Yazıçı publisist zaur "aldadilmiġ ƏR". Bakı, "Adiloğlu" nəĢriyyatı. 2010. 168 səhYüklə 2,04 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix04.05.2017
ölçüsü2,04 Kb.
#16471
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Z A U R  
 


A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 

Z A U R 
 
 
 
 
 
 
 
ALDADILMIŞ ƏR 
 
 
 
 
 
 
 
“ADĠLOĞLU” nəĢriyyatı 
BAKI - 2010 

Z A U R  
 

 
Redaktor: 
Yeganə KƏRİMZADƏ 
Yazıçı - publisist 
 
 
 
ZAUR “ALDADILMIġ ƏR”. 
Bakı, “Adiloğlu” nəĢriyyatı. 2010. 168 səh. 
 
“AldadılmıĢ  ər”  kitabı  gənc  yazıçı  Zaurun  oxucularla  üçüncü 
görüĢüdür. Yazıçının bu kitabda müasir həyatın, müasir insanlarının 
problemlərindən  bəhs  edən  bir  neçə  əsərləri  toplanmıĢdır. 
“AldadılmıĢ  ər”  povestində  gənc,  Ģou  –  bizness  aləmində  məĢhur 
olan  bir  müğənninin  qalmaqallı  taleyi,  həyatında  buraxdığı  ciddi 
səhvlər  nəticəsində  sevdiklərini  itirməsindən  bəhs  edilir.  Bununla 
yanaĢı kitabda gənc nasirin son illərdə qələmə aldığı bir neçə maraqlı 
hekayələri və ilk qələm təcrübəsi olan kiçik əsərləri də toplanmıĢdır. 
Kitabda  müəllifin  “Mənim  böyük  dünyam”  adlı  gündəliklərindən,  
“Əsgərlik anlarından qeydlər” silsiləsində isə əsgər həyatilə bağlı iki 
hekayəsi də oxucuların ixtiyarına verilmiĢdir. 
 
 

 
 
© Zaur, 2010 

A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALDAILMIŞ ƏR 
(povest) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A U R  
 

 
 
 
 
 
 
Ъяфяр евдя вар –
 
эял едир, юзцня йер тапа 
билмирди 
ki,  bilmirdi. 
Бу  эцн  эюзляриля  эюрцб, 
гулаглары  иля  ешитдийи  сюзляря,
 
хяйанятин 
аъысына

севдикляринин  ону  алдатмасына  вя 
йалан долу хяйанятя инана билмирди. О, юзцнц 
щяйатда  алдадылмыш

бядбяхт  инсан  щесаб 
едирди

Санки  щамынын  таныдыьы

щюрмят 
етдийи

севдийи  мцьянни  йох,  сырадан  бир 
адам  иди.  Щяр  заман  кцчядя

консетлярдя  она 
йахынлашараг

автограф  алмаг  истяйян  инсан
-
лары эюряндя севинъинин щядди –
 
щцдуду ол
-
майан Ъяфяр артыг нечя эцн иди ки, чюля чых
-
мыр,  ня  ян  чох  севдийи  верлишляри  сейр 
етмир, дявятли олдуьу консертляря эетмир

те
-
лефон  зянэляриня  ъаваб  вермир,  ня  дя  ки, 
евиня  эялянляря  гапы  ачмырды.  О,  щамыдан 
гачырды.  Еля  билирди  ки,  онун  эюрдцклярини 
щамы  эюрцб,  ешитдиклярини  щамы  ешидиб

Чюля  чыхса,  она  эцляъякляр
:  - 
Ай,  юзцндян 
разы  Ъяфяр,  ня  олду  бяс  ефирдян  чякилмир
-
дин.  Щяр  йердя  арвадынла  бир  –
 
биринизин 

A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 

сонсуз мящяббятиндян данышырдын. Ня олду? 

Дейяъякляр.  Она  еля  эялирди  ки,  бир  даща 
консертляр  веря  билмяз.  Даща  щеч  ким  онун 
консертиня  эялмяйяъяк.  О,  щяйаъандан  теле
-
визору
 
беля  ачмырды.  Еля  билирди  ки,  ачан 
кими  бцтцн  олан  щадисяляри  данышаъаглар

Зянэ едян, гапыйа эялян журналистляря дя ъа
-
ваб  вермирди.  Еля  билирди

онлар  да  она  ики 
эцн  сонра  веряъяйи  консертля  баьлы
 
йох,  ъа
-
нындан  чох  севдийи  Арзунун  хяйаняти  барядя  
сорушаъаглар
.  
Танышлыг  Ъяфярин  консертиндя  баш  вер
-
мишди

Консертин сонунда продцссери Ящмяд: 

Ъяфяр, сяни бир гыз эюрмяк истяйир
,  - 
дейя
-
ряк  грим  отаьына  ишаря  етмишди.  Ъяфяр, 
отаьа кечдикдя

эюдяк ятякляриндян узун айаг
-
лары  бир  аз  да  ъазибядар  эюрцнян

эюзял  си
-
малы  бир  гызын  орада  отурдуьуну  эюрцб: 

Мяни  истямисиниз
,  - 
дейяряк  гыза  йахынлаш
-
ды.  Арзу  айаьа  дуруб,  саламлады

Ъяфярин 
фанаты  олдуьуну,    ону  чох  севдийини  етираф 
етди. Башга бир гыз олсайды бялкя дя, Ъяфяр 
ону  мядяни  сурятдя  рядд  едярди.  Амма  Арзу 
чох эюзял гыз иди.
 
 
***
 
 

Z A U R  
 

Щямин  эцн  Арзу  чох  мещрибан  иди.  Ъяфя
-
рин  ону  юпцб,  охшамасына  етираз  етмирди

Машындакы  мещрибанчылыг

ресторанда  да
-
вам  етди.  Ъяфяр  далбадал  ички  сифариш  ве
-
рирди.  Арзу  да  она  йолдашлыг  едирди.  Евя 
неъя  эялдийиндян  хябяри  беля  олмамышды

Сящяр  Арзунун  сясиня  ойанды.  О,  йатаьында 
тяк  дейилди.  Арзу  аьлайырды,  онун  ойанды
-
ьыны  эюрцб,  эцлцмсямяйя  чалышды

лакин  бу 
алынмады. О, юз –
 
юзцня пычылдады
: - 
Ъяфяр,
 
инди  мян  ня  едяъяйям

валидейинляримя  ня 
ъаваб веряъяйям…
 
О,
 
щюнкцрдц

Ъяфяр  бу  суаллар  селиндя 
йаваш  –
 
йаваш  йухудан  ойанырды.  Дуруб,  йе
-
риндя  отурду

Арзуну  юзцня  сары  чякмяк  истя
-
йяндя, аь мяляфя цстцня дцшмцш ган лякяляри 
ону йериндян дик атылмаьа вадар етди. 
 

Бу  неъя  олуб,  мяним  щеч  хябярим  дя  ол
-
майыб…
 

Ъяфяр, сян ня демяк истяйирсян

Ъяфяр мызылданды
: - 
Щеч ня, щеч ня… На
-
ращат  олма.  Биз  евлянмялийик

Наращат 
олма…
 
 
Тойда няинки шоу –
 
бизнес аиляси

теле
-
визийалар  таныдыьы

танымадыьы  инсанлар 
ону  тябрик  етсяляр  дя,  аиляси  ата  –
 
анасы, 
баъы –
 
гардашлары гяфил тойу гябул едя бил
-

A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 

мядиляр

Ъяфяр  юз  нишанлысыны  гойуб, баш
-
гасы иля евлянмишди. Ики нясил арасына дцш
-
мянчилик дцшмцшдц

Тякъя Ящмяд Ъяфярин йанында иди. Бунун 
цчцн дя Ъяфяр ушаглыг досту  Ящмядя чох эц
-
вянирди

Ящмядин  аиляси  Алманийада  йаша
-
дыьындан о, Ъяфярин евиндя галырды

Ъяфяр 
аиля щяйаты гурдугдан сонра кирайя эетмяк ис
-
тяся  дя,  Ъяфяр  гоймады
:  - 
Мяэяр  мян  о  гядяр 
аъиз адамам ки, сяня бир ев дя ала билмяйям

Лазым олсайды, бир ев алыб, о евя кючмяйини 
сяндян  юзцм  хащиш  едярдим.  Сян  мяним  гар
-
дашымсан,  Арзу  да  сянин  баъын.  Бу  ня  демяк
-
ди

кючмяк  истяйирсян?    Еля  шей  йохду.  Щя
-
мишя  бир  йердя  олмушуг,  йеня  дя  бир  йердя 
йашайаъаьыг
,  - 
дейяряк,
 
ону  бу  фикриндян  да
-
шындырды.  О  эцндян  ики  эцн  юнъяйя  гядяр 
бирэя,  мещрибан  аиля  кими  йашайырдылар

Бяс ня олду?..
 
***
 
 

Ъяфяр,  ъаным,  района

мамаэиля  эетмяк 
истяйирям

Сянин  дя  вахтын  йохду,  неъя 
олсун? –
 
дейяряк, Арзу онун бойнуна сарылды

цз –
 
эюзцндян юпцб: 

Йазыг арвады нечя вахт
-
ды  эюрмцрям

ниэаран  галмышам,  ня  зянэ 
едирляр, ня дя ки, эялирляр


Z A U R  
 


Инди дейирсян тяк галым?
 

Тяк  нийя  галырсан

Ящмяд  ки,  йанында
-
дыр


Ящмяд дя бу эцн ахшам Алманийайа учур.
 

Нейлясин  йазыг  ушаг,  о  да  мяним  эцнцм
-
дядир дя сянин цзцндян ня вахтдыр ки, валиде
-
йинляриня щясрятдир. Гой эетсин. Сян дя евдя 
отуруб динъялярсян
.  

Йахшы  инди  неъя  едяк,  машыным  тямир
-
дядир. Сяни ким апараъаг


Еля данышырсан ки, еля бил  ушаьам

Пу
-
луна миннят

таксийя миниб, эедяъяйям


Еля шей олар?
 

Ялбяття, сян дя йорьунсан

Динъял. Бир –
 
ики эцн о йан бу йан эяляъяйям

язизим…
 
Щямин эцнц Ъяфяр евдя тяк галды. Телеви
-
зору  йандырыб  бахды,  няйися  цряйи  сыхылыб

сюндцрдц

Ейвана  чыхды,  ятрафы  сейр  етди, 
йеня  дя  ичяри  кечиб,  теливизору  йандырыб 
узанды

Ниэаран иди. 
 
Арзуйа  зянэ  едяндя  –
 
чатаъаьыны  демиш
-
ди

Сонрадан мобил телефон сюндцрцлмцшдц

анасыэилдя телефон йох иди ки, хябяр билсин

Ящмяд  сусурду

Ахырынъы  дяфя  Арзуну  йола 
саланда,  зянэ  едяряк 

артыг  учаьын  галхды
-
ьыны билдирмишди


A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 

Ъяфяр  фикря  далмышды

Тяклик  ону  сы
-
хырды

Дцшцнцрдц  ки,  бунлар  да  эедяндя 
икиси бирдян эедир. Ящмяд щеч яввяляр бу гя
-
дяр Алманийайа эетмязди. Инди айда ян азын
-
дан бир дяфя Алманийададыр 

«Яшши, мян дя 
гярибя  адамам

Оьланы  аилясиндян    айырма
-
йаъаьам ки… Эедирляр, гой эетсинляр

Садяъя 
ейни  вахтда  эетмякляриня  эюря  наращатам

тяк галырам. Бу тякликдя бир шей дейил.» 
 
Телефонун зянэи. Арзу адыны эюрцб, теле
-
фону ачды:
 

Сящярдян  сяни  ня  гядяр  йыьырам

теле
-
фонун  сюнцлцдц
... 
Ниэаран  галмышдым… 
Нийя?  Эедяндя  ишини  ещтийатлы  тут  да... 
Инди  демяли  цч  эцн  биз  даныша  билмяйяъя
-
йик

Ораларда кимдяся адаптор йохду, ал, гой, 
сонра  гайтар
... 
Нейляк,  онда  арада  телефону 
йандыр, эюр даныша билярикся, зянэ ет ки, ни
-
эаран  галмайым.  Олду,  саь  ол.  Мян  дя  сяни 
юпцрям

Чалыш  бир  аз  тез  эял,  дарыхырам

Щя, бир дя…
 
Ялагя кясилди

Ъяфяр телефону столун цс
-
тцня  гойуб,  гонаг  отаьына  кечди.  Щягигятяндя 
Арзунун  телефонунун  адаптору  евдя  галмыш
-
ды

Ъяфяр байаг истямишди ки, Арзуйа десин 

ананэиля  салам  де, 

мараглан  эюр,  ня  проб
-

Z A U R  
 
10 
лемляри  вар…  Ялагя  кясилди,  сюзц  аьзында 
галды.
 
Мятбяхя  кечиб,  чайданын  алтыны  йанды
-
рыб

гыздырдыгдан сонра бир стякан чай сцзцб, 
гонаг  отаьына  кечди.  Сяккизя  он  дягигя  галыр
-
ды.  Саат  доггузда  шоу  програмда  олмалыды

Тялясик  чайыны  ичиб,  йатаг  отаьына  кечяряк

костйумуну  эейиниб

евдян  чыхды.  Йолдан  бир 
«таксийя»  миниб,  шоу  –
 
програма  йетишди

Програмын  апарыъысы  танынмыш  актйор  Ел
-
дар Гцрурлу иди. О, Ъяфяри эюръяк
: - 
Гардаш

нийя  беля  эеъикирсян.  Бир  аз  да  эеъ  эялсяй
-
дин

далынъа адам йоллайаъагдым


 
дейя, за
-
рафат  етди.  –
 
Щя,  бяс  Ящмяд  щаны?  Арзу  ха
-
ным  нийя  йохду?  Ахы  онлар  сиз  чыхыш  едян 
тядбирляри бурахмырларды


 
дейя, тяяъцбля 
Ъяфяря бахды. 
 
Елдарын бахышлары Ъяфяря хош эялмяди

О  бахышларда  няся  эизлянмишди

Елдар  бош 
йеря  сюз  данышанлардан  дейилди

Ъяфяр 
йары  зарафат,  йары  ъидди  дейилян  сюзлярин 
мянасыны  баша  дцшмяк  истяйирди

лакин  ня 
исяни юзцня йахын бурахмаг истямирди

Елда
-
рын она бахан эюзляри ъаваб эюзляйирди

Ъя
-
фяр  кякяляйя 

кякяляйя
:  - 
Арзу  анасыэиля 
эедиб.  Ящмяд  ися  Алманийададыр.  Бир  –
 
ики 
эцня  эяляъяк


 
дейя,  ъаваб  верди.  Сонра  Ъя
-

A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 
11 
фяр  Елдардан  арланды

мцьянни  йолдашлары 
иля  эюрцшцб

столларын  бириндя  яйляшди

Шоу  –
 
програм  башлады

Щамынын  данышыб

эцлцб  ойнамасына  бахмайараг

Ъяфяр  нара
-
щат иди. Щяр дяфя Елдара бахдыгъа онун эюз
-
ляриндяки  кинайяни  дуйурду

Бу  эюзляр  Ъя
-
фяря  няйися  демяк  истяйирди.  Щяр  дяфя  да
-
ныша  –
 
даныша  эюзц  Ъяфяря  тяряф  йюнялян 
Елдарын  йашыла  чалан  эюзляриндя  ня  олду
-
ьуну  Ъяфяр  йаваш  –
 
йаваш  анламаьа  башла
-
йырды

чцнки  индийяня  гядяр  Елдар  она  беля 
бахмамышды

Ъяфяря  еля  эялирди  ки,  Елдар 
она  эцлцр.  Бир  йандан  да  юзцнц  сакитляшди
-
рирди:  «Елдар  мяня  нийя  эцлмялидир  ки?  Ня 
айыб ишими эюрцб ахы? Мян дя  эет –
 
эедя ба
-
шымы итирирям ей…»
 
Ъибиндяки 
телефонунун 
титряйишини 
дуйду.  Телефону  эютцрцб,  чюля  чыхды  ки,  сяс 

 
кцйдян ешидя билсин. Зянэ едян йеня дя Арзу 
иди.
 

Ало!  Щя  башлайыб

Апарыъы  Елдар  Гц
-
рурлудур... Йох, щяля охумамышам... Щя, нийя 
дя  эюрцшмядик.  Еля  эялян  кими  Елдарла  эю
-
рцшдцм… Бяс сян дейирдин… Щя дцздц… Ичя
-
ридян  Елдар  Гцрурлунун
:  - 
Инди  ися  сящняйя 
щамымызын  севимлиси

популйар  мцьяннимиз 
Ъяфяр Эцнейлини дявят едирик

Алгышлар


Z A U R  
 
12 
Ъяфяр  Арзу  иля  тез  саьоллашыб

ичяри 
кечди,  микрафону  Елдардан  алыб,  мяшщур 
мащнысы «Алдандым»ы охумаьа башлады

Ъя
-
фяр  мащныны  охуйа  –
 
охуйа  байаг  микрафону 
Елдарын  она  гымышараг  вермясиндян,  инди 
йеня дя тяня иля она бахмасындан хофланмаьа 
башлады

Мащны битирдикдян сонра щамы айаьа гал
-
хыб, ону алгышладылар. Бу арада эюзц Елдара 
саташан  Ъяфяр  онун  ганлы  бахышларла  бах
-
дыьыны

Ъяфярин  она  нязяр  йетирдийини  эю
-
рцнъя  ися  тез  микрафону  ялиня  алараг
:  - 
Ъя
-
фяр  Эцнейлийя  ешг  олсун!  –
 
дейяряк,  она  йа
-
хынлашыб,  саь  ялиндян  йапышыб,  эюйя  гал
-
дырды

Ъяфяря еля эялди ки, онун ялиндян йа
-
пышан  бу  ялляря  бу  дягигя  имкан  версяляр

ялини  бурахыб

боьазындан  йапышыб,  ону  бо
-
ьаъаг. Одур ки, тез ялини Елдарын ялиндян чы
-
харыб

кечиб юз йериндя яйляшди

Шоу –
 
програм баша чатандан сонра Ъяфяр 
чюлдя  «такси»  эюзляйирди.  Еля  бу  йердя  Ел
-
дар  Гцрурлунун  она  архадан  йахынлашараг
:  - 
Ъяфяр  сян  машынсызсан


 
демяси  Ъяфяри 
диксиндирди. О, архайа чеврилиб
: - 
Щя, машын 
устададыр.  О,  эцн  Ящмяд  киминся  машынына 
вуруб, бир аз гыраьы язилиб


 
дейяряк

ъаваб 
верди.  Елдар  дярщал  габаьа  ирялиляйиб

ма
-

A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 
13 
шынынын гапысыны  ачды: 

О  ня  демякди,  сян 
инди  «такси»  эюзляйяъяксян

Эюрян  ня 
дейяр?! Эял мян сяни евя
 
гядяр апарым
. - 
дейя
-
ряк

сцкан архасына кечиб, машыны ишя салды. 
Ъяфяр  щеч  бир  сюз  демядян  дайандыьы  йер
-
дян  тярпянмяди

Истямирди  Елдар  ону  апар
-
сын. Она еля эялирди ки, Елдар она няйися де
-
мяк  цчцн  бящаня  эязир.  О,  няйися  йахшы  сюз 
дейил. Йохса Ъяфяр буну щисс едярди

Елдарын сяси ешидилди


Ня  олдун,  евя  эетмяк  истямирсян?  Йохса, 
мяним  машыным  хошуна  эялмир,  она  эюря 
минмяк истямирсян

Ъяфяр еля бил йухудан ойанды
: - 
Йох, ясла! 
Садяъя

фикрим башга йерядя иди. О ня демяк
-
ди. Машын, машынды да. Фярги няди?! –
 
Дейя
-
ряк

машынын габаг гапысыны ачыб, яйляшди

 
*** 
Ъяфяр  йухудан  ойананда  эцнорта  саат  бир 
иди.  Бу  эцн  иштирак  едяъяк  щеч  бир  тядбир  –
 
филан да йох иди. Одур ки, о, йухудан ойанма
-
сына бахмайараг

йериндян айаьа галхмайараг

яллярини башынын алтында чарпазлайыб

эюз
-
лярини  тавана  зиллямишди

Дцнян  Елдарла 
машында олан сющбяти хатырлады

цряйи сы
-
хылды. Ахы, Елдар нийя дуруб –
 
дуруб икинъи 

Z A U R  
 
14 
дяфя дя Ящмядля Арзунун програмда иштирак 
етмядийини  сорушду.  Ахы  Ъяфяр  биринъи 
ичяри эирян
 
кими Елдар сорушмуш, о да ъаваб 
вермишди. Нийя ахы, икинъи дяфя дя сорушду

Ахы еля бил Елдар няйися сюзлц адама охша
-
йырды?! Йох, йягин икинъи дяфя сорушдуьу йа
-
дындан чыхыбмыш

Йохса дяли –
 
зад дейил ки, 
бир сюзц ики дяфя соруша. Бир дя ки, Елдарын 
ня  сюзц  ола  биляр  ки,  о  щара,  Ъяфяр  щара?! 
Араларында  даьла  тяпя  гядяр  фярг  вар.  Елда
-
рын Ъяфяря ня сюзц ола билярди ки, щамы Ъя
-
фяри дя йахшы таныйырды

Елдары да.
 
Ъяфяр
 
бу дцшцнъялярля айаьа галхыб

ща
-
мама
 
кечиб,  ял  –
 
цзцнц  йуйуб,  аъ  гарына  бир 
йумурта  сындырараг,  ичди.  Ъяфяр  бундан  чох 
ийрянся дя мяъбур иди. Дейилянляря эюря ся
-
щяр  –
 
сящяр  аъ  гарына  бир  йумурта  ичмяк, 
сяси  гайдасында  сахлайыр

Ъяфяр  ийрянся  дя 
буну  едирди.  Ня  едя  билярди  ки,  сясини  гору
-
малы  иди.  Щяйатда  ян  чох  горхдуьу  сясинин 
батмасы  иди.  Еля  дцшцнцрдц  ки,  сяси  батса, 
даща  йашайа  билмяз

Ъяфярин  фикринъя,  о, 
аилясиз

машынсыз,  евсиз,  пулсуз  йашайар

амма сящнясиз йашайа билмязди

Йерини  йыьыб,  сящяр  йемяйи  щазырлайыб

иштащсыз  –
 
иштащсыз  йемяйя  башлады

Бир
-
дян

йадына  анасы  Шямсиййя  дцшдц.  Онун
 

A L D A D I L M I Ş   Ə R  
 
15 
цряйи  алышыб,  йанды.  Чохданди  ки,  анасынын 
ня  цзцнц  эюрмцр,  ня  дя  ки,  сясини  ешитмирди

Эюрясян

арвад  ня  едир?  Ахыр  вахтлар  да  йа
-
ман шякяри тез –
 
тез галхырды

Бялкя дурум бир 
зянэ едим. Бирдян анасынын сонунъу дяфя она 
дедийи  сюзляр  дцшдц  йадына
:  - 
«Сянин  аьлын 
башына  эяляъяк,  амма  онда  чох  эеъ  олаъаг

Эцл  кими  нишанлыны  гойуб,  эюр  эедиб  кими 
алдын.  Кцчянин  позьунуну.»  Ъяфяр  ясябляшди


«Йох,  зянэ  етмяйяъяйям

Йахшы  ана  баъысы 
гызындан  йана  доьма  баласындан  имтина  ет
-
мязди.  Мян  даща  евлянмишдим

эяряк  о,  щяр 
шейи унудум

Аллащын гисмятидир дейиб, мяня 
хейир –
 
дуа верярди. Даща мяни ел ичиндя биа
-
быр йох.» 

Цряйиндя юзц иля данышмаьа баш
-
лады
:  - 
«Беля  баханда  Цлвиййя  дя  пис  гыз  де
-
йилди

Садяъя  мян  ону  севмирдим,  она  доьма 
баъым  кими  бахмышам

Рящмятлик  атамын  вя
-
сиййяти  олдуьуна  эюря  онунла  нишанланмаьа 
разылыг  вердим

Йохса  щеч  бир  вяъщля  бу  иш 
алына  билмязди

Анама  галдыгда  ися  мян  ону 
баьышлайа билмирям

ефиря чыхыб, мяним, мя
-
ним  аилямин  далынъа  олмазын  сюзлярини 
деди.  Гой,  юзц  ня  вахтса  юз  сящвини  баша 
дцшцб, эялсин

Инанырам ки, бу ня вахтса ола
-
ъаг

Чцнки анам Арзунун неъя саф бир инсан ол
-
дуьуну, мяни бюйцк мящяббятля севдийини

мя
-

Z A U R  
 
16 
ним  цчцн  щяр  шейя  щазыр  олдуьуну  билмир

Йягин ки, ня вахтса буну биляъяк.»
 
Ъяфяри  бу  фикирлярдян  гапынын  зянэи 
айырды

Эялян  почталйон  иди.  О,  бу  эцнки  гя
-
зетляри  вериб,  эетди.  Ъяфяр  гязетляри  кичик 
столун цзяриня гойараг

мятбяхя кечиб, бир стя
-
кан чай сцзцб, эялиб, отурду. Чай ичя –
 
ичя шоу 

 
хябярляри  охумаьа  башлады

Бирдян  онун 
эюзц  гязетлярин  бириндя 

«Мцьянни  Ъяфяр 
Эцнейли  аиля  гурдуьуна  эюря  пешиман  олуб
-
му?»  башлыглы  йазыйа  саташды.  О,  дярщал 
йазыны  охумаьа  башлады

Бу  йазы  дцнянки 
шоу  –
 
програмдакы  чыхышы  барядя  иди.  Мцх
-
бир Ъяфяр Эцнейлинин тядбиря тяк эялдийини 
вя о бойда репертуары ола –
 
ола «Алдандым» 
мащнысыны  охумасыны  эюстяряряк

Ъяфярин 
щяйат  йолдашы  Арзу  ханымдан  дейясян

бо
-
шандыьыны  йазырды

Ъяфяр  йазыны  охуйуб

ясябляшяряк

гязетин  арха  сящифясиндян 
ялагя телефонуну эютцряряк

столун цстцндяки 
ев телефонунун дястяйини галдырыб

нюмряни 
йыьды,  мягалянин  сонунда  ады  гейд  олунан 
мцхбири сорушду


Салам! Данышан Ъяфяр Эцнейлидир. Сиз 
щансы  ясасла  мяним  йолдашымдан  бошанды
-
ьым щаггында гязетдя аьзыныза эяляни йазмы
-
сыныз? О ня демякди

демяли мян бир эцн йол
-


Yüklə 2,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin