Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи тящсил проблемляри институтуYüklə 1,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix24.02.2020
ölçüsü1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
Elmi-pedaqoji  təcrübə  prosesində  Siz  tədris  prosesinin 
layihələşdirilməsi  və  təşkilinin  metodik  işini  realaşdırmaq, 
auditoriyada  çıxış  və  dərs  prosesesində  yaradıjı  mühit 
formalaşdırmaq,  pedaqoji  fəaliyyətdə  yaranmış  çətinlikləri 
təhlil  etmək,  onların  həlli  istiqamətində  hərəkət  planları 

 
 
 
117 
hazırlamaq, müstəqil psixoloci-pedaqoji tədqiqatlar aparmaq və 
ümumi 
fəaliyyətin 
nətijələrini 
qiymətləndirməyi 
bacarmalısınız. 
Bilməlisiniz  ki,
  təjrübi  obyektinə  daxil  olduqunuz  andan 
etibarən Sizə həmin qürumun əmək mühafizəsi və daxili əmək 
intizamı  qaydaları  tətbiq  ediləjəkdir.  Bütün  bu  qaydaların  hər 
hansı birinin pozuluşu isə müvafiq intizam jəzası ilə müşayiət 
olunur. 
Siz  bu  kiatabçada  elmi-pedaqoji  təcrübə  dövründə 
görülən  iş  barədə  hər  gün  qısa 
qeydlər  aparmalı,
  nəzərdə 
tutulan  prossedur  qaydalara  tam  dolğunluğu  ilə 
əməl 
etməlisiniz.
 Son nəticə olaraq keçirilmiş elmi-pedaqoji təcrübə 
üzrə  hesabat 
yazmalı,
  müəyyən  olunmuş  müddətlərdə  təcrübə 
rəhbərinə  verərək  hesabatnızı  attestasiya  kommisiyası 
qarşısında 
müdafiə etməlisiniz.
 
 
 
 
 
Sizə daxil olduğunuz elmi-pedaqoji təjrümadən maksimum 
faydalanmaq,  əldə  etdiyiniz  bilkləri  gələjək  fəaliyyətlərnizdə 
səmərli tətbiq etmək uğurları arzulayırıq! 
Elmi-pedoqogi 
təcrübəyə  üzürsüz  səbəbə  görə 
gəlməyən,  müvafiq  proqramını  yerinə  yetirməyən,  onun 
nəticəsi  haqqında  qeyri-qənaətbəxĢ  rəy  və  müdafiə  zamanı 
qeyri-müvəffəq  qiymət  alan  magistrantlar  təkrar  təcrübə 
prosesinə  cəlb  edilirlər.  Bu  zaman  bütün  xərclər 
magistrantın Ģəxsi hesabına təmin olunur və təcrübə tədris 
prosesindən kənar vaxtda yerinə yetrilir. 
Üzürsüz  səbəbdən  təcrübə  keçməyən  və  qeyri-kafi 
qiymətləndirilmiĢ  magistrantlar  akademik  borc  zəmində 
universitetdən xaric olunurlar. 
Magistrantın  təcrübədə  iĢtirak  etməməsi  və  ya 
müəyyən  olunmuĢ  normativləri  yerinə  yetriməməsi  elmi-
pedaqoji  təcrübənin  kitabçasındakı  qeydlər  və  sənədlər 
əsasında təsdiqlənməlidir. 

 
 
 
118 
I.TƏCRÜBƏNĠN KEÇĠRĠLMƏSĠ VƏ KĠTABÇANIN 
DOLDURULMASI ÜZRƏ TƏLĠMAT 
 
Elmi-pedaqoji  təcrübənin  kitabçası  bütün  təcrübə  prosesi 
boyu  magistrantın  fəaliyyətini  sistemləşdirilməsinə  xidmət  edir. 
O,  həmçinin  keçirilən  təcrübənin  əsas  uçot,  davamiyyət  və 
keyfiyyətli mənimsəmə sənədi funksiyalarını da yerinə yetirir. 
Elmi-pedaqoji təcrübənin təşkili və keçirilməsi üzrə ADİU-
nun rektorunun əmrinə əsasən gündəlik «Təcrübə və işədüzəltmə 
şöbəsi»  tərəfindən  müvafiq  rekvizitləri  doldurullaraq  ixtisas 
kafedrasının  müdiri  və  magistr  proqramının  rəhbərinin  təsdiqinə 
göndərilir. 
 «Təcrübə  və  işədüzəltmə  şöbəsi»  elmi-pedaqoji  təcrübənin 
başlanmasına azı 2 həftə qalmış gündəliyi təcrübə rəhbəri vasitəsi 
ilə magistranta təqdim etməlidir. 
Gündəliyi  əldə  etmiş  magistarant  müəyyən  olunmuş  vaxt 
müddətində elmi-pedaqoji təcrübənin keçrildiyi obyektə gedir. O. 
elmi-pedaqoji  təcrübənin  ilk  günlərində  təcrübə  rəhbərinin 
köməyi  ilə  fərdi  iş  planı  (tapşırığı)  hazırlayır  və  onu  hər  iki 
təcrübə rəhbərinin təsdiqinə verir. 
Kitabçanın  fərdi  iş  planı  adlanan  II.  bölümündə  magistrant 
elmi-pedaqoji  təcrübənin  məqsədini,  praktikanın  məzmunun  qısa 
şərhdə  formalaşdırır.  Bölmənin  öyrənmək,  praktiki  yerinə 
yetirmək,  tanış  olmaq  hissələrində  magistrant  elmi-pedaqoji 
təcrübənin  konkret  tələblərindən  irəli  gələn  məsələləri  təcrübə 
rəhbəri  ilə  razılaşdıraraq  qeydlər  aparır.  Elmi-pedaqoji  təcrübə 
obyektinin rəhbəri magistranta əlahiddə olan öz tapırığını verir və 
bu tapşırıq gündəlikdə - fərdi iş planının xüsüsi hissəsində əksini 
tapır. Plan tapşırığın yerinə yetrimə müddətləri təcrübə rəhbərləri 
ilə razılaşdırılır və onlar tərəfindən təsdiq olunur. 
Elmi-pedaqoji  təcrübə  keçən  hər  bir  magistrant  onun  bütün 
bəndlərini  fərdi  plana  (taşırığı)  uyğun  olaraq  qısa  şərhdə  dolğun 
və  məzmunlu  doldurulması  istiqamətində  sərbəst  qaydada 
gündəlik əməli fəaliyyət göstərməlidir. 
 

 
 
 
119 
Əyani  formada  təhsil  alan  magistrantlar  kitabçada  20  gün, 
qiyabi təhsil alanlar isə 10 gün üçün qeyd aparmalıdıprlar. 
Magistrant  elmi-pedaqoji  təcrübənin  mühüm  hissələrindən 
və  olaraq  kitabçanın  IV-V  bölmələrində  əksini  tapan  -  hər  iki 
resenziya-reytinq  jədvəlində  dərslərində  müşahidəçi  qismində 
iştirak  etdiyi  pedaqoq  və  magistrant  yoldaşının  fəaliyyətinə  öz 
nöqteyi-nəzərindən  4  ballı  sistem  üzrə  qiymət  verməli,  ehtiyaj 
duyulduqda  isə  ayrı-ayrı  bəndlərə  əlavə  iradlarını  bildirməlidir. 
Qiymətlərin  11  bəndin  hər  biri  üzrə  orta  vəziyyəti 
müəyəyənləşdirilir və ümumi olan yekun qiymət hesablanır. 
Təcrübə  obyektinin  rəhbəri  magistrantların  davamiyyəti 
haqqında  kitabçanın  VI  bölümündə  hər  gün  müvafiq  qeydlər 
aparmalıdır. 
Elmi-pedaqoji  təcrübənin  sonunda  təcrübə  obyekti  rəhbəri 
kitabçanın  VII  bölümündə  magistrantın  fəaliyyəti  üzrə  qısa  rəy 
yazmalıdır. Qısa rəydə aşağıdakılar göstərilməlidir: 
  magistrant  tərəfindən  elmi-pedaqoji  təjürbə  proqramının 
yerinə yetrilməsi səviyyəsi; 
  əmək və ijra intizamına riyayət dərəcəsi; 
  peşəkarlıq səriştəsinə malik olma səviyyəsi
  yaradıjılıq qabiliyyəti; 
  sərbəst işləmək bajarığı 
  sənədlərin tərtibat keyfiyyəti; 
  hesabatının  kafedrada  müdafiə  olunma  üçün  tövsiyyə 
edilməsi. 
   Hesabat  və  gündəlik  tam  hazır  vəziyyətdə  təcrübə  rəhbərinə  və 
onun tərəfindən ixtisas kafedrasına təqdim olunmalıdır. Hesabatda 
magistrant  elmi-pedaqoji  təcrübəsinin  iş  sistemi,  təcrübə  zamanı 
yerinə yetirilən tədqiqatların mahiyyəti, özünün iştirakçısı olduğu 
seminarların gedişi haqqında məlumatları əks etdirməlidir. 
   Təcrübə  rəhbəri  müvafiq  hesabatın  strukturunun  və  həjminin 
müəyyən olunmasında əlavə göstərişlər verə bilər. 
   Təcrübənin  keçrilməsi  üzrə  geniş  təlmat  «Elmi-pedaqoji 
təcrübə»  adlı  müvafiq  metodik  göstərişdə  daha  golğun  öz  əksini 
tapmışdır. 

 
 
 
120 
II. ELMĠ-PEDAQOJĠ TƏCRÜBƏNĠN KEÇRĠLMƏSĠ 
ÜZRƏ MAGĠSTRANTIN FƏRDĠ Ġġ PLANI /TAġIRIĞI
 
№ 
PLAN-TAPġIRIQ 
ADI və MƏZMUNU 
YERĠNƏ 
YETRĠLMƏ 
MÜDDƏTĠ 

Məqsəd: 
 
II 
Təcrübənin məzmünu: 
 
1.Öyrənmək: 
 
 
 
2.Tanış olmaq: 
 
 
 
3.Praktiki yerinə yetirmək: 
 
 
 
III 
Təcrübə obyekti rəhbərinin tapĢırıqları: 
 
 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin 
hesabatını təqdim etmək 
 
«__» «______» 20__ ilədək 
 
Təcrübə 
rəhbəri
__________________________________________________________ 
   (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)
 
_________________imza 
 
Təcrübə 
obyekti 
rəhbəri
_________________________________________________
 
  (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
_________________imza 
 
Magistrant 
______________________________________________________________ 
(A.S.A.)
 
_________________imza 

 
 
 
121 
III. ELMĠ-PEDAQOJĠ TƏCRÜBƏNĠN KEÇRĠLMƏSĠ 
ÜZRƏ GÜNDƏLĠK QEYDLƏR 
 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
MƏZMUNU 
Təcrübə obyekti 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
122 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
MƏZMUNU 
Təcrübə obyekti 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
123 
 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
MƏZMUNU 
Təcrübə obyekti 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
124 
 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
MƏZMUNU 
Təcrübə obyekti 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
125 
IV. MAGĠSTRANTIN MÜġAHĠDƏÇĠ QĠSMĠNDƏ 
ĠġTĠRAK ETDĠYĠ DƏRSLƏRDƏ PEDAQOJĠ PROSESĠN 
TƏġKĠLĠNĠN TƏHLĠLĠ ÜZRƏ 
resenziya-reytinqin cədvəli 
 
Fənnin adı
_____________________________________
 
 
№  Qiymətləndirmə meyarları 
Qiymətləndirə 
Ģkalası 
Resenzentin 
iradları 

Mövzunun  açılış  dolğunluğu 
və düzgünlüyü 
 
 
 
 
 

Mövzunun  məntiqri  və  ardıcıl 
təqdim edilməsi 
 
 
 
 
 

Təqdim 
olunan 
materialın 
xarakteri, stili və inandırıcılığı 
 
 
 
 
 

Ayrılmış  vaxt  müddətində 
təqdim etmək bajarığı 
 
 
 
 
 

Çıxış  edənin  savadlılığı,  nitq 
mədəniyyəti 
və 
jestlərdən 
istifadə məharəti 
 
 
 
 
 

İllyustrasiya 
materiallardan 
istifadə  
 
 
 
 
 

Çıxış  edənin  təmkinliyi  və 
özünə inam dərəcəsi 
 
 
 
 
 

Çıxış  zamanı  yol  verilən  səhv 
və düzəlişlər 
 
 
 
 
 

Çıxış edənin ümumi manerasi 
 
 
 
 
 
10 
Çıxış  edənin  özünün  təqdim 
edilən problemə münasibəti 
 
 
 
 
 
Resenzentin 
ümumi qiyməti 
 
 
 
 
 
Yekun qiymət 
 
Resenzent 
/Magistrant/ (A.S.A.) 
______________________________
____ 
 
__________________imza  
«__» «_______» 20__ 
 

 
 
 
126 
V. MAGĠSTRANTIN MÜġAHĠDƏÇĠ QĠSMĠNDƏ 
ĠġTĠRAKÇISI OLDUĞU DĠGƏR BĠR MAGĠSTRANTIN 
TƏDRĠS ETDĠYĠ DƏRSĠN TƏHLĠLĠNĠN 
resenziya-reytinqin cədvəli 
 
Fənnin adı_
____________________________________________ 
 
№  Qiymətləndirmə meyarları 
Qiymətləndirə 
Ģkalası 
Resenzentin 
iradları 

Mövzunun  açılış  dolğunluğu 
və düzgünlüyü 
 
 
 
 
 

Mövzunun  məntiqri  və  ardıcıl 
təqdim edilməsi 
 
 
 
 
 

Təqdim 
olunan 
materialın 
xarakteri, stili və inandırıcılığı 
 
 
 
 
 

Ayrılmış  vaxt  müddətində 
təqdim etmək bajarığı 
 
 
 
 
 

Çıxış  edənin  savadlılığı,  nitq 
mədəniyyəti 
və 
cestlərdən 
istifadə məharəti 
 
 
 
 
 

İllyustrasiya 
materiallardan 
istifadə  
 
 
 
 
 

Çıxış  edənin  təmkinliyi  və 
özünə inam dərəcəsi 
 
 
 
 
 

Çıxış  zamanı  yol  verilən  səhv 
və düzəlişlər 
 
 
 
 
 

Çıxış edənin ümumi manerasi 
 
 
 
 
 
10 
Çıxış  edənin  özünün  təqdim 
edilən problemə münasibəti 
 
 
 
 
 
Resenzentin 
ümumi qiyməti 
 
 
 
 
 
Yekun qiymət 
 
Resenzent 
/Magistrant/ (A.S.A.) 
______________________________
____ 
 
__________________imza 
«__» «_______» 20__ 
 

 
 
 
127 
VI. MAGĠSTRANTIN ELMĠ-PEDAQOJĠ TƏCRÜBƏ 
PROSESĠNDƏ ĠġTĠRAKI HAQQINDA QEYDLƏR
 
 
Günlər 
GəlmiĢdir 
GəlməmiĢdir (-) 
Əlavə qeydlər 
S/s 
Tarix 
1-ji gün 
 
 
 
2-ji gün
 
 
 
 
3-ji gün
 
 
 
 
4-ji gün
 
 
 
 
5-ji gün
 
 
 
 
6-jı gün
 
 
 
 
7-ji gün
 
 
 
 
8-ji gün
 
 
 
 
9-ju gün
 
 
 
 
10-ju gün
 
 
 
 
11-ji gün
 
 
 
 
12-ji gün
 
 
 
 
13-jügün
 
 
 
 
14-jü gün
 
 
 
 
15-ji gün
 
 
 
 
16-jı gün
 
 
 
 
17-ji gün
 
 
 
 
18-ji gün
 
 
 
 
18-jü gün
 
 
 
 
20-ji gün
 
 
 
 
Yekun 
 
GəlmiĢdir (gün) 
 
 
 
GəlməmiĢdir (gün)
 
 
Elmi-pedaqoji təcrübə 
obyektinin rəhbəri_________________________
imza
 
(
A.S.A)
 
 
 

 
 
 
128 
 
VII. TƏCRÜBƏ OBYEKTĠ RƏHBƏRĠNĠN RƏYĠ 
 
Magistrant
 (A.S.A) ________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Elmi-pedaqoji təcrübə 
obyektinin rəhbəri _______________________________ 
(əsas vəzifəsi, A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_____________________________________      _______________________  
imza 
 
«__» «_______» 20__ 
 
 

 
 
 
129 
VIII. TƏCRÜBƏYƏ AĠD OLAN 
HESABATLARIN QƏBULU VƏ MÜDAFĠƏ ZAMANI 
ÇIXIġIN STRUKTURU 
 
Magistrant  elmi-pedaqoji  təcrübənin  gündəliyi,  hesabatı 
və  digər  müvafiq  sənədləri  müəyyən  olunmuş  müddətlərdə 
təcrübə  rəhbərinə  təhvil  verir  və  təyin  olunmuş  tarixdə  onu 
müdafiə  edir.  Mydafiə  zamanı  tələbənin  ixtisas  səviyyəsi, 
gördüyü işlərin məzmunu və keyfiyyəti nəzərə alınır. 
Hesabat  və  onun  müdafiəsi  differensiallaşdırılmış 
qiymətlə  dəyərləndirilir.  Bu  qiymətlər  təcrübəyə  dair  müvafiq 
yekun attestasiyası sənədində əks olunaraq təsdiq edilir. 
Magistrant  elmi-pedaqoji  təcrübənin  hesabatını  ixtisas 
kafedrasında müdafiə edərkən aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 
1.Keçirilmiş  elmi-pedaqoji  təcrübənin  məqsədlərini 
formalaşdırmaq  və  təqdim  etmək.  Onları  keçirilmiş  pedaqoji-
psixoloci fənnlərələrdə əldə edilmiş biliklərlə müqayisə etmək; 
2.Təəssüratları qeyd olunmaqla elmi-pedaqoji təcrübənin 
qısa xronologiyasını vermək; 
3.Fərdi iş planın yerinə yetrilməsi istiqamətində fəaliyyəti 
açıqlamaq,  onun  hansı  səviyyədə  yerinə  yetrilməsini 
əsaslandırmaq; 
4.Elmi-pedaqoji təcrübə müddətində magistrantın özünün 
konkret fəaliyyət bajarığını şərh etmək. 
5.Müşahidəçi  qismində  iştirakçısı  olduğunuz  dərslərdə 
dərsləridə  diqqəti  jəlb  edən  məqamları  sadalamaq  və  irad 
tutuğunuz  halların  özününzün  nejə  aradan  qaldırmaq 
imkanında olduğunuzu subut etmək; 
6.Elmi-pedaqoji  təcrübə  zamanı  əldə  etdiyiniz  nətijələri 
və qazandığınız səriştəni nümayiş etdirmək; 
7.Keçrilmiş elmi-pedaqoji təcrübəni keyfiyyətini və sizin 
üçün əhəmiyyətini dəyərləndirmək. 
 
 

 
 
 
130 
МЦНДЯРИЖАТ 
 
Mаэистр диссертасийасынын йериня йетирилмяси 
цзря методик эюстяриш 
 
Маэистр дяряжясинин «Умуми игтисадиййат» пешяси 
истигамятиндя мянимсянилмяси гаршысында гойулан 
тялябляр 
 
 
 
 
 
 
09 
 
Маэистр диссертасийасы ишинин мягсядляри   
 
09 
 
Маэистр диссертасийасы мювзуларынын сечилмяси вя 
tясдиг олунмасы 
 
 
 
 
 
10 
 
Маэистр диссертасийасынын мязмуну вя онун 
структуруна гойулан тялябляр 
 
 
 
11 
 
Маэистр диссертасийасы вя онун йазылыш гайдалары   
17 
 
Маэистр диссертасийасы цзря рефератын тяртиб едилмяси 
21 
 
Маэистрантын фярди иш планы   
 
 
 
22 
 
Маэистр програмы вя онун рящбяри  
 
 
22 
 
Елми рящбярля маэистрантын бирэя фяалиййят гайдалары 
24 
 
Маэистр диссертасийасынын ихтисас кафедрасында 
iлкин мцзакирясинин тяшкили   
 
 
 
26 
 
Маэистр диссертасийасына ряйлярин верилмяси гайдасы 
28 
 
Маэистр диссертасийасынын мцдафия шурасына 
tягдим едилмяси гайдасы 
 
 
 
 
29 
 
Маэистр диссертасийасынын гиймятляндирилмяси 
методикасы (мейарлары
 
 
 
 
33 
 
Диссертасийа ишинин нятижяляринин тяжрцбядя тятбиги 
вя ондан истифадя олунмасы   
 
 
 
34 
 
Ялавяляр 
 
 
 
 
 
 
35 
 
Тювсиййя едилян ядябиййат   
 
 
 
48 

 
 
 
131 
Magistrantin Elmi-Tədqiqat Təcrübəsinin 
təĢkili üzrə metodik göstəriĢ 
 
Elmi-tədqiqat təcürbəsinin mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri 
52 
 
Elmii-tədqiqat təcrübəsinin keçrilmə obyekti və müddəti 
53 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin proqramı və rəhbərləri 
 
53 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin mərhələləri   
 
 
55 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsi üzrə magistrantın fərdi 
iş planı (tapşırığı
 
 
 
 
 
57 
 
Nəzəri məşğələlər və praktikumlar 
 
 
 
57 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçrilməsinin təşkilati 
məsələləri 
 
 
 
 
 
 
59 
 
Təcrübə prosesində magistrantın hüquq və vəzifələri 
 
61 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin kitabçası 
 
 
 
62 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin hesabatı 
 
 
 
64 
 
Hesabatın yazılış forması 
 
 
 
 
65 
 
Hesabat sənədlərinin hazırlanmasına qolulan
 tələblər
   
65 
 
Yekun attestasiyası 
 
 
 
 
 
67 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilməsinin material 
təminatı 
 
 
 
 
 
 
68 
 
Tövsiyyə edilən ədəbiyyat 
 
 
 
 
69 
 
Əlavələr 
 
 
 
 
 
 
70 
 
Elmi-Tədqiqat Təcrübəsinin Kitabçasi 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilməsi və kitabçanın 
doldurulması üzrə təlimat  
 
 
 
 
79 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilməsi üzrə magistrantın 
fərdi planı (tapşırığı)   
 
 
 
 
81 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilməsi üzrə gündəlik qeydlər 
82 
 

 
 
 
132 
Magistrantin elmi-tədqiqat təcrübəsi prosesində iştirakı 
haqqinda qeydlər 
 
 
 
 
 
86 
 
Təcrübə rəhbərinin rəyi  
 
 
 
 
87 
 
Təcrübəyə aid olan hesabatlarin qəbulu və müdafiə zamanı 
çıxışın strukturu 
 
 
 
 
 
88 
 
 
Magistrantin Elmi-Pedoqoji Təcrübəsinin 
təĢkili üzrə metodik göstəriĢ 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin məqsəd və prinsipləri  
 
91 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin məzmunu və mövzusu 
 
92 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin davamlılığı və keçrilmə obyekti 
92 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin reallaşdırlması mərhələləri 
 
93 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin keçrilməsinin təşkilati məsələləri 
95 
 
Elmi-pedaqoji təcrübəyə rəhbərlik 
 
 
 
96 
 
Elmi-pedaqoji təcrübə prosesində magistrantın hüqüq və 
vəzifələri 
 
 
 
 
 
 
98 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin kitabçası 
 
 
 
99 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin hesabatı 
 
 
 
101 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin hesabat sənədlərinin 
hazırlanmasına qoyulan tələblər  
 
 
 
103 
 
Hesabatın yazılış forması 
 
 
 
 
104 
 
Yekun attestasiyası keçirilməsi qaydaları və 
qiymətləndirilməsi metodikası   
 
 
 
105 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin keçirilməsinin material təminatı 
107 
 
Əlavələr 
 
 
 
 
 
 
108 
 
Tövsiyyə edilən ədəbiyyat 
 
 
 
 
111 
 
 
 

 
 
 
133 
Elmi-Pedoqoji Təcrübəsinin Kitabçasi 
 
Elmi pedaqoji təcrübənin keçilməsi üzrə magistrantın və 
kitabçanın doldurulması  üzrə təlimat   
 
 
118 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin keçrilməsi üzrə magistrantın 
fərdi iş plani (taşiriği)   
 
 
 
 
120 
 
Elmi pedaqoji təcrübənin keçirlməsi üzrə gündəlik qeydlər 
121 
 
Magistrantın müşahidəçi qismində iştirak etdiyi dərslərdə 
pedaqoji prosesin təşkilinin təhlili üzrə 
resenziya-reytinq cədvəli 
 
 
 
 
125 
 
Magistrantın müşahidəçi qismində iştirakçı olduğu digər bir 
magistrantın tədris etdiyi dərsin təhlilinin resenziya-reytinq 
cədvəli  
 
 
 
 
 
 
126 
 
Magistrantın elmi pedaqoji təcrübə prosesində iştirakı 
haqqında qeydlər 
 
 
 
 
 
127 
 
Təcrübə obyekti rəhbərinin rəyi  
 
 
 
128 
 
Təcrübəyə aid olan hesabatlarının qəbulu və müdafiə zamanı 
içisin strukturu   
 
 
 
 
 
129 
 
 
 
Müəlliflər Metodik GöstəriĢlər Toplusunun 
hazırlanmasında göstərdikləri köməyə görə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin «Ali v orta ixtisas təhsili» 
Ģöbəsinin baĢ məsləhətçisi N.S.Ġbrahimova, 
özlərindən əvvəl bu tipli metodik göstəriĢlər hazırlamıĢ 
p.e.d F.B.Sadıqova, M.K.Məcidova, Ə.M.Mirzəyevə və 
ADĠU-nun əməkdaĢları prof. T.Ə.Hüseynova, i.e.n. 
A.Fərruxova, E.R.Bağırzadəyə və magistr P.H.Ziyadova 
dərin təĢəkkürlərinin bildirirlər. 
 
 
 

 
 
 
134 
 
 
 
NəĢrin redaktoru 
 
 
 
Ş.H.Kərimova 
Texniki redaktor 
 
 
 
E.R.Bağırzadə 
Kompüter tərtibatçısı  
 
 
M.E.Hacızadə 
Koorektor 
 
 
 
 
F.H.Məmmədova 
 
 
Həsən Abid oğlu Ġsrafilov 
iqtisad elmləri namizədi, dosent 
 
ElĢən Mahmud oğlu Hacızadə 
iqtisad elmləri doktoru 
 
Magistr dissertasiyasının yerinə yetrilməsi, 
elmi-tədqiqat və elmi-pedoqoji təcrübələrin təĢkilinə dair 
metodik göstəriĢlər toplusu 
 
 
 
www.aseu.ab.az 
 
Çapa imzalanıb 20.02.2007. Kağız formatı 60x84 1/16 
Həcmi 8 ç.v. SifariĢ 020. Sayı 300 
 
«Ġqtisad Universiteti» nəĢriyyatı 
AZ 1001, Bakı, Ġstiqlaliyyət küçəsi, 6
 
 
 

Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə