AZƏrbaycan respublikasinin iNZİbati XƏtalar məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 3,91 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/53
tarix13.02.2017
ölçüsü3,91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ 
MÜNDƏRİCAT 
(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın) 
ÜMUMİ HİSSƏ 
BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 
I. 
ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
(1‐5) 
XÜSUSİ HİSSƏ 
II. 
İNZİBATİ XƏTALAR 
(6‐24) 
III.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏRƏ BAXMAQ SƏLAHİYYƏTİ OLAN  
ORQANLAR (VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏR) 
(25‐26)  
IV.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT 
(27‐30) 
V. 
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAATIN MƏRHƏLƏLƏRİ 
(31‐33) 
VI.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ QƏRARLARIN İCRASI 
(34‐35) 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

ÜMUMİ HİSSƏ 
FƏSİLLƏR (Maddaələr) 
I.ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
1.  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZIBATİ XƏTALAR QANUNVERİCİLİYİ, ONUN 
VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ 
(1‐11) 
2.  
İNZİBATİ XƏTA VƏ İNZİBATİ MƏSULİYYƏT 
(12‐17) 
3.  
İNZİBATİ MƏSULİYYƏTİ İSTİSNA EDƏN HALLAR 
(18‐21) 
4.  
İNZİBATİ TƏNBEH 
(22‐31) 
5.  
İNZİBATİ TƏNBEH TƏTBİQ ETMƏ 
(32‐38) 
XÜSUSİ HİSSƏ 
II.İNZİBATİ XƏTALAR 
6.  
SİYASİ, SOSİAL VƏ ƏMƏK HÜQUQLARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(39‐60) 
7.  
ƏHALİNİN SAĞLAMLIĞI, SANİTARİYA‐GİGİYENA VƏ SANİTARİYA‐EPİDEMİOLOJİ 
SALAMATLIĞI QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(61‐68) 
8.  
MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(69‐75) 
9.  
ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ, TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏ VƏ EKOLOJİ 
TƏHLÜKƏSİZLİK QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(76‐113)  
10.  
SƏNAYE, ELEKTRİK VƏ İSTİLİK ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ QAYDALARI ƏLEYHİNƏ 
OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(114‐118) 
11.  
DAMAZLIQ, BAYTARLIQ‐SANİTARİYA QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ 
XƏTALAR 
(119‐129)  
12.  
HAVA, DƏNİZ, ÇAY VƏ DƏMİR YOLU NƏQLİYYATINDA OLAN QAYDALAR  
ƏLEYHİNƏ İNZİBATİ XƏTALAR 
(130‐150)  
13.  
YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(151‐159) 
14.  
YOL HƏRƏKƏTİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ QAYDALARI ƏLEYHİNƏ 
OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(160‐168) 
15.  
RABİTƏ QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(169‐180) 
16.  
İNFORMASİYADAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ, ONUN YAYILMASI VƏ MÜHAFİZƏSİ 
QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(181‐192)  
17.  
MƏNZİL TƏSƏRRÜFATI VƏ ABADLIQ QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ 
XƏTALAR 
(193‐198)  
18.  
İQTİSADİ FƏALİYYƏT QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(199‐223) 
19.  
TİCARƏT QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(224‐242) 
20.  
VERGİLƏRİN, RÜSUMLARIN ÖDƏNİLMƏSİ, MALİYYƏ VƏ SIĞORTA QAYDALARI 
ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(243‐257) 
21.  
GÖMRÜK QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(258‐295) 
22.  
İCTİMAİ QAYDA, İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ MƏNƏVİYYAT ƏLEYHİNƏ 
OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(296‐309) 

23.  
İDARƏÇİLİK QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(310‐348) 
24.  
HƏRBİ UÇOT QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
(349‐356) 
III.
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏRƏ BAXMAQ SƏLAHİYYƏTİ OLAN ORQANLAR 
(VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏR) 
25.  
ƏSAS QAYDALAR 
(357‐359) 
26.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏRİN AİDİYYƏTİ 
(360‐361) 
IV.
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT 
27.  
ÜMUMI MÜDDƏALAR 
(362‐370) 
28.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAATIN İŞTİRAKÇILARI, ONLARIN 
HÜQUQLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ 
(371‐384) 
29.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏRİN İCRAATI ÜZRƏ SÜBUTLAR VƏ ONLARIN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
(385‐395) 
30.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAATIN TƏMIN EDİLMƏSİ 
TƏDBİRLƏRİNİN TƏTBİQ EDİLMƏSİ 
(396‐408)  
V.
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAATIN MƏRHƏLƏLƏRİ 
31.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAATA BAŞLAMA 
(409‐416) 
32.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏRƏ BAXILMASI 
(417‐429) 
33.  
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ QƏRARLARIN YENİDƏN BAXILMASI 
(430‐438) 
VI.
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ QƏRARLARIN İCRASI 
34.  
ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
(439‐449) 
35.  
İNZİBATİ TƏNBEH NÖVLƏRİ HAQQINDA QƏRARLARIN İCRASI QAYDASI 
(450‐458) 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
 İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ 
1 
ÜMUMİ HİSSƏ 
I BÖLMƏ 
ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
B i r i n c i   f ə s i l  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZIBATİ XƏTALAR QANUNVERİCİLİYİ, ONUN  
VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ 
M a d d  ə  1 .  Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi 
1.1. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi bu Məcəllədən ibarətdir. 
1.2.  Bu  Məcəllə  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasına,  hamılıqla  qəbul  edilmiş 
beynəlxalq hüququn normalarına və prinsiplərinə əsaslanır. 
1.3.  İnzibati  məsuliyyət  müəyyən  edən və  inzibati  xətalar  törətmiş  şəxsin  tənbeh 
edilməsini nəzərdə tutan qanunlar yalnız bu Məcəlləyə daxil olduqdan sonra tətbiq edilir. 
M a d d  ə 
2 .   Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  xətalar  qanunvericiliyinin 
vəzifələri 
Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  xətalar  qanunvericiliyinin  vəzifələri  insan  və 
vətəndaş  hüquqlarını  və  azadlıqlarını,  onların  sağlamlığını,  əhalinin  sanitariya‐epidemioloji 
salamatlığını, ictimai mənəviyyatı, mülkiyyəti, şəxslərin iqtisadi maraqlarını, ictimai qaydanı və 
ictimai  təhlükəsizliyi,  ətraf  mühiti,  idarəçilik  qaydalarını  qorumaqdan,  qanunçuluğu 
möhkəmləndirməkdən və inzibati xətaların qarşısını almaqdan ibarətdir. 
M a d d  ə  3 .  İnzibati məsuliyyətin əsasları 
Yalnız  bu  Məcəllə  ilə  nəzərdə  tutulmuş  inzibati  xətaların  törədilməsində  təqsirli  hesab 
edilən və  inzibati  xəta  tərkibinin  bütün  digər  əlamətlərini  daşıyan  əməli  (hərəkət və  ya 
hərəkətsizlik) törətmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunur və tənbeh edilir. 
M a d d  ə 
4 .   Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  xətalar  qanunvericiliyinin 
prinsipləri 
Bu Məcəllə insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi, qanunçuluq, 
qanun  qarşısında  bərabərlik,  təqsirsizlik  prezumpsiyası,  ədalətlilik  və  inzibati  xətaların 
qarşısının alınması prinsiplərinə əsaslanır. 
M a d d  ə  5 .  İnsan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi prinsipi 
5.1.  İnsan  və  vətəndaş  hüquqları  və  azadlıqları  ali  dəyərə  malikdir.  Bu  hüquqların  və 
azadlıqların  pozulmasına  yol  verən  bütün  dövlət  orqanları  (vəzifəli  şəxslər)  Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 
5.2. Bu Məcəllə insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının dövlət orqanları (vəzifəli 
şəxslər) tərəfindən pozulmasının qarşısının alınmasını və onlara hörmət olunmasını təmin edir. 

5.3. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirləri tətbiq edilərkən 
insan ləyaqətini alçaldan qərarların verilməsinə və hərəkət edilməsinə yol verilmir. 
M a d d  ə  6 .  Qanunçuluq prinsipi 
6.1. İnzibati xətalara görə inzibati tənbeh bu Məcəlləyə uyğun olaraq tətbiq edilir. 
6.2. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirləri tətbiq edilərkən 
qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunması yuxarı orqanların və vəzifəli şəxslərin idarə nəzarəti 
ilə, məhkəmə və prokuror nəzarəti ilə və şikayət etmək hüququ ilə təmin edilir. 
6.3.  Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  xətalar  qanunvericiliyinin  analogiya  üzrə 
tətbiqinə yol verilmir. 
M a d d  ə  7 .  Qanun qarşısında bərabərlik prinsipi 
7.1. İnzibati xəta törətmiş şəxslər irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, 
mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən və digər hallardan asılı 
olmayaraq qanun qarşısında bərabərdirlər və inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bu maddədə 
nəzərdə  tutulmuş  əsaslara  görə  heç  kəs  inzibati  məsuliyyətə  cəlb  oluna  və  inzibati 
məsuliyyətdən  azad  oluna,  yaxud  heç  kəsə  inzibati  tənbeh  tətbiq  oluna  və  ya  daha  yüngül 
inzibati tənbeh tətbiq edilə bilməz.
2 
7.2.  Hüquqi  şəxslər  mülkiyyət  formasından,  olduqları  yerdən,  təşkilati‐hüquqi 
formalarından və tabeliyindən asılı olmayaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. 
M a d d  ə  8 .  Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi 
8.1.  Barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  icraat  aparılan  şəxsin  təqsiri  bu  Məcəllə  ilə 
nəzərdə  tutulmuş  qaydada  sübuta  yetmədikdə  və  bu,  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  icraata 
baxmış  hakimin,  səlahiyyətli  orqanın  (vəzifəli  şəxsin)  qüvvəyə  minmiş  qərarı  ilə  müəyyən 
edilmədikdə o, təqsiri olmayan hesab edilir. 
8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir. 
8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində olan şübhələr onun 
xeyrinə həll olunur. 
M a d d  ə  9 .  Ədalətlilik prinsipi 
9.1.  İnzibati  xəta  törətmiş  şəxs  haqqında  tətbiq  edilən tənbeh  ədalətli  olmalıdır,  yəni 
inzibati xətaların xarakterinə, onun törədilməsi hallarına uyğun, qanuni və əsaslı olmalıdır. 
9.2. Bir inzibati xətaya görə heç kəs iki dəfə inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. 
M a d d  ə  1 0 .  İnzibati xətaların qarşısının alınması prinsipi 
Dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanları inzibati xətaların qarşısının alınması, inzibati 
xətaların  törədilməsinə  kömək  edən səbəblərin  və  şəraitin  aşkar  edilməsi  və  aradan 
qaldırılması,  vətəndaşların  hüquq  şüurunun  və  mədəniyyətinin  yüksəldilməsi  və  Azərbaycan 
Respublikasının  qanunlarına  ciddi  əməl  etmək  ruhunda  tərbiyə  olunması  sahəsində  tədbirlər 
hazırlayırlar və həyata keçirirlər. 

M a d d  ə 
1 1 .   Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  xətalar  qanunvericiliyinin 
qüvvəsi 
11.1. Azərbaycan Respublikasında inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın aparılması, 
inzibati  xətalar  haqqında  işlər  üzrə  qərarların  qəbul  və  icra  edilməsi  həmin  vaxtda  qüvvədə 
olan  Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  xətalar  qanunvericiliyinə  uyğun  olaraq  həyata 
keçirilir. 
11.2.  İnzibati  xətalara  görə  məsuliyyəti  yüngülləşdirən və  ya  onu  aradan  qaldıran 
normativ‐hüquqi  aktların  geriyə  qüvvəsi  vardır,  yəni  həmin  aktlar  onların  qəbul  edildiyi 
vaxtadək törədilmiş xətalara da şamil edilir. 
11.3.  İnzibati  xətalara  görə  məsuliyyət  müəyyən  edən və  ya  məsuliyyəti  gücləndirən 
normativ‐hüquqi aktların geriyə qüvvəsi şamil edilmir. 
İ k i n c i   f ə s i l  
İNZİBATİ XƏTA VƏ İNZİBATİ MƏSULİYYƏT 
M a d d  ə  1 2 .  İnzibati xəta anlayışı 
Bu Məcəllə ilə qorunan ictimai münasibətlərə qəsd edən, hüquqazidd olan, təqsirli sayılan 
(qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilən) və inzibati məsuliyyətə səbəb olan əməl (hərəkət 
və ya hərəkətsizlik) inzibati xəta hesab olunur. 
M a d d  ə  1 3 .  İnzibati xətanın qəsdən törədilməsi 
İnzibati  xəta  törətmiş  şəxs  öz  əməlinin  (hərəkətinin  və  ya  hərəkətsizliyinin)  hüquqazidd 
xarakterini dərk etmiş, onun zərərli nəticələrini qabaqcadan görmüş və bunları arzu etmişdirsə, 
yaxud belə nəticələrin baş verməsinə şüurlu surətdə yol vermişdirsə, bu xəta qəsdən törədilmiş 
xəta hesab olunur. 
M a d d  ə  1 4 .  İnzibati xətanın ehtiyatsızlıq üzündən törədilməsi 
İnzibati  xəta  törətmiş  şəxs  öz  əməlinin  (hərəkətinin  və  ya  hərəkətsizliyinin)  zərərli 
nəticələr  verə  biləcəyi  imkanını  qabaqcadan  görmüşdürsə,  lakin  onların  qarşısını  alacağına 
yüngül fikirlə ümid bağlamışdırsa, yaxud bu nəticələrin baş verəcəyini qabaqcadan görə bilməli 
və görməli olduğu halda, onları görməmişdirsə, bu xəta ehtiyatsızlıq üzündən törədilmiş xəta 
hesab olunur. 
M a d d  ə  1 5 .  Fiziki şəxslərin inzibati məsuliyyəti 
15.1. İnzibati xəta törədərkən on altı yaşı tamam olmuş fiziki şəxslər inzibati məsuliyyətə 
cəlb olunurlar. 
15.2.  İşin  konkret  halları,  psixi  inkişafı,  həyat  şəraiti,  səhhəti  və  təhsili  nəzərə  alınmaqla 
inzibati  xəta  törətmiş  on  altı  yaşından  on  səkkiz  yaşınadək  şəxslər  yetkinlik  yaşına 
çatmayanların  işləri  və  hüquqlarının  müdafiəsi  üzrə  komissiyalar  tərəfindən  inzibati 
məsuliyyətdən  azad  oluna  və  onların  barəsində  ʺYetkinlik  yaşına  çatmayanların  işləri  və 
hüquqlarının  müdafiəsi  üzrə  komissiyalar  haqqında  Əsasnaməʺ  ilə  müəyyən  edilmiş  təsir 
tədbirləri tətbiq edilə bilər. 
15.3.İntizam  nizamnamələrində  bilavasitə  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  hərbi  qulluqçular 
inzibati  xətalara  görə,  intizam  məsuliyyəti,  qalan  hallarda  isə  ümumi  əsaslarla  inzibati 

məsuliyyət  daşıyırlar.  Göstərilən  şəxslərə  inzibati  həbs  tətbiq  edilə  bilməz.  Müddətli  həqiqi 
hərbi xidmət hərbi qulluqçularına isə inzibati həbs və inzibati cərimə tətbiq edilə bilməz. 
15.4.  Bu  Məcəllənin  15.3‐cü  maddəsində  göstərilmiş  şəxslərdən  başqa,  intizam 
nizamnamələrinin  və  ya  intizam  haqqında  əsasnamələrin  qüvvəsinin  şamil  edildiyi  digər 
şəxslər  qulluq  vəzifələrinin  icrası  zamanı  inzibati  xətalar  törətməyə  görə  həmin 
nizamnamələrdə  və  ya  əsasnamələrdə  bilavasitə  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  intizam 
məsuliyyəti, qalan hallarda isə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyət daşıyırlar. 
15.5. İnzibati tənbeh tətbiq etmə hüququ olan hakim, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) bu 
Məcəllənin  15.3‐cü  maddəsində  göstərilən  şəxslər  barəsində  inzibati  tənbeh  tətbiq  etmək 
əvəzinə,  inzibati  xəta  törətmiş  şəxsin  intizam  məsuliyyətinə  cəlb  olunması  məsələsinin  həll 
edilməsi  üçün  inzibati  xətalar  haqqında  işlər  üzrə  materialları  Azərbaycan  Respublikasının 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına verə bilərlər. 
15.6.  Əcnəbilər və  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində 
törətdikləri inzibati xətalara görə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. 
15.7.  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələrə  əsasən, 
Azərbaycan Respublikasında toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən əcnəbilərin Azərbaycan 
Respublikasının  ərazisində  törətdikləri  inzibati  xətalara  görə  məsuliyyət məsələsi  beynəlxalq 
hüquq normalarına uyğun olaraq həll edilir. 
Qeyd: Bu Məcəllənin 15.3‐cü maddəsində ʺhərbi qulluqçularʺ dedikdə, Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
icra  hakimiyyəti  orqanlarının  zabit  heyəti,  gizirləri,  miçmanları,  müddətindən  artıq  xidmət hərbi  qulluqçuları, 
müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları başa düşülür. 
Bu  Məcəllənin  15.4‐cü  maddəsində  ʺintizam  nizamnaməsi  (əsasnaməsi) tətbiq  edilən  digər  şəxslərʺ  dedikdə, 
Azərbaycan  Respublikasının  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanlarında  öz  qulluq  vəzifələrini  icra  edən  şəxslər  başa 
düşülür. 
Bu  Məcəllənin  15.6‐cı  maddəsində  ʺəcnəbilərʺ  dedikdə,  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşı  olmayan  və 
başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsub olan şəxslər başa düşülür. 
ʺVətəndaşlığı olmayan şəxslərʺ dedikdə isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan və başqa dövlətin 
vətəndaşlığına mənsub olmayan şəxslər başa düşülür. 
M a d d  ə  1 6 .  Vəzifəli şəxslərin inzibati məsuliyyəti 
Vəzifəli  şəxslər  öz  qulluq  vəzifələrinin  yerinə  yetirilməməsi  və  ya  lazımınca  yerinə 
yetirilməməsi ilə bağlı inzibati xətalara görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. 
Qeyd:  Dövlət  hakimiyyətinin  nümayəndəsi  funksiyasını  həyata  keçirən  şəxslər,  dövlət  orqanlarında,  yerli 
özünüidarəetmə  orqanlarında,  Azərbaycan  Respublikasının  Silahlı  Qüvvələrində,  Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericiliyinə  müvafiq  surətdə  yaradılmış  başqa  qoşun  birləşmələrində,  dövlət və  qeyri‐dövlət təşkilatlarında, 
idarə  və  müəssisələrində  təşkilati‐sərəncamverici  və  ya  inzibati‐təsərrüfat  vəzifələrində  daimi  və  ya  müvəqqəti 
işləyən  şəxslər və  ya  həmin  vəzifələri  xüsusi  səlahiyyət  əsasında  həyata  keçirən  şəxslər,  habelə  hüquqi  şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olaraq belə səlahiyyətləri yerinə yetirən fiziki şəxslər vəzifəli şəxs hesab 
edilirlər. 
M a d d  ə  1 7 .  Hüquqi şəxslərin inzibati məsuliyyəti 
Hüquqi şəxslər, o cümlədən xarici hüquqi şəxslər bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş inzibati 
xətalara görə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. 
Ü ç ü n c ü   f ə s i l  

İNZİBATİ MƏSULİYYƏTİ İSTİSNA EDƏN HALLAR  
M a d d  ə  1 8 .  Son zərurət 
Bu  Məcəllənin  xüsusi  hissəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməllərin  əlamətlərinə  uyğun  gəlmiş 
olsa da, son zərurət vəziyyətində, yəni dövlətin və cəmiyyətin mənafeyini, həmin şəxsin və ya 
başqa  şəxsin  sağlamlığını,  hüquqlarını  və  qanuni  mənafelərini  qorxu  altına  alan  təhlükəni 
aradan  qaldırmaq  üçün  edilmiş  hərəkət,  əgər  bu  təhlükə  başqa  vasitə  ilə  aradan  qaldırıla 
bilməzdisə  və  əgər  vurulmuş  zərər  qarşısı  alınmış  zərərdən  daha  az  əhəmiyyətli  olmuşsa,  bu, 
inzibati xəta hesab olunmur. 
M a d d  ə  1 9 .  Zəruri müdafiə 
Bu  Məcəllənin  xüsusi  hissəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməllərin  əlamətlərinə  uyğun  gəlmiş 
olsa da, zəruri müdafiə vəziyyətində, yəni dövlətin və cəmiyyətin mənafeyinə, özünü müdafiə 
edənin və ya başqa şəxsin sağlamlığına, hüquqlarına və ya qanuni mənafeyinə qəsd edənə zərər 
vurmaq yolu ilə hüquqazidd qəsddən qoruyarkən edilmiş hərəkət inzibati xəta hesab olunmur. 
M a d d  ə  2 0 .  Anlaqsızlıq 
Hüquqazidd əməl (hərəkət və ya hərəkətsizlik) törədən zaman şəxs anlaqsızlıq vəziyyətində 
olduqda,  yəni  xroniki  psixi  xəstəlik,  psixi  fəaliyyətin  müvəqqəti  pozulması,  kəmağıllıq  və  ya 
başqa  psixi  xəstəlik  nəticəsində  öz  əməlinin  faktiki  xarakterini  və  ictimai  təhlükəliliyini  dərk 
etmək və ya onu idarə etmək iqtidarında olmadıqda o, inzibati məsuliyyətə cəlb edilmir. 
M a d d  ə  2 1 .  İnzibati xəta az əhəmiyyətli olduqda daha yüngül inzibati tənbeh tətbiq 
etmə və ya inzibati məsuliyyətdən azadetmə 
Törədilmiş  inzibati  xəta  az  əhəmiyyətli  olduqda  inzibati  tənbeh  tətbiq  etmə  hüququ  olan 
hakim, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) inzibati xəta törətmiş şəxslər barəsində tətbiq edilməsi 
nəzərdə  tutulan  inzibati  tənbehi  daha  yüngül  inzibati  tənbeh  növü  ilə  əvəz  edə  və  ya  həmin 
şəxsi inzibati məsuliyyətdən azad edə bilər. 
D ö r d ü n c ü   f ə s i l  
İNZİBATİ TƏNBEH 
M a d d  ə  2 2 .  İnzibati tənbehin məqsədləri 
İnzibati tənbeh məsuliyyət tədbiridir və inzibati xəta törədən şəxsi qanunlara əməl edilməsi 
ruhunda  tərbiyələndirmək,  habelə  həm  inzibati  xəta  törətmiş  şəxs,  həm də  başqa  şəxslər 
tərəfindən yeni inzibati xəta törədilməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. 
M a d d  ə  2 3 .  İnzibati tənbeh növləri 
23.1. İnzibati xətalar törətməyə görə aşağıdakı inzibati tənbeh növləri tətbiq edilə bilər: 
23.1.1. xəbərdarlıq; 
23.1.2. inzibati cərimə; 
23.1.3.  inzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş 
predmetin ödənişlə alınması; 

23.1.4.  inzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş 
predmetin müsadirəsi; 
23.1.5.  inzibati  xəta  törətmiş  fiziki  şəxsin  ona  verilmiş  xüsusi  hüququnun 
məhdudlaşdırılması; 
23.1.6.  əcnəbiləri  və  ya  vətəndaşlığı  olmayan  şəxsləri  Azərbaycan  Respublikasının 
hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxartma; 
23.1.7. inzibati həbs. 
23.2. Hüquqi şəxslər barəsində bu Məcəllənin 23.1.1‐23.1.4‐cü maddələrində nəzərdə tutulan 
inzibati tənbeh növləri tətbiq edilir. 
M a d d  ə  2 4 .  Xəbərdarlıq 
Xəbərdarlıq  inzibati  tənbeh  növü  olmaqla  hüquqazidd  əməlin  yolverilməzliyi  barədə 
şəxslərə edilən rəsmi xəbərdaredici tədbirdir. Xəbərdarlıq yazılı formada edilir. 
M a d d  ə  2 5 .  İnzibati cərimə 
25.1.  İnzibati  cərimə  bu  Məcəllədə  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  hakim,  səlahiyyətli  orqan 
(vəzifəli şəxs) tərəfindən təyin edilən və təqsirkar şəxsdən dövlətin xeyrinə məcburi tutulan pul 
məbləğidir. 
25.2. İnzibati cərimə manatla və ya aşağıdakı digər meyarlarla ifadə oluna bilər: 
25.2.1. inzibati xətanın başa çatdığı və ya qarşısının alındığı vaxt inzibati xətanın bilavasitə 
obyekti olmuş predmetin dəyəri; 
25.2.2. inzibati xətanın başa çatdığı və ya onun qarşısının alındığı vaxt ödənilməli olan, lakin 
ödənilməmiş ödənişlərin, vergilərin məbləği.

25.3.  İnzibati  xətalara  görə  Azərbaycan  Respublikasının  diplomatik  nümayəndəlik  və 
konsulluqları tərəfindən tətbiq edilən inzibati cərimələr həmin nümayəndəlik və konsulluqların 
yerləşdiyi xarici ölkənin valyutası ilə tutulur. 

25.4. İnzibati xətalara görə alınan cərimənin miqdarı üç manatdan az ola bilməz.

25.5. Manatla hesablanan və inzibati xətalara görə fiziki şəxslərdən alınan inzibati cərimənin 
miqdarı  üç  min  manatdan,  vəzifəli  şəxslərdən  alınan  inzibati  cərimənin  miqdarı  beş  min 
manatdan,  hüquqi  şəxslərdən  alınan  inzibati  cərimənin  miqdarı  əlli  min  manatdan  artıq  ola 
bilməz.
6 
25.6.  İnzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş  predmetin  dəyəri  ilə  ölçülən cərimənin 
miqdarı  həmin  predmetin  dəyərinin  yüz  faizindən,  ödənilməmiş  ödənişlərin,  vergilərin 
məbləği ilə ölçülən cərimənin miqdarı isə həmin ödənişlərin, vergilərin yüz əlli faizindən artıq 
ola bilməz. 
25.7.  Qanunla  müəyyən  edilmiş  hallar  istisna  olmaqla,  inzibati  cərimə  Azərbaycan 
Respublikasının dövlət büdcəsinə keçirilir. 
M a d d  ə  2 6 .  İnzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə 
obyekti olmuş predmetin ödənişlə alınması 
26.1.  İnzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş 
predmet ödənişlə, məcburi qaydada alınır, sonra satılır və əldə edilən məbləğ həmin predmetin 
satılması ilə əlaqədar xərclər çıxıldıqdan sonra onun keçmiş sahibinə verilir. 
26.2.  İnzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş 
predmetin ödənişlə alınması hakim tərəfindən tətbiq edilir. 

26.3.  Əsas  dolanacaq  mənbəyi  ov  olan  şəxslər  barəsində  odlu  silahın,  döyüş  sursatının  və 
digər ov alətinin ödənişlə alınması tətbiq edilə bilməz. 
26.4. Predmetin ödənişlə alınması qaydası bu Məcəllə və Azərbaycan Respublikasının digər 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 
M a d d  ə  2 7 .  İnzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə 
obyekti olmuş predmetin müsadirəsi 
27.1.  İnzibati  xəta  törətmiş  şəxsin  xüsusi  mülkiyyətində  olan,  habelə  inzibati  xətanın 
törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş  predmetin  müsadirəsi  bu 
Məcəllənin xüsusi hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda həmin predmetin məcburi qaydada və 
ödənişsiz dövlətin mülkiyyətinə keçməsindən ibarətdir. 
27.2.  İnzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş 
predmetin müsadirəsi hakim tərəfindən tətbiq edilir. 
27.3.  Əsas  dolanacaq  mənbəyi  ov  olan  şəxslərin  odlu  silahı,  döyüş  sursatı  və  digər  ov 
alətləri müsadirə edilə bilməz. 
27.4.  Müsadirənin  tətbiqi  qaydası  bu  Məcəllə  və  Azərbaycan  Respublikasının  digər 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 
M a d d  ə  2 8 .  Fiziki şəxsin ona verilmiş xüsusi hüququnun məhdudlaşdırılması 
28.1. Verilmiş xüsusi hüquqdan istifadə qaydasını kobud şəkildə və ya müntəzəm pozmağa 
görə fiziki şəxsin həmin hüququ iki aydan iki ilədək müddətə məhdudlaşdırılır. 
28.2.  Nəqliyyat  vasitələrini  sərxoş  halda  idarəetmə  halları  istisna  olmaqla,  nəqliyyat 
vasitələrindən  əlilliyi  ilə  əlaqədar  istifadə  edən  şəxslərin  nəqliyyat  vasitələrini  idarəetmə 
hüququ məhdudlaşdırıla bilməz. 
28.3. Bu Məcəllənin 151.2‐ci, 151.3‐cü, 152‐1.1‐ci, 152‐1.2‐ci, 155.3‐cü və 156‐cı maddələrində 
müəyyən edilmiş balla qiymətləndirilən xətaların yol verilməsinə görə sürücülər bir il ərzində 
10  və  daha  çox  bal  topladıqda,  inzibati  cərimə  tətbiq  edilmədən  onların  nəqliyyat  vasitələrini 
idarə etmək hüququ məhdudlaşdırılır. 
7 
28.4. Əsas dolanacaq mənbəyi ov olan fiziki şəxslərin ov hüququ məhdudlaşdırıla bilməz. 
M a d d  ə  2 9 .   Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənara  inzibati  qaydada 
çıxartma 
Bu  Məcəllənin  xüsusi  hissəsində  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  əcnəbilər və  ya  vətəndaşlığı 
olmayan  şəxslər  barəsində  Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənara  inzibati 
qaydada çıxartma tətbiq edilir. 
M a d d  ə  3 0 .  İnzibati həbs 
30.1.  İnzibati  həbs,  yalnız  müstəsna  hallarda,  inzibati  xətaların  ayrı‐ayrı  növlərinə  görə  on 
beş gün müddətinədək müəyyən olunur və tətbiq edilir. 
30.2.  Hamilə  qadınlar  və  ya  himayəsində  səkkiz  yaşınadək uşağı  olan  qadınlar,  səkkiz 
yaşına çatmamış  uşağını təkbaşına böyüdən  kişilər,  on  səkkiz  yaşına çatmayan şəxslər,  birinci 
və ya ikinci qrup əlillər, habelə altmış yaşına çatmış qadınlar və altmış beş yaşına çatmış kişilər 
barəsində inzibati həbs tətbiq edilə bilməz.
8 
30.3. İnzibati qaydada tutma müddəti inzibati həbs müddətinə əlavə edilir. 

M a d d  ə  3 1 .  Əsas və əlavə inzibati tənbehlər 
31.1. Xəbərdarlıq, inzibati cərimə və ya inzibati həbs yalnız əsas inzibati tənbeh növləri kimi 
tətbiq edilir. 
31.2.  İnzibati  xətanın  törədilməsində  alət və  ya  inzibati  xətanın  bilavasitə  obyekti  olmuş 
predmetin ödənişlə alınması, yaxud müsadirəsi, inzibati xəta törətmiş fiziki şəxsin ona verilmiş 
xüsusi  hüququnun  məhdudlaşdırılması,  əcnəbiləri  və  ya  vətəndaşlığı  olmayan  şəxsləri 
Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənara  inzibati  qaydada  çıxartma  həm  əsas,  həm 
də əlavə inzibati tənbeh növləri kimi tətbiq edilə bilər. 
31.3. Bir inzibati xətaya görə əsas tənbeh, yaxud əsas və əlavə tənbeh tətbiq edilə bilər. 
B e  ş i n c i   f ə s i l  
İNZİBATİ TƏNBEH TƏTBİQ ETMƏ 
M a d d  ə  3 2 .  İnzibati tənbeh tətbiq etmənin ümumi qaydaları 
32.1. İnzibati xətaya görə tənbeh bu Məcəlləyə uyğun olaraq tətbiq edilir. 
32.2. Fiziki və ya vəzifəli şəxslər barəsində inzibati tənbeh tətbiq edilərkən xətanın xarakteri, 
inzibati  xəta  törədən  şəxsin  şəxsiyyəti,  onun  təqsirinin  dərəcəsi,  əmlak  vəziyyəti,  habelə 
məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar nəzərə alınır. 
32.3.  Hüquqi  şəxslər  barəsində  inzibati  tənbeh  tətbiq  edilərkən  inzibati  xətanın  xarakteri, 
hüquqi  şəxsin  maliyyə  və  əmlak  vəziyyəti,  habelə  məsuliyyəti  yüngülləşdirən və  ağırlaşdıran 
hallar nəzərə alınır. 
32.4.  İnzibati  tənbehin  tətbiq  edilməsi  həmin  inzibati  tənbehə  səbəb  olmuş  öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsindən şəxsi azad etmir. 
M a d d  ə  3 3 .  İnzibati xətaya görə məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar 
33.1.  İnzibati  tənbeh  tətbiq  edilərkən məsuliyyəti  yüngülləşdirən  hallar  aşağıdakılar  hesab 
edilir: 
33.1.1. inzibati xəta törətmiş şəxsin səmimi peşmançılığı; 
33.1.2. törədilmiş inzibati xətanın zərərli nəticələrinin inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən 
aradan qaldırılması və ya vurulmuş zərərin əvəzinin könüllü surətdə ödənilməsi; 
33.1.3. inzibati xətanın yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilməsi; 
33.1.4. inzibati xətanın hamilə qadın və ya himayəsində azyaşlı uşağı olan qadın tərəfindən 
törədilməsi. 
33.2.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  inzibati  xətaya  görə  məsuliyyəti 
yüngülləşdirən  başqa  hallar  da  nəzərdə  tutula  bilər.  İnzibati  xətalar  haqqında  işlərə  baxan 
hakim,  səlahiyyətli  orqan  (vəzifəli  şəxs)  qanunvericiliklə  nəzərdə  tutulmayan  halları  da 
məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar hesab edə bilər. 
M a d d  ə  3 4 .  İnzibati xətaya görə məsuliyyəti ağırlaşdıran hallar 
34.1.  İnzibati  tənbeh  tətbiq  edilərkən məsuliyyəti  ağırlaşdıran  hallar  aşağıdakılar  hesab 
edilir: 

34.1.1.  səlahiyyətli  şəxslərin  hüquqazidd  hərəkəti  dayandırmağı tələb  etdiklərinə 
baxmayaraq, bu hərəkətin davam etdirilməsi; 
34.1.2.  inzibati  xətaya  görə  inzibati  tənbeh  almış  şəxsin  eyni  xətanı  il  ərzində  təkrar 
törətməsi; 
34.1.3. yetkinlik yaşına çatmayanların inzibati xəta törətməyə cəlb edilməsi; 
34.1.4. inzibati xətanın bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi; 
34.1.5. inzibati xətanın təbii fəlakət şəraitində və ya başqa fövqəladə şəraitdə törədilməsi; 
34.1.6. inzibati xətanın sərxoş halda olan şəxs tərəfindən törədilməsi. 
34.2.  İnzibati  tənbeh  tətbiq  edən  hakim,  səlahiyyətli  orqan  (vəzifəli  şəxs)  inzibati  xətanın 
xarakterindən  asılı  olaraq  bu  Məcəllənin  34.1.6‐cı  maddəsində  göstərilən  halı  məsuliyyəti 
ağırlaşdıran hal hesab etməyə də bilər. 
M a d d  ə  3 5 .  Bir neçə inzibati xəta törədildikdə inzibati tənbeh tətbiq etmə 

35.1.  Bir  şəxs  iki  və  ya  daha  çox  inzibati  xəta  törətdikdə,  onun  barəsində  hər  bir  inzibati 
xətaya görə ayrılıqda inzibati tənbeh tətbiq edilir. 
35.2.  Şəxsin  eyni  vaxtda  öz  hərəkətləri  (hərəkətsizliyi)  ilə  törətdiyi  bir  neçə  inzibati  xətaya 
dair  işlərə  baxılması  eyni  orqanın  səlahiyyətinə  aiddirsə, həmin  şəxs  daha  ciddi  xətaya  görə 
müəyyən edilmiş sanksiya çərçivəsində tənbeh edilir. Bu halda törədilmiş xətalardan hər hansı 
birinə görə nəzərdə tutulmuş əlavə tənbehlərdən biri əsas tənbehə əlavə edilə bilər.
10 
35.3.  Şəxsin  eyni  və  ya  müxtəlif  vaxtlarda  törətdiyi  bir  neçə  inzibati  xətaya  dair  işlərə 
baxılması eyni orqanın səlahiyyətinə aiddirsə, həmin işlərə eyni vaxtda baxılmalıdır. 
11 
M a d d  ə  3 6 .  İnzibati məsuliyyətə cəlb etmə müddətləri 
36.1. İnzibati tənbeh inzibati xətanın törədildiyi gündən ən geci iki ay keçənədək verilə bilər. 
Gömrük  qaydaları,  ətraf  mühitin  qorunması  qaydaları,  qrant  müqavilələrinin  (qərarlarının) 
qeydə  alınması  qaydaları,  eləcə  də  maliyyə,  vergilərin  və  rüsumların  ödənilməsi  qaydaları 
əleyhinə olan inzibati xətalara görə inzibati tənbeh inzibati xətanın törədildiyi gündən ən geci 
bir il keçənədək verilə bilər.
12 
36.2. Davam edən  inzibati xətalara  görə inzibati tənbeh onun  aşkara  çıxarıldığı gündən  ən 
geci iki ay keçənədək verilə bilər. 
36.3.  Cinayət işinin  başlanması  rədd  edildikdə  və  ya  cinayət işinə  xitam  verildikdə,  lakin 
şəxsin  əməllərində  inzibati  xəta  tərkibinin  bütün  əlamətləri  olduqda,  inzibati  tənbeh  cinayət 
işinin  başlanmasının  rədd  edilməsi  və  ya  ona  xitam  verilməsi  haqqında  qərar  qəbul  edildiyi 
gündən ən geci iki ay keçənədək verilə bilər. 
36.4.  On  altı  yaşından  on  səkkiz  yaşınadək  olan  yetkinlik  yaşına  çatmayanın  törətdiyi 
inzibati xəta  haqqında iş  yetkinlik  yaşına çatmayanların  işləri  və hüquqlarının  müdafiəsi üzrə 
komissiya  tərəfindən  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada  müvafiq  dövlət  orqanına 
qaytarıldıqda,  inzibati  tənbeh  həmin  iş  qaytarıldığı  gündən  ən  geci  iki  ay  keçənədək  verilə 
bilər.
13 
M a d d  ə  3 7 .  Şəxsin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməmiş sayılması üçün tələb olunan 
müddət 
Barəsində inzibati tənbeh tətbiq olunmuş şəxs tənbehin icrasının qurtardığı gündən etibarən 
bir il ərzində yeni inzibati xəta törətməmişsə, o, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməmiş sayılır. 

M a d d  ə  3 8 .  Vurulmuş əmlak zərərinin əvəzinin ödənilməsi 
38.1. Hakim, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) inzibati xəta haqqında işə baxarkən vurulmuş 
əmlak  zərərinin  əvəzinin  ödənilməsi  barədə  mübahisə  olmadıqda,  inzibati  tənbeh  tətbiq 
etməklə eyni vaxtda vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə məsələyə də baxa bilər. 
38.2. Vurulmuş əmlak zərərinin və ya mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə mübahisə 
olduqda  inzibati  xəta  nəticəsində  vurulmuş  əmlak  zərərinin  və  ya  mənəvi  zərərin  əvəzinin 
ödənilməsi məsələsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edilir. 
XÜSUSİ HİSSƏ 
II BÖLMƏ 
İNZİBATİ XƏTALAR 
A l t ı n c ı  f ə s i l  
SİYASİ, SOSİAL VƏ ƏMƏK HÜQUQLARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 
M a d d  ə 
3 9 .   Seçkiqabağı və  ya  referendum  ilə  bağlı  təşviqatın  aparılması 
qaydalarının və müddətinin pozulması 
14 
39.1.  Seçkiqabağı və  ya  referendum  ilə  bağlı  təşviqatın  aparılmasının  qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydalarının və müddətinin pozulmasına görə ‐
iyirmi beş manatdan əlli manatadək miqdarda cərimə edilir.
15 
39.2.  Qeydə  alınmış  namizədə  seçkiqabağı təşviqatın  müddəti  başa  çatana  kimi  şərəf və 
ləyaqətini  seçki  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  olunmuş  teleradio  verilişləri  təşkilatlarının 
teleradio proqramlarında və dövri nəşrlərdə onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən müdafiə etmək 
imkanının verilməməsinə görə ‐
vəzifəli  şəxslər  əlli  manatdan  doxsan  manatadək  miqdarda,  hüquqi  şəxslər  yüz  əlli 
manatdan iki yüz əlli manatadək miqdarda cərimə edilir.
16 
M a d d  ə 
4 0 .   Təşviqat‐nəşr  materiallarını  qəsdən məhv  etmə  və  ya  namizədin 
seçicilərlə görüşünə mane olma 
Mülkiyyətçinin  və  ya  obyekt  sahibinin  razılığı  ilə  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş 
yerlərdə  asılmış  seçkiqabağı  (referendumqabağı)  təşviqat  plakatlarını  və  digər  bu  cür  təşviqat 
materiallarını  məhv etməyə  və  ya  korlamağa və  ya  təşviqat  materiallarının  yayılmasına  mane 
olmağa, yaxud namizədin seçicilərlə görüşünə mane olmağa görə‐
17 
otuz beş manatdan altmış manatadək miqdarda cərimə edilir.
18 

M a d d  ə  4 1 .  Namizəd haqqında bilərəkdən yalan məlumatlar yayma 
19 
Seçkinin  nəticəsinə  təsir  göstərmək məqsədi  ilə  deputatlığa və  ya  seçkili  orqana  (vəzifəyə) 
namizəd  haqqında  bilərəkdən  yalan  məlumatlar  dərc  etməyə  və  ya  onları  başqa  üsullarla 
yaymağa görə ‐
iyirmi manatdan əlli beş manatadək miqdarda cərimə edilir.
20 
M a d d  ə  4 2 .  Seçki komissiyası (referendumun keçirilməsi üzrə komissiya) üzvünün, 
müşahidəçilərin, vəkil edilmiş şəxslərin, namizədlərin, siyasi 


Yüklə 3,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə