Az ə rbaycan Respub likasıYüklə 224,96 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.03.2017
ölçüsü224,96 Kb.

İş

 

№ 2

-1(107)-243/2016   

                                                                          Sur

ə

t    

                       

 

 

 

 

               

 

 Az

ə

rbaycan Respub

likası

 

adından

 

 

         

Q Ə R A R

 

 

        04 oktyabr 2016-cı il

                          

                                               

Şəki şə

h

ə

ri 

 

       

Şəki Apellyаsiya Mə

hk

ə

m

əsinin İnzibati

-

İqtisadi Kollegiyası

 

 

Giriş hissə 

 

Hakimlə

r  R


əhimov  Kamil  İsmayıl  oğlu  (sə

drlik  ed

ə

n  v


ə

  m


ə

ruz


əçi),  Abbasov  Gündüz 

Qas


ım oğlu

 v

ə R

əfiyev Rövşən Rafiq oğlu

ndan ibar

ə

t tə

rkibd


ə

,  


 

iddiaçı  Şirinov  Eldar  Mə

hy

əddin  oğlunun  cavabdeh  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə 

Nazirliyin

ə

 

qarşı  «Müharibə 

veteranı  və

  V

ə

siqə

si  verilm

əsi  öhdəliyinin  cavabdehin  üzə

rin


ə

 

qoyulması» bar

ə

də

 

iddiası 

üzrə


 inzibati 

işə


 

açıq mə


hk

ə

mə

 

iclasında baxaraq 

aşağıdakı qərarı 

q

ə

bul etdi.  

T

ə

sviri hiss

ə

 

 

Şirinov  Eldar  Məhy

əddin  oğlu  Goranboy  rayonunun  Ağcakə

nd  k

əndi,  Ağdər

ə

,  Kə

lb

əc

ə

r, Laçın  və

 

Ağdam  bölgəl

ə

rində

  ged


ən  döyüşlə

rd

ə  v

ə

  hə

rbi 


ə

m

əliyyatlarda  01.04.1992-ci  il 

tarixd


ək  iştirak  etmiş,  27.07.1992

-ci  il  tarixld

ə

 

Ağdər

ə

  rayonunda  gedən  döyüşlə

rd

ə  sol 

ayağından    qə

lp

ə

 yarası  və

 

kontuziya  almışdır.  Onun  barəsind

ə

  Azərbaycan  Respublikası 

H

ərbi Prokurorluğu Qarabağ Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi istintaq olunmamış və material 

araşdırılmamışdır  (əsas Qarabağ Hərbi Prokurorluğunun 08.01.2015

-

ci il tarixli 16/56 nömrəli 

m

əktubu).  İddiaçı  əriz

ə

  ilə

  Az


ərbaycan  Respublikası  Müdafiə

 

Nazirliyinin  aparatı  nəzdind

ə

 veteran adlarının və

 

müvafiq vəsiq

ə

lə

rinin  verilm

əsi üzrə

 Komissiyaya (bundan sonra m

ə

tnd


ə

 

Komissiya)  müraciət  etmiş,  lakin  sonuncu  11.01.2016-

cı  il  tarixli  1/Ş

-

216  nömrəli  m

ə

ktubla (istinad  nömrəsi:  d/o  Ş

-

14095,  29.12.2015)  123  nömrəli  h

ə

rbi  hissə

nin  arxiv  s

ə

n

ədl

ə

ri olmadığından onun xidmətini araşdırmaq və

 vafiq q

ə

rar qə

bul etm


ək mümkün olmadığından 

h

ər  hansı  bir  qərar  q

ə

bul  etməmiş  və

 

əriz

əçiyə


  m

ə

hkə

m

əy

ə

 müraciə

t  etm


ə

yin 


m

ə

qsə

d

əuyğunluğu tövsiyə 

olunmuşdur.

 

 

Bundan  sonra  iddiaçı  Şəki  İnzibati

-

İqtisadi M

ə

hkə

m

əsin

ə

 müraciə

t  ed


ə

r

əMüharibə


 

veteranı və

 V

ə

siqə

si verilm

əsi öhdəliyinin cavabdehin üzə

rin


ə

 

qoyulmasını xahiş etmişdir.  

İddiaçı


  birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsinin  iclasında  verdiyi  izahatında  iddia  tələbini müdafiə  edərək  bildirmişdir  ki, 

06.06.1992-ci  il  tarixd

ə

 

Müdafiə 

Nazirliyinin  Baş  Qərargahının 

ehtiy

at motaatıcı alayının qərargah  r

ə

isi  və

zif


ə

sin


ə

  t


əyin edilmiş, Goranboy rayonu Ağcakə

nd 


k

əndi,  Ağdə

r

ə

,  Kə

lb

əc

ər,  Laçın  və

 

Ağdam  bölgəl

ə

rində

  ged


ən  döyüşlə

rd

ə  v

ə

  hə

rbi 


ə

m

əliyyatlarda  iştirak  etmişdir.  1992-

ci  ilin  oktyabr  ayında  Ağdə

r

ə

 rayonunda  keçirilə

n  h


ə

rbi 


ə

m

əliyyatlarda  f

əal  iştirakına  görə

 

mükafatlandırılmış  və  27.07.1992-ci  il  tarixd

ə

 Ağdə

r

ə 

rayonunda ged

ən döyüşlə

rd

ə 

kontuziya almışdır. 08.10.1992

-ci ild

ə

 Müdafiə

 Nazirliyinin  0445 

nömrə

li 


ə

mri il


ə

 

baş leytenant hərbi rütbəsi almışdır. Müdafiə Nazirl

iyinin 02750 nömrə

li 

ə

mri ilə

 

123 saylı hərbi hiss

ə

yə

 q

ərargah r

ə

isi və

zif


ə

sin


ə

 t

əyin edilmiş, 01.03.1993-

cü ildə


 h

ə

rbi hissə

 

ləğv  edildiyi  üçün  ə

vv

əl  xidm

ət  göstə

rdiyi  yer

ə

 qaytarılmışdır.  Döyüşlə

rd

ə 

iştirak  etmə

sin

ə

  və

 

travma  alaraq  ordudan  tə

xris  olunma

sına  baxmayaraq  ona  müharibə

 

veteranı  adı  

verilməmişdir  və

 

heç  bir  güzəşt  və 

imtiyazları  yoxdur.  Göstə

ril

ə

nlə

ri  n


ə

z

ər

ə

  alaraq m

ə

hkə

m

əd

ə

n iddia tə

l

əbinin t

əmin olunması barə

d

ə

 qə

rar q


əbul olunmasını xahiş etmişdir.

 

Cavabdeh  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə

  Nazirliyi  30.04.2016-

cı  il  tarixli  11/1678 

nömrə


li  iddia 

ə

rizə

sin


ə

 

münasibət  m

əktubu  göndə

r

ə

rə

bildirmişdir  ki, 

123  nömrə

li  h

ə

rbi hiss

ə

nin arxiv sə

n

ədl

əri olmadığından Şirinov Eldar Mə

hy

əddin oğlunun xidmətini araşdırmaq v

ə

 müvafiq  qə

rar  q


ə

bul  etm


ək  mümkün

 

olmaması,  habelə 

Müdafiə


  nazirinin  06.01.1998-ci  il 

tarixli  4  nömrə

li 

ə

mri  ilə

 

qüvvəy

ə

 minmiş  “Müharibə

 

veteranı”,  “Silahlı  qüvvəl

ər  veteranı”  və

 

“Əmək  veteranı”  adlarının  verilməsinin  qayda  v

ə

 şə

rtl


əri  haqqında”  Əsasnamənin  Silahlı 

qüvvə


l

ə

rdə

  t


ə

tbiq  edilm

əsi  qaydalarına  dair  Təlimatın  1.6

-

cı  bəndin

ə

 ə

sas


ən  “Müharibə

 

veteranı”  adı  və  v

ə

siqəsi  almaq  üçün  döyüş  ə

m

əliyyatları  aparan    hərbi  hiss

ə

  və

 

ya  orqnın şə

xsi  hey


ətinin  siyahılarında  olmasını  sübut  edə

n  nizami  hiss

ə

 

üzrə 

ə

mrdən  çıxarış  tə

qdim 


edilm

ə

mə

si  s


ə

b

əbind

ən iddiaçıya mə

hk

ə

mə

y

ə 

müraciə


t etm

əsi tövsiyə

 

olunmuşdur. 

 

Şəki  İnzibati-

İqtisadi  Mə

hk

ə

mə

sinin  (hakim  Usam

ə

ddin  Osmanov)  24  may  2016-cı  il

 

tаrixli, İş № 2-1(84)-388

/2016 nömrə

li q

ərarı ilə iddia t

ə

min edilmişdir. 

 

 Cavabdeh  Azərbaycan  Respublikası

 

Müdafiə  Nazirliyi 

apellyasiya  şikayə

ti  ver

ə

rə

Şəki 

İnzibati


-

İqtisadi  Mə

hk

ə

mə

sinin  24  may  2016-

cı  il

 

tаrixli,  İş  №  2-1(84)-

388/2016  nömrə

li 

q

ərarının ləğv edilm

ə

sini və

 iddia t


ə

l

əbinin t

ə

min edilmə

m

əsini 

xahiş etmişdir. 

 

 

Apellyasiya şikayətinin d

ə

lill

ə

ri 

 

Apellyasiya  şikayə

ti  bel

ə

 əsaslandırılmışdır  ki, 

birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

si  tə

r

əfind

əaraşdırma aparılmadan, yalnız iddiaçının sözlə

ri 


əsasında

 q

ərar q

əbul olunmuşdur. Mə

hk

ə

mə

 

qərarında  xüsusi  olaraq  “Əsaslandırma  hissəsi”  qeyd  olunsa  da  orada  iddia  tə

l

əbinin  hansı sübutlar, faktlar, də

lill


ə

əsasında əsaslandırılması qeyd olunmamış, sadəc

ə

 olaraq Mə

c

əll

ə

nin, qanunların  maddə

l

əri  sadalanmışdır.  Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  Azərbaycan  Respublikası Müdafiə

 

Nazilyinin  Şəxsi  Hey

ət  Baş  İdarə

sinin  09.07.2016-

cı  il  tarixli  1/2877  nömrə

li 

m

əktubunda qeyd olunmuşdur ki, Müdafiə nazirinin 01.04.1995-

ci il tarixli 0270 nömrə

li 

ə

mri ilə

 

002  nömrəli  h

ə

rbi  hissə

nin  h


ərbiçilə

rinin  t


ə

rbiy


əsi  şöbəsinin  baş  təlimatçısı  baş  leytenant 

Şirinov  Eldar  Mə

hy

əddin  oğlu f

ə

rarilik  etdiyinə

 

görə  h

ərbi  rütbə

d

ə

n  azad  edilmə

kl

ə  zabit 

hey


ətinin siyahısından çıxarılmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlə

r Kabinetinin 22.09.1995-

ciil  tarixli  216  №

-li  Q


ərarı  ilə

  t


əsdiq  edilmiş  “Müharibə

 

veteranı,  silahlı  qüvvəl

ər  veteranı  və

 

ə

mək  veteranı

  adlar


ının  verilməsi  qaydası  və

 

şərtl

əri  haqqında”  Əsasnamə

nin  1-ci  b

ə

ndinə

 

olunmuş  qeydind

ə

 göstə

rilib  ki,  Az

ərbaycan  Respublikası  ərazi  bütövlüyünün  müdafiə

si  il


ə

 

əlaq

ə

dar əlil  olmuş  şə

xsl


ə

r  istisna  olmaqla,  Az

ərbaycan  Respublikasının  ərazi  bütövlüyü

 

uğrunda  döyüş  əm

əliyyatlarının  aparıldığı  dövrdə

  h

ə

rbi  hissə

ni  v


ə

  ya  xidm

ə

t  yerini özbaşına 

t

ərk  etm

ə

yə

,  f


ə

rariliy


ə

  v


ə

  ya  dig

ə

r  h


ə

rbi  cinay

ə

tl

ər

ə

 görə

  m


əhkum  edilmiş  və

  ya  bar

ə

sind


ə

 

cinayə

t  t


ə

qibi  b


ə

ra

ətverici 

əsaslar  olmadan  xitam  verilmiş  və

  ya  amnistiya-

aktına  ə

sas

əcinay

ə

t mə

suliyy


ə

tind


ən azad edilmiş şə

xsl


ə

r

ə  

“Müharibə

 

veteranı” adı veril

ə

 bilmə

z.  


Az

ərbaycan  Respublikası  Milli  Mə

clisin  17.10.1997-ci  il  tarixli,  383-I  QR  Q

ərarın


  9-cu 

b

əndin

ə

 ə

sas


ə

n:  "...  Q

ərarın  qüvvə

y

ə 

mindiyi  günə

d

ə

k  hə

rbi  hiss

ə

d

ən,  qulluq  yerind

əözbaşına  getmiş,  fərarilik  etmiş  şə

xsl


ə

r  h


ərbi  uçota  qə

bul  edilm

əli,  onların

  xidm


ət  müddə

tl

əri 

Az

ərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvə


l

ə

rində

 xidm


ət müddə

tin


ə

 

hesablanmamalıdır.’’ 

H

əmin Q

ərarda göstərilmişdir ki, ... törə

tdikl

ə

ri cinayə

tl

ər

ə

 dair tə

hqiqat v


ə

 istintaq edil

əbütün işlərin  v

ə

  mə

hk

əm

ə

lə

r  t


ə

r

əfind

ən baxılmamış işlərin icraatına xitam verilsin,

  materiallar 

üzrə


 is

ə

 cinayət işlərinin başlanması rə

dd edilsin. 

 

                                              T

ə

r

ə

fl

ərin izahatları

 

 

M

əhk

ə

mə

  k


ollegiyasının  iclasının  keçirilməsi  vaxtı  və

  yeri  bar

ə

d

ə 

lazımi  qaydada 

x

ə

bə

rdar  edilm

ə

l

ərin

ə

  baxmayaraq  cavabdeh  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə

  Nazirliyinin 

nümayə

nd

əsi  v

ə

 iddiaçı  Şirinov  Eldar  Mə

hy

əddin  oğlu  məhk

ə

mə

 

iclasına  gəlm

əmişlə


r  v

ə

 g

ə

lmə

m

əl

ə

rinin  üzrlü  sə

b

əbd

ən  olması  haqqında  mə

hk

ə

mə

 

kollegiyasına  məlumat 

verm


əmişlə

r.  M


ə

hk

əm

ə

 kollegiyası  onların  iştirakı  olmadan  mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasının 

keçirilmə

sini v

ə

 qə

rar q


ə

bul edilm

əsini mümkün hesab etmişdir.  

 


 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının iclasında iştirak edə

iddiaçı Şirinov Eldar Məhy

əddin oğlunun 

nümayə

nd

əsi  Şirinova  Süqviyyə 

Eldar  qızı

 

apellyasiya  şikayətinin  t

ə

min  edilmə

m

əsini,  birinci 

instansiya  m

ə

hk

əm

ə

sinin  24  may  2016-cı  il

 

tаrixli,  iş  №  2-1(84)-

388/2016  nömrə

li  q

ərarının d

əyişdirilmə

d

ən qüvvə


d

ə

 saxlanılmasını xahiş etdi.

  

İddiaçının  təl

ə

binə

  dair  s

ə

n

ədl

ə

r  mə

hk

əm

ə

yə

  t


əqdim  olunmuşdur.  Onlara  hə

rbi  bilet, 

Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə  Nazirliyi  M

ə

rkəzi  arxivinin  arayışı,  Qarabağ  Hə

rbi 


Prokurorluğunun  08.01.20

15-


ci  il  tarixli  16/56  nömrə

li  m


əktubu,  cavabdehin  iddiaçıya 

ünvanladığı  11.01.2016

-

cı  il  tarixli  1/Ş-

216  nömrə

li  m

ə

ktub  və

 

fotoşəkill

ə

r  aiddir.Hə

min 


s

ə

nə

dl

ərin  m

ə

zmununa  istinad  olunur.  Onlar  mə

hk

əm

ə

 araşdırmasının  predmetini  təşkil 

etmişlə


r. 

Əsaslandırma

 hiss

ə

si 

 

 Cavabdehin apellyasiya şikayəti vaxtında, yəni birinci instansiya məhkəməsinin qərarının 

təqdim  olunduğu  gündən  30  gün  müddətində  (İPM

-nin  85.1-

ci  maddəsi)  verilmiş,  formal 

baxımdan lazımi qaydada əsaslandırılmış, və orada şikayətçinin tələbi göstərilmişdir (İPM

-nin 


85.2  və  85.3

-

cü  maddələri).  Lakin  şikayət  əsaslı  deyil  və  Şəki  İnzibati-

İqtisadi  Mə

hk

ə

mə

sinin  


24  may  2016-

cı  il


 

tаrixli,  iş  №  2

-1(84)-

388/2016  nömrəli  q

ərarı


 

dəyişdirilmədən  qüvvədə 

saxlanılmalıdır.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyası  hesab  edir  ki,

 

iddia  mümkün  iddia  olmaqla  yanaşı,  həm  d

ə

 əsaslıdır. 

 

Belə

 

ki,  baxılan  işdə 

söhbət  İPM

-nin  1.1-ci  madd

ə

sində

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş  anlamda 

inzibati  mübahisə

d

ən  gedir.  İddiaçı  İPM-in  33.1  v

ə

  33.2-ci  maddə

l

ərin

ə

 ə

sas


ə

n  m


ə

cburetm


ə

 

haqqında  iddia  qaldırmışdır.  İddiaçı  ona  müharibə 

veteranı  adı  və

  v

ə

siqə

si  verilm

ə

m

əsinin 

onun  hüquqlarını  pozduğunu  iddia  edir.  (İPM

-in  35.1-ci  madd

ə

si).  Həmçinin  iddianın 

qaldırılması  ilə

 

bağlı  İPM-d

ə

  nə

z

ərd

ə

 tutulmuş  müddə

t

ə  d

ə

  riayət  olunmuşdur  (İPM

-in  39-cu 

madd

əsi).  İnzibati  orqan  iddiaçının  müraciəti  il

ə

 bağlı  kifayə

t  q


ə

d

əə

saslar  olmadan  qə

rar 


q

ə

bul  etməmişdir.  İddiaçı  inzibati  orqana  müraciət  etdiyi  vaxtdan  35  gün  keçdikdə

n  sonra 

hazırki tə

l

əbl

ə

 mə

hk

əm

ə

də

 

iddia qaldırmışdır. 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyası  inzibati  mübahisənin 

ə

razi  aidyyə

tinin  d


ə

 

düzgün  seçildiyi q

ə

naə

tin


ə

 g

əlmişdir. Belə 

ki, İPM


-in 8.1.3-

cü maddə


sinin t

ə

lə

bin


ə

 

görə inzibati orqanla hakim, 

dövlət  qulluqçusu  və

  ya  h

ərbi  qulluqçu  arasında  mövcud  olan  və  ya 

ə

vvə

ll

ər  mövcud  olmuş xidm

əti  hüquq  münasibə

tl

ə

ri  ilə

 

bağlı  həmin  orqa

na  qarşı  iddialara,  habelə

  bel

ə

 hüquq 

münasibə


tl

ərinin  yaranması  ilə

 

ə

laqədar  mübahisə

l

ər

ə

 iddiaçının  xidməti  yaşayış  sahə

sinin 


olduğu yerin, belə

 

yaşayış sahəsinin olmadığı hallarda yaşayış yerinin, bu halların heç birinin olmadığı tə

qdird


ə

 is


ə

 ilkin inzi

bati aktı qəbul etmiş inzibati orqanın (cavabdehin) yerləşdiyi yerin 

m

əhk

ə

mə

si  t


ə

r

əfind

ən  baxılır.  İşdə

  olan  s

ə

nə

dl

ərd

ə

 iddiaçının  ə

vv

əll

ə

r  hərbi  qulluqçu  kimi 

inzibati orqanla aralarında hüquq münasibə

tl

ərinin mövcud olması təsdiq olunur.  

İddia  mahiyyə

üzrə


  d

ə

 əsaslıdır.  Belə

 

ki,  “Veteranlar  haqqında”  Azərbaycan 

Respublikası  Qanununun  3

-

cü  maddəsin

ə

 ə

sas


ə

n  Az


ərbaycan  Respublikasının  ə

razi 


bütövlüyü uğrunda döyüş ə

m

əliyyatlarında iştirak etmiş şəxsl

ər müharibə

 

veteranı sayılırlar.  

H

əmin Qanunun 7-ci madd

ə

sinə

 

əsas

ən  müharibə

 

veteranı adının verilməsi qaydası və 

şə

rtləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tə

r

əfind

ən müə


yy

ə

n edilir. Az

ərbaycan Respublikası Nazirlə

r Kabinetinin 22.09.1995-

ci il tarixli 216 saylı qərarı ilə

 

t

əsdiq  edilmiş  “Müharibə 

veteranı,  silahlı  qüvvə

l

ər  veteranı  və 

ə

mək  veteranı  adlarının 

verilm


əsi  qaydası  və

 

şərtl

əri”  haqqında  Əsasnamə

nin  1-

ci  bölməsin

ə

 ə

sas


ən,  müharibə

 

veteranı  adı  Azərbaycan  Respublikasının  ərazi  bütövlüyü  uğrunda  1991-

ci  il  oktyabrın  9

-dan 

1994-


cü  il  mayın  10

-d

ək  döyüş  əm

əliyyatları  aparan  hə

rbi  hiss

ə

  və

 

ya  orqanların  tərkibind

ə

 h

ə

rbi  xidmət  keçmiş  şə

xsl


ə

r

ə,  döyüş  əm

əliyyatları  aparan  hə

rbi  hiss

ə

lə

r

ə  v

ə

  ya  orqanlara döyüş tapşırığının yerinə

 yetirilm

əsi üçün ezam olunmuş hərbi qulluqçulara, 10 may 1994

-

cü il tarixd

ə

n  sonra  döyüş  zonasında  hə

rbi  xidm

ət  keçə

rk

ən  yaxud  döyüş  zonalarında  döyüş tapşırığının yerinə

 yetirilm

ə

si il


ə

 

bağlı ezamiyyətl

ə

rdə

 olark


ə

n bilavasit

ə

 

döyüş əm

əliyyatları ilə

 

ə

laqə

dar x


ə

sar


ət (yaralanma, travma, kontuziya) almış

 h

ərbi qulluqçulara müdafiə


, d

axili işlə

r, 

milli  t


əhlükəsizlik,  Dövlə

t  S


ə

rh

əd  Xidm

əti  orqanları  və

  h

ə

rbi  hissə

l

ər  t

ə

rə

find


ən  verilmiş 

arayışlar,  şəxsi  işlə

r,  h

ə

rbi  biletlə

r,  orden  v

ə

  medallarla  təltif  olunmaq  haqqında 

 

və

siq


ə

l

ər, x

ə

sarə

t  (yaralanma,  travma,  kontuziya)  alma 

haqqında  arayışlar  və

 

əmrl

ə

rdə

çıxarışlar, hərbi döyüşlərd

ə

 iştirakı sübut edən başqa sə

n

ədl

əəsasında verilir.

 

“Zülfüqar  Muxtar  oğlu  İsmayılovun  şikayətin

ə

 ə

sas


ə

n  Az


ərbaycan  Respublikası  Ali 

M

əhk

ə

məsinin Mülki işlər üzrə

 m

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının 27 sentyabr 2006-

cı il


 tarixli q

ərarının 

Az

ərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və 

qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair” 

Az

ərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhk

ə

mə

si  Plenumunun  09  iyul  2007-ci  il tarixli 

q

ərarında  qeyd  edilmişdir  ki,  müharibə 

veteranı  adının  verilmə

si  il

ə

 bağlı  mübahisə

l

əm

əhk

ə

mə

l

ərd

ə

  hə

ll  olunark

ə

n  h


ər  bir  halda  şəxsin  döyüş  zonasında  hansısa  obyektiv  və

  ya 


subyektiv  s

ə

bə

bd

ən  olması  və 

bu  halda  hansı  şə

xs  qismind

ə

 çıxış  etmə

si  il


ə

 

yanaşı,  onun Az

ərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş ə

m

əliyyatlarında iştirakının sübuta yetirilm

ə

si vacibdir. Mə

hk

əm

ə

 baxışı zamanı hər hansı bir şə

xsin m


əhz döyüş ə

m

əliyyatlarının h

ə

rbi  terminologiyada  qəbul  olunmuş  anlayışına  və

  m


ə

zmununa  aid  edil

ə

  bil


ə

c

əə

mə

ll

ərd

ə

 iştirakı tədqiq olunmalıdır.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyası  apellyasiya  şikayə

tinin  d


ə

lill


ə

rini,  i


şin  faktiki  hallarını  və

  bu 


halların  yuxarıda  qeyd  olunan  qanuna  uyğunluğunu  nə

z

ər

ə

  alaraq  bu  qə

na

ət

ə

  gə

lir  ki, 

m

ə

hkə

m

ə 

icraatında  tədqiq  olunmuş  sübutlarla  iddiaçının  Azərbaycan  Respublikasının  ə

razi 

bütövlüyü  uğrunda  döyüş  əm

əliyyatlarında  iştirak  etməsi  sübuta  yetirildiyində

n  birinci 

instansiya m

ə

hk

əm

ə

si iddia tə

l

əbini t

ə

min etmə

kd

ə 

haqlı olmuşdur. 

 

İPM


-in 33.1-ci madd

ə

sinə

 

əsas

ə

n mə

cburetm


ə

 

haqqında iddia vasitəsi il

ə

 iddiaçı onun 

arzuladığı inzibati aktı qə

bul etm

ə

k və

zif


əsini cavabdehin üzə

rin


ə

 

qoymağı məhk

ə

mə

d

ən t

ə

lə

edə

 bil


ə

r.  


H

ə

min Mə

c

əll

ə

nin 33.2-ci maddə

sinin t


ə

l

əbin

ə

 görə

 bu M


ə

c

əll

ə

nin 33.1-ci maddə

sind


ə

 

nə

z

ərd

ə

 tutulmuş  qayda  həm  iddiaçının  arzuladığı  inzibati  aktın  qə

bulundan  cavabdeh 

t

ə

rə

find


ə

n imtina edildiyi hallara, h

ə

m d


ə

 cavabdehin h

ə

r

ək

ə

tsizliyi sə

b

əbind

ə

n (hə

r

ək

ə

tsizliyə

 

qarşı iddia) inzibati aktın qəbul edilm

ədiyi hallara şamil olunur. 

 

         Belə

likl


ə

, m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyası hesab edir ki, iddiaçının

 iddia t


ə

l

əbi 

ə

saslıdır

Buna görə 

d

ə 

apellyasiya şikayə

ti t

ə

min edilmə

m

əlidir.  

 

Nəticəvi hissə 

 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən 

məhkəmə kollegiyası

 

 ə

 

r а r а  

  

а l d ı :

 

 

Şəki  İnzibаti

-

İqtisаdi  Məhk

ə

mə

sinin  24  may  2016-

cı  il

 

tаrixli,  iş  №  2-1(84)-388/2016 

nömrə


li q

ərarı 


d

əyişdirilmə

d

ən qüvvə


d

ə

 saxlanılır

Cavabdeh  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə

  Nazirliyi  t

ə

r

əfind

ən  verilmiş  apellyasiya 

şikayə

ti t


ə

min edilmir. 

Q

ə

rardan  onun  tam  formada  təqdim  olunduğu  gündən  1  ay  müddə

tind


ə

 

Şəki 

Apellyasiya  M

ə

hk

əm

ə

si  vasitə

si  il


ə

  Az


ə

rbaycan  Respublikas

ı  Ali  Mə

hk

əm

ə

sinə

  kassasiya 

şikayə

ti veril


ə

 bil


ə

r.          

M

ə

hkə

m

ə  q

ərarı  ondan  şikayə

t  verilm

ə

diyi  halda,  təqdim  olunduğu  gündən  30  gün 

keçdikdən sonra qanuni qüvvə

y

ə

 minir.  

                S

ə

drlik ed


ə

n:imza var 

                

Hаkimlə


r: imza var 

                                 imza var         

 

                Düzdür

 

  

                   Hakim:                                                Kamil R

ə

himov 


 

  

 
Yüklə 224,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə