Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə14/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33


Članak 350.Odobrenje koje izdaje Carinska uprava – Središnji ured mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
a) carinarnicu ili carinarnice, koje su kao odredišne carinarnice nadležne za nadzor nad pošiljkama, koje prima ovlašteni primatelj,
b) rok i način obavještavanja odredišne carinarnice o prispjeću pošiljke zbog mogućih mjera carinskog nadzora,
c) isključene kategorije ili kretanje robe.
Carinska uprava – Središnji ured može u odobrenju odlučiti da li odredišna carinarnica mora poduzeti bilo kakve radnje prije nego ovlašteni primatelj može raspolagati primljenom robom.Članak 351.O pošiljkama koje su prispjele ovlaštenom primatelju ili na drugo mjesto koje je navedeno u odobrenju, ovlašteni primatelj mora:
a) odmah i na način koji je određen u odobrenju, obavijestiti odredišnu carinarnicu o mogućem višku, manjku, zamjeni ili o drugim nepravilnostima, te o oštećenjima carinskih obilježja,
b) odredišnoj carinarnici odmah poslati primjerke deklaracije za postupak provoza koja je pratila robu i ujedno navesti datum prispijeća i stanje stavljenih carinskih obilježja.
Odredišna carinarnica na primjerke broj 4 i 5 deklaracije za postupak provoza unosi propisane podatke.


Članak 352.


Kada odredišna carinarnica koristi elektroničku razmjenu podataka, status ovlaštenog primatelja može se odobriti osobama koje, osim što zadovoljavaju uvjete iz članka 331. ove Uredbe, primjenjuju i sustav elektroničke razmjene podataka u komunikaciji s nadležnom carinarnicom.
Ovlašteni primatelj prije istovara robe obavještava odredišnu carinarnicu o dolasku robe.
U odobrenju se posebno navodi kako i do kada ovlašteni primatelj prima podatke o »Evidenciji očekivanih dolazaka« od odredišne carinarnice, sukladno članku 328. ove Uredbe.«


Članak 353.

Ako se ne podnosi deklaracija za postupak provoza pri otprem­noj carinarnici za robu koja se prevozi u skladu s člancima 354. do 384. ove Uredbe, s teretnim listom CIM ili predajnim listom TR, ca­ri­nar­nica određuje potrebne mjere za utvrđivanje označavanja pri­mje­ra­ka 1, 2 i 3 teretnog lista CIM ili primjeraka 1, 2 i 3A predajnog lis­ta TR.
Ako je roba koja se prevozi u skladu s člancima 354. do 384. ove Uredbe namijenjena ovlaštenom primatelju, Carinska uprava – Središnji ured može, bez obzira na članak 349. stavak 2. i članak 351. stavak 1. točku b) ove Uredbe, odlučiti da primjerke 1, 2 i 3 teretnog lista CIM ili primjerke 1, 2 i 3A predajnog lista TR odredišnoj carinarnici neposredno podnese željeznički prijevoznik.


Odjeljak 8. Pojednostavljeni postupci za robu koja se prevozi željeznicom ili u velikim kontejnerima
Pododjeljak 1. Opće odredbe vezane za prijevoz robe željeznicom


Članak 354.


Članak 321. ove Uredbe ne primjenjuje se na prijevoz robe željeznicom.


Članak 355.Ako se roba prevozi u postupku provoza, odgovarajuće formalnosti mogu se uz odobrenje Carinske uprave – Središnjeg ureda pojednostavniti u skladu s člancima 356. do 368. i člankom 384. ove Uredbe, ako prijevoz robe obavlja ovlašteni željeznički prijevoznik i ako se prijevoz robe u postupku provoza obavlja na temelju međunarodnog teretnog lista CIM.Članak 356.Teretni list CIM koristi se za robu koja se prevozi u postupku provoza kao deklaracija za postupak provoza.


Članak 357.Ovlašteni željeznički prijevoznik vodi evidencije u svezi s provozom robe.
U svrhu nadzora i kontrole provoza, evidencije iz stavka 1. ovoga članka na raspolaganju su Carinskoj upravi. Na zahtjev Carinske uprave ovlašteni željeznički prijevoznik dostavit će izvod iz evidencija iz stavka 1. ovoga članka, kao i prateće prijevozne isprave.Članak 358.Ovlašteni željeznički prijevoznik koji preuzima na prijevoz robu koju prati teretni list CIM i koji se koristi kao deklaracija za postupak provoza, glavni je obveznik za taj postupak.
Ovlašteni željeznički prijevoznik je glavni obveznik za postupak provoza za pošiljke, koje ulaze u carinsko područje, iako su ih na prijevoz preuzele željeznice drugih zemalja.Članak 359.Ovlašteni željeznički prijevoznik brine se za označavanje pošiljaka u postupku provoza s naljepnicom na teretnom listu CIM, čiji sadržaj i oblik odgovara Prilogu 34. ove Uredbe i njezin je sastavni dio.
Naljepnicu treba nalijepiti na teretni list CIM i na vagon u slučaju da jedna pošiljka popunjava cijeli vagon u kojem je teret; u ostalim slučajevima na paket odnosno pakete.
Naljepnicu iz stavka 1. ovog članka može se zamijeniti s otiskom pečata u zelenoj boji s nacrtanim piktogramom, čiji sadržaj i oblik propisuje ministar financija.Članak 360.U slučajevima promjene ugovora o prijevozu zbog kojeg se:
a) prijevoz koji bi se morao završiti izvan carinskog područja, završava u njemu ili
b) prijevoz, koji bi se morao završiti na carinskom području, završava izvan njega, željeznički prijevoznik može ugovor o prijevozu izmijeniti samo uz prethodno odobrenje otpremne carinarnice.
U svim ostalim slučajevima željeznički prijevoznik može izvršiti izmjene ugovora, s tim da odmah obavijesti otpremnu carinarnicu o učinjenim izmjenama u ugovoru.


Članak 361.


Ako prijevoz u postupku provoza započne u carinskom području, i u njemu će se i završiti, teretni list CIM podnosi se otpremnoj carinarnici.
Otpremna carinarnica u polje namijenjeno za carinarnicu u teretnom listu CIM, upisuje kraticu koju odredi Carinska uprava – Središnji ured, koju s pečatom potvrđuje otpremna carinarnica.
Svi primjerci teretnog lista CIM vraćaju se podnositelju.
Odredišna carinarnica je ona carinarnica na čijem se području na­lazi odredišna željeznička postaja. Ako je roba puštena u slobodan pro­met ili je za nju odobren drugi carinski postupak na željezničkoj po­staji koja nije navedena kao odredišna postaja, ulogu odredišne ca­rinarnice preuzima carinarnica na čijem se području nalazi ta postaja.
Zbog provođenja kontrole postupka provoza u skladu s člankom 357. ove Uredbe, ovlašteni željeznički prijevoznik mora sukladno dogovoru s nadležnom carinarnicom, dati na raspolaganje sve primjerke teretnog lista CIM.Članak 362.Ako mjere osiguranja koje primjenjuje ovlašteni željeznički prijevoznik za utvrđivanje istovjetnosti robe zadovoljavaju, otprem­na carinarnica na prijevozna sredstva ili pakete ne stavlja carinska obilježja.


Članak 363.


U slučajevima iz članka 361. stavka 4. ove Uredbe željeznički prijevoznik podnosi odredišnoj carinarnici teretni list CIM, te kopiju prvog primjerka.
Odredišna carinarnica vraća željezničkom prijevozniku list 2. teretnog lista CIM, nakon što u njega unese pečat, a zadržava list 3. teretnog lista CIM.Članak 364.Ako prijevoz započne u carinskom području i završava izvan njega, primjenjuju se članci 361. i 362. ove Uredbe.
Radnje odredišne carinarnice preuzima carinarnica na čijem području se nalazi granična željeznička postaja, preko koje pošiljke napuštaju carinsko područje.
Pri odredišnoj carinarnici ne obavljaju se nikakve formalnosti.Članak 365.Ako prijevoz započne izvan carinskog područja i u njemu će se završiti, carinarnica koja se nalazi na području granične željezničke postaje preko koje roba ulazi u carinsko područje, smatra se otpremnom carinarnicom.
Pri otpremnoj carinarnici nije potrebno obaviti nikakve formalnosti.
Radnje odredišne carinarnice preuzima carinarnica na čijem području se nalazi odredišna željeznička postaja. Pri odredišnoj carinarnici obavljaju se postupci, predviđeni u članku 363. ove Uredbe.
Ako je roba na usputnoj postaji puštena u slobodan promet ili je za nju odobren drugi carinski postupak, carinarnica te postaje djeluje kao odredišna carinarnica. Ta carinarnica stavlja pečate na listove 2. i 3. te dodatnu kopiju lista 3. CIM koje je dostavila željeznička tvrtka, i ovjerava ih oznakom: »Ocarinjeno«. Ova carinarnica vraća listove 2. i 3. bez odgađanja željezničkom prijevozniku nakon što je na njih stavila pečat, a zadržava dodatnu kopiju lista 3.
Postupak naveden u stavku 3. ovog članka ne primjenjuje se na proizvode koji podliježu naplati posebnih poreza navedenih u zakonima o posebnim porezima.
Za postupke navedene u stavku 4. ovog članka odredišna carinarnica ima pravo provjeriti navode koje je na teretni list CIM unijela carinarnica nadležna za nadzor usputne postaje.Članak 366.


Ako prijevoz počne izvan carinskog područja i završava izvan njega, ulogu otpremne i odredišne carinarnice preuzima carinarnica navedena u članku 365. stavak 1. odnosno članku 364. stavak 2. ove Uredbe.
Pri otpremnoj i odredišnoj carinarnici ne obavljaju se nikakve formalnosti.


Članak 367.Za stranu robu za koju nije predviđeno kretanje na području druge države, nadležna carinarnica može odobriti ovlaštenom željezničkom prijevozniku prijevoz strane robe upotrebom teretnog lista koji inače upotrebljava za prijevoz domaće robe, pod uvjetom da željeznički prijevoznik osigura sve mjere za označavanje robe i teretnog lista oznakama koje se koriste u međunarodnom željezničkom prometu.


Članak 368.


U slučajevima iz članaka 365. i 366. ove Uredbe, ta se roba smatra stranom robom.


Pododjeljak 2. Odredbe vezane za robu koja se prevozi u velikim kontejnerimaČlanak 369.Ako se roba prevozi u postupku provoza, odgovarajuće se pojednostavnjuju formalnosti u skladu s člancima 370. do 384. ove Uredbe za prijevoz robe u velikim kontejnerima, koje za izvođača željezničkih prijevoznih usluga obavljaju prijevoznici na temelju predajnog lista TR. Takav prijevoz može, osim željezničkog prijevoza od otpremne do odredišne željezničke postaje, obuhvatiti i druge vrste prijevoza i prijevoznih usluga u kombiniranom prijevozu.


Članak 370.U smislu ovog pododjeljka pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
a) »prijevoznik«: tvrtke, koje su osnovali izvođači željezničkih prijevoznih usluga za prijevoz robe u velikim kontejnerima uz uporabu predajnih listova TR, čiji su sudionik i hrvatske željeznice,
b) »veliki kontejner«: kontejner definiran u skladu s Carinskom konvencijom o kontejnerima.
1. oblikovan tako da se može ispravno zapečatiti u skladu sa člankom 378. ove Uredbe,
2. takve veličine da površina omeđena četirima donjim vanjskim uglovima nije manja od 7 m2.
c) »predajni list TR«: podrazumijeva ispravu koja obuhvaća ugovor o prijevozu kojim prijevoznik organizira prijevoz jednog ili više velikih kontejnera od pošiljatelja primatelju u međunarodnom prijevozu. U gornjem desnom uglu svaki predajni list TR ima radi identifikacije serijski broj. Serijski broj je sastavljen od osam brojeva ispred kojih stoji oznaka TR.
Predajni list TR je sastavljen iz sljedećih primjeraka po rednom broju:
1. br. 1: primjerak za upravu prijevoznika,
2. br. 2: primjerak za predstavnika prijevoznika na odredišnoj željezničkoj postaji,
3. br. 3A: primjerak za carinarnicu,
4. br. 3B: primjerak za primatelja,
5. br. 4: primjerak za upravu prijevoznika,
6. br. 5: primjerak za predstavnika prijevoznika na otpremnoj željezničkoj postaji,
7. br. 6: primjerak za pošiljatelja.
Svaka stranica predajnog lista TR, osim stranice 3A, označena je uz svoj desni rub zelenom trakom širokom otprilike 4 cm.
d) »popis velikih kontejnera«, u daljnjem tekstu: »popis«, podrazumijeva ispravu pridodanu predajnom listu TR kao njegov nedjeljivi dio, a koji služi za obuhvaćanje pošiljke od nekoliko velikih kontejnera iz jedne otpremne postaje do jedne odredišne postaje na kojima se obavljaju carinske formalnosti.
Popis se podnosi u istom broju primjeraka kao predajni list TR na koji se odnosi.
Broj popisa upisuje se u rubriku namijenjenu za upis broja upisa u gornjem desnom uglu predajnog lista TR. U gornjem desnom uglu svakog popisa, potrebno je upisati serijski broj pripadajućeg predajnog lista TR.
e) »najbliža odgovarajuća željeznička postaja«: mjesto utovara ili istovara najbližoj željezničkoj postaji ili terminalu kod koje se mogu pretovariti kontejneri navedeni u točki b) ovog članka.


Članak 371.

Predajni list TR i drugi međunarodno priznati obrasci koje koristi prijevoznik za robu koja se prevozi u postupku provoza, koristi se kao deklaracija za postupak provoza.

Članak 372.Prijevoznik mora evidencije koje se vode pri centralnoj obračunskoj službi, dati na uvid nadležnim carinarnicama radi kontrole.
Prijevoznik mora carinarnicama na njihov zahtjev poslati sve isprave, evidencije ili informacije, koje su povezane s otpremljenim pošiljkama ili pošiljkama koje se šalju i koje carinarnice smatraju potrebnim.
U slučajevima kada se predajni list TR u skladu s člankom 371. ove Uredbe koristi kao deklaracija za postupak provoza, prijevoznik ili njegov zastupnik obavijestit će:
a) odredišnu carinarnicu, ako primi primjerak 1 predajnog lista TR bez oznake,
b) otpremnu carinarnicu, ako nije dobila natrag primjerak 1 predajnog lista TR i prijevoznik ne može utvrditi da je dotična pošiljka podnesena odredišnoj carinarnici u skladu s propisima ili ako je pošiljka u skladu s člankom 380. ove Uredbe napustila carinsko područje.


Članak 373.Željeznički prijevoznik je glavni obveznik za pošiljke koje preuzme na prijevoz.
Željeznički prijevoznik je glavni obveznik za postupak provoza za pošiljke iz članka 369. ove Uredbe, koje ulaze na carinsko područje, i kada su ih na prijevoz preuzele željeznice druge države.


Članak 374.

Ako je u prijevozu koji se ne odvija u željezničkom prometu do otpremne željezničke postaje ili od odredišne željezničke postaje potrebno obaviti carinske formalnosti, u pojedini predajni list TR dozvoljeno je upisati samo jedan veliki kontejner.


Članak 375.


Prijevoznik se brine o označavanju prijevoza koji se odvija u postupku provoza. Prijevoz se označava naljepnicom iz članka 359. ove Uredbe. Naljepnicu treba nalijepiti na predajni list TR i na velike kontejnere.
Naljepnica navedena u stavku 1. ovog članka može se nadomjestiti i otiskom pečata u zelenoj boji s nacrtanim piktogramom iz članka 359. ove Uredbe.Članak 376.


Pri promjeni ugovora o prijevozu, radi kojeg:
a) se prijevoz koji bi se morao završiti izvan carinskog područja, završi u njemu, ili
b) se prijevoz, koji bi se morao završiti u carinskom području, završi izvan njega,
prijevoznik može promijeniti ugovor o prijevozu po prethodnom odobrenju otpremne carinarnice.
U svim ostalim slučajevima prijevoznik može promijeniti ugovor o prijevozu, ali o tome mora bez odlaganja obavijestiti otpremnu carinarnicu.Članak 377.


Ako prijevoz u postupku provoza počne na carinskom području, i na njemu se završava, predajni list TR se podnosi otpremnoj carinarnici.
Otpremna carinarnica polje namijenjeno za carinarnicu u primjercima 2, 3A i 3B predajnog lista TR popunjava kraticom koju određuje Carinska uprava – Središnji ured i potvrđuje pečatom otpremne carinarnice.
Svi primjerci predajnog lista TR vraćaju se podnositelju.
Predajni list TR za robu navedenu u stavku 2. ovog članka treba podnijeti istoj odredišnoj carinarnici kod koje se podnosi roba za carinski postupak puštanja u slobodan promet ili za drugi carinski postupak.


Članak 378.

Istovjetnost robe se utvrđuje u skladu s člankom 320.b ove Uredbe. S obzirom na mjere koje poduzima željeznički prijevoznik za utvrđivanje istovjetnosti robe otpremna carinarnica na velike kontejnere u pravilu ne stavlja plombu. Ako se kontejneri pečate, to se upisuje u polje za carinska obilježja u primjercima 3A i 3B predajnog lista TR.


Članak 379.


U slučajevima iz članka 377. stavak 4. ove Uredbe prijevoznik odredišnoj carinarnici podnosi primjerke 1, 2 i 3A predajnog lista TR.
Odredišna carinarnica vraća primjerke 1. i 2. prijevozniku nakon unosa zabilješki i zadržava primjerak 3A.Članak 380.


Ako prijevoz počne na carinskom području, i ako završi izvan njega, primjenjuju se odredbe članaka 377. i 378. ove Uredbe.
Ulogu odredišne carinarnice preuzima carinarnica na čijem području se nalazi željeznička granična postaja, preko koje pošiljka napušta carinsko područje.
Pri odredišnoj carinarnici nisu potrebne nikakve formalnosti.Članak 381.


Ako prijevoz počne izvan carinskog područja i u njemu će se završiti, ulogu otpremne carinarnice preuzima carinarnica na čijem području se nalazi granična željeznička postaja preko koje pošiljka ulazi u carinsko područje. Pri otpremnoj carinarnici nisu potrebne nikakve formalnosti.
Ulogu odredišne carinarnice preuzima ista carinarnica kojoj se podnosi roba.
Pri odredišnoj carinarnici potrebno je obaviti formalnosti, previđene u članku 379. ove Uredbe.Članak 382.


Ako prijevoz počne izvan carinskog područja, i ako završi izvan carinskog područja, ulogu otpremne i odredišne carinarnice preuzima carinarnica navedena u članku 381. stavak 1. i u članku 380. stavak 2. ove Uredbe.
Pri otpremnoj i odredišnoj carinarnici nisu potrebne nikakve formalnosti.Pododjeljak 3. Ostale odredbeČlanak 383.


Ako je teretnom listu CIM ili predajnom listu TR priložen popis pošiljaka, na njih se primjenjuju odredbe članka 319.a i članka 338. ove Uredbe. Broj priloženih popisa pošiljaka se upisuje u polje za navođenje priloga u teretnom listu CIM ili predajnom listu TR. U popis pošiljaka osim toga treba navesti broj vagona na kojeg se odnosi teretni list CIM ili ako je primjereno, broj kontejnera koji sadrži robu.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka popis pošiljaka koji je priložen teretnom listu CIM ili predajnom listu TR, njihov je sastavni dio i ima jednaki pravni učinak.
Izvornici popisa pošiljaka ovjeravaju se u otpremnoj željezničkoj postaji.Pododjeljak 4. Opseg uobičajenih postupaka i pojednostavljenih postupakaČlanak 384.


U slučaju kada se roba prevozi u postupku provoza pri ispunjavanju teretnog lista CIM ili predajnog lista TR u polju za navođenje priloga potrebno je čitko upisati podatak o uporabljenim deklaracijama za postupak provoza. Taj podatak mora sadržavati vrstu isprave, naziv carinarnice koja ga je izdala, te datum i broj svake uporabljene deklaracije za postupak provoza.
Ako se postupak provoza provodi s predajnim listom TR u skladu s člancima 369. do 382. ove Uredbe, u teretnom listu CIM u polje za priloge, čitko se upisuje, pozivanje na predajni list TR. Ta zabilješka mora sadržavati navod »Predajni list TR« i serijski broj.Odjeljak 9. Pojednostavljeni postupci za prijevoz zrakomČlanak 385.Zrakoplovna tvrtka može dobiti odobrenje Carinske uprave – Središnjeg ureda za uporabu robnog manifesta kao deklaracije za postupak provoza, kada manifest sadržajem odgovara oglednom primjerku iz Dodatka 3. Priloga 9. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (pojednostavljeni postupak – razina 1).
U odobrenju iz stavka 1. ovog članka navodi se oblik manifesta, otpremna i odredišna zračna luka. Zrakoplovna tvrtka dostavlja primjerak odobrenja carinarnici svake dotične zračne luke.
Kada prijevoz uključuje domaću robu i stranu robu, roba se navodi na odvojenim manifestima.
Svaki manifest mora radi identifikacije imati sljedeću oznaku, koju s datumom i potpisom ovjerava zrakoplovna tvrtka:
– »domaća roba«, ili
– »strana roba«.
Manifest sadrži sljedeće podatke:
a) naziv zrakoplovne tvrtke koja prevozi robu,
b) broj leta,
c) datum leta,
d) ime zračne luke utovara (otpremna zračna luka) i istovara (odredišna zračna luka),
e) za svaku pošiljku na manifestu:
– broj zrakoplovnog tovarnog lista,
– broj koleta,
– uobičajeni trgovački opis robe uključujući sve detalje potrebne za utvrđivanje istovjetnosti robe,
– bruto masu.
Kada je roba grupirana, njezin se opis prema potrebi zamjenjuje nazivom »Konsolidacija« koji se može skratiti. U takvim slučajevima zrakoplovni tovarni listovi za pošiljke na manifestu obuhvaćaju uobičajeni trgovački opis robe, uključujući sve detalje potrebne za utvrđivanje istovjetnosti robe.
Carinarnici u otpremnoj zračnoj luci podnose se na ovjeru najmanje dva primjerka manifesta, od kojih carinarnica zadržava jedan primjerak.
Primjerak manifesta podnosi se carinarnici u odredišnoj zračnoj luci, koja ga zadržava.
Carinarnica svake odredišne zračne luke dostavlja carinarnici svake otpremne zračne luke jednom mjesečno popis manifesta, kojeg su sastavile zrakoplovne tvrtke o svim manifestima koji su bili podneseni u prethodnom mjesecu. Popis manifesta ovjerava carinarnica u odredišnoj zračnoj luci.
Opis svakoga manifesta u popisu iz stavka 9. ovog članka sadrži sljedeće podatke:
– referentni broj manifesta,
– oznaka kojom se manifest identificira kao deklaracija za postupak provoza u skladu sa stavkom 4. ovog članka,
– naziv zrakoplovne tvrtke koja je prevozila robu,
– broj leta i
– datum leta.
U odobrenju kojeg izdaje Carinska uprava – Središnji ured može se odobriti da zrakoplovna tvrtka sama dostavlja podatke iz stavka 9. ovog članka.
Ako utvrdi nepravilnosti u podacima na manifestima s popisa manifesta, carinarnica odredišne zračne luke o tome izvješćuje carinarnicu otpremne zračne luke i Carinsku upravu – Središnji ured koji je izdao odobrenje. Pri tome navodi posebno zrakoplovne tovarne listove za predmetnu robu.Članak 385.aZrakoplovnoj tvrtki koja obavlja veliki broj letova, Carinska uprava – Središnji ured može odobriti uporabu elektroničkog manifesta kao provozne deklaracije, koji se šalje sustavom elektroničke razmjene podataka između otpremne zračne luke i odredišne zračne luke (pojednostavljeni postupak – razina 2).
Po primitku zahtjeva za izdavanjem odobrenja, Središnji ured Carinske uprave o istom mora obavijestiti carinarnice na čijem se području nalaze otpremne i odredišne zračne luke, koje su povezane sustavom elektroničke razmjene podataka.
Ako Carinska uprava – Središnji ured u roku od 60 dana od dana obavijesti iz stavka 2. ovog članka ne primi nikakav prigovor, izdaje odobrenje. Odobrenje vrijedi i primjenjuje se samo za prijevoze između zračnih luka koje su navedene u odobrenju.
Pojednostavljenje se primjenjuje na sljedeći način:
a) manifest sastavljen u otpremnoj zračnoj luci šalje se odredišnoj zračnoj luci sustavom elektroničke razmjene podataka,
b) zrakoplovna tvrtka unosi u manifest, uz svaki od relevantnih stavaka oznaku:
– »domaća roba«, ili
– »strana roba«.
Elektronički manifest mora sadržavati i podatke navedene u članku 385. stavku 5. ove Uredbe.
Smatra se da je provozni postupak završio kada je manifest, koji je bio poslan elektroničkom razmjenom podataka, dostupan carinarnici odredišne zračne luke i kada im je podnesena roba.
Evidencija koju vodi zrakoplovna tvrtka mora sadržavati najmanje podatke navedene u stavku 4. točki b) ovog članka.
Po potrebi, carinarnica odredišne zračne luke šalje carinarnici otpremne zračne luke relevantne podatke iz manifesta, kojeg su primili elektroničkom razmjenom podataka, radi provjere.
Zrakoplovna tvrtka izvještava carinarnice o svim prekršajima i nepravilnostima.
Carinarnica odredišne zračne luke izvješćuje, u najkraćem roku, carinarnicu otpremne zračne luke i Središnji ured Carinske uprave koji je izdao odobrenje, o svim utvrđenim prekršajima i nepravilnostima.


Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin