Uredba za provedbu carinskog zakona


a) ako je uvezena puna, namijenjena ponovnom izvozu prazna ili punaYüklə 3,03 Mb.
səhifə11/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33

a) ako je uvezena puna, namijenjena ponovnom izvozu prazna ili puna,

b) ako je uvezena prazna, namijenjena ponovnom izvozu puna.

Ambalaže se ne smije upotrebljavati u unutarnjem prometu, osim za predviđen ponovni izvoz robe. U slučaju ambalaže, koja je privremeno uvezena puna, to ograničenje vrijedi tek od trenutka kada je se isprazni.

Članak 279.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za modele, matrice, kalupe, crteže, skice, mjerne, kontrolne i pokus­ne naprave, te druge slične predmete:

a) koji su vlasništvo osobe sa sjedištem, odnosno prebiva­lištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske,

b) koje u proizvodnji upotrebljava osoba sa sjedištem, od­nos­no prebivalištem u carinskom području, ako se najmanje 75% proizvoda, koji se proizvode uz njihovu uporabu, izvozi iz Re­pub­like Hrvatske.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za specijalni alat i instrumente, ako su isti:

a) u vlasništvu osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske, te

b) besplatno dani na raspolaganje osobi sa sjedištem u carinskom području Republike Hrvatske, za proizvodnju robe, koja se u potpunosti izvozi.

Članak 280.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za sljedeće:

a) robu, na kojoj je potrebno obaviti testiranje, eksperimente ili demonstriranje,

b) uvoznu robu, na kojoj se mora obaviti testiranje, u skladu s prodajnim ugovorom koji uključuje odredbe o obaveznom testiranju koje se stvarno i obavi,

c) robu, koja se upotrebljava radi obavljanja testiranja, eksperimenata ili predstavljanja bez financijske naknade.

Za robu iz stavka 1. točke b) ovoga članka, rok za završetak postupka je šest mjeseci.

Članak 281.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za uzorke robe, koji se uvoze u razumnim količinama i to isključivo za izložbu ili predstavljanje u carinskom području Republike Hrvatske.

Članak 282.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se kada dobavljač ili serviser privremeno daju stranci na raspolaganje zamjenska sredstva za proizvodnju za vrijeme do isporuke ili popravka slične robe.

Rok za završetak postupka je šest mjeseci.

Pododjeljak 6. Roba za izložbene ili prodajne svrhe

Članak 283.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za robu namijenjenu izlaganju ili upotrijebljenu na javnom događaju, koji nisu isključivo organizirani radi komercijalne prodaje robe, ili dobiveni na takvim priredbama iz robe stavljene u postupak.

U izuzetnim okolnostima, nadležna carinarnica može odobriti privremeni uvoz i za druge priredbe.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za robu radi predstavljanja, ako istu nije moguće uvesti kao uzorke, i pošiljatelj je želi prodati, a primatelj robe se nakon predstav­ljanja može odlučiti za kupnju.

Rok za završetak postupka je dva mjeseca.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se za:

a) umjetnička djela, zbirke i antikviteti, privremeno uvezene za izložbu, s namjerom potencijalne prodaje,

b) roba, koja nije novije proizvodnje, s namjerom prodaje na dražbi.

Pododjeljak 7. Zamjenski dijelovi, pribor i oprema,


te druga roba

Članak 284.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje odobrit će se kada se zamjenski dijelovi, pribor i oprema upotrebljavaju za popravak i održavanje, uključivši i remont, prilagođavanje i održavanje robe, stavljene u postupak.

Članak 285.

Privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje može se odobriti i za robu, koja nije navedena u članku 263. do 284. ove Uredbe, ili robe, koja ne ispunjava uvjete propisane tim člancima, ako se privremeno uvoze:

a) povremeno i za najdulje tri mjeseca, ili

b) u specifičnim situacijama, za robu nekomercijalne naravi.

Odjeljak 3. Odredbe o provedbi postupka

Pododjeljak 1. Zajedničke odredbe

Članak 286.

Kada se osobne stvari i športski predmeti putnika, te prijevozna sredstva uz potpuno oslobođenje privremeno uvoze uz usmeno deklariranje ili deklariranje drugim radnjama, carinarnica može zatražiti pisanu deklaraciju, u slučaju visokog iznosa uvoznih davanja ili ako postoji rizik da se postupak neće završiti u skladu s propisanim obvezama.

Članak 287.ATA/CPD karnet kao isprava za privremeni uvoz robe će se prihvatiti ako je izdan u državi koja je ugovorna članica ATA Konvencije ili Konvencije o privremenom uvozu, te potvrđen od strane udruženja izdavatelja koji je sastavni dio istog među­narodnog lanca udruženja izdavatelja.

Carinarnica može prihvatiti ATA/CPD karnet samo:

a) ako se ATA/CPD karnet odnosi na robu i za upotrebu propisanu Konvencijom o privremenom uvozu,

b) ako je ovjeren od strane carinarnice zemlje izdavatelja na prednjoj stranici karneta,c) ako važi cijelo vrijeme dok je roba na carinskom području Republike Hrvatske.

ATA/CPD karnet se podnosi na graničnim carinskim ispostavama, osim ako odnosne carinske ispostave ne mogu provjeriti ispunjavanje propisanih uvjeta za provedbu postupka.

Članak 288.Bez utjecaja na poseban sustav osiguranja za ATA/CPD karnet, pri stavljanju robe u postupak privremenog uvoza uz pod­nošenje pisane carinske deklaracije, obvezno se podnosi instrument osiguranja, osim u slučajevima navedenima u Prilogu 29. ove Uredbe, koja je njezin sastavni dio.

Kako bi se olak­šao nadzor nad postupkom, carinarnica može tražiti vođenje evidencije.

Članak 289.

Kada je roba stavljena u postupak sukladno članku 283. ove Uredbe, puštena u slobodan promet, iznos duga se utvrđuje na osnovi elemenata za obračun na dan prihvaćanja deklaracije za puštanje u slobodan promet.

Kada je roba stavljena u postupak sukladno članku 283. ove Uredbe stavljena na tržište, smatra se da je podnesena carinarnici kada je deklarirana za puštanje u slobodan promet prije proteka roka za završetak postupka.

U svrhu zaključenja postupka za robu iz članka 283. stavka 1. i 2. ove Uredbe, njezina upotreba, uništenje ili besplatna raspodjela tijekom održavanja priredbe, smatra se ponovnim izvozom, pod uvjetom da njezina količina odgovara vrsti priredbe, broju posjetitelja i opsegu sudjelovanja na priredbi.

Stavak 3. ovog članka ne primjenjuje se na alkoholna pića, duhan i duhanske prerađevine, te gorivo.

Članak 290.

Kada je roba iz postupka privremenog uvoza stavljena u neki od carinskih postupaka s odgodom ili unesena u slobodnu zonu, čime se završava postupak privremenog uvoza, tada se obavezno mora u odgovarajuće isprave, osim ATA/CPD karneta, ili ako se radi o pojednostavnjenom postupku, u komercijalne isprave ili evidencije, upisati oznaka »PU roba«.

Članak 291.

Za željeznička prijevozna sredstva, koja se sukladno dogovoru upotrebljavaju zajednički, postupak privremenog uvoza se završava kada se željeznička prijevozna sredstva iste vrste ili vrijednosti kao i sredstva koja su dana na raspolaganje osobama sa sjedištem u carinskom području Republike Hrvatske, izvezu ili ponovno izvezu.

Članak 292.

Na uvjete i postupak privremenog uvoza robe koji nisu propisani člancima 260. do 297. ove Uredbe, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Konvencije o privremenom uvozu.

Članak 293.

Roba za koju se može odobriti privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od plaćanja carine i poreza propisana je prilozima uz Anekse Konvencije o privremenom uvozu.

Pododjeljak 2. Posebne odredbe u vezi ATA karneta

Članak 294.

U slučaju da roba privremeno uvezena uz podnošenje ATA karneta nije ponovno izvezena ili za istu nije utvrđeno drugo carinski dopušteno postupanje ili uporaba, carinarnica šalje izdavateljskom udruženju obavijest o nerazduženom ATA karnetu i obračunu carinskog duga, sukladno obrascu iz Priloga 30. ove Uredbe, koja je njezin sastavni dio.

Obavijest sa obračunom carinskog duga dostavlja se jamstvenom udruženju nakon proteka valjanosti karneta, a najkasnije u roku od godine dana od dana proteka valjanosti karneta.

Pododjeljak 3. Posebne odredbe za završetak postupka privremenog uvoza prijevoznih sredstava

Članak 295.Postupak privremenog uvoza prijevoznih sredstava završava se njihovim ponovnim izvozom, stavljanjem u neko od carinski dopuštenih postupanja ili uporabe, istekom propisanog roka njihovog privremenog uvoza, te svakom radnjom vlasnika prijevoznih sredstava ili osobe koja je odnosno prijevozno sredstvo privremeno uvezla u hrvatsko carinsko područje, koja u smislu carinskih propisa predstavlja izuzimanje robe ispod carinskog nadzora.
Ako osoba koja je strano prijevozno sredstvo privremeno uvezla u hrvatsko carinsko područje, prije napuštanja carinskog područja iz opravdanih razloga ne izveze odnosno prijevozno sredstvo, obvezna je osobno ili putem punomoćnika osigurati privremeni smještaj odnosnoga prijevoznoga sredstva pod carinskim nadzorom, u prostorima Hrvatskog autokluba ili na drugome mjestu koje odredi ili odobri carinarnica.
Temeljem zahtjeva nadležne carinarnice, policijskoga ili pravosudnoga tijela u prostorima iz stavka 2. ovoga članka osigurava se i smještaj privremeno uvezenih stranih prijevoznih sredstava glede kojih se vodi odgovarajući upravni ili pravosudni postupak, do okončanja odnosnoga postupka ili određenja carinsko pravnoga statusa odnosnoga prijevoznoga sredstva.
Postupajući sukladno propisima utvrđenoj obvezi zbrinjavanja napuštenih motornih i drugih vozila ili na zahtjev tijela iz stavka 3. ovoga članka, u prostorima iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski autoklub privremeno smješta i strana prijevozna sredstva za koja se prema okolnostima slučaja može zaključiti da su privremeno uvezena i napuštena.
Za prijevozna sredstva iz stavka 2. i 4. ovoga članka, privremeno smještena u prostorima Hrvatskoga autokluba, smatra se da je dano odobrenje carinarnice za privremeni smještaj.

Članak 296.O privremenome smještaju stranih prijevoznih sredstava koja se smatraju napuštenima, Hrvatski autoklub bez odlaganja pisano će izvijestiti nadležnu carinarnicu i nadležno policijsko tijelo.
Ako na temelju podataka iz postupaka koji se vode pri odnosnome policijskome tijelu, podataka iz službenih evidencija ili pribavljenih u okviru međunarodne policijske suradnje raspolaže ili sazna podatke koji omogućuju utvrđenje nacionalne pripadnosti prijevoznoga sredstva, vlasnika ili osobe koja ga je uvezla u hrvatsko carinsko područje i njihovome prebivalištu ili boravištu u hrvatskome carinskom području ili inozemstvu, policijsko tijelo će bez odlaganja, a najkasnije u roku 8 dana od prijema izvješća iz stavka 1. ovoga članka, o tome izvijestiti nadležnu carinarnicu.
Utvrdi li na temelju raspoloživih podataka prebivalište ili boravište osobe koja je odnosno prijevozno sredstvo privremeno uvezla u hrvatsko carinsko područje, carinarnica će bez odlaganja odnosnu osobu pisano obavijestiti o carinsko pravnome statusu odnosnoga prijevoznoga sredstva i mjestu njegovoga privremenoga smještaja, okvirnoj visini troškova koje valja naknaditi u slučaju njegovoga preuzimanja, te upozorenjem o provedbi propisanoga postupka javne prodaje, ukoliko u određenom roku odnosno prijevozno sredstvo ne bude stavljeno u dopušteno carinsko postupanje ili uporabu, i to:
a) ako je prebivalište ili boravište odnosne osobe u Republici Hrvatskoj, izravno na adresu u Republici Hrvatskoj,
b) ako je prebivalište ili boravište odnosne osobe u inozemstvu, uz posredovanje Carinske uprave i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, putem diplomatskoga ili konzularnoga predstavništva odnosne države u Republici Hrvatskoj.

Članak 297.Na obrazloženi zahtjev osobe koja je prijevozno sredstvo privremeno uvezla ili Hrvatskoga autokluba, carinarnica može produžiti propisom određeni rok za privremeni smještaj robe (prijevoznog sredstva).
Ako privremeno uvezeno strano prijevozno sredstvo iz članka 295. stavak 2. i 4. ove Uredbe, za koje je odobren privremeni smještaj u prostorima Hrvatskoga autokluba ili drugome mjestu koje je odredila ili odobrila carinarnica, ne bude u roku 30 dana ili roku produženom sukladno stavku 1. ovoga članka, izvezeno ili stavljeno u neki od oblika carinski dopuštenog postupanja ili uporabe, prijevozno sredstvo izložit će se javnoj prodaji.
Rok iz stavka 2. ovoga članka počinje teći:
a) danom smještaja privremeno uvezenoga prijevoznoga sredstva pod carinski nadzor za prijevozna sredstva iz članka 296. stavak 3. točka a) ove Uredbe, te
b) danom prijama pisanog akta Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija o uručenju pisane obavijesti odnosnome stranome diplomatskom ili konzularnome predstavništvu za prijevozna sredstva iz članka 296. stavak 3. točka b) ove Uredbe.
Javnu prodaju prijevoznih sredstava iz stavka 3. ovoga članka provodi Hrvatski autoklub, odgovarajućom primjenom propisa o provedbi postupka javne prodaje oduzete ili državi ustupljene strane robe.
Do početka postupka ili ponovljenog postupka javne prodaje, carinarnica može odobriti vlasniku prijevoznog sredstva ili osobi koja ga je privremeno uvezla da nakon namirenja svih troškova u svezi sa zbrinjavanjem, smještajem i čuvanjem, te troškova nastalih u postupku javne prodaje, da odnosno prijevozno sredstvo stavi u neki od oblika carinski dopuštenoga postupanja ili uporabe.


Poglavlje 6. Vanjska proizvodnja

Odjeljak 1. Dodatni uvjeti za izdavanje odobrenja

Članak 298.

Smatra se da osnovni interesi hrvatskih proizvođača nisu ozbiljno povrijeđeni, osim ako postoje saznanja o suprotnom.

Provjera gospodarskih uvjeta, uz uvažavanje stavka 1. ovoga članka, provodi se sukladno članku 212. ove Uredbe.

Kada zahtjev za odobrenje podnese osoba, koja privremeno izvozi robu, ali nije organizator vanjske proizvodnje, carinarnica će na osnovi podnijetih isprava i drugih priloga, prethodno provjeriti ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 155. stavak 2. Carinskog zakona.

Članak 299.

U odobrenju se određuju sredstva i metode za utvrđivanje da li su dobiveni proizvodi nastali iz privremeno izvezene robe ili za provjeru, da li su ispunjeni uvjeti za primjenu sustava zamjene.

Sredstva i metode iz stavka 1. ovoga članka mogu uključivati i primjenu informativnog obrasca koji je u Prilogu 31. ove Uredbe, i njezin je sastavni dio, i provjeru knjigovodstvene evidencije.

Kada zbog vrste posla oplemenjivanja nije moguće utvrditi da li su dobiveni proizvodi nastali iz privremeno izvezene robe, odobrenje se može u posebnim slučajevima izdati pod uvjetom, da podnositelj zahtjeva carinarnici na odgovarajući način dokaže da roba, uporabljena u postupku vanjske proizvodnje, ima istu osmeroznamenkastu tarifnu oznaku, te da je iste trgovačke kakvoće i tehničkih svojstava, kao i privremeno izvezena roba. U odobrenju se određuju uvjeti za uporabu postupka.

Članak 300.

Kada se postupak zahtijeva radi popravka robe, privremeno izvezena roba mora biti podobna za popravak i popravak se ne smije koristiti u svrhu poboljšanja njezinih tehničkih ili drugih uporabnih svojstava.

Odjeljak 2. Odredbe o provedbi postupka

Članak 301.

U odobrenju se određuje rok za završetak postupka. Ako to opravdavaju okolnosti, taj se rok može produžiti, pa čak i ako je prvotno utvrđeni rok već istekao.

Članak 165. stavak 2. Carinskog zakona primjenjuje se čak i ako je prvotno utvrđeni rok već istekao.

Članak 302.

Carinska deklaracija za privremeni izvoz se popunjava sukladno odredbama koje se odnose na izvoz.

U slučaju prethodnog izvoza, uz deklaraciju za puštanje robe u slobodan promet prilaže se prijepis ili kopija odobrenja, osim ako se takvo odobrenje zahtijeva prema članku 209. stavak 3. točka d) ove Uredbe. Članak 125. stavak 3. ove Uredbe odgovarajuće se primjenjuje.

Odjeljak 3. Odredbe o obračunu oslobođenja od plaćanja carinskog duga

Članak 303.Za izračun svote koja se odbija ne uzimaju se u obzir moguća antidampinška i/ili izjednačena davanja.

Sporedni dobiveni proizvodi koji predstavljaju otpatke, taloge, odreske ili ostatke smatraju se uključenima.

Pri određivanju carinske vrijednosti robe koja je privremeno izvezena, u skladu s jednom od metoda iz članka 159. stavak 3. Carinskog zakona, troškovi utovara, prijevoza i osiguranja za privremeno izvezenu robu do mjesta, u kojem su obavljene proizvodne radnje ili posljednjega mjesta obavljanja tih radnji, ne uključuju se u:

a) vrijednost privremeno izvezene robe, koja se uzima u obzir kod utvrđivanja carinske vrijednosti dobivenih proizvoda sukladno članku 38. stavak 1. točka b) podtočka 1. Carinskog zakona,

b) troškove proizvodnih radnji, ako se vrijednost privremeno izvezene robe nije mogla odrediti prema članku 38. stavak 1. točka b) podtočka 1. Carinskog zakona.

Troškovi utovara, prijevoza i osiguranja dobivenih proizvoda od mjesta obavljanja ili posljednjeg mjesta obavljanja proizvodnih radnji do mjesta njihova unosa u carinsko područje uključuju se u troškove proizvodnih radnji.

Troškovima utovara, prijevoza i osiguranja smatraju se:

a) provizije i posredničke nagrade, izuzimajući nabavne provizije,

b) troškovi ambalaže, koja se ne smatra jedinstvenim dijelom privremeno izvezene robe,

c) troškovi pakiranja, uključujući materijal i rad,

d) troškovi postupanja s robom, vezani uz njezin prijevoz.

Članak 304.

Djelomično oslobođenje od carinskog duga, pri primjeni troškova proizvodnih radnji kao osnovice za obračun carinskog duga, odobrava se na osnovi zahtjeva.

S iznimkom robe nekomercijalne naravi, stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se kada je privremeno izvezena roba koja nema hrvatsko podrijetlo u smislu dijela II. poglavlje 2. odjeljak a) Carinskog zakona puštena u slobodan promet uz nultu stopu carine.

Odredbe dijela II. poglavlja 3. Carinskog zakona odgovarajuće se primjenjuju pri obračunu troškova obavljanja proizvodnih radnji, u koje nije uključena privremeno izvezena roba.

Članak 305.

U slučaju kada tvrtke učestalo obavljaju proizvodne radnje u okviru jednog odobrenja, koje ne uključuje popravke, carinarnica može na zahtjev korisnika odobriti primjenu prosječne carinske stope (zbirni završetak).

Stopa iz stavka 1. ovoga članka određuje se za razdoblje ne duže od 12 mjeseci i odgovarajuće primjenjuje na dobivene proizvode koji se unutar toga roka puštaju u slobodan promet. Nakon isteka naznačenoga razdoblja carinarnica sačinjava konačni obračun, i po potrebi primjenjuje odredbe članka 224. stavak 1. ili članka 232. Carinskog zakona.

Glava III. PROVEDBENI PROPISI O IZVOZU

Poglavlje 1. Konačni izvoz

Članak 306.

Kao izvoznik iz članka 169. stavak 4. Carinskog zakona podrazumijeva se osoba za račun koje je izvozna carinska deklaracija podnesena, i koja je u trenutku prihvata izvozne carinske deklaracije vlasnik robe, odnosno osoba koja ima pravo raspolaganja robom.

Ako u skladu s ugovorom robom raspolaže osoba sa sje­dištem izvan carinskog područja, kao izvoznik se podrazumijeva ugovorni partner sa sjedištem ili prebivalištem na carinskom području.

Članak 307.

Ako se izvoz vrši kod proizvođača, izvoznu carinsku deklaraciju može se podnijeti carinarnici nadležnoj prema sjedištu proizvođača.

Članak 308.

Kada se iz opravdanih razloga ne može primijeniti članak 169. stavak 4. Carinskog zakona, izvozni carinski postupak će se započeti pri bilo kojoj carinarnici u carinskom području.

Za provedbu carinskog nadzora za robu koja se izvozi odgovarajuće se primjenjuju članci 330., 332., 333., 335., 339. i 342. ove Uredbe.

Članak 309.

Ako se za izvoznu carinsku deklaraciju koristi jedinstvena carinska deklaracija (u daljnjem tekstu: JCD), rabe se primjerci broj 1, 2 i 3. Carinarnica kod koje je bila podnesena izvozna carinska deklaracija (u daljnjem tekstu: carinarnica izvoznog carinjenja), potvrđuje polje A, i ako je to potrebno ispunjava polje D. Po puštanju robe carinarnica izvoznog carinjenja zadržava primjerak broj 1 i 2, a primjerak broj 3 vraća podnositelju.

Članak 310.

Primjerak broj 3 JCD-a i roba se podnose izlaznoj carinarnici.

Za potrebe ovog članka »izlazna carinarnica« znači:

a) u slučaju izvoza robe željeznicom, poštom, zrakom ili morem, carinarnicu nadležnu za mjesto u kojem robu obuhvaćenu jedinstvenim ugovorom o prijevozu u treću državu preuzimaju Hrvatske željeznice, pošta, zrakoplovna ili brodska tvrtka,

b) u slučaju izvoza robe cjevovodima i električnim vodovima, nadležna carinarnica je carinarnica u kojoj izvoznik ima sjedište,

c) u slučaju robe izvezene s ostalim prijevoznim sredstvima ili u okolnostima, koje nisu navedene u točkama a) i b), posljednja carinarnica prije nego što roba napusti carinsko područje.

Izlazna carinarnica provjerava da li podnesena roba odgovara robi koja je prijavljena za izvozni carinski postupak i potvrđuje stvarni istup robe u polju C primjerka broj 3, s navođenjem broja istupa, datumom i pečatom carinarnice.

Istup u skladu sa stavkom 3. ovog članka se ne potvrđuje za robu izvezenu cjevovodima ili električnim vodovima.

Ako izlazna carinarnica utvrdi da postoji manjak robe, to će zabilježiti kao primjedbu u polju I JCD pri potvrđivanju istupa i na taj način obavijestiti carinarnicu izvoznog carinjenja.

Ako izlazna carinarnica utvrdi višak robe, neće dopustiti istup dok nije obavljen izvozni carinski postupak za svu robu.

Ako izlazna carinarnica utvrdi da postoje razlike u vrsti robe, neće dopustiti istup dok se ne obavi izvozni carinski postupak za pravu vrstu robe i obavijesti o tome carinarnicu izvoznog carinjenja.

Ako je roba poslana u treću državu ili na izlaznu carinarnicu koja je nadležna za postupak provoza, otpremna carinarnica potvrdit će primjerak broj 3 JCD u skladu sa stavkom 3. ovog članka, te će je vratiti deklarantu nakon što u svim primjercima provozne isprave ili bilo koje druge isprave koja zamjenjuje provoznu ispravu upiše riječi »Izvoz«. Izlazna carinarnica kontrolira stvarni izlazak robe.

Otpremna carinarnica može od izvoznika zahtijevati da predoči dokaz, da je roba stvarno napustila carinsko područje.

Članak 311.

Usmenu deklaraciju za izvoz robe moguće je podnositi samo u izlaznim carinarnicama.

Članak 312.

Ukoliko roba napušta carinsko područje bez izvozne deklaracije, izvoznik deklaraciju podnosi naknadno carinarnici, koja je nadležna prema mjestu u kojem izvoznik ima svoje sjedište ili prebivalište. U ovim slučajevima primjenjuje se odredba članka 308. ove Uredbe.

Da bi carinarnica mogla prihvatiti deklaraciju iz stavka 1. ovog članka, izvoznik mora priložiti nadležnoj carinarnici zadovoljavajući dokaz koji se odnosi na vrstu i količinu dotične robe, kao i okolnosti u kojima je roba napustila carinsko pod­ručje. Ta carinarnica također potvrđuje primjerak broj 3 JCD s odgovarajućom oznakom.

Naknadno prihvaćena deklaracija u skladu s ovim člankom ne isključuje primjenu kazni koje su na snazi, kao ni posljedice koje mogu nastati u svezi s mjerama poljoprivredne politike.

Članak 313.

Ako roba, koja je bila deklarirana za izvoz, nije napustila carinsko područje, deklarant mora o tome odmah obavijestiti carinarnicu izvoznog carinjenja i vratiti primjerak 3. carinske deklaracije.

Ukoliko se u slučajevima navedenim u članku 310. stavak 8. ove Uredbe naknadno promijeni prijevozni ugovor zbog kojeg se prijevoz koji bi se morao okončati izvan carinskog područja, okonča u njemu, ugovor o prijevozu može se promijeniti samo uz suglasnost carinarnice navedene u članku 310. stavak 2. točka a) ove Uredbe, ili u slučaju postupka provoza, otpremne carinarnice. U tom slučaju se primjerak broj 3 mora vratiti.

Poglavlje 2. Privremeni izvoz s uporabom obrasca ATA

Članak 314.

Obrazac ATA može se koristiti za privremeni izvoz, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ako je obrazac ATA izdan na carinskom području i sadrži oznaku i jamstvo garantnog udruženja koje je dio međunarodnog garancijskog lanca (Hrvatske gospodarske komore),

b) da se obrazac ATA koristi samo za domaću robu:

1. koja prilikom izvoza iz carinskog područja nije bila pred­met carinskih formalnosti s namjenom dobivanja naknada ili drugih iznosa pri izvozu u skladu s mjerama poljoprivredne politike,

2. za koju nisu odobrene druge financijske povlastice u skladu s mjerama poljoprivredne politike, u svezi s obvezom izvoza spomenute robe,

3. za koju nije podnesen zahtjev za povrat ili otpust uvoznih davanja,

c) da su predočene isprave navedene u članku 126. ove Uredbe, pri čemu carinarnica može zahtijevati prilaganje prijevoznih isprava.

d) da je roba namijenjena ponovnom uvozu.

Za robu koja se privremeno izvozi temeljem obrasca ATA, izvozna carinarnica mora obaviti sljedeće formalnosti


Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin