2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?Yüklə 0,54 Mb.
tarix03.12.2016
ölçüsü0,54 Mb.
#730
1. WWW abbreviaturanın açıqlanmasını verin:

A) World Wide Web

B) Wide Width Warp

C) Warp World Width

D) Wide World Width

E) Wide Warp World2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?

A) HTML (HyperText Markup Language)

B) Delphy

C) C++


D) Pascal

E) Fortran3. HTML nədir?

A) sənədin işarələnmə dili

B) informasiya sistemi

C) redaktor

D) hesablama sistemi

E) slaydları yaratmaq üçün redaktor4. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?

A) hipermətnin işarələnmə dilin köməyi ilə

B) Delphy dilinin köməyi ilə

C) C++ dilinin köməyi ilə

D) Pascal dilinin köməyi ilə

E) Fortran dilinin köməyi ilə5. Brauzerlər nədir?

A) HTML-sənədlərinin baxılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar

B) slaydların baxılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar

C) xüsusi hesablama sistemləri

D) məxsusi teqlər

E) məxsusi atributlar6. HTML-sənədlərinin baxılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar necə adlanır?

A) brauzerlər

B) teqlər

C) atributlar

D) parametrlər

E) konteynerlər7. Brauzerlər nə üçün nəzərdə tutulub?

A) HTML dilinin qaydalarına görə işarələnmiş faylların təfsiri üçün

B) Delphy dilinin fayllarının təfsiri üçün

C) C++ dilinin fayllarının təfsiri üçün

D) Pascal dilinin fayllarının təfsiri üçün

E) Fortran dilinin fayllarının təfsiri üçün8. Brauzerlər nə üçün nəzərdə tutulub?

A) Web-səhifələr şəklində faylların formatlaşdırılması üçün

B) slaydlar şəklində faylların formatlaşdırılması üçün

C) sadə fayllar şəklində faylların formatlaşdırılması üçün

D) Word-faylların formatlaşdırılması üçün

E) Excel-faylların formatlaşdırılması üçün9. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən atributlardan birini göstərin:

A) ABSBOTTOM

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC10. Aşağıda sadalananlardan brauzer proqramlarından birini göstərin:

A) Microsoft Internet Explorer

B) Microsoft Power Point

C) Office SharePoint Server

D) Microsoft Excel

E) Microsoft Office System11. Aşağıda sadalananlardan brauzer proqramlarından birini göstərin:

A) Google Chrome

B) Microsoft Power Point

C) Office SharePoint Server

D) Microsoft Excel

E) Microsoft Office System12. Xüsusi kodlarla düzülmüş, formatlaşdırma, illyustrasiyalar, multimedia əlavələri və başqa sənədlərə hiperistinadlar kimi əlavə elementlərlə idarə olunan mətn necə adlanır?

A) hipermətn

B) mətn sənədi

C) Microsoft Office System mətni

D) Microsoft Word sənədi

E) Microsoft Excel vərəqi13. Sənədin düzləşdirməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) yekun hipermətnli sənədin xüsusi proqram-brauzerlə görünüşünü müəyyən edən mətnə kodların daxil edilməsi

B) Microsoft Power Point elementlərinin mətnə əlavə edilməsi

C) Office SharePoint Server elementlərinin mətnə əlavə edilməsi

D) Microsoft Excel cədvəlinin əlavə edilməsi

E) Microsoft Office System elementlərinin mətnə əlavə edilməsi14. İlkin mətnin düzləşdirməsini yerinə yetirən HTML dilinin kodları necə adlanır?

A) teqlər (tags)

B) simvollar

C) operatorlar

D) ifadələr

E) primitivlər15. Teqlər (tags) nədir?

A) ilkin mətnin düzləşdirməsini yerinə yetirən HTML dilinin kodları

B) Delphy dilinin kodları

C) C++ dilinin kodları

D) Pascal dilinin kodları

E) Fortran dilinin kodları16. Bütün teqlər üçün ümumi yazılış forması necədir?

A)

B)

C) <С++ dilinin açar kodları>

D)
dilinin açar kodları>

E)17. Teqlər (tags) nədir?

A) mətnin göstərilməsini idarə edən, lakin özləri ekranda əks olunmayan simvollardır

B) Delphy dilinin kodları

C) C++ dilinin kodları

D) Pascal dilinin kodları

E) Fortran dilinin kodları18. Mətnin göstərilməsini təmin edən simvollar HTML-də necə adlanır?

A) teqlər

B) operatorlar

C) sözlər

D) sabitlər

E) dəyişənlər19. HTML dilinin bütün teqləri necə qeyd edilir?

A) (< və >) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

B) (- və -) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

C) (? və ?) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

D) (+ və +) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

E) (% və %) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə20. HTML dilində şərh teqləri necə tərtib edilir?

A) --və -->

B) <+-- və +>

C) <--- və ->

D) <&-- və &>

E)21. HTML-də и --> yazısı hansı məna daşıyır?

A) şərh teqləri

B) teqlər-atributlar

C) teqlərin atributları

D) məhdudlaşdırıcı simvol

E) hipermətn22. HTML-də hansı teqlər cüt adlandırılır?

A) açılan və ona uyğun bağlanan teqindən ibarət olan

B) yalnız açılan teqindən ibarət olan

C) yalnız bağlanan teqindən ibarət olan

D) açılan və ona uyğun bağlanan teqi olamayan

E) açılan teqi olmayan23. Açılan və ona uyğun bağlanan cütlüyündən ibarət olan teqlər necə adlanır?

A) cüt


B) tək

C) bağlanan

D) təkrarlanan

E) təkrarlanmayan24. HTML-in qaydalarına görə bağlanan teq necə yazılır?

A) açılan teq kimi, yalnız / (düz sleş) simvolu ilə

B) açılan teq kimi, yalnız + (üstə qəlmə) simvolu ilə

C) açılan teq kimi, yalnız - (tire) simvolu ilə

D) açılan teq kimi, yalnız & (ampersant) simvolu ilə

E) açılan teq kimi, yalnız % (faiz) simvolu ilə25. Cüt teqlərin prinsipial fərqi nədədir?

A) bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilmir

B) bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilir

C) tək teqlərdə parametrlərdən istifadə edilmir

D) tək bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilir

E) bağlanan teqlərdə atributlardan istifadə edilir26. Müvafiq bağlanan teqlərdə ehtiyacı olan teqlər necə adlanır?

A) teqlər-konteynerlər

B) açılan teqlər

C) açılan teqlər-konteynerlər

D) parametrlər-konteynerlər

E) atributlar-konteynerlər27. Teqlər-konteynerlər nədir?

A) müvafiq bağlanan teqlərdə ehtiyacı olan teqlər

B) müvafiq açılan teqlərdə ehtiyacı olan teqlər

C) müvafiq cüt teqlərdə ehtiyacı olan teqlər

D) müvafiq bağlanan teqlərdə ehtiyacı olmayan teqlər

E) tək teqlər28. teqi üçün hansı parametrlər verilə bilər?

A) FACE, SIZE, COLOR

B) ABSBOTTOM, SRC, SIZE

C) MIDDLE, SRC, COLOR

D) TOP, HREF, MIDDLE

E) BOTTOM, TOP, SIZE29. Müvafiq açılan və bağlanan teqlər arasında yazılar necə adlanır?

A) teq-konteynerin içindəkiləri

B) hipermətnli istinad

C) qarmaq

D) atribut

E) istinad30. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) MIDDLE

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC31. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) TEXTTOP

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC32. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) ABSMIDDLE

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC


33. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) BASELINE

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC34. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) BOTTOM

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC35. Bütün teqlər hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) teqlər parametrlərlə və ya atributlarla yazıla bilər

B) bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilir

C) tək teqlərdə parametrlərdən istifadə edilmir

D) tək teqlərdə atributlardan istifadə edilmir

E) bağlanan teqlər olmur36. Teqlərin atributları dedikdə nə başa düşülür?

A) teqin açar sözündən və ya bir-birindən ara ilə ayrılmış əlavə açar sözlər

B) açılan və bağlanan kvadrat mötərizələr arasında yazılanlar

C) açılan və bağlanan mötərizələr arasında yazılanlar

D) açılan və bağlanan mötərizələr arasında yazılan kodlar

E) şərhlərdə yazılan kodlar37. Teqin açar sözündən və ya bir-birindən ara ilə ayrılmış əlavə açar sözlər necə adlandırılır?

A) atributlar

B) hipermətnli istinadlar

C) qarmağlar

D) açarlar

E) istinadlar38. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) ABSBOTTOM

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC39. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) TOP


B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC40. Bağlanan teqlərin xüsusiyyəti nədədir?

A) bağlanan teqlərin atributları olmur

B) bağlanan teqlərin parametrləri mövcuddur

C) tək teqlərin parametrləri olmur

D) tək teqlərin atributları olmur

E) bucaq mötərizələri mövcuddur41. Şərh nədir?

A) şərhlər üçün nəzərdə tutulmuş və proqram hissəsi olmayan mətnli sətirlər

B) şərhlər üçün nəzərdə tutulmuş və proqram hissəsi olan mətnli sətirlər

C) proqramın əsas hissəsi olan mətnli sətirlər

D) hipermətnli istinadlar

E) üfüqi xətkeş42. HTML-də şərhlər necə elan edilir?

A) xüsusi teqin köməyilə

B) teqinin köməyilə

C) teqinin köməyilə

D)

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə