1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərinYüklə 0,77 Mb.
səhifə5/8
tarix28.04.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#15794
1   2   3   4   5   6   7   8

A) 7

B) 8

C) 1

D) 6

E) 3


134. Dəmir hansı metalla kontaktda olduqda korroziyaya uğramır?

A) Zn

B) Hg

C) Pb

D) Ag

E) Cu


135. Korroziyanın sürəti hansı düsturla ifadə olunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 136. 688 kq təbii gipsdən 80% çıxımla neçə kq alebastr almaq olar?

A) 464

B) 232

C) 704

D) 240

E) 580


137. Hansı mərhələ əhəngin söndürülməsi reaksiyasına uyğun gəlir?

CaCl2  CaCO3  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(NO3)2

A) 3

B) 1

C) 4

D) 5

E) 2


138. Kalsium-karbidin su ilə reaksiyasından hansı maddələr alınar?

A) C2H2, Ca(OH)2

B) CH4, CH2O

C) CH4, Ca(OH)2

D) C2H6, CaO

E) CO2, Ca(HCO3)2


139. Hansı sıradakı maddələrlə silisium reaksiyaya daxil olur?

A) F2, NaOH

B) H2SO4, Cl2

C) P2O5, NaOH

D) Br2, H3PO 4

E) HF, HNO3


140. Hansı maddənin məhlulu silikat yapışqanı adlanır?

A) Na2SiO3

B) CaSiO3

C) NaHSiO3

D) H2SiO3

E) Mg2SiO4141. Ümumi formulu CnH2n olan karbohidrogeni müəyyən edin.

A) tsikloparafin

B) alkan

C) alkadien

D) aren

E) alkin


142. Karbon atomları arasında  -rabitə olan birləşməni müəyyən edin.

A) propen

B) pentan

C) tsiklopentan

D) propanol

E) propilxlorid143. Çevrilmədə Y maddəsini müəyyən edin.

A) etilxlorid

B) dixloretan

C) etilen

D) asetilen

E) metanol

144. C6H14 –heksanın izomerlərini yazın və sayını göstərin.

A) 5

B) 2

C) 3

D) 4

E) 6


145. C2H6 X A A maddəsini müəyyən edin

A) C2H5OH

B) C2H5Cl

C) C2H5ONa

D) C2H4

E) CH2OH-CH2OH146. Asetilenə müvafiq olaraq 1 mol H2O və 1 mol HCl-un birləşməsindən alınan maddələri göstərin.

A) CH3CHO, CH2=CHCl

B) CH3CHO, CH2Cl-CH2Cl

C) CH3CHO, CH3CH2Cl

D) C2H5OH, CH2=CHCl

E) C2H5OH, CH3CH2Cl147. C2H2n-2 hansı sinif birləşmələrə aiddir?

A) alkin və alkadienlərə

B) alkin və alkenlərə

C) alkan və arenlərə

D) alken və alkadienlərə

E) alken və tsikloalkanlara148. Kuçerov reaksiyasını göstərin.

A) C2H2 + H2O 

B) C2H2 + H2

C) C2H4 + H2

D) C2H4 + H2O 

E) C2H2 + HBr 149. Polistirolun polimerləşmə dərəcəsi 500-dür. Polimerin nisbi molekul kütləsini hesablayın. Mr(C6H5-CH=CH2)=104

A) 52000

B) 5200

C) 3100

D) 31000

E) 56000


150. Hansı elementin ən yüksək valentliyi onun yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun deyil?

A) F


B) C

C) S


D) Be

E) P


151. 13 q sink xlorid turşusunun artığından 4 litr hidrogen çıxarır. Bu nəzərə çıxımın neçə faizilini təşkil edir?

A) 89,3


B) 75,6

C) 82,7


D) 96

E) 86,4


152. Hansı birləşmədə hidrogenin kütlə payı ən böyükdür?

A) LiH


B) NaH

C) KH


D) RbH

E) CsH


153. Dəmirlə kükürdün reaksiyasından 132 q FeS alınır. Reaksiya neçə dəmir atomu daxil olmuşdur? Mr (FeS) = 88

A) 9,031023

B) 6,021023

C) 1,2041024

D) 1,2041023

E) 1,8061024154. 2.24 litrinin kütləsi 4,4 q olan qazın hidrogenə görə nisbi sıxlığını tapın

A) 22


B) 16

C) 20


D) 25

E) 44


155. Eyni şəraitdə bərabər sayda N2 və O2 molekulları götürülüb. Qazların kütlələri arasında münasibət necədir?

A) m(O2) > m(N2)

B) m(O2) = m(N2)

C) m(N2) > m(O2)

D) 2 m(O2) = m(N2)

E) m(O2) = 2m(N2)156. Hansı reaksiya baş vermir?

A) 6Ag+2H3PO4 → 2Ag3PO4+3H2

B) P2O5+3H2O  2H3PO4

C) H4P2O7  2HPO3+H2O

D) Ca3(PO4)2+4H3PO4 →3Ca(H2PO4)2

E) 2H3PO4  H4P2O7+H2O157. Al+KClO4+H2SO4 → Al2(SO4)3+KCl+H2O reaksiya tənliyində reduksiyaedici və suyun əmsallarının cəmini tapın

A) 20


B) 16

C) 10


D) 11

E) 15


158. Hansı duzların parçalanmasından əsasi oksid alınar?

I.CaCO3

II.Zn(NO3)2

III.Pb(NO3)2

IV.Cu2(OH)2CO3

A) I, IV

B) I, II, III

C) I, III

D) III, V

E) II, IV159. Xlor atomunun maksimum həyəcanlanmış halda neçə cütləşməmiş elektronu var?

A) 7


B) 6

C) 3


D) 1

E) 5


160. Sulfid ionunda  -2 neçə elektron, proton və neytron var?

A) 18, 16p, 16n

B) 16, 16p, 16n

C) 18, 32p, 16n

D) 32, 18p, 32n

E) 24, 24p, 24n161. Hansı reaksiyadan alınan normal duzun hidrolizindən turş mühit yaranar?

A) Zn+Cl2

B) KClO3+P→

C) NaOH+CO2

D) D) Ca+Cl2

E) HNO3+Na2CO3162. Hansı reaksiyadan alınan maddənin molekulları arasında hidrogen rabitəsi yaranmır?

A) Na+H2 

B) H2+F2

C) CH3  CHO+H2

D) 2H2+O2

E) CO+2H2163. 3Fe(b)+4H2O(q)  Fe3O4(b)+4H2(q) - Q reaksiyasında tarazlığı sola necə yönəltmək olar?

I-təzyiqi azaltmaqla

II-temperaturu azaltmaqla

III-hidrogenin qatılığını artırmaqla

A) II, III

B) yalnız III

C) yalnız II

D) I,II,III

E) I, III164. Hansı element daha qüvvətli oksidləşdirici xassəyə malikdir?

A) ...2s22p5

B) ...4s24p5

C) ...5s25p5

D) ...3s23p5

E) ...2s22p4165. 2SO2(q)+O2(q) 2SO3(b)+Q sistemində temperatur və təzyiqi necə dəyişmək lazımdır ki, tarazlıq kükürd 6-oksid alınması istiqamətində yer dəyişsin?

Temperatur Təzyiq

A) azaltmaq artırmaq

B) artırmaq azaltmaq

C) dəyişməmək artırmaq

D) artırmaq artırmaq

E) azaltmaq azaltmaq166. Hansı qrupdakı duzların məhlullarını elektroliz etdikdə katodda yalnız metal alınır?

A) AgNO3, Hg(NO3)2

B) Na3PO4, AuCl3

C) AlCl3, KNO3

D) ZnCl2, Ca(NO3)2

E) Mg(NO3)2, CuSO4167. Tərkibində 16q CuSO4 olan məhlulun elektrolizindən katodda nə qədər mis alınar? Mr(CuSO4)=160

A) 6,4q


B) 8q

C) 12q


D) 64q

E) 32q


168. 200q 40%-li və 300q 20%-li eyni maddə məhlullarını qarışdırdıqda neçə faizli məhlul alınar?

A) 28


B) 40

C) 30


D) 60

E) 16


169. 0.2molyar 500ml Na2CO3 məhlulunda neçə qram Na2CO3 həll edilmişdir?

Mr (Na2CO3) = 106

A) 10,6q

B) 36,4q

C) 40q


D) 20q

E) 18,5q170. 500q 20%-li məhlulda, verilmiş temperaturda həll olan maddənin həllolma əmsalını tapın

A) 250q/l

B) 500q/l

C) 400q/l

D) 260q/l

E) 350q/l171. Aşağıdakı duzlardan hansı bir mərhələdə dissosiasiya edir?

A) KAl(SO4)2

B) Al(OH)Cl2

C) NaHSO4

D) Mg(H2PO4)2

E) Ca(HCO3)2172. Hansı maddələrin sulu məhlulunu elektroliz etdikdə suyun parçalanması baş verir?

A) KNO3, KF, Ca(NO3)2

B) NaNO3, H2SO4, KCl

C) NaCl, NaNO3, H2SO4

D) CuCl2, ZnSO4, KOH

E) NaNO3, ZnCl2, H2SO4173. Hansı duzun hidrolizindən turş mühit yaranır?

A) CuCl2

B) Na2CO3

C) KCN


D) KCl

E) NaNO3174. Faradey qanunlarına əsasən elektrodlarda ayrılan maddənin kütləsi hansı düsturla hesablanır?

A) m=

B) m=

C) m=

D) m=

E) m=175. Qurğuşun akkumlyatorun yüklənməsi zamanı anodda gedən prosesin tənliyini göstərin.

A) PbSO4 + 2H2O - 2e- = PbO2 + 4H+ + SO4-2

B) PbSO4 + 2e- = Pb0 + SO4-2

C) 2PbSO4 + 2H2O = Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO4-2

D) PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O

E) Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO4-2 = 2PbSO4 + 2H2O176. Metalları elektrokimyəvi korroziyadan qorumaq üçün tətbiq edilən katod örtüyü göstərin.

A) Dəmirin üzəri qızıl ilə örtülüb

B) Sinkin üzəri maqneziumla örtülüb

C) Dəmirin üzəri alüminiumla örtülüb

D) Nikelin üzəri dəmirlə örtülüb

E) Dəmirin üzəri maqneziumla örtülüb177. Asetilenin yanma reaksiyasının istilik effekti 2600kC-dur. 650 kC istilik almaq üçün neçə litr asetilen yandırmaq lazımdır?

A) 11,2


B) 5,6

C) 22,4


D) 44,8

E) 67,2


178. Hess qanununa görə sistemin istilik effekti nədən asılıdır?

1-Başlanğıc maddələrin təbiətindən

2-Reaksiya məhsullarının təbiətindən

3-Maddələrin fiziki halından

4-Reaksiyanın keçdiyi yoldan

A) 1, 2, 3

B) 1, 2

C) 3, 4


D) 1, 2, 3, 4

E) 4


179. İzobarik proseslərdə sistemə verilən istilik nəyə sərf olunur?

1-Daxili enerjinin dəyişməsinə

2-Sistem üzərində görülən işə

3-Hissəciklərin potensial enerjilərinin artmasına

A) 1, 2


B) 1, 3

C) 2, 3


D) 1, 2, 3

E) yalnız 2180. Sistemin entropiyasının dəyişməsinin ifadəsini göstərin.

A) S=  Sməh -  Silk

B) S=  Sməh +  Silk

C) S=  Silk -  Sməh

D) S=  Sməh

E) S=  Silk181. Hibss enerjisinin ifadəsini göstərin.

A) G= H - TS

B) G= TS

C) G= TS - H

D) G= H

E) G= H + S182. Hidrogen ionlarının qatılığı 10-9 mol-ion/l-dir. Mühitin pH-nı hesablayın.

A) 9


B) 5

C) 6


D) 8

E) 14


183. pH-ın ifadəsi hansı halda düzgün verilmişdir?

A) pH= - ℓgCH+

B) pH= ℓgCH+

C) pH= ℓnCH+

D) pH= -ℓg COH-

E) pH= CH++COH-184. Hansı elektron formulu həyəcanlanmış karbon atomunun elektron formulunu əks etdirir?

A) 1s22s12p3

B) 1s22s22p5

C) 1s22s22p3

D) 1s22s22p2

E) 1s22s22p4185. Hansı sıradakı maddələrin birgə əridilməsindən büllur şüşə alınır?

A) K2CO3, PbO, SiO2

B) Na2CO3, K2CO3, SiO2

C) Na2CO3, PbO, SiO2

D) K2CO3, CaCO3, SiO2

E) Na2CO3, CaCO3, SiO2186. Adi pəncərə şüşəsinin tərkibini göstərin.

A) Na2OCaO6SiO2

B) Na2OK2OSiO2

C) Na2OCaO4H2O

D) K2OPbO6SiO2

E) K2ONa2O4SiO2187. Hansı sırada yalnız havada bərkiyən yapışdırıcılar verilmişdir?

1- gips

2-əhəng, maqnezial yapışdırıcı

3-sement

4-kalsiumlu silikat

A) 1, 2


B) 3

C) 3, 4


D) 4

E) 2, 4


188. Hidravlik yapışdırıcıdan ən çox istifadə və istehsal olunan hansıdır?

A) portlandsement

B) pussolansement

C) təbii gips

D) alebastr

E) maqnezial sement189. Hansı reaksiyalar üzrə müvəqqəti codluq aradan qaldırılır?

1-Ca(HCO3)2 

2-Ca(HCO3)2 + HCl 

3-Mg(HCO3)2 + Na2CO3

4-Ca(HCO3)2 + NaHCO3

5-Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

A) 1, 3, 5

B) 1,3

C) yalnız 1D) 3, 4, 5

E) 1, 2


190. Asetilenə uyğun olaraq 2 mol xlor və bir mol suyun birləşməsindən alınan maddələri göstərin.

A) CHCl2 - CHCl2 ; CH3CHO

B) CH2Cl - CH2Cl ; CH3CH2OH

C) CCl2 =CCl2 ; CH3CHO

D) CHCl = CHCl ; CH3COOH

E) CCl3 - CH2Cl ; CH3CHO191. Hansı reaksiya məhsulu mühüm polimerin monomeridir?

I-CHCH + HCl  CH2=CHCl

II-CHCH + H2O CH3CHO

III-CHCH + CHCH  CH2=CH-CCH

IV-CH C- CH= C H2 + HCl  CH2=CCl -CH=CH2

A) I, IV

B) II , III

C) I , II

D) I , III

E) II, IV192. Hansı halda rabitə əmələ gələn zaman e- cütünün yerdəyişməsi düzgün verilmişdir?

A) Si H

B) C H

C) Fe O

D) Al H

E) OF


193. Hansı karbohidrogenin 0,2 molunun yanmasından 18 qram su alınar?

A) C4H10

B) C6H14

C) C5H12

D) C3H6

E) C2H6194. Hansı sırada verilmiş birləşmələrdə molekullararası hidrogen rabitəsi yaranır?

A) C2H5OH, H2O, C6H5OH

B) CH3CHO, CH3OH, C2H5Cl

C) CH3COOH, CH3CHO, CH3NH2

D) HCl, HNO3, C2H6

E) HF, CO2, CH3OH195. Hansı reaksiya Fridel- Krafts reaksiyasıdır?

A) C6H6 + C2H5Cl C6H5C2H5 + HCl

B) CH3CH=CH2 + H2  CH3CH2CH3

C) CH2 =CH2 + O2 CH3CHO

D) CHCH + O2 CH3CHO

E) 2C2H5OH CH2=CH CH=CH2 + H2 + 2H2O196. Rezin hansı polimerdən alınır?

A) doymamış polimerdən

B) doymuş polimerdən

C) oksigenli polimerdən

D) kükürdlü polimerdən

E) polietilendən197. Polimerləşmə reaksiyası nəyin hesabına baş verir?

A) ikiqat və ya üçqat rabitənin hesabına

B) funksional qrupların hesabına

C) katalizatorun hesabına

D) suyun iştirakı hesabına

E) oksigen atomunun iştirakı hesabına198. Üzvi şüşənin tərkibini göstərin

A) n

B) CH2=CHCl

C) (CH2O)n

D) (CH2CH2)n

E) CH2=CH CH=CH2199. Aşağıdakı reaksiyada H3PO4-ün ekvivalent kütləsi neçədir? Mr(H3PO4)=98

H3PO4+2NaOH→ Na2HPO4+2H2O

A) 49


B) 98

C) 60


D) 50

E) 9,8


200. 2,3 q C2H5OH-ı yandırmaq üçün n.ş.-də neçə litr oksigen sərf olunar?

A) 3,36


B) 33,6

C) 22,4


D) 11,2

E) 5,6


201. Bir molekulunun kütləsi 7 ∙10-23 q olan birləşmə aşağıdakılardan hansıdır? Ar(C)=12, Ar(N)=14, Ar(H)=1, Ar(S)=32

A) C3H6

B) CS2

C) CH4

D) NH3

E) SO2
Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə