Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım


Partiyası bundan sonra da xalqımızın ənYüklə 6,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix07.12.2016
ölçüsü6,34 Mb.
1   2   3
Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən

layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləş-

dirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və

xalqımızın  firavanlığı  yolunda  çox  işlər

görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çat-

dıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, plan-

ları,  işləri  sizin  köməyiniz  və  dəstəyinizlə

İlham  Əliyev  başa  çatdıra  biləcək.  Mən

ona  özüm  qədər  inanıram  və  gələcəyinə

böyük ümidlər bəsləyirəm”.

    Beləliklə,  əsası  xalqımızın  ümummilli

lideri  Heydər  Əliyev  tərəfindən  qoyulan

siyasət  2003-cü  ildən  bəri  cənab  İlham

Əliyev tərəfindən yeni nailiyyətlərlə daha

geniş  miqyasda  davam  etdirilməkdədir.

Xalqın ölkə Prezidentinin ətrafında sıx bir-

liyi,  Heydər  Əliyev  ideyalarına  sədaqət

belə deməyə əsas verir ki, Yeni Azərbaycan

Partiyası xalqımızın yeganə etimad ünvanı

olaraq hakim siyasi təşkilat statusunu daim

saxlayacaqdır.

    Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidara gəl-

dikdən  sonra  ölkəmizdə  əhəmiyyətli  isla-

hatların əsası qoyulub. Azərbaycanın bütün

bölgələrini əhatə edən sosial-iqtisadi islahatlar

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dina-

mik inkişafa səbəb olub. Naxçıvan Muxtar

Respublikası  Ali  Məclisi  Sədrinin  son  17

ildə muxtar respublikamızda həyata keçirdiyi

uğurlu sosial-iqtisadi siyasət xalqa, dövlətə

və  Heydər  Əliyev  ideyalarına  sədaqətin

bariz  nümunəsidir.  Həyata  keçirilən  bu

siyasət iqtidar partiyası kimi YAP-ın nüfuzunu

yüksəldib, partiyanın muxtar respublika təş-

kilatının siyasi proseslərə təsir gücünü yüksək

səviyyədə təmin edib. 

    Bu gün xalqımız Azərbaycan dövlətini,

onun  vətəndaşlarını  azad,  firavan  günlərə

aparan,  güclü  iqtisadiyyat,  qüdrətli  ordu,

qanunlarla yaşayan vətəndaş cəmiyyəti quran,

təhsildə,  elmdə,  mədəniyyətdə,  idmanda

nailiyyətlər qazanmağa stimul yaradan, hər

bir vətəndaşın sərbəst fəaliyyətinə, yaradıcı -

lığını, işgüzarlığını ortaya qoymasına şərait

yaradan  dahi  şəxsiyyət  Heydər  Əliyevin

daxili və xarici siyasət strategiyasını özünün

fəaliyyət proqramı kimi qəbul edən və uğurla

həyata keçirən Yeni Azərbaycan Partiyasının

sədri, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin

ətrafında sıx birləşib. 

    Ulu  öndər  demişdir:  “Yeni AzərbaycanPartiyası Azərbaycanın bu gününün par-

tiyasıdır,  XX  əsrin  partiyasıdır,  üçüncü

min illiyin partiyasıdır”. Bu dahiyanə fikir

keçdiyimiz 20 illik zaman kəsiyində ölkə-

mizin  həm  iqtisadi-siyasi,  həm  də  sosial-

mədəni həyatında öz təsdiqini tapmaqdadır.

İllər, qərinələr ötəcək, günü-gündən tərəqqi

edən, çiçəklənən Azərbaycanın qərarlaşdığı

zirvədən  Heydər  Əliyev  Günəşi,  Heydər

Əliyev ziyası daha aydın görünəcəkdir. Əmir BABAYEV

YAP Şərur rayon təşkilatının sədri, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin deputatı

Yeni Azərbaycan Partiyası böyük siyasi qüvvə, 

xalqımızın yeganə etimad ünvanıdır

  

Görüşün keçirilməsində məq-

səd bələdiyyələrlə yerli vergilər

haqqında  söhbətlər  aparmaq,

onlara  metodik  köməklik  gös-

tərmək olub.

    Kəngərli Rayon Vergilər Şöbə-

sinin  rəisi  Abuzər  Əsgərov  çıxış

edərək  bildirib ki, bələdiyyə ver-

giləri dedikdə Vergi Məcəlləsi ilə

və müvafiq qanunla müəyyən edi-

lən, bələdiyyələrin qərarlarına əsa-

sən tətbiq olunan və bələdiyyələrin

ərazilərində  ödənilən  vergilər  nə-

zərdə tutulur. Yerli vergilərə fiziki

şəxslərin torpaq vergisi, fiziki şəxs-

lərin əmlak vergisi, yerli əhəmiy-

yətli tikinti materialları üzrə mədən

vergisi,  bələdiyyə  mülkiyyətində

olan müəssisə və təşkilatların mən-

fəət vergisi daxildir. Bələdiyyə ver-

gilərinin  dərəcələri  vergi  qanun-

vericiliyində təsbit edilmiş hədlər

daxilində  müəyyən  edilir.  Vergi

qanunvericiliyinə  uyğun  olaraq,

bələdiyyələr öz ərazilərində vergi

ödəyicilərinin  ayrı-ayrı  kateqori-

yalarını  yerli  vergilərdən  tam  və

ya qismən azad etmək, vergi dərə-

cələrini azaltmaq barədə qərar qəbul

edə bilərlər. 

     Sonra Kəngərli Rayon Vergilər

Şöbəsinin Vergi ödəyicilərinə xid-

mət  bölməsinin  baş  dövlət  vergi

müfəttişi  Cahangir  Hüseynovun,

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ver-

gilər Nazirliyinin Vergi ödəyicilə-

rinə xidmət şöbəsinin rəisi Mirhü-

seyn Seyidovun çıxışları olub.  

    Sonda tədbir iştirakçılarını ma-

raqlandıran suallar cavablandırılıb.Səbuhi HÜSEYNOV

Kəngərli Rayon Vergilər Şöbəsində bələdiyyə 

üzvləri ilə görüş keçirilib


3

H

H

ər bir xalq özünəxas

dəyərlərlə  tanınır  və

digər  xalqlardan  seçilir.  Bir

millət o zaman tarixin səhifə-

sindən silinir ki, onun kimliyini

xarakterizə  edən  dəyərləri

məhv  edilir.  Təsadüfi  deyil-

məyib ki, bir milləti məhv et-

mək istəyirsənsə, onun dilini

əlindən al. Bu baxımdan Ana

dili  ən  böyük  milli  sərvətdir.

Doğma  dilimizdə  səslənərək

ruhumuza  hopmuş  laylalar,

nağıllar,  el  deyimləri,  zərb-

məsəllərin  təsiri  altında  bö-

yüyür, milli musiqi sədası eşi-

dəndə qulaq kəsilirik. 

    Naxçıvanda əsrlərdən bəri sü-

zülüb  gələn  milli  dəyərlərin  qo-

runması,  yaşadılması  və  təbliğ

olunmasına  ciddi  önəm  verilir.

“Milli dəyərlər ili”nin elan olun-

duğu 2012-ci ildən əvvəl milli də-

yərlərimizə hörmət və ehtiram əla-

məti olaraq Naxçıvan Muxtar Res-

publikası  Ali  Məclisinin  Sədri

“Naxçıvan Muxtar Respublikasın-

da  Xalq  yaradıcılığı  günlərinin

keçirilməsi  haqqında”  Sərəncam

imzalamışdır.  Sərəncamda  qeyd

olunduğu kimi, hər bir xalqın ta-

rixində xalq yaradıcılığı onun mil-

li-mənəvi dəyərlərinin və dünya-

görüşünün, təşəbbüskarlıq və no-

vatorluğunun təzahür formaların-

dan biridir. Tarixi-mədəni və bədii

irsimizin daşıyıcısı olan Azərbay-

can  xalq  yaradıcılığı  əsrlər  boyu

formalaşaraq  və  inkişaf  edərək

günümüzədək  gəlib  çatmışdır.

Azərbaycanın  qədim  Naxçıvan

torpağında yayılmış el sənəti nü-

munələri böyük və zəngin bir tarixi

mərhələni, mədəni inkişaf dövrünü

əhatə edir. 

    Muxtar  respublikamızın  dilbər

guşəsi  olan  Şahbuz  tarixən  saz-

söz  sənətini  yaşadan  bölgə  kimi

tanınmışdır. Şahbuz neçə-neçə aşıq-

lar  yetişdirmiş,  sənətkarlar  ocağı

olmuşdur.  Sinkretik,  yəni  özündə

çalğı, oxuma, şeirdemə, dastan ifa-

çılığı, aktyorluq və rəqs (plastika)

sənətlərini birləşdirən saz-söz sənəti

muğam sənəti ilə yanaşı, Azərbay-

can milli mədəniyyətinin ən qədim

nümunələrindəndir. Qədim türkdilli

xalqlarda baxşı, yanşaq, varsaq və

nəhayət, ozan kimi tanınan sənətkar -

lar bugünkü aşığın əcdadları sayı-

lırlar.  Ozan  sənəti  yüzilliklər  və

minilliklər  boyu  böyük  təkamül

yolu keçərək aşıq sənətinə çevrildiyi

kimi, qopuz da ona oxşar təkamül

yolu  keçərək  saz  aləti  şəklini

almışdır.

 Şah İsmayıl Xətai könüloxşayan

qoşmalarının birində sazı belə tə-

rənnüm edir:

Bu gün ələ almaz oldum mən sazım,

Ərşə dirək-dirək çıxar avazım.

Dörd iş vardır, hər qarındaşa lazım:

Bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz.

    Rayon Mədəniyyət Evinin mü-

diri  Ramiz  Cəlilov  qeyd  etdi  ki,

Şahbuz rayonu dağlıq bölgə oldu-

ğundan əhalinin əsas məşğuliyyəti

heyvandarlıqdır. Yaylaq, qışlaq hə-

yatı keçirən şahbuzlularda yaşam

tərzi saza, sözə meyli artırmışdır. 

    –  Mən  özüm  Aşağı  Qışlaqda-

nam. Yaxşı yadımdadır, ustad aşıq-

lar kəndlərə gələrdilər. Bizim kəndə

gələn  aşıqlardan  Hüseyn  Saraclı,

aşıq Kamandar, Ağ Aşıq xatirim-

dədir.  Kənd  sakinlərindən  birinin

evində  dastan  gecələri  təşkil  olu-

nardı.  Kiçikdən-böyüyə hamı hə-

min evə toplaşar, aşıqları maraqla

dinləyərdik. Belə gecələr dan yeri

ağarana qədər davam edərdi. Ca-

vanlar  arasında  da  saz  sənətinə

maraq artardı.  Biçənəkli aşıq İslam,

aşıq Hidayət, aşıq Vəli, Aşağı Qış-

laqdan  mahir  saz  ustası  Müslüm

Rüstəmov, Sərraf Qasım, aşıq Zahir,

Yuxarı  Qışlaqdan  aşıq  Vəli,  aşıq

Abdulla,  aşıq  Tural,  Güney  Qış-

laqdan aşıq Aydın Cəfərov, Gömür

kəndindən aşıq Zülal, Şirin Şirin-

zadə, Küküdən aşıq Fərrux Nəbiyev

və onlarla belə aşıqlar nəsli yetiş-

mişdir. Aşıq sənəti Azərbaycanda

3  qol  üzrə  yayılmışdır:  Şirvan,

Göyçə,  Qazax-Tovuz.  Şahbuzda

bu sənət Göyçə qolu üzrə inkişaf

etmişdir. Bu da səbəb olub ki, böl-

gədə həm də balaban ustaları ye-

tişsin. İdris Hacıyev, Cəbi Əhməd -

ov, Nəriman Məmmədov, Tarverdi

Hüseynovun adları balaban ifaçıları

arasında xüsusilə vurğulanmalıdır.     – Adət-ənənələrimizin bir his-

səsinin  təzahür  etdiyi  toy  məra-

simlərində  necə,  dastan  gecələri

keçirilərdimi?

    – Toy mərasimləri 3 gün, 3 gecə

davam edərdi. Gündüzlər yallı ge-

dilər, toy adamları rəqs edərdilər.

Gecələr  isə  məhəbbət  dastanları

oxunardı və bu, səhərəcən davam

edərdi. Bütün bunlar toy mərasim-

lərinin vacib ünsürləri sayılırdı. 

    – Başqa hansı sənət sahələrinin

adını Şahbuzla bağlamaq olar?

    – Burada nalbəndçilik, xalçaçılıq,

boyaqçılıq üzrə sənətkarlar olmuş-

lar. Kolanı kəndində boyaqçı Səhnə

var idi, ipləri o boyayardı. Xalça-

çılıqsa  daha  çox  bölgənin  Aşağı

Qışlaq, Kükü, Keçili, Kolanı, Ba-

damlı və Biçənək kəndlərində geniş

yayılmışdır.  Göz  nuru,  əl  əməyi

tələb edən bu sənətlə bəzən qadınlar

gecədən səhərəcən məşğul olardılar.

Nəticədə,  qalın,  təbii  iplərlə  to-

xunmuş nəfis xalça hasilə gələrdi. 

    Şahbuzda xalq teatrı isə ötən il-

dən  fəaliyyətə  başlamışdır.  Teatr

qısa müddət ərzində iki tamaşa ilə

teatrsevərlərin görüşünə gəlib. Xalq

teatrında milli teatr sənətimizi ya-

şadacaq aktyorlar nəslinin yetişə-

cəyinə inanırıq. Xalq yaradıcılığının mühüm

sahələri olan saz sənəti və xalçaçılıq

Şahbuzda indi də yaşadılır

    Hər bir sənətin yaşadılması və

təbliğində məktəb mühüm rol oy-

nayır.  Rayonda  iki  Uşaq  Musiqi

Məktəbi vardır. Şahbuz Rayon Uşaq

Musiqi Məktəbi 1969-cu ildən fəa-

liyyət  göstərir.  2010-cu  ildə  yeni

və müasir binaya köçürülən məktəb

9 ixtisasla fəaliyyətini davam etdirir.

Ömrünün  35  ilini  bu  mədəniyyət

ocağına həsr edən məktəbin tədris

işləri  üzrə  direktor  müavini  Rauf

Bağırov qeyd edir ki, musiqi təh-

silinə  son  illər  maraq  artmışdır.

Təbii ki, bu da dövlətimizin musiqi

təhsilinə göstərdiyi diqqət və qay-

ğıdan irəli gəlir. Məktəbdə çalışan

müəllimlərin əksəriyyəti bu mək-

təbin yetirməsidir. Ötən tədris ilində

məktəbi 50 məzun bitirmişdir. On-

lardan  5  nəfər  Naxçıvan  Musiqi

Kollecinə,  1  nəfər  isə  Naxçıvan

Dövlət  Universitetinin  İncəsənət

fakültəsinə qəbul olunmuşdur.     – Rauf müəllim, bizi əsas eti-

barilə  maraqlandıran  saz  ixtisa-

sının tədrisi vəziyyətidir. Bu barədə

nə deyə bilərsiniz?

    – Son illərdə saza maraq daha

da  artmışdır.  Bu,  biz  mədəniyyət

işçilərini çox sevindirir. Ümumiy-

yətlə, məktəbdə milli alətlərimizdən

kamança, balaban, tar, nağara alət-

lərinin sirləri öyrədilir. Ötən əsrin

90-cı illərində unudulmaq təhlükəsi

ilə  üz-üzə  qalan  saz  və  balabana

indi uşaqlarda olan həvəs ildən-ilə

qəbuldakı say artımında da özünü

göstərir.  Belə  ki,  saz  ixtisasında

hazırda 43 nəfər, balaban ixtisasında

20 nəfər şagirdimiz təhsil alır. Bura

tək Şahbuz şəhərinin özündən deyil,

rayonun kənd lərindən də gələnlər

var. Bu isə  bizə ümid verir deyək

ki, saz- söz sənətinin ünvanı sayılan

Şahbuzun bu sahədəki şöhrəti özünə

qayıdır. Təbii ki, burada müəllim-

lərin də əməyi əvəzsizdir. Saz müəl-

limlərindən Zeynəb Yusifova gənc

kadrdır və bu məktəbin yetirməsidir.

Balaban ixtisasını Naxçıvan Muxtar

Respublikasının əməkdar artisti Əli

İsmayılov, Tarverdi Hüseynov, Amil

Əsgərov tədris edirlər. Onu da xü-

susilə vurğulayım ki, musiqi alət-

lərinin təmiri və hazırlanması məq-

sədilə tar müəllimi Natiq Quliyev

üçün məktəbdə lazımi şərait yara-

dılmışdır.  Bir  sözlə,  məqsədimiz

bizim üçün yaradılan yüksək şərait -

dən səmərəli istifadə edərək uşaq-

larda milli musiqi alətlərinə və mu-

siqi təhsilinə marağı artırmaq, milli

dəyərləri yaşatmaqdır.  

Kolanı Kənd Uşaq Musiqi 

Məktəbində saz ifaçıları 

yetişdirilir

    2008-ci  ildə  kənddə  aparılan

genişmiqyaslı  quruculuq  tədbir-

lərindən  bu  mədəniyyət  müəssi-

səsinə  də  pay  düşmüş,  məktəb

yeni  binaya  köçürülmüşdür.  Ya-

radılmış müasir şəraitdə fəaliyyə-

tini davam etdirən musiqi məktə-

bində musiqi sədaları dəhlizi bü-

rümüşdü. Məktəbin direktoru Akif

Məmmədovla birgə əksər siniflərə

daxil olub şagirdlərin ifasını din-

lədik. Şagirdlərin ifaları bizdə xoş

təəssürat  yaratdı.  Buraya  musiqi

təhsili almaq üçün Aşağı və Yuxarı

Qışlaq, Ağbulaq və Gömür kənd -

lərindən də gəlirlər. Öyrəndik ki,

1989-cu  ildən  fəaliyyət  göstərən

məktəbin  Biçənək  filialı  da  var.

Kolanı  Kənd  Uşaq  Musiqi  Mək-

təbində hazırda 226 şagirdin təhsili

ilə 49 müəllim məşğul olur. Ötən

il  məktəbi  bitirən  30  məzundan

3-ü ixtisasları üzrə musiqi təhsil-

lərini  davam etdirir. Milli musiqi

alətlərinin  tədrisinə  gəlincə  isə,

onu demək olar ki, musiqi məktə-

bində saz və balabana olan maraq

daha çoxdur. Belə ki, saz ixtisası

üzrə 35, balaban ixtisası üzrə 11

şagird təhsil alır. 

    “Bu kənddə musiqiyə marağın

olması təəccüblü deyil. Buralarda

yaşayan,  kəndin  təmiz  havasını

udan,  dumduru  bulaq  sularından

içən, səfalı mənzərələrini seyr edən

adamda daim ruh yüksəkliyi olar,

yazıb-yaratmaq, oxumaq eşqi olar”.

Bu sözləri kəndə gəlişimizdən xəbər

tutub  bizimlə  həmsöhbət  olmağa

gələn  sinəsi  dolu  86  yaşlı  Cəbi

Əhmədov  deyir.  O,  tulum  ustası

kimi  tanınır.  Hər  kəs  bu  kənddə

ona  hörmətlə  yanaşır. Yaşının  bu

çağında hələ də kənd meydanında

gənclərə milli musiqi alətlərimizdən

tulumun, qara zurnanın, balabanın

sehrindən  şövqlə  danışmaqdan

usanmır. Cəbi Əhmədov milliliyi-

mizi yaşadan və təbliğ edən canlı

örnəkdir.  

Şahbuzda toxunan xalçalar

xüsusi keyfiyyəti ilə seçilib

...Yolumuz Aşağı Qışlağadır

    Naxçıvan  qədim  el  sənəti  nü-

munələrinin yaşadılması baxımın-

dan diqqətçəkən regionlardandır.

Nəsildən-nəslə  ötürülərək,  qoru-

naraq, sevilərək günümüzə qədər

gəlib  çatan  xalçaçılıq  sənətinin

unudulmaması faktı burada el sə-

nətinə göstərilən dövlət qayğısının,

naxçıvanlı qadınların xalq sənətinin

nümunələrini  uzun  illərdən  bəri

nəsillərdən-nəsillərə ötürmək ənə-

nəsinin təzahürüdür. Ələlxüsus da

muxtar  respublikamızda  xalçaçı-

lığın  yaşadılması  istiqamətində

həyata keçirilən tədbirlər bu qədim

el sənətinin yaşayacağına və heç

bir zaman unudulmayacağına zə-

manət verir. Milli dəyərimiz olan

bu el sənətini yaşatmaq, gənc nəslə

ötürmək, həmçinin milli naxış və

çeşnilərimizi yeni toxunan xalça-

larda  əks  etdirmək  üçün  muxtar

respublikamızda emalatxana, sex

və  dərnəklər  fəaliyyət  göstərir.

Aşağı  Qışlağa  üz  tutmağımızın

səbəbi  də  burada  2009-cu  ildən

yaradılan  xalçaçılıq  dərnəyi  ilə

tanış olmaq və xalçaçı qadınlarla

görüşmək idi. 

    Yuxarıda  da  qeyd  etdiyimiz

kimi,  Şahbuzun  bir  sıra  kəndlə-

rində xalçaçılıq sənəti ilə məşğul

olunub və bu gün də həmin sahə-

nin peşəkarları vardır. Aşağı Qış-

laqda yaşayan yaşlı və orta nəsil

qadınların,  demək  olar  ki,  əksə-

riyyəti  xalçaçılığın  sirlərinə  bə-

ləddir.  Kənd  mədəniyyət  evində

qurulan hana və sərgilənən toxucu -

luq nümunələri diqqətimizi çəkir.

Mədəniyyət evinin müdiri Mətanət

Məhərrəmova bizi maraqlandıran

sualları cavablandıraraq qeyd edir

ki,  Aşağı  Qışlaq  kəndi  tarixən

xalçaçılığın  ünvanı  kimi  tanın-

mışdır.  Bir  zamanlar  bu  kənddə

xalçaçılıqla  geniş  məşğul  olun-

muşdur. Əvvəllər gəlinlərə verilən

cehizin  əsasını  milli  naxış  ele-

mentləri  ilə  seçilən  qalın,  yun

xalçalar  təşkil  etmişdir.  Bir  çox

ailələrdə  belə  xalçaların  nümu-

nələri  və  xalçaçılıq  alətləri  qal-

maqdadır.  Bu  ənənəni  qorumaq

və yaşatmaq istiqamətində biz də

mədəniyyət işçiləri olaraq üzəri-

mizə düşən vəzifəni yerinə yetir-

məyə çalışır, məktəbli qızları dər-

nəyə  cəlb  edirik.  Sevinirik  ki,

gənclərə  bu  qədim  el  sənətinin

öyrədilməsində az da olsa, bizim

də əməyimiz olur. 60 yaşlı Sədaqət

Məmmədova da söhbətə qoşulur.

Bildirir  ki,  gözünü  açandan  bəri

evdə nənəsinin, sonra anasının bu

işlə məşğul olduğunu görüb, uşaq-

lıqdan bu zərif sənəti öyrənməyə

başlayıb. “Xalça Azərbaycan xal-

qının  milli-mədəni  sərvətlərin-

dəndir və bu sərvəti qoruyub, in-

kişaf  elətdirib  gələcək  nəsillərə

çatdırmaq  bizim  borcumuzdur”,

– deyir. 

    Vüsalə  Bayramovanın  isə

toxucu luq  sahəsində  yaxşı  qabi-

liyyəti var. Onun əl işləri sərgilərdə

nümayiş  etdirilir.  O,  bu  sahədəki

bacarığını həvəslə gənclərə aşılayır.   

Milli dəyərlərimiz muxtar respublikamızın 

hər bir bölgəsində qorunur və yaşadılır

A

A

zərbaycan  xalqının  çox

qədim, zəngin və özünə-

məxsus milli dəyərləri vardır. Ulu

babalarımız  bunları  lazımınca

qorumuş, yaşatmış və bizlərə çat-

dırmışlar.  Amma  zaman-zaman

bizim  torpaqlarımıza,  milli  sər-

vətlərimizə və milli dəyərlərimizə

sahib  çıxmaq  istəyənlər  və  özü-

nünküləşdirməyə  çalışanlar  da

olmuşdur.

    XX əsrin 70-ci illərindən başla-

yaraq respublikamıza rəhbərlik edən,

xalqımızın xilaskarı, müasir Azər-

baycanın yaradıcısı və memarı, Və-

tənimizi  dünyaya  tanıdan,  müstə-

qilliyimizi əbədiləşdirən ümummilli

lider Heydər Əliyevin milli dəyər-

lərimizin qorunub saxlanılmasında

və  inkişaf  etdirilməsində  misilsiz

xidmətləri olmuşdur.

    Fərəhləndirici haldır ki, Naxçıvan

Muxtar  Respublikasında  da  milli

dəyərlərimizin  qorunub  saxlanıl-

masında  və  inkişaf  etdirilməsində

xeyli  işlər  görülmüşdür.  Xalq  ya-

radıcılığı günlərinin, folklor və mu-

ğam  müsabiqələrinin  keçirilməsi,

el sənəti nümunələrinin toplanması

və qorunub saxlanılması, milli bay-

ramlarımızın daha təntənəli və rən-

garəng  qeyd  olunması,  tarixi  abi-

dələrimizin və muzeylərimizin tə-

miri, yenidən qurulması dedikləri-

mizə bariz nümunədir.

    Heç  də  təsadüfi  deyil  ki,  dör-

düncü  çağırış  Naxçıvan  Muxtar

Respublikası  Ali  Məclisinin  dör-

düncü sessiyasında 2012-ci il muxtar

respublikamızda “Milli dəyərlər ili”

elan edilmişdir. Ali Məclisin Sədri

demişdir:  “Yaranmış  ənənə  üzrəNaxçıvan Muxtar Respublikasında

hər yeni il başlayarkən həyata ke-

çiriləcək  tədbirlərin  xarakterinə

uyğun olaraq, konkret məqsədlər

də müəyyənləşdirilir. 2012-ci ildə

milli-mənəvi  dəyərlər  sahəsində

tədbirlərə diqqət artırılacaq, milli

dəyərlərin  bərpası,  qorunması  və

gələcək  nəsillərə  çatdırılması  ilə

bağlı əvvəlki illərdə başlanmış təd-

birlər 2012-ci ildə daha geniş miq-

yasda  davam  etdiriləcəkdir.  Hər

birimiz bu sahədə fəaliyyətimizin

nəticəli  olmasına  çalışmalı,  milli

dəyərlər  ilində  muxtar  respubli-

kamızın  inkişafına  öz  töhfəmizi

verməliyik”.

    Bu bir həqiqətdir ki, dili olmayan

xalq ölümə məhkumdur. Qədim za-

manlarda 5 mindən artıq canlı dil

mövcud olub, amma zaman ötdükcə

bu  dillərin  sayı  xeyli  azalıb.  Biz

azərbaycanlılar fəxr edirik ki, milli

mədəniyyətimiz,  təhsilimiz,  xalq

musiqimiz  və  xalq  mahnılarımız,

ən başlıcası, milli dilimiz vardır.

    Xalqımızın daha parlaq gələcəyi

uşaqların  və  gənclərin  düzgün  tə-

lim-tərbiyəsindən  və  mükəmməl

formalaşmasından asılıdır. Vətənə,

torpağa, el-obaya, dövlət bayrağına,

insanlara, milli adət-ənənələrə mə-

həbbət ailədən və məktəbdən baş-

layır.  Uşaqlarımız  nə  qədər  geniş

dünyagörüşlü  olsalar,  milli  dəyər-

lərimizə  düzgün  yanaşar,  onların

qədrini bilər və qoruyub saxlayarlar.

Bu baxımdan müəllimlərin də üzə-

rinə böyük məsuliyyət düşür. Dərs

prosesində  və  əlavə  məşğələlərdə

mütəmadi olaraq milli dəyərlərimiz,

gözəl  adət-ənənələrimiz  yada  sa-

lınmalı,  bunların  əhəmiyyətindən

söhbətlər aparılmalıdır.

    Bu ilin muxtar respublikada “Mil-

li dəyərlər ili” elan edilməsini  biz

ziyalılar və ağsaqqallar da alqışlayır,

bunu ürəkdən dəstəkləyirik.

    Bu  mühüm  tədbirin  təbliğində

və həyata keçirilməsində ziyalıları-

mızın da rolu böyük olmalıdır. Öndə

ziyalılar olmaqla, hər bir azərbaycanlı

çalışmalıdır ki, milli dilimizi, mahnı

və rəqslərimizi, musiqimizi, musiqi

alətlərimizi,  milli  yeməklərimizi,

geyimlərimizi, mərasimlərimizi ol-

duğu  kimi  qoruyub  saxlasın.  Min

illər boyu süzgəclərdən keçmiş və

öz  varlığını  təsdiq  etmiş  milli  də-

yərlərimizə  ona  yaraşmayan  don

geydirmək olmaz. Yalnız xalqımızın

mentalitetinə  uyğun  müəyyən  əla-

vələr etməklə onu zənginləşdirmək

və inkişaf etdirmək olar. Buna görə

hər bir azərbaycanlının şərəfli bor-

cudur  ki,  milli  dəyərlərimizə  hör-

mətlə yanaşsın, onu göz bəbəyi kimi

qorusun, yaşatsın və gələcək nəsillərə

ərməğan etsin.


Kataloq: QezetSekilleri
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Naxçıvan Muxtar Respublikası Əd liyyə Nazirliyi Kəngərli rayonunda in zibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
QezetSekilleri -> Nax çıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında
QezetSekilleri -> Rÿsmè dþvlÿt qÿzetè ¹ 127 (7271) ×ßRØßNBß axøAMÛ, 14 èéóí 2016-cû IL
QezetSekilleri -> Hər bir yaşayış məntəqəsinin inkişafın da başlıca amil yol infrastrukturudur. Ona
QezetSekilleri -> Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsində Məzun günü keçirilib
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım

Yüklə 6,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə