupak provoza. Kada potrebni podaci nisu dostupni, pretpostavlja se da je iznos 50.000 kn, osim ako drugi podaci poznati nadležnoj carinarnici ne upućuju na drugačiji iznos.
Referentni je iznos jednak iznosu carinskog duga koji može nastati za robu koju glavni obveznik stavlja unutar postupka provoza tijekom razdoblja od najmanje jednog tjedna.
Carinska uprava Središnji ured utvrđuje iznos, u suradnji s podnositeljem zahtjeva, temeljem podataka o robi koju je podnositelj ranije prevozio, obujma planiranog provoza, te temeljem uvida u njegovu poslovnu dokumentaciju.
Kod utvrđivanja referentnog iznosa primjenjuju se najviše stope carina i drugih pristojbi, primjenjivih na predmetnu robu u Republici Hrvatskoj.
Carinska uprava – Središnji ured najmanje jednom godišnje preispituje visinu referentnog iznosa, prema podacima dobivenim od otpremnih carinarnica, i po potrebi ga prilagođava.
Glavni obveznik je dužan osigurati da korišteni iznosi ne prelaze visinu referentnog iznosa, računajući pri tome sve postupke koji nisu okončani.
Glavni obveznik je dužan obavijestiti Središnji ured Carinske uprave ako referentni iznos padne ispod razine dostatne da pokrije njegove aktivnosti u provoznom postupku.


Članak 337.a


Iznos koji treba biti pokriven zajedničkim jamstvom jednak je referentnom iznosu iz članka 337. ove Uredbe.
Iznos koji treba biti pokriven zajedničkim jamstvom može se umanjiti:
a) na 50% od visine referentnog iznosa ako glavni obveznik dokaže da je dobrog financijskog stanja i ima dovoljno iskustva u provoznim postupcima,
b) na 30% od visine referentnog iznosa ako glavni obveznik dokaže da je dobrog financijskog stanja, ima dovoljno iskustva u provoznim postupcima i da vrlo blisko surađuje s Carinskom upravom.
Oslobođenje od jamstva može se odobriti ako glavni obveznik dokaže da zadovoljava uvjete iz stavka 2. točke b) ovog članka, da sam upravlja prijevozom i raspolaže financijskim sredstvima dovoljnim za ispunjenje svojih obveza.
Kriteriji za primjenu stavaka 2. i 3. ovog članka propisani su u Prilogu 33 F ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.


Članak 337.b


Za uporabu zajedničkog jamstva pri stavljanju u postupak provoza osjetljive robe iz Priloga 31 A ove Uredbe, glavni obveznik mora, osim ispunjavanja uvjeta iz članka 331. ove Uredbe, dokazati dobro financijsko stanje, da ima dovoljno iskustva u postupku provoza te ili da blisko surađuje s Carinskom upravom ili da sam upravlja prijevozom.
Iznos koji treba biti pokriven zajedničkim jamstvom iz stavka 1. ovog članka može se umanjiti:
a) na 50% od visine referentnog iznosa ako glavni obveznik pokaže da vrlo blisko surađuje s Carinskom upravom i da sam uprav­lja prijevozom,
b) na 30% od visine referentnog iznosa ako glavni obveznik pokaže da vrlo blisko surađuje s Carinskom upravom, da sam upravlja prijevozom i da raspolaže financijskim sredstvima dovoljnim za ispunjenje svojih obveza.
Kriteriji za primjenu stavaka 1. i 2. ovoga članka propisani su u Prilogu 33 F ove Uredbe.
Glavni obveznik dokazuje svoje dobro financijsko stanje sukladno kriterijima propisanim člankom 453. stavak 1. ove Uredbe.
Stavci 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se i kada se zahtjev izričito odnosi na upotrebu zajedničkog jamstva za obje vrste robe, robu iz Priloga 31 A ove Uredbe, kao i za robu koja nije navedena u tom Prilogu, a obuhvaćena je istom potvrdom o zajedničkom jamstvu.


Članak 337.c


Zajedničko jamstvo podnosi jamac.
Jamstvo je predmet jamstvene isprave koja je propisana obrascem iz Priloga 33 G ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.


Članak 337.d


Temeljem odobrenja, Carinska uprava Središnji ured izdaje glavnom obvezniku, jednu ili više potvrda o zajedničkom jamstvu ili oslobođenju od jamstva, u daljnjem tekstu: »potvrde«. Potvrde se izdaju na obrascima koji odgovaraju obrascima iz Priloga 33 H ili Priloga 33 I ove Uredbe, koji su njezin sastavni dio, primjenjujući pravila navedena u Prilogu 33 J ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio. Potvrdama se glavnom obvezniku omogućava dokazivanje posjedovanja zajedničkog jamstvu ili oslobođenja od zajedničkog jamstva.
Potvrde iz stavka 1. ovog članka, se mora podnijeti otpremnoj carinarnici. Podaci iz potvrde unose se u deklaraciju za postupak provoza.
Međutim, kada se jamstveni podaci razmjenjuju između Carinske uprave Središnjeg ureda i otpremne carinarnice pomoću sustava elektroničke razmjene podataka, otpremnoj se carinarnici ne predočava potvrda.
Rok važenja potvrde ne može biti dulji od dvije godine. Carinska uprava Središnji ured može produljiti taj rok za daljnje razdoblje koje ne može biti dulje od dvije godine.


Članak 337.e


Članak 318.c stavci 1. i 2. ove Uredbe odgovarajuće se primjenju­ju na ukidanje i opoziv odobrenja o uporabi zajedničkog jamstva.
Od datuma stupanja na snagu odluke o ukidanju odobrenja o uporabi zajedničkog jamstva ili oslobođenja od polaganja zajedničkog jamstva od strane Središnjeg ureda Carinske uprave ili od datuma stupanja na snagu opoziva od strane jamca, ranije izdane potvrde ne mogu se upotrebljavati za stavljanje robe unutar postupka provoza te ih glavni obveznik bez odgađanja vraća Središnjem uredu Carinske uprave.
Carinska uprava – Središnji ured izvještava sve carinarnice o preostalim potvrdama koje ostaju na snazi i još nisu vraćene, kao i potvrdama koje su prijavljene kao ukradene, izgubljene ili krivotvorene.
Odjeljak 3. Posebni popisi pošiljakaČlanak 338.


Carinska uprava – Središnji ured može ovlastiti glavne obveznike da kao popis pošiljaka upotrebljavaju posebne popise pošiljaka koji nisu u skladu sa svim zahtjevima Priloga 33 i Priloga 33 A ove Uredbe.
Upotreba takvih posebnih popisa može se odobriti samo ako:
a) su ih izradile tvrtke koje upotrebljavaju integrirani elektronički ili automatski sustav obrade podataka za vođenje evidencija;
b) su oblikovane i popunjene na takav način da ih nadležna carinarnica može upotrebljavati bez teškoća;
c) uključuju za svaku stavku robe podatke koji se zahtijevaju odredbama iz Priloga 33 A ove Uredbe.
Također se može odobriti i upotreba opisnih lista izrađenih za potrebe provođenja otpremnih/izvoznih formalnosti kao popisa pošiljki temeljem stavka 1. i 2. ovog članka, čak i kada su te liste izradile osobe koje za vođenje svojih evidencija ne koriste sustav elektroničke razmjene podataka.
Carinska uprava može dopustiti da, osobe koje svoju poslovnu evidenciju vode sustavom elektroničke razmjene podataka i koje imaju odobrenje za uporabu posebnih popisa, u skladu sa stavcima 1. do 3. ovoga članka, te popise također koriste pri postupku provoza koji uključuje samo jednu vrstu robe, u slučaju da tu mogućnost zahtjeva program za razmjenu podataka te osobe.


Odjeljak 4. Upotreba posebne vrste plombi


Članak 339.Carinska uprava – Središnji ured može glavnim obveznicima odobriti uporabu posebnih vrsta plombi na prijevoznim sredstvima ili paketima, pod uvjetom da utvrdi da su plombe u skladu s karakteristikama iz Priloga 33 B ove Uredbe.
Glavni obveznici upisuju vrstu, identifikacijsku oznaku i broj stavljenih plombi, na mjestu »stavljene plombe« u polje »D. Kontrola otpremne carinarnice« deklaracije za postupak provoza.
Glavni obveznici moraju postaviti plombe najkasnije do puštanja robe.Odjeljak 5. Izuzeće od propisivanja plana putaČlanak 340.Carinska uprava – Središnji ured može odobriti izuzeće od zahtjeva za pridržavanjem propisanog plana puta. Izuzeće se odobrava glavnim obveznicima koji mogu osigurati carinarnici lako utvrđivanje lokacije predmetne pošiljke.
Korisnici izuzeća iz stavka 1. ovog članka, u polje 44 deklaracije za postupak provoza unose oznaku »Oslobođeno od propisivanja puta.«.


Odjeljak 6. Status ovlaštenog pošiljatelja


Članak 341.

Carinska uprava – Središnji ured može osobi koja ispunjava uvjete iz članka 331. ove Uredbe, i koja namjerava robu prevoziti u postupku provoza (u daljnjem tekstu: ovlašteni pošiljatelj), dopustiti da to učini bez podnošenja robe otpremnoj carinarnici i podnošenja deklaracije za postupak provoza za tu robu.
Ovo pojednostavljenje odobrava se isključivo osobama koje su ovlaštene za uporabu zajedničkog jamstva ili kojima je dodijeljeno oslobođenje od polaganja jamstva.Članak 342.Odobrenje koje izdaje Carinska uprava – Središnji ured mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
a) carinarnice koje su kao otpremne carinarnice nadležne za postupak provoza,
b) rok i sve ostale pojedinosti vezane uz prijavu pošiljke predviđene za postupak provoza koje mora obaviti ovlašteni pošiljatelj pri otpremnoj carinarnici, kako bi ona prije otpreme robe po potrebi mogla obaviti kontrolu,
c) potrebne mjere za osiguranje istovjetnosti, s time da Središnji ured Carinske uprave može odlučiti da ovlašteni pošiljatelj na prijevozna sredstva ili pakete mora staviti unaprijed propisana carinska obilježja,
d) isključene kategorije ili kretanje robe.


Članak 343.


U odobrenju se određuje da je polje »A. Otpremna carinarnica« obrasca deklaracije o provozu potrebno:
a) unaprijed ovjeriti pečatom carinarnice i potpisom carinskog službenika te carinarnice, ili
b) ga mora ovlašteni pošiljatelj ovjeriti s otiskom posebnog metalnog pečata, kojeg odobri Carinska uprava – Središnji ured; otisak tog pečata je na obrasce moguće utisnuti unaprijed, ako tiskanje izvrši tiskara s odgovarajućim odobrenjem Središnjeg ureda Carinske uprave.
Ovlašteni pošiljatelj mora polje A dopuniti navođenjem datuma otpreme i u deklaraciju za postupak provoza upisati broj u skladu s odlukom iz odobrenja.
Carinska uprava – Središnji ured može dopustiti uporabu drugih obrazaca koji moraju biti opremljeni raspoznavajućim znakom.


Članak 344.


Ovlašteni pošiljatelj mora:
a) poštivati carinske propise, prije svega odredbe ovog odjeljka, te uvjete za izvođenje pojednostavnjenja određenih u odobrenju,
b) sigurno čuvati posebni pečat ili obrasce s otisnutim pečatom otpremne carinarnice ili s otiskom posebnog pečata.
Pri zlouporabi obrazaca s otiskom pečata otpremne carinarnice ili otiskom posebnog pečata, ovlašteni pošiljatelj je bez obzira na to tko je zlouporabio obrasce i bez obzira na kaznene mjere, odgovoran za plaćanje uvoznih i drugih davanja za robu koja se prevozi sa tim obrascima, ako carinarnici ne dokaže da je poduzeo sve mjere navedene u stavku 1. točki b) ovog članka.Članak 345.


Najkasnije uz otpremu robe ovlašteni pošiljatelj popunjava deklaraciju za provozni postupak, i gdje je potrebno, u polje 44 unosi plan puta propisan u skladu s člankom 320.a stavkom 2. ove Uredbe, a u polje D »Kontrola otpremne carinarnice« unosi rok za podnošenje robe odredišnoj carinarnici, primijenjene mjere za utvrđivanje istovjetnosti robe i zabilješku: »Ovlašteni pošiljatelj».
Ako otpremna carinarnica pri otpremi pošiljke izvrši kontrolu, to će upisati u polje D »Kontrola otpremne carinarnice« na primjercima deklaracije za provoz.
Nakon otpreme robe, primjerak broj 1 deklaracije za postupak provoza treba dostaviti otpremnoj carinarnici. Carinska uprava – Središnji ured može u odobrenju odlučiti da primjerak broj 1 treba dostaviti otpremnoj carinarnici istovremeno kad se popuni deklaracija za postupak provoza. Ostali primjerci prate robu.
Članak 346.Pravilno popunjena i u skladu s člankom 345. ove Uredbe, dopunjena deklaracija za postupak provoza ima jednaku valjanost kao deklaracija za uobičajeni postupak provoza. Ovlašteni pošiljatelj koji je potpisao deklaraciju, postaje glavni obveznik.


Članak 347.


Carinska uprava – Središnji ured može ovlaštenog pošiljatelja osloboditi potpisivanja deklaracija za postupak provoza, za deklaracije koje su bile podnesene sustavom elektroničke razmjene podataka, ako su opremljene otiskom posebnog pečata propisanog sukladno članku 201. ove Uredbe. Odobrenje će se izdati pod uvjetom da se ovlašteni pošiljatelj kod nadležne carinarnice pismeno obveže da će za sve postupke provoza za koje će koristiti deklaracije za postupak provoza s otiskom posebnog pečata, nastupati kao glavni obveznik.
Deklaracije za postupak provoza izrađene u skladu sa stavkom 1. ovog članka moraju u polju predviđenom za potpis glavnog obveznika sadržavati naznaku: »Oslobođeno potpisa«.


Članak 348.


Kada su deklaracije za provoz podnesene otpremnim carinarnicama sustavom elektroničke razmjene podataka, status ovlaštenog pošiljatelja može se dodijeliti osobama koje, osim što zadovoljavaju uvjete iz članaka 331. i 341. ove Uredbe, podnose svoje deklaracije za provoz i obavještavaju nadležnu carinarnicu sustavom elektroničke razmjene podataka.
Ovlašteni pošiljatelj podnosi deklaraciju za provoz otpremnoj carinarnici prije puštanja robe u provoz.
U odobrenju se, između ostalog, navodi rok u kojemu ovlašteni pošiljatelj dostavlja deklaraciju za provoz, kako bi carinarnica mogla, ako je potrebno, provesti provjere prije puštanja robe u postupak provoza.Odjeljak 7. Status ovlaštenog primatelja


Članak 349.


Carinska uprava – Središnji ured može dopustiti da robu koja se prevozi u postupku provoza ne treba podnijeti odredišnoj carinarnici, ako je roba namijenjena osobi koja ispunjava uvjete iz članka 331. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: ovlašteni primatelj) i ima odgovarajuće odobrenje kojega je izdala Carinska uprava – Središnji ured.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka glavni obveznik za postupak provoza ispunio je svoje obveze iz članka 107. stavka 1. toč­ke a) Carinskog zakona, kada je primjerke deklaracija za postupak provoza koje su pratile robu, te robu u nepromijenjenom stanju, pod­nio ovlaštenom primatelju u propisanom roku i u mjestu koje je određeno u odobrenju, i ako su bile poštivane mjere za utvrđivanje istovjetnosti.
Za svaku pošiljku koja je bila podnesena u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ovlašteni primatelj ispostavlja na zahtjev prijevoznika potvrdu, kojom potvrđuje da je primio deklaraciju za postupak provoza i robu, sukladno članku 321.d stavak 2. ove Uredbe.Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə