Anatomi BilgiYüklə 136 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü136 Kb.
#8575

Anatomi

Bilgi


 1. Organ sistemlerinin cerrahi anatomisini bilmek.

 2. Genel cerrahi ameliyatlarını anatomik açıdan tarif edebilmek ve bu ameliyatlarda zarar görebilecek önemli anatomik oluşumları bilmek.

 3. Anatomik yapıları çeşitli görüntüleme yöntemlerinde tanıyabilmek. Radyolojik anatomiyi

 4. Anatomik yapılarda yaşa bağlı değişimleri bilmek.

 5. Organ sistemlerinin embriyolojik gelişimlerinin ve genel cerrahide sık karşılaşılan embriyolojik anomalilerin anatomisini bilmek.

Beceri


Anatomi bilgisini genel cerrahi hastalarının tanı, tedavi ve yönetiminde kullanabilme becerisini geliştirmek.

Fizyoloji

Bilgi


 1. Vucudun normal fizyolojisini bilmek

 1. Organ sistemlerinin fizyolojisi

 2. Yara iyileşmesi ve enflamatuar yanıt

 3. Beslenme ve metabolizma

 4. Hemostaz ve koagülasyon

 5. Sıvı mekaniği ve dinamiği

 6. Hücre bölünmesi, ayrımlaşması ve apoptozis

 7. Bağışıklık sistemi

 8. Gebelik

 9. Homeostaz

 1. Genel cerrahi hastalıklarındaki bozulmuş fizyolojiyi bilmek.

 2. Genel cerrahideki temel fizyolojik bozuklukları bilmek

 1. Yara iyileşmesi ve enflamasyon

 2. Ağrı

 3. Onkojenez

 4. Sepsis

 5. İmmün baskılanma

 6. Şok

 1. Yaşa bağlı fizyolojik değişiklikleri bilmek.

 2. Sık kullanılan klinik testlerin normal değerlerini ve yaşa bağlı değişimlerini bilmek.

 3. Cerrahi tedavi ve monitorizasyon için gerekli fizyoloji bilgisini edinmek.

Beceri


 1. Fizyoloji bilgilerinin ışığında klinik bulguları ve laboratuvar testlerini yorumlayabilmek.

 2. Gebelerde ve yaşlılardaki fizyolojik değişimleri göz önüne alarak bu hastalardaki tedavi planlarında uyarlama yapabilmek

 3. Klinik bulgular, laboratuvar testleri ve dolaşım-solunum ölçümlerini hasta fizyolojisini değiştirecek şekilde kullanabilmek.

Sıvı – Elektrolit ve ASİT – BAZ Homeostazı

Bilgi


 1. Normal sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi homeostazını bilmek

  1. Vücud sıvı kompartmanlarını bilmek

  2. Kompartmanlar arası sıvı değişim fizyolojisini bilmek ve önemini kavramak

 2. Sıvı ve elektrolit homeostazında yaşa bağlı değişimleri bilmek

Beceri


 1. Sıvı ve elektrolit bozuklarını tanımlamasını ve düzeltmesini bilmek

 2. Asit-baz bozukluklarını tanımlamasını ve düzeltmesini bilmek


Metabolizma

Bilgi


 1. Enerji metabolizmasını bilmek

 2. Vücud sıcaklığı homeostazını bilmek

 3. Metabolizmanın hormonal kontrolünü bilmek

 4. Ara metabolizmayı bilmek

 5. Metabolizmada yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikleri bilmek

Beceri


 1. Yoğun bakım hastalarının günlük enerji gereksinimlerini saptayabilmek

 2. Yoğun bakım hastalarında azot dengesi durumunu hesaplayabilmek


BeslenmE

Bilgi


 1. Hastaların beslenimsel durumlarını değerlendirebilecek bilgilerle donanmış olmak

 2. Beslenme desteği yöntemlerini bilmek

 3. Genel cerrahi hastalıklarının beslenme üzerindeki etkilerini ve beslenme desteği gerektiren durumları bilmek

 4. Yaşlanmayla ortaya çıkan özgül beslenme sorunlarını bilmek

Beceri


 1. Hastaların beslenme durumlarını değerlendirebilmek

 2. Beslenme desteği yöntemlerini uygun olarak seçebilmek

 3. Enteral tüp ve parenteral kateterleri yerleştirebilmek

 4. Beslenme desteği gerektirebilecek durumları olan hastaların beslenme gereksinimlerini hesaplayabilmek

 5. Tam parenteral beslenmede ortaya çıkabilecek enerji ve vitamin bozukluklarını tanılayabilmek ve düzeltebilmek

 6. Gastrostomi, jejunostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi yapabilmek

 7. Enteral ve parenteral beslenmenin komplikasyonlarını tanılayabilmek ve tedavi edebilmek

HEMATOLOJİ

Bilgi


 1. Hematopoezin ve kanın bileşenlerinin fizyolojisini bilmek

 2. Sık görülen hematolojik bozuklukların cerrahi hasta üzerindeki etkilerini bilmek

 3. Hemostaz, koagülasyon ve fibrinolizisin fizyolojisini ve patofizyolojisini bilmek

 4. Aşırı pıhtılaşma durumlarını ve cerrahi hastası üzerindeki etkilerini bilmek

 5. Transfüzyonu, endikasyonlarını ve komplikasyonlarını bilmek

Beceri


 1. Sık görülen kan hastalığı olan cerrahi hastalarının yönetimini bilmek

 2. Transfüzyon reaksiyonlarını tanılayabilmek ve tedavi edebilmek

 3. Kronik antikoagülasyon tedavisi altındaki elektif cerrahi hastalarının yönetimini bilmek

 4. Derin ven trombozu gelişme riski olan hastaları saptayabilmek ve derin ven trombozu profilaksisini bilmek

 5. Anemi, nötropeni ve koagülapatisi olan hastalarda damar yolu açma işlemlerini ve risklerini bilmekKLİNİK, LABORATUVAR VE CERRAHİ PATOLOJİ

Bilgi


 1. Benign ve malign cerrahi hastalıkların patogenezini bilmek

 2. Organ patolojisinin tanı ve yönetimini bilmek

 3. Cerrahi patolojinin ilkelerini bilmek

 4. Cerrahi spesimenlerin işlenmesini bilmek

 5. Klinik ve laboratuvar verilerini cerrahi hastalıklarının tanı ve yönetiminde kullanmasını bilmek

Beceri


 1. İnce iğne aspirasyon biyopsisi, eksizyonel ve insizyonel biyopsi, tru-cut (iri doku) biyopsisi yapabilmek

 2. Klinik ve laboratuvar verilerini cerrahi hastalıkların tanı ve yönetiminde, hastaların ameliyat öncesi, içi ve sonrası dönemlerinde kullanabilmek

 3. Cerrahi hastalarının yönetiminde patoloji uzmanı ile sürekli iletişim kurma tutumunu edinmekCERRAHİ ENFEKSİYONLAR

Bilgi


 1. Cerrahi enfeksiyonların ilkelerini, oluşma düzeneklerini, epidemiyolojilerini, tanı ve tedavilerini bilmek

 2. Cerrahi enfeksiyonların klinik görünümlerini ve tedavilerini bilmek

 3. Cerrahi hastalarındaki enfeksiyonları önlemek ve en aza indirgemek için kullanılan yöntemleri bilmek

 4. Viral enfeksiyonların bulaşını azaltmak için kullanılan teknikleri bilmek

Beceri


 1. Cerrahi hastalarında sık görülen enfeksiyonları tanılayabilmek ve tedavi edebilmek

 2. Ameliyat sonrası dönemde gelişen cerrahi enfeksiyonları zamanında tanılayabilmek ve tedavi edebilmek

 3. Ciddi yumuşak doku enfeksiyonlarının uygun tedavi yönetimini oluşturabilmek

 4. Enfeksiyon kontrol yöntem ve tekniklerini günlük iş yaşamında uygulayabilmek

YARA iyileşmesi

Bilgi


 1. Yara iyileşmesi fizyolojisini bilmek

 2. Basit ve karmaşık yaraların bakımını bilmek

 3. Gecikmiş yara iyileşmesinin patofizyolojisini bilmek

 4. Yaşlanmanın yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini bilmek

Beceri


 1. Basit ya da karmaşık olsun, her türlü yaranın uygun yönetimini yapabilmek

 2. Genel cerrahiye özgü insizyonları yapabilmek ve bu insizyonları kapatabilmek

 3. Yara pansumanını uygun olarak yapabilmek ve yara örtmekte kullanılan malzemeleri uygun olarak kullanabilmek

TRAVMA

Bilgi


 1. Künt ve delici travmanın patofizyolojisini bilmek

 2. Yaşlı hastalardaki travma ve epidemiyolojisini bilmek

 3. Travmaya yol açan durumların mekanik ve balistiğini bilmek

 4. Acil serviste yapılacak acil cerrahi girişimlerin endikasyonlarını bilmek

 5. Karın travmasında tedavi ilkelerini bilmek

 6. Hasar kontrol cerrahisi ilkelerini bilmek

Beceri


 1. Çoklu organ travması olan hastaları cerrahi yönden etkili olarak yönetebilmek

 2. Travma hastalarının hastane öncesi, acil servis, hastane ve rehabilitasyon aşamalarında bakımını, tedavisini ve yönetimini eşgüdüm içinde yapmak


ŞOK VE RESÜSİTASYON

Bilgi


 1. Şokun patofizyolojisini, cerrahi etiyolojisini ve sınıflandırılmasını bilmek

 2. Kalp-solunum durmasının patofizyolojisini ve mekanizmalarını bilmek

 3. Şok ve kalp-solunum durmasının yönetiminde kullanılan ilaçların farmakolojisini bilmek

 4. Mekanik ventilasyonun solunum ve dolaşım sistemleri üzerindeki etkilerini bilmek

 5. Şoktaki bir hastanın monitorizasyonunda kullanılan yöntemleri bilmek

Beceri


 1. Hava yolu tıkanıklığını tanıyabilmek ve yönetebilmek

 2. Endotrakeal ve nazotrakeal entubasyon yapabilmek

 3. Krikotirotomi ve trakeostomi yapabilmek

 4. Mekanik ventilatörü kullanabilmek

 5. Kalp durması ve ritim bozukluklarını tanıyabilmek

 6. Kalp masajı ve defibrilasyonu yapabilmek

 7. Subklavyen, jügüler ve femoral venlere kateter yerleştirebilmek

 8. Pulmoner artere kateter yerleştirebilmek ve yorumlayabilmek

 9. Şokta monitorizasyon yöntemlerini kullanabilmek

CERRAHİ YOĞUN BAKIM

Bilgi


 1. Bedenin cerrahi strese verdiği yanıtı bilmek

 2. Yoğun bakım birimindeki profilaktik uygulamaları bilmek

 3. Yoğun bakım gerektiren hastalarda en sık kullanılan ilaçların farmakolojisini bilmek

 4. Yoğun bakım hastalarında beslenme desteği endikasyonlarını ve verilme yöntemlerini bilmek

 5. Mekanik ventilasyon endikasyonlarını ve komplikasyonlarını bilmek

 6. Mekanik ventilasyonda solunum fizyolojisini bilmek

 7. Yoğun bakıma özgü enfeksiyonları ve yönetimini bilmek

 8. Yoğun bakım monitorizasyonunu bilmek

 9. Yaşlı yoğun bakım hastalarına özgü sorunları ve yönetimlerini bilmek

 10. Yoğun bakım hastalarında sık görülen nörolojik sorunları ve yönetimlerini bilmek

Beceri


 1. Yoğun bakım biriminin iç ve dış eşgüdümünü yapabilmek

 2. Yoğun bakım birimine yatış ve çıkış endikasyonlarını saptayabilmek

 3. Perikardiyosentez, tüp torakostomi, acil torakotomi yapabilmek

 4. Yoğun bakım hastalarının tıbbi ve cerrahi yönetimini yapabilmek

 5. Yoğun bakım uygulamalarıyla ilintili bilgilerde güncel kalabilmek

 6. Yoğun bakımdaki invaziv ve invaziv olmayan monitorizasyon işlemlerini yapabilmek

 7. Yoğun bakım hastalarının yakınlarıyla insancıl ve etik iletişim kurabilmek


YANIKLAR

Bilgi


 1. Yanık epidemiyolojisini, önlenmesini, sosyal ve psikolojik etkilerini bilmek

 2. Deri ve derialtı dokunun histoloji ve işlevsel anatomisini bilmek

 3. Isıl, elektrik ve kimyasal yanığın fizik, dinamik ve patolojisini bilmek

 4. İnhalasyon yanığının patolojisini ve yönetimini bilmek

 5. Karbon monoksit zehirlenmesinin etiyoloji ve tedavisini bilmek

 6. Yanık patofizyolojisini ve patolojisini, yanık derinin mikrobiyolojisini, yanıktaki immünolojik değişiklikleri bilmek

 7. Yanıklı yara iyileşmesini ve bakımını bilmek

 8. Yanık yarasında kullanılan genel ve yerel antibakteriyel ilaçları bilmek

 9. Yanık hastasının rehabilitasyon ilkelerini bilmek

Beceri


 1. Yanık hastasının acil, erken ve uzun dönemdeki yönetimini yapabilmek

 2. Yanık hastasının çok displinli yönetiminin eşgüdümünü yapabilmekCERRAHİ İMMÜNOLOJİ

Bilgi


 1. Genel immünolojik ilkeleri bilmek

 2. Yaşlı hastada ortaya çıkan immünolojik değişiklikleri bilmek

 3. Vücudun enfeksiyona karşı oluşturduğu savunma mekanizmalarını bilmek

 4. İmmun sistemini baskılayıcı maddelerin etki mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmek

 5. İmmun baskılanması olan hastalardaki cerrahi enfeksiyonları ve yönetimlerini bilmek

 6. İmmun baskılanması olan cerrahi hastalarının yönetimini bilmek

Beceri


 1. İmmun baskılanması olan hastalardaki elektif ve acil cerrahi girişimlerin perioperatif yönetimini yapabilmek

 2. İmmun sistemi baskılayıcı ilaçların kullanımını yönetebilmek


ORGAN AKTARIMI

Bilgi


 1. Organ aktarımı ve immun sistem baskılanmasıyla ilgili temel immünolojik ilkeleri bilmek

 2. Organ aktarımı endikasyonlarını bilmek

 3. Organ aktarımında kullanılan immun baskılayıcı ilaçların etki mekanizmalarını, yan etkilerini, kullanılış biçimlerini bilmek

 4. Organ aktarımının yasal mevzuatını bilmek

 5. Kronik bağışıklık baskılanmasının erken ve uzun dönemdeki etkilerini bilmek

 6. Organ rejeksiyonu ile ilintili temel bilgilere sahip olmak

 7. Organ aktarımının etik yönlerini bilmek

Beceri


 1. Organ rejeksiyonunu tanılayabilmek

 2. Organ aktarımı yapılan hastaların ameliyat sonrası bakımlarına katılmak

 3. Pankreas, böbrek ve karaciğer nakli ameliyatlarına katılmak

 4. Organ alımına uygun hastaları saptayabilmek

 5. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastadan organ alımı sürecine katılmak


CERRAHİ ONKOLOJİ

Bilgi


 1. Aşağıda sayılan organ sistemlerindeki neoplazmlarının biyoloji, patoloji, tanı, tedavi ve prognozlarını bilmek

 1. Gastrointestinal sistem

 2. Endokrin sistem

 3. Meme

 4. Deri ve yumuşak doku

 1. Söz konusu neoplazmaların epidemiyolojisini ve önleyici hekimlik ilkelerini bilmek

 2. Kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili bilgi sahibi olmak

 3. Onkolojik hastalıkların iktisadi ve psikososyal etkilerini bilmek

 4. Karsinojenez, tümör biyolojisi, metastaz ve moleküler onkoloji ile ilgili temel ilkeleri bilmek

 5. Kanser hastasının çok disiplinli yönetim ve izlemini bilmek

Beceri


 1. Neoplazmın tanımlamasını ve cerrahi yönetimlerini bilmek


MEME CERRAHİSİ

Bilgi


 1. Meme anatomisi, fizyolojisi ve patofizyolojisini bilmek

 2. Meme hastalıklarının patolojisini bilmek

 3. Memenin benign ve malign hastalıklarının tanımlanması ve tedavisini bilmek

Beceri


 1. Memenin benign ve malign hastalıklarının cerrahi yönetimini yapabilmek

 2. Memedeki lezyonlardan ince iğne biyopsisi ve iri parça biyopsisi yapabilmek

 3. Radikal ve meme koruyucu cerrahiyi yapabilmek


ENDOKRİN CERRAHİ

Bilgi


 1. Endokrin anatomi ve fizyoloji ile patoloji ve patofizyolojisini bilmek

 1. Tiroid bezi

 2. Paratiroid bezleri

 3. Endokrin pankreas

 4. Adrenal bezler

Beceri


 1. Endokrin hastalıkların tanısını, ayırıcı tanısını ve cerrahi yönetimlerini yapabilmek

 2. Endokrin tiroid, paratiroid, pankreas ve adrenal cerrahi işlemleri yapabilmek


KARIN CERRAHİSİ

Bilgi


 1. Periton boşluğu ve karın içi organların embriyolojik gelişimini bilmek

 2. Periton boşluğu ve karın içi organların anatomi ve fizyolojisini bilmek

 3. Karın duvarının anatomisini bilmek

 4. Karın içi organ sistemlerinde yaşlanmayla birlikte görülen değişiklikleri bilmek

 5. Akut karın patofizyolojisini, klinik bulgularını, ayırıcı tanısını ve yönetimini bilmek

 6. Aşağıda sayılan durumların patolojilerini, patofizyolojilerini, klinik bulgularını,ve cerrahi yönetimlerini bilmek

 1. Peritonit

 2. Barsak tıkanıklığı ve paralitik ileus

 3. Karın duvarı fıtıkları, karın içi fıtıkları, diyafram fıtıkları, insizyonel fıtıklar

 4. Gastrointestinal fistüller

 5. Retroperiton patolojileri

 1. Peritonovenöz şantların endikasyonlarını ve komplikasyonlarını bilmek

 2. Periton diyalizinin mekaniğini, endikasyonlarını ve komplikasyonlarını bilmek

Beceri


 1. Karın insizyonlarını yapmak ve kapatmak

 2. Akut karın tanılamasını ve yönetimini yapabilmek

 3. Karın tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, sonografi, konvansiyonel ve kontrastlı gastrointestinal radyolojiyi yorumlayabilmek


GASTROİNTESTİNAL KANAL VE SİNDİRİM SİSTEMİ

Bilgi


 1. Gastrointestinal kanalın anatomi, embriyoloji ve fizyolojisini bilmek

 2. Aşağıda sayılan durumların patolojilerini, patofizyolojilerini, kliniklerini ve cerrahi yönetimlerini bilmek

 1. Gastrointestinal kanal enfeksiyonları

 2. Gastrointestinal kanalın embriyolojik anomalileri

 3. Gastrointestinal kanal motilite bozuklukları

 4. Gastrointestinal kanal neoplazmaları

 5. Mezenter iskemisi

 6. Kısa barsak sendromu

 7. Barsak tıkanıklığı ve paralitik ileus

 8. Barsak ostomileri

 9. Gastrointestinal kanal perforasyonları

 10. Portal hipertansiyon

 11. Gastrointestinal kanal kanamaları

 12. Enflamatuar barsak hastalığı

 13. Akut karın

 14. Künt ve delici karın travması

 1. Gastrointestinal kanal hastalıklarının tanımlanmasında kullanılan yöntemleri bilmek

 2. Gastrointestinal kanal hastalıklarının tedavisinde cerrahiye alternatif yöntemleri bilmek

 3. Gastrointestinal kanalın tanısal ve tedavisel endoskopisinin endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını bilmek

Beceri


 1. Gastrointestinal kanalın cerrahi hastalıklarını tanımlamak, cerrahi tedaviyi uygulayabilmek

 2. Üst ve alt gastrointestinal endoskopik işlemleri yapmak


KARACİĞER, SAFRA YOLLARI VE PANKREAS

Bilgi


 1. Karaciğer, safra yolları ve pankreasın anatomi, fizyoloji ve patofizyolojisini bilmek

 2. Karaciğer, safra yolları ve pankreasın cerrahi hastalıklarının tanımlanmasında kullanılan yöntemleri bilmek

 3. Karaciğer, safra yolları ve pankreasın cerrahi hastalıklarının tedavisinde cerrahiye alternatif yöntemleri bilmek

Beceri


 1. Karaciğer, safra yolları ve pankreasın cerrahi hastalıklarını tanımlamak, cerrahi tedaviyi uygulayabilmekMİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ

Bilgi


 1. Minimal invaziv cerrahinin üstünlüklerini, risklerini ve temel ilkelerini bilmek

 2. Minimal invaziv cerrahinin fizyolojik ve teknik ilkelerini bilmek

Beceri


 1. Temel laparoskopi, laparoskopik kolesistektomi ve diğer minimal invaziv cerrahi işlemlerini yapabilmek


TANISAL VE TERAPÖTİK RADYOLOJİ

Bilgi


 1. Görüntüleme tekniklerinin fiziğini ve muhtemel zararlarını bilmek

 2. Radyolojik tetkik ve girişimleri cerrahi hastalıkların yönetiminde akılcı, verimli ve iktisadi olarak kullanmasını bilmek

 3. Temel radyolojik tetkiklerin endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve istenmeyen etkilerini bilmek

Beceri


 1. Cerrahi hastalıkların yönetiminde radyolojinin uygun kullanımını bilmek

 2. Karmaşık cerrahi sorunlarda radyolojiye danışma alışkanlığını edinmek


FARMAKOTERAPİ

Bilgi


 1. Genel farmakolojik ilkeleri ve tedavi açısından özgül ilaç sınıflarını bilmek

Beceri


 1. Yukarıda belirtilen bilgileri cerrahi hastalarının farmakoterapisinde kullanmak


ANESTEZİYOLOJİ

Bilgi


 1. Ağrının patofizyolojisini ve yönetimini bilmek

 2. Yerel, bölgesel ve genel anestezide kullanılan maddelerin farmakolojisini ve kullanılış biçimlerini bilmek

 3. Yerel, bölgesel ve genel anestezi ilkelerini, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve komplikasyonlarını bilmek

Beceri


 1. Cerrahi hastalarını anestezi açısından değerlendirebilmek

 2. Anestezi sırasındaki hasta monitorizasyonunu bilmek

 3. Hava yolunu açık tutacak manevraları ve işlemleri bilmek


ARAŞTIRMA VE BİYOİSTATİSTİK

Bilgi


 1. Genel cerrahi araştırma ilkelerini bilmek

 2. Temel epidemiyolojik ilkeleri bilmek

 3. Deneysel ve klinik araştırma tasarımlarını ve istatistiki yöntemleri bilmek

 4. İnsan üzerinde araştırma ilkelerini bilmek

 5. İyi Klinik Uygulamalar ilkelerini bilmek

 6. Kanıta dayalı tıp ilkelerini bilmek

Beceri


 1. İlaç ve tıbbi teknoloji şirketlerince sunulan bilgileri eleştirel gözle değerlendirmesini bilmek

 2. Tıbbi bilgiye ulaşmasını, eleştirel gözle sorgulamasını ve kanıta dayalı tıp ilkelerinin işığında uygulmasına yansıtmasını bilmek

 3. Deneysel yada klinik araştırma tasarlayabilmek, yürütebilmek, araştırma sonuçlarını sunabilmek/yazabilmek


ETİK, MESLEK TÖRESİ VE YASAL SORUMLULUKLAR

Bilgi


Hekimlik mevzuatı, yeni Türk Ceza Kanunu

Deontolojik töre

Hasta-hekim ilişkisi

Bilgilendirilmiş onam

Hasta/insan hakları

Tıbbi kayıtlar

Mesleki sorumluluklar

Meslek töresi
Genel Cerrahi Uzmanının Adli Tıp Konusunda Bilmesi Gereken Hususlar;
Bilgi Kısmı: Genel Cerrahi uzmanının bilmesi gereken konuları esas olarak iki ana başlıkta toplayabiliriz.

1. Genel Cerrahi Uzmanının kusurlu hale düşmemesi için gereken bilgiler; Bu başlık altında bir genel cerrahi uzmanının mesleğini uygular iken bilmesi gereken “Mesleki sorumluluk”, “İdari sorumluluk”, “Tazminat Hukuku” ve “Ceza Hukuku” konularında bilgi edinmeli.

2. Genel Cerrahi Uzmanının “Adli vakalar” konusunda bilmesi gereken hususlar; Adli vakanın tanımı ve hangi vakanın adli olduğu konusunda bilgi sahibi olması, hangi durumda ve nasıl hasta ihbarının yapılacağını bilmesi, kayıt sırasında dikkat etmesi gereken hususlar, yaraların değerlendirilmesi, adli raporun hazırlanması konularında bilgi edinmelidir.
Beceri Kısmı: Genel Cerrahi uzmanın Adli Tıp konularında beceri elde edebilmesi için;

Yara lezyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan skalaların sık olarak tekrar edilmesi ve en sık görülen genel cerrahi vakalarında hazırlanan adli rapor formatının öğretilmesi.Ateşli silah yaralarının giriş – çıkış delik özellikleri, delici, delici – kesici ve kesici alet ve künt cisim yaralarının tanınması için pratiğin sık olarak yapılması.

Hekim hatalarından kaçınmak için sık karşılaşılan hekim hatalarını bilmeli ve bu duruma düşmemesi için periyodik aralıklarla kurum içi eğitimler almalıdır.

Yüklə 136 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə