Uredba za provedbu carinskog zakona


a) provjeriti podatke navedene u poljima A do G izvoznog kupona u odnosu na robu obuhvaćenu ATA karnetomYüklə 3,03 Mb.
səhifə12/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33

a) provjeriti podatke navedene u poljima A do G izvoznog kupona u odnosu na robu obuhvaćenu ATA karnetom,

b) ispuniti ako je to potrebno, polje na prvoj strani obrasca s naslovom »Potvrda carinarnice«,

c) potvrditi talon i polje H izvoznog kupona (popunjava kontrolni listić i rubriku H u izvoznom kuponu),

d) upisati svoje ime u točki b) polja H u kuponu za ponovni uvoz, te

e) zadržati izvozni kupon.

Ukoliko carinarnica izvoza nije ujedno i izlazna carinarnica, carinarnica izvoza obavlja sve formalnosti navedene u stavku 2. ovog članka, a ne ispunjava polje 7 u izvoznom talonu kojeg mora popuniti izlazna carinarnica.

Rok za ponovni uvoz robe kojeg je carinarnica navela u točki b) polju H izvoznog kupona, ne smije prekoračiti rok valjanosti obrasca ATA.

Članak 315.Ako roba koja je napustila carinsko područje s obrascem ATA nije više namijenjena ponovnom uvozu, izvozna deklaracija se podnosi carinarnici izvoznog carinjenja. Kod podnošenja tog obrasca, carinarnica izvoznog carinjenja će potvrditi primjerak 3. izvozne deklaracije i poništiti kupon za ponovni uvoz i talon.

Za privremeni izvoz robe koja ispunjava uvjete za primjenu Istambulske konvencije za koju nije izdan obrazac ATA, postupak privremenog izvoza provodi se podnošenjem JCD.Glava IV. PROVOZNI POSTUPAK

Poglavlje 1. Carinski status robe


Članak 316.Carinski status je određenje robe u smislu carinskih propisa kao domaće ili strane robe i definiran je odredbama članka 4. točkama 12.,13. i 14. Carinskog zakona.
Za potrebe dijela II. Glave IV. ove Uredbe, a sukladno odredbama članka 49. Carinskog zakona, sva roba koja se unosi u carinsko područje Republike Hrvatske smatra se stranom robom te stoga podliježe mjerama carinskog nadzora od trenutka njenog unosa. Takva roba podliježe carinskoj provjeri i ostaje pod carinskim nadzorom dok je potrebno radi utvrđivanja statusa ili dok se s njom postupi na jedan od načina propisanih člankom 49. stavak 2. Carinskog zakona.
Za potrebe dijela II. Glave IV. ove Uredbe, smatra se da je sva roba koja se nalazi na carinskom području Republike Hrvatske domaća roba, osim ako se ne utvrdi drugačije.


Poglavlje 2. Opće odredbe


Članak 317.Odredbe ovoga poglavlja primjenjuju se na vanjski i unutarnji provoz, osim ako nije drugačije propisano.
Osjetljivom robom smatra se sva roba za koju postoji visok rizik od prijevare. Osjetljivom robom u smislu provedbe postupka smatra se roba navedena u Prilogu 31 A ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio. Kada odredba ove Uredbe upućuje na taj prilog, sve mjere koje se odnose na robu iz toga priloga primjenjuju se samo ako količina te robe prijeđe propisanu minimalnu količinu. Carinska uprava – Središnji ured analizira najmanje jednom godišnje sadržaj Priloga 31 A ove Uredbe.Članak 317.a


U ovom poglavlju pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
– »otpremna carinarnica«: carinarnica kod koje je prihvaćena deklaracija za postupak provoza,
– »odredišna carinarnica«: carinarnica kojoj se mora podnijeti roba koja se prevozi u postupku provoza kako bi se završio postupak,
– »jamstvena carinarnica«: ustrojstvena jedinica Carinske uprave nadležna za donošenje odluke o prihvaćanju jamstva koje podnosi jamac.


Članak 317.b


Strana roba se u carinskom području ili preko njega prevozi u postupku provoza, osim ako je drugim carinskim propisima propisano drugačije.


Članak 317.c


U okviru postupka provoza prevozi se, u skladu s člankom 103. stavak 1. točka b) Carinskog zakona, domaća roba:
a) za koju je povrat ili otpust carine uvjetovan s tim, da se roba izveze iz carinskog područja ili unese u carinsko skladište, slobodnu zonu ili slobodno skladište, ili se stavi u drugi carinski postupak, osim u postupak puštanja u slobodan promet, ili
b) koja se u postupku unutarnje proizvodnje u sustavu povrata pusti u slobodan promet radi izvoza iz carinskog područja u obliku dobivenih proizvoda, ako se podnese zahtjev u skladu s člankom 137. Carinskog zakona ili podnositelj ima namjeru uložiti takav zahtjev.
Roba deklarirana za izvoz koja nije napustila carinsko područje, smatra se domaćom robom, ako se dokaže da su izvozna deklaracija i carinske formalnosti radi kojih je bilo potrebno robu izvesti iz carinskog područja, a prema potrebi i učinke koje je mogla takva deklaracija proizvesti poništeni.


Članak 317.d


Strana roba koja se u skladu sa člankom 103. stavak 2. točka d) Carinskog zakona, prevozi između dva mjesta unutar carinskog područja u poštanskom prometu (uključujući i pakete), na paketima i pratećim ispravama mora biti označena naljepnicom, čiji oblik i sadržaj odgovara Prilogu 32. ove Uredbe i njezin je sastavni dio.


Članak 317.e


Provozni postupak za robu koja se prevozi zrakom obvezan je samo ako je utovarena i pretovarena u zračnoj luci Republike Hrvatske.
Upotreba postupka provoza obavezna je za robu koja se prevozi morem ako se prevozi redovnom uslugom pomorskog prijevoza, odobrenom u skladu s člancima 386. i 386.a. ove Uredbe.


Čanak 317.f


Jamstvo koje polaže glavni obveznik valjano je na cijelom carinskom području Republike Hrvatske.


Članak 317.g


Oblik, sadržaj i veličina obrazaca koji se osim Jedinstvene carinske deklaracije upotrebljavaju u provoznom postupku uređuju se u Prilogu 32 A ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.


Poglavlje 3. Provedba provoznog postupka


Odjeljak 1. Pojedinačno jamstvo


Članak 318.Pojedinačno jamstvo pokriva ukupni iznos carinskog duga koji bi mogao nastati, izračunat na temelju najviših stopa primjenjivih na robu iste vrste u Republici Hrvatskoj.
Međutim, stope koje se uzimaju u obzir kod izračunavanja pojedinačnog jamstva ne mogu biti niže od najniže stope ako je takva stopa navedena u petom stupcu Priloga 31 A ove Uredbe.
Pojedinačna jamstva u obliku gotovinskog pologa polažu se u otpremnoj carinarnici. Jamstva se vraćaju kada je postupak okončan.
Pojedinačno jamstvo koje polaže jamac može biti u obliku kupona pojedinačnog jamstva za iznos od 50.000 kn, koje jamac izdaje osobama koje namjeravaju nastupiti kao glavni obveznik.
Jamac odgovara za iznos do 50.000 kn po kuponu.


Članak 318.a


Pojedinačno jamstvo koje daje jamac odgovara primjerku iz Priloga 32 B ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.
Ako otpremna carinarnica nije i jamstvena carinarnica, jamstvena carinarnica zadržava kopiju instrumenta kojim je prihvatila obvezu jamca. Glavni obveznik predočava original otpremnoj carinarnici, koja ga zadržava.
Međutim, ako se jamstveni podaci razmjenjuju između jamstvene carinarnice i otpremne carinarnice pomoću sustava elektroničke razmjene podataka, original jamstvenog instrumenta zadržava se u otpremnoj carinarnici.


Članak 318.b


U slučaju iz članka 318. stavka 5. ove Uredbe, pojedinačno jamstvo odgovara obrascu iz Priloga 32 C ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.
Kupon pojedinačnog jamstva sastavljen je u obliku koji odgovara obrascu iz Priloga 32 D ove Uredbe koji je njezin sastavni dio. Jamac na kuponu navodi krajnji rok uporabe kupona, koji ne može biti dulji od jedne godine nakon datuma izdavanja.
Jamac može izdati kupon za pojedinačno jamstvo. Kupon za pojedinačno jamstvo ne može se koristiti za provozni postupak kojim se prevozi roba navedena u Prilogu 31 A ove Uredbe. U tu svrhu, jamac svaki kupon za pojedinačno jamstvo označava dijagonalno naznakom »Valjanost ograničena«.
Ako jamstvena carinarnica razmjenjuje jamstvene podatke s otpremnom carinarnicom pomoću sustava elektroničke razmjene podataka, jamac toj carinarnici dostavlja sve tražene pojedinosti o kuponima pojedinačnog jamstva koje je izdao, sukladno pravilima koja je utvrdila nadležna carinarnica.
Glavni obveznik dostavlja otpremnoj carinarnici toliko kupona za pojedinačno jamstvo u iznosu od 50.000 kn, koliko je potrebno da pokrije ukupan iznos iz članka 318. stavka 1. ove Uredbe.
Otpremna carinarnica zadržava kupone.


Članak 318.c


Jamstvena carinarnica ukida odluku o prihvaćanju jamstvene isprave ukoliko više nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u vrijeme izdavanja. Jamac također može u svako doba opozvati svoju jamstvenu ispravu.
Ukidanje ili poziv stupa na snagu šesnaestoga dana od dana kada je obaviješten jamac ili jamstvena carinarnica.
Od dana stupanja na snagu ukidanja ili opoziva, kuponi pojedinačnog jamstva koji su izdani ranije, ne mogu se upotrebljavati za jamstvo u postupku provoza.


Odjeljak 2. Prijevozna sredstva i deklaracije


Članak 319.Za robu koja se prevozi u postupku provoza podnosi se de­kla­racija za postupak provoza. Deklaracija za postupak provoza popunjava se na obrascu JCD, sukladno propisu iz članka 120. ove Uredbe.


Članak 319.a


Kao opisni dio deklaracije za postupak provoza može se uporabiti popis pošiljaka koji odgovara primjerku obrasca, koji se nalazi u Prilogu 33. ove Uredbe i njezin je sastavni dio, i koji je sastavljen u skladu sa Prilogom 33 A ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio. Uporaba popisa pošiljaka ne utječe na obveze koje treba ispuniti pri otpremi, izvozu ili pri drugom postupku ili na obveze u svezi s obrascima, koje treba koristiti u tim postupcima.
Kao popis pošiljaka može se uporabiti svaka komercijalna isprava koja odgovara uvjetima iz stavka 1. ovog članka.


Članak 319.b


Jedna deklaracija za postupak provoza uključuje samo robu koja je utovarena ili koja će biti utovarena na jedno prijevozno sredstvo u jednoj otpremnoj carinarnici do jedne odredišne carinarnice.
U skladu sa stavkom 1. ovoga članka kao jedno prijevozno sredstvo razumijevaju se sljedeća prijevozna sredstva koja prevoze robu, pod uvjetom da se roba koja se prevozi otprema zajedno:
– cestovno vozilo zajedno s jednom ili više prikolica ili poluprikolica;
– kompozicija tračničkih kola ili vagona;
– brodovi teglenice koji čine jednu kompoziciju;
– kontejneri koji su bili utovareni na jedno prijevozno sredstvo u smislu ovoga članka.
Jedno prijevozno sredstvo može se upotrebljavati za utovar robe u nekoliko otpremnih carinarnica i za istovar robe u nekoliko odredišnih carinarnica.


Članak 319.c


Iznimno od odredaba članka 127. stavak 1. ove Uredbe, provozna deklaracija podnesena sustavom elektroničke razmjene podataka, sukladno članku 3. stavku 2. točki a) podtočki 2. ove Uredbe, mora sadržavati podatke predviđene propisom iz članka 120. ove Uredbe.
Carinska uprava može odobriti da se popis pošiljaka koji se koristi kao opisni dio provozne deklaracije podnese sustavom elektroničke razmjene podataka.


Članak 319.d


Uz poštivanje uvjeta i na način koji odredi, Carinska uprava može dozvoliti da se provozne deklaracije ili neki podaci iz deklaracije podnesu na diskovima, magnetskim vrpcama ili drugim sličnim medijima za prijenos podataka i u šifriranom obliku ako je to potrebno.


Odjeljak 3. Formalnosti u otpremnoj carinarnici

Članak 320.


Otpremna carinarnica prihvaća i evidentira deklaraciju za postupak provoza.

Članak 320.a


Roba u provoznom postupku prevozi se do odredišne carinarnice ekonomski opravdanim putem.
Ako otpremna carinarnica smatra potrebnim može odrediti poseban put, kojega iznimno na zahtjev glavnog obveznika može promijeniti. Otpremna carinarnica upisuje odgovarajuću oznaku u deklaraciju za postupak provoza i o tome bez odlaganja obavještava odredišnu carinarnicu. U slučaju više sile prijevoznik može promijeniti put provoza i tada se deklaracija za postupak provoza i roba trebaju predočiti najbližoj carinarnici, koja će obavijestiti otpremnu carinarnicu o promjeni i upisati odgovarajuću oznaku u deklaraciju za provozni postupak.
Otpremna carinarnica utvrđuje rok u kojemu roba mora biti podnesena odredišnoj carinarnici, vodeći računa o planu puta, važećim prijevoznim ili drugim propisima i, gdje je prikladno, o pojedinostima koje je dostavio glavni obveznik.
Rok za podnošenje robe odredišnoj carinarnici, koji odredi otpremna carinarnica, obvezuje druge carinarnice i one ga ne smiju mijenjati.


Članak 320.b


Roba koja se prevozi u provoznom postupku ne može se pustiti dok nije osigurana istovjetnost. Istovjetnost robe se u pravilu osigurava stavljanjem carinskih obilježja.
Carinska obilježja su carinska plomba te otisci carinskog pečata i štambilja. Kao carinska obilježja smatra se i opis robe, ovjeren od carinarnice, koji se upotrebljava ako se na carinsku robu ne mogu staviti carinska obilježja.
Carinska plomba je oblikovani plosnati komad olova, okruglog oblika, sa šupljinom u presjeku koja s jedne strane završava jednim otvorom, a s druge strane s dva otvora. Kroz plombu se provlači željezna žica, konop i slično. Pri obilježavanju robe, plomba se žigoše (preša) carinskim kliještima, na kojima je na jednoj strani urezan grb Republike Hrvatske, a na drugoj strani broj kliješta i naziv carinarnice.
Carinske plombe se stavljaju:
a) na prostor u kojem je smještena roba, ako prijevozno sredstvo ima odobrenje prema drugim propisima, ili ako je otpremna carinarnica to ocijenila kao odgovarajuće za stavljanje carinskih obilježja;
b) u iznimnim slučajevima na svaki paket zasebno.
Carinske plombe moraju zadovoljiti svojstva utvrđena Prilogom 33 B ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.
Svaka carinska kliješta moraju imati poseban broj.
Carinska plomba može biti izrađena i od drugog odgovarajućeg materijala.
Prijevozna sredstva primjerena za stavljanje carinskih obilježja su ona:
a) na koje je moguće jednostavno i učinkovito postaviti carinska obilježja,
b) koja su konstruirana tako da nije moguće dodavati ili vaditi robu bez ostavljanja vidljivog traga na oznaci ili oštećenja carinskih obilježja,
c) u kojima nema skrivenih prostora u kojima bi bilo moguće sakriti robu, te
d) u kojima su prostori namijenjeni za ukrcaj robe lako dostupni za carinsku kontrolu.
Svako cestovno vozilo, prikolica, poluprikolica ili kontejner odobreni za prijevoz robe pod carinskom plombom, u skladu s međunarodnim sporazumom kojem je pristupila Republika Hrvatska, smatraju se prikladnima za plombiranje.
Carinski pečat je od gume, okruglog oblika, presjeka 35 mm, odnosno 18 mm, i na njemu je upisan pun naziv ovlaštene carinarnice u koncentričnim krugovima oko grba Republike Hrvatske, na hrvatskom jeziku.
Carinski štambilj četverokutnog je oblika, dimenzije 52 × 25 mm, s ugrađenim pečatom promjera 18 mm.
Štambilj sadrži:
a) na lijevoj strani pečat s državnim grbom Republike Hrvatske, desno od grba je broj pečata, te natpis Republika Hrvatska na obrubu,
b) na desnoj strani: naziv carinarnice gore, naziv ispostave dolje te šifra štambilja uz desni rub okomito, te
c) datumar u sredini desnog dijela štambilja.
Otpremna carinarnica može odustati od stavljanja carinskih obilježja, ako je istovjetnost robe moguće osigurati na osnovu opisa u deklaraciji za postupak provoza ili u priloženim ispravama, uz poštivanje mjera za utvrđivanje istovjetnosti.
Smatra se da opis robe omogućuje utvrđivanje istovjetnosti robe ako je dovoljno precizan da omogući lako utvrđivanje količine i vrste robe.
Kada otpremna carinarnica odobri oslobođenje od plombiranja, u provoznu deklaraciju pored oznake »Stavljene plombe« polja »D. Kontrola otpremne carinarnice« unosi se napomena »OSLOBOĐENO«.
Carinska obilježja, carinska kliješta i drugi materijal potreban za obilježavanje robe, osigurava Carinska uprava Republike Hrvatske.


Članak 320.c


Kada se provozna deklaracija podnosi u otpremnoj carinarnici pomoću računalnog sustava, primjerci 4. i 5. deklaracije za postupak provoza zamjenjuju se ispravom koja prati provoz i odgovara primjerku i napomenama iz Priloga 33 C ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio.
Prema potrebi, isprava koja prati provoz dopunjuje se popisom stavki koji odgovara primjerku i napomenama iz Priloga 33 D ove Uredbe, koji je njezin sastavni dio ili popisom pošiljaka. Popisi čine sastavni dio isprave koja prati provoz.
U okolnostima iz stavka 1. ovog članka, otpremna carinarnica zadržava deklaraciju i odobrava puštanje robe tako da glavnom obvezniku izdaje ispravu koja prati provoz.
Uz odobrenje nadležne carinarnice, isprava koja prati provoz može se ispisati direktno iz računalnog sustava glavnog obveznika.
Odredbe ovog poglavlja koje se odnose na primjerke deklaracije koji prate pošiljku, odgovarajuće se primjenjuju na ispravu koja prati provoz.


Članak 320.d


Za osjetljivu robu iz Priloga 31 A ove Uredbe postupit će se na sljedeći način:
a) u deklaraciju za postupak provoza navodi se tarifna oznaka,
b) na svim primjercima deklaracije za postupak provoza poprijeko se crvenom bojom u veličini najmanje 100 × 10 mm unosi zabilješka »OSJETLJIVA ROBA«,
c) primjerci deklaracije za postupak provoza, koji sadrže zabilješku iz točke b) ovoga stavka moraju biti vraćeni otpremnoj carinarnici najkasnije sljedeći radni dan od dana kada su pošiljka i deklaracija za postupak provoza podnesene odredišnoj carinarnici. Također, po podnošenju, odredišna carinarnica na propisani način obavijestit će otpremnu carinarnicu o primljenoj pošiljci.


Odjeljak 4. Formalnosti na putu

Članak 321.


Prijevoz robe moraju pratiti primjerci 4 i 5 deklaracije koje otpremna carinarnica predaje glavnom obvezniku ili njegovom opunomoćeniku.
Robu i primjerke 4 i 5 deklaracije za postupak provoza treba predočiti na svaki zahtjev carinarnice.Članak 321.a


Roba navedena u deklaraciji za postupak provoza može se pretovariti na drugo prijevozno sredstvo pod nadzorom carinarnice. Carinarnica u tom slučaju unosi u deklaraciju za postupak provoza odgovarajuće izmjene.
Carinarnica, prema uvjetima koje sama odredi, može dopustiti pre­tovar robe bez neposrednog carinskog nadzora. Pri takvom pretovaru mora prijevoznik u deklaraciji za postupak provoza navesti odgovarajuće podatke i obavijestiti carinarnicu da pretovar službeno potvrdi.


Članak 321.b


Ako se u tijeku prijevoza nenamjerno, izvan kontrole prijevoznika, oštete carinska obilježja, prijevoznik mora o tome obavijestiti carinarnicu, koja će o tome sastaviti zapisnik. Nadležna carinarnica stavit će nova carinska obilježja.
U slučaju nesreće zbog koje je potreban pretovar na drugo prijevozno sredstvo, na odgovarajući način primjenjuje se članak 321.a ove Uredbe.
U slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potrebno odmah istovariti cjelokupni teret ili jedan njegov dio, prijevoznik može poduzeti radnje na osobnu odgovornost. Poduzete radnje upisuje u deklaraciju za postupak provoza. U tom slučaju odgovarajuće se primjenjuje stavak 1. ovog članka.
Ako prijevoznik ne može ispuniti rok iz članka 320.a ove Uredbe, radi nesreće ili drugog događaja u prijevozu, o tome mora obavijestiti carinarnicu iz stavka 1. ovog članka koja će upisati odgovarajuću zabilješku u deklaraciju za postupak provoza.
Odjeljak 5. Formalnosti u odredišnoj carinarnici


Članak 321.c


Odredišnoj carinarnici treba podnijeti robu i primjerke 4 i 5 deklaracije za postupak provoza.
Odredišna carinarnica evidentira primjerke 4 i 5 deklaracije o provozu, na njima upisuje datum njihovog primitka, na primjerak 5 unosi pojedinosti o svim obavljenim kontrolama, i bez odgode ga šalje otpremnoj carinarnici, a primjerak 4 zadržava.
Na zahtjev glavnog obveznika, i kako bi osigurala dokaz o postupku koji je završio u skladu s člankom 322.b stavak 1. točka b) ove Uredbe, odredišna carinarnica ovjerava dodatni primjerak 5 ili kopiju primjerka 5 deklaracije za provoz i označava ga naznakom »Alternativni dokaz«.
Kada nadležna carinarnica smatra potrebnim, može na zahtjev glavnog obveznika i u suglasnosti s otpremnom carinarnicom promijeniti odredišnu carinarnicu. Nadležna carinarnica o promjeni odmah obavještava prethodnu određenu odredišnu carinarnicu i unosi odgovarajuću promjenu u provoznu deklaraciju.
Nova odredišna carinarnica u polje »I. Kontrola odredišne carinarnice« primjerka 5 deklaracije za provozni postupak, kao dodatak uobičajenim napomenama koje se od nje zahtijevaju, unosi sljedeću oznaku: »Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena (šifra i naziv)«.
Ako je roba odredišnoj carinarnici podnesena po proteku roka kojega je odredila otpremna carinarnica, a nepoštivanje tog roka proizlazi iz okolnosti za koje nije odgovoran prijevoznik ili glavni obveznik, smatrat će se da je roba podnesena u roku.


Članak 321.d


Na zahtjev osobe koja podnosi primjerke 4 i 5 deklaracije za provoz, odredišna carinarnica izdaje potvrdu primitka.
Obrazac potvrde primitka propisan je u Prilogu 33 E ove Ured­be i njezin je sastavni dio. Pored toga, potvrda se može izdati na odresku koji se nalazi na poleđini primjerka 5 deklaracije za postupak provoza.
Potvrdu primitka unaprijed ispunjava osoba iz stavka 1. ovog članka. Potvrda može sadržavati ostale podatke vezane za pošiljku, osim na mjestu rezerviranom za odredišnu carinarnicu.
Potvrda iz stavka 2. ovog članka, ne može se koristiti kao dokaz završetka provoznog postupka u smislu članka 322.b stavak 1. točka b) ove Uredbe.Poglavlje 4. Provjera završetka postupkaČlanak 322.Ako otpremna carinarnica ne primi dokaz o završetku provoznog postupka u roku od 8 dana od dana prihvata provozne deklaracije, obavijestit će glavnog obveznika i zatražiti od njega da u određenom roku podnese dokaz da je postupak završen.
Ako se primjenjuju odredbe dijela II. Glave IV. Poglavlja 6. ove Uredbe, a otpremna carinarnica ne dobije poruku »Obavijest o dolasku« u roku u kojem roba mora biti podnesena odredišnoj carinarnici, nadležna carinarnica o tome obavještava glavnog obveznika i traži od njega da podnese dokaz o završetku postupka.


Članak 322.a


Ako otpremna carinarnica nije dobila dokaz o završetku postupka u određenom roku od glavnog obveznika, pokrenut će postupak s namjerom prikupljanja podataka potrebnih za završetak provoznog postupka ili s namjerom utvrđivanja je li nastao carinski dug i utvrđivanja dužnika.
Ako otpremna carinarnica ima saznanja da postupak provoza nije završen, ili ako sumnja da nije završen, bez odgađanja pokreće postupak prikupljanja podataka.
Kada se primjenjuju odredbe dijela II. Glave IV. Poglavlja 6. ove Uredbe, nadležna carinarnica pokreće postupak prikupljanja podataka ako ne primi poruku »Obavijest o dolasku«, u roku određenom za podnošenje robe odredišnoj carinarnici, ili poruku o »Rezultatima kontrole« u roku od šest dana nakon primitka poruke »Obavijest o dolasku«.
Postupak prikupljanja podataka započet će također u slučaju, ako se naknadno pokaže da je dokaz o završetku provoznog postupka krivotvoren.
Radi pokretanja postupka prikupljanja podataka, otpremna carinarnica će poslati zahtjev zajedno sa svim potrebnim podacima odredišnoj carinarnici.
Odredišna carinarnica postupa po zahtjevu o prikupljanju podataka bez odgađanja.
Kada se ustanovi da je postupak provoza ispravno završio, otpremna carinarnica o istome odmah obavještava glavnog obveznika.


Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin