Börekçi B, Bebek Z, ‹ngeç M, Kadanal› S, Effects of Postpartum Corticosteroids in Patients with hellp syndromeYüklə 359,94 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü359,94 Kb.

Börekçi B, Bebek Z, ‹ngeç M, Kadanal› S, Effects of Postpartum Corticosteroids in Patients with HELLP Syndrome

Börekçi B, Bebek Z, ‹ngeç M, Kadanal› S, Effects of Postpartum Corticosteroids in Patients with HELLP Syndrome, 

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008:79-83

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008:79-83

79

Abstract

Effects of Postpartum Corticosteroids in Patients with HELLP Syndrome

Objective: In this study, we aimed to investigate and compare clinical and laboratory effects of dexamethasone and

betamethasone and standard therapy on patients with postpartum HELLP syndrome.Materials and Methods: Sixty patients were included to this study all of whom were diagnosed of HELLP (hemolysis, elevated liver

enzymes, and low platelet count) syndrome. Patients were evaluated prospectively within three groups, each consisting of 20 wo-

men selected randomly. To the first group dexamethasone, to the second group betamethasone is administered. At the same time

1

stand 2

nd

groups were administered MgSO4

infusion. Third group was only administered standart MgSO

4

infusion therapy.Results: Clinical was similiar between groups at the start of study. Within the first 42 hours there was no statistically

significant difference among the three groups in terms of platelet increasing rate. Exceeding 42 hours platelet increasing rate of dex-

amethasone group was significantly higher than other groups (p<0.005). In terms of urine output there were no

significant difference among the three groups within first 44 hours, however after exceeding 44 hours urine output was higher in

betamethasone group than other two groups. Among the three groups there were no statistically significant difference in terms of AST,

ALT, LDH decreasing rates, MAP values. In terms of major complications such as postpartum bleeding, eclampsia, acute renal failure

there were no significant difference among the three groups, just as in the time length of hospital staying.

Discussion: Based on these findings, from laboratory parameters, dexamethasone administration has a positive effect on

platelet increasing rate and from clinical parameters, betamethasone administration has a positive effect on urinary output.

However in this study, question of whether dexamethasone or betamethasone should be the agent of choice in HELLP

syndrome patients has not been answered clearly, thus we suppose that there is need for further studies in this subject.Keywords: HELLP syndrome, corticosteroids, post-partum

Özet

Amaç: Bu çal›flmada, postpartum HELLP sendromlu hastalarda deksametazon, betametazon ve standart tedaviyi karfl›laflt›ra-

rak klinik ve laboratuvar etkilerini araflt›rmay› amaçlad›k.Materyal ve Metot: HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: hemoliz, karaci¤er enzim yükselme-

si ve düflük trombosit say›s›) sendromu tan›s› konulan 60 hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Hastalar prospektif, randomize olarak yir-

mifler kiflilik üç grup olarak de¤erlendirildi. Birinci gruba deksametazon, ikinci gruba betametazon tatbik edilmifltir. Her iki

gruba ayn› zamanda eklamptik konvülziyon profilaksisi için standart tedavi olarak MgSO

4

infüzyonu verilmifltir. Üçüncü gru-ba ise sadece standart tedavi olan MgSO

4

infüzyonu yap›lm›flt›r.Sonuçlar: Hastalar›n çal›flma öncesi belirlenen klinik özellikleri her iki grupta benzerdi. Trombosit yükselme h›z›nda 42. sa-

ate kadar üç grup aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark saptanmad›. K›rk ikinci saatten itibaren deksametazon grubun-

daki trombosit yükselme h›z›nda di¤er gruplara oranla istatistiksel aç›dan anlaml› art›fl saptand› (p<0.005). ‹drar at›m›nda da

44. saate kadar üç grup aras›nda anlaml› bir fark tespit edilmemifl olup, 44. saatten sonra betametazon grubunda di¤er iki gru-

CLINICAL STUDY

 

HELLP Sendromlu Hastalar›n Tedavisinde PostpartumKortikosteroid Kullan›m›n›n Etkileri

Bünyamin BÖREKÇ‹

1

, Zehra BEBEK2

, Metin ‹NGEÇ

1

, Sedat KADANALI2

1

Department of Obstetrics and Gynecology, 

Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey

2

Erzincan State Hospital, Clinic of 

Obstetrics and Gynecology

, Erzincan, Turkey

Received 30 December 2007; received in revised form 25 February 2008; accepted 02 March 2008;

published online 12 June 2008

Corresponding Author: Dr. Bünyamin Börekçi 

Üniversite Lojmanlar› 6. Blok, No: 9,

25100 Erzurum, Türkiye

Phone

: +90 442 316 63 33-2286GSM

: +90 532 457 95 19E-mail : borekcib@gmail.com

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008

Börekçi et al.

80

Girifl

Preeklampsinin fliddetli bir formu olan HELLP sendromu,

hemoliz, yükselmifl karaci¤er enzimleri ve düflük trombosit

say›s› ile karakterizedir (1). HELLP sendromlu hastalarda

D‹K, akut böbrek yetmezli¤i, eriflkin respiratuvar distres

sendromu (ARDS), karaci¤er rüptürü ve kardiyopulmoner

yetmezlik gibi birçok komplikasyon geliflmektedir (2-4).

Fetal akci¤er matüritesini h›zland›rmak için kullan›lan kortikos-

teroid tedavisinin, HELLP sendromlu hastalar›n bir bölümünde

maternal biyokimyasal de¤erleri ve klinik tabloyu düzeltti¤i

gözlenmifltir (5). Yap›lan retrospektif ve prospektif çal›flmalar-

da da HELLP sendromu tedavisinde yüksek doz kortikosteroid

uygulamas›n›n faydal› etkilerinin oldu¤u belirlenmifltir (6-11).

Bu tedavinin maternal aç›dan en olumlu etkileri; trombosit sa-

y›s›nda art›fl, karaci¤er enzimlerinde düflme ve hastanede kal›fl

süresinin daha k›sa olmas›d›r. Fetal aç›dan en olumlu etkisi ise,

kortikosteroid kullan›lan hastalarda fetal a¤›rl›¤›n daha fazla ol-

mas›d›r (12). Ancak, prospektif, randomize çal›flma say›s›n›n

azl›¤› nedeniyle HELLP sendromunda standart tedaviye gluko-

kortikoidlerin eklenmesinin ortaya ç›karaca¤› sonuçlar hakk›n-

da tam bir fikir birli¤ine var›lamam›flt›r (12,13).

Prospektif, randomize ve kontrollü olarak yapt›¤›m›z çal›fl-

mam›zda amac›m›z, postpartum dönemde HELLP sendromu

tespit edilen hastalarda standart tedavisi ile deksametazon

ya da betametazon ilavesinin, hastalar›n klinik ve laboratu-

var de¤erlerine yapt›klar› etkileri araflt›rmakt›r.   Materyal ve Metot

Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do-

¤um Klini¤i’ne Aral›k 2005 ile Mart 2007 tarihleri aras›nda,

postpartum HELLP sendromu tan›s›yla yat›r›lan 60 hasta ça-

l›flmaya al›nd›. 

HELLP sendromu tan›s› Mississippi s›n›flamas›na göre ko-

nuldu (14); 

1- Hemoliz (artan LDH serum konsantrasyonu, azalan

hematokrit düzeyi)

2- Trombositopeni:

≤50 000

s›n›f 1


50 000-100 000

s›n›f 2


101 000-150 000

s›n›f 3


3- Hepatik disfonksiyon (AST, ALT, LDH’nin artan kon-

santrasyonlar›)

4- A¤›r preeklampsi ve eklampsiyi destekleyen di¤er klinik 

ve laboratuvar bulgular.

Çal›flmaya s›n›f 1 ve s›n›f 2 HELLP sendromlu hastalar dahil

edildi. Önceden bilinen renal, hepatik, hematolojik, malign ve-

ya enfeksiyöz hastal›¤› olanlar, insülin tedavisine ihtiyaç du-

yulan diabetes mellituslu hastalar, son yedi gün içinde mater-

nal bir hastal›ktan dolay› veya fetal akci¤er matürasyonu için

oral veya parenteral kortikosteroid tedavisi gören hastalar ile

koryoamniyonit tespit edilen hastalar çal›flmaya al›nmad›. 

Çal›flma prospektif olarak yap›ld› ve hastalar randomize olarak

yirmifler kiflilik üç gruba ayr›ld›. Birinci gruba, 10 mg deksa-

metazon intravenöz olarak 12 saat arayla üç kez olmak üzere

toplam 30 mg dozunda, ikinci gruba 12 mg betametazon asetat

ve betametazon sodyum fosfat kombinasyonu (celestone chro-

nodose ampul) intramüsküler olarak 24 saat arayla iki kez ol-

mak üzere toplam 24 mg dozunda uyguland›. Bu iki gruba ay-

n› zamanda eklamptik konvülziyon profilaksisi için standart te-

davi olan 4.5 g yükleme dozunu takiben 2 g/saat dozunda post-

partum 48 saat boyunca MgSO

4  


infüzyonu verildi. Üçüncü gru-

ba ise sadece standart tedavi olan MgSO

4

infüzyonu yap›ld›.Tansiyon arteriyeli ≥180/110 mmHg olarak tespit edilen has-

talara sublingual nifedipin (10 mg) uyguland›. Antihipertan-

sif tedavinin oral yoldan idamesi için alfa metildopa 250 mg

(t.i.d.) oral olarak baflland›, sebat eden 160 mmHg veya üze-

rindeki sistolik bas›nc› ve/veya 105 mmHg üzerindeki diyas-

tolik bas›nc› durumlarda maksimum doz olan 500 mg’a

(q.i.d.) kadar ç›k›ld›.

Tedavinin ilk 48 saati süresince hematokrit ve trombosit dü-

zeyleri 6 saatte bir; LDH, AST ve ALT seviyeleri 12 saatte

bir kontrol edildi. Hastalar›n arteriyel kan bas›nçlar› monitö-

rize edildi ve idrar ç›k›fl miktarlar› takip edildi. Ortalama ar-

teriyel bas›nç (MAP): (2 x diyastolik kan bas›nc› + sistolik

kan bas›nc›)/3 formülüyle hesapland›.

Sonuçlar

Çal›flmaya dahil edilen hasta gruplar›, demografik özellikler

aç›s›ndan incelendi¤inde, gruplar aras›nda istatistiksel aç›-

dan anlaml› fark saptanmad› (Tablo 1). Serum AST, ALT,

LDH ve MAP seviyeleri gruplar aras›nda farkl›l›k gösterme-

di (fiekil 1-4). Hastanede kal›fl süreleri de tüm gruplarda ben-

zerdi (fiekil 5).

ba oranla idrar at›m›nda art›fl saptanm›flt›r. Bunun d›fl›nda AST, ALT, LDH düflüfl h›zlar›nda MAP de¤erlerindeki de¤iflimde

anlaml› bir farka rastlanmad›. Postpartum kanama, eklampsi, akut böbrek yetmezli¤i ve enfeksiyon geliflimi gibi maternal

önemli komplikasyonlar aç›s›ndan üç grup aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark saptanmad›. Hastanede kal›fl süresi aç›-

s›ndan da üç grup aras›nda anlaml› bir fark tespit edilemedi.

Tart›flma: Bu bulgulara dayanarak, HELLP sendromlu hastalara deksametazon verilmesi laboratuvar parametrelerinden

trombosit say›s› üzerine, betametazon verilmesi ise klinik parametrelerden idrar at›m› üzerine olumlu etkilere sahiptir. Ancak

HELLP sendromlu hastalarda deksametazon mu verilmeli, yoksa betametazon mu verilmeli sorusunun cevab› mevcut çal›fl-

mada net olarak belirlenememifl olup, daha genifl kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç oldu¤unu düflünmekteyiz.Anahtar sözcükler: HELLP sendromu, kortikosteroid, postpartum

81

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008

Trombosit seviyelerinin 48 saatlik periyottaki de¤iflimi aç›-

s›ndan de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, deksametazon verilen

hastalarda trombosit seviyelerindeki yükselme 42. saatten

sonra di¤er gruplara göre daha h›zl› idi (p<0.005) (fiekil 6).

‹drar at›l›m miktarlar›ndaki de¤iflim incelendi¤inde, betame-

tazon grubunda 44. saatten itibaren idrar at›m›nda anlaml› bir

art›fl tespit edildi (fiekil 7). Gruplar aras›nda postpartum ka-

nama, eklampsi, akut böbrek yetmezli¤i ve enfeksiyon geli-

flimi gibi maternal majör komplikasyonlar aç›s›ndan anlaml›

bir fark saptanmad›. 

Tart›flma

HELLP sendromunun fizyopatolojik geliflimi kesin olarak

aç›klanamam›fl olmas›n›n yan› s›ra, takip ve tedavisi aç›s›n-

dan da fikir birli¤i sa¤lanamam›flt›r (15). HELLP sendromlu

hastalar›n takibinde kullan›labilecek en uygun parametrele-

rin, maternal trombosit say›s› ve LDH seviyelerinin oldu¤u

bildirilmektedir. Ayr›ca, hastan›n klinik aç›dan iyileflme gös-

tergesi olarak arteriyel tansiyonun stabil hale gelmesi ve id-

rar at›m›ndaki art›fl›n kullan›labilece¤i önerilmektedir (4).

Bahsedilen kriterler kullan›larak yap›lan çal›flmalar irdelendi-

¤inde, öncelikle deksametazonla yap›lan çal›flmalar›n a¤›rl›k-

ta oldu¤u dikkati çekmektedir. Ülkemizden Yalç›n ve arka-

dafllar›, postpartum HELLP sendromlu hastalarda yapt›klar›

çal›flmada, deksametazon verilen  hastalarda MAP’ta 28. sa-

atte düflme, idrar at›m›nda 36. saatte yükselme, AST seviye-

sinde 40. saatte düflme, trombosit say›s›nda 20. saatte anlam-

l› bir yükselme tespit etmifllerdir (10). Yine ülkemizden Va-

rol ve arkadafllar›n›n, postpartum HELLP sendromlu hastalar-

da yapm›fl oldu¤u benzer çal›flmada da, deksametazon veri-

lenlerde kontrol grubuna göre trombosit say›s›nda yükselme;Deksametazon Betametazon  Kontrol 

 

p

Yafl (y›l)

29.9±6.9

28.8±6.6


28.5±7.4

>0.05


Gestasyonel yafl (hafta)

31.2±4.8


33.8±4.7

32.4±4.9


Primipar 

5 (%25)


9 (%45) 

8 (%40)


ALT (U/L)

369±701


290±237

254±245


AST (U/L)

517±870


480±300

369±348


LDH (U/L)

3376±3316

2654±2800

2589±1754

Trombosit (n/mm

3

)75 300±21 379

64 050±24 789

68 300±24 913

Ortalama arteriyel kan bas›nc› (mmHg)

115±13

111±10


109±7

Tablo 1.

Çal›flma gruplar›n›n demografik özellikleri ve baflvuru de¤erlerifiekil 1. 

Tedavi gruplar›n›n AST düzeyleri (— deksametazon,

....... betametazon, ------ standart tedavi).

fiekil 2. 

Tedavi gruplar›n›n ALT düzeyleri (— deksametazon,

....... betametazon, ------ standart tedavi).

fiekil 3. 

Tedavi gruplar›n›n LDH düzeyleri (— deksametazon,

....... betametazon, ------ standart tedavi).

fiekil 4. 

Tedavi gruplar›n›n ilk 48 saatteki kan bas›nc› (MAP)

düzeyleri (— deksametazon, ....... betametazon, ------ stan-

dart tedavi).AST, ALT ve LDH seviyelerinde azalma belirgin iken, MAP

de¤erleri aç›s›ndan  iki grup aras›nda anlaml› bir fark tespit

edilememifltir (16). Her iki çal›flmada da, steroid verilen has-

talarda hastanede kal›fl süresinin kontrol grubuna göre daha

k›sa oldu¤u vurgulanmaktad›r. Pospartum deksametazon te-

davisi uygulanan baflka bir çal›flmada, uygulamadan 30 saat

sonra trombosit say›s›nda anlaml› bir yükselme oldu¤u; LDH,

AST ve ALT seviyelerinde ise ilk 72 saat içinde önemli bir

düflüfl saptand›¤› belirtilmektedirAyn›  çal›flmada, idrar at›m

miktar›, MAP de¤erleri, postpartum kanama, enfeksiyon, ke-

si yeri enfeksiyonu aç›s›ndan iki grup aras›nda yine anlaml›

bir fark bulunmad›¤› vurgulanmaktad›r (8).

Postpartum HELLP sendromlu hastalarda deksametazon ve

betametazonun etkilerini karfl›laflt›ran ‹fller ve arkadafllar›n›n

yapt›¤› çal›flmada, HELLP sendromunda klinik iyileflme kri-

teri olarak kabul edilen MAP de¤erindeki düflmenin deksa-

metazon verilen hastalarda betametazon verilenlere göre daha

h›zl› oldu¤u; idrar at›m›, trombosit seviyesindeki yükselme,

AST, ALT ve LDH düzeylerindeki azalman›n ise iki grup

aras›nda benzer oldu¤u rapor edilmektedir. Antihipertansif te-

davi, betametazon uygulanan grupta daha fazla say›da hasta-

da kullan›lm›flt›r. Bu çal›flman›n sonucunda HELLP sendrom-

lu hastalarda deksametazon uygulamas›n›n betametazona  gö-

re daha etkili oldu¤u ifade edilmektedir (11). Fonseca ve

arkadafllar›n›n, 132 HELLP sendromlu hastada (60’› gebe,

72’si postpartum) 3 doz deksametazon vererek yapt›klar› pla-

sebo kontrollü, çift kör çal›flmada, kortikositeroid kullan›m›-

n›n HELLP sendromunun klinik ve laboratuvar de¤erleri üze-

rine anlaml› bir etkisinin olmad›¤› vurgulanmaktad›r (17).

Mould ve arkadafllar›n›n 2006 y›l›nda yapt›klar› çal›flmada da,

benzer flekilde steroid tedavisinin bir farkl›l›k oluflturmad›¤›

belirtilmektedir (18).  

Günümüze kadar yap›lan çal›flmalar›n birço¤unda, HELLP

sendromlu hastalar ya deksametazon-standart tedavi ya da

deksametazon-betametazon tedavisi aç›s›ndan karfl›laflt›r›l-

m›flt›r. Çal›flmam›zda ise, postpartum HELLP sendromlu has-

talar deksametazon, betametazon ve standart tedavi gruplar›-

na ayr›larak karfl›laflt›r›ld›. Gruplar aras›nda AST, ALT ve

LDH seviyelerindeki azalma aç›s›ndan istatistiksel olarak an-

laml› bir fark yoktu. Trombosit seviyesi, tedavi sonras› 42. sa-

ate kadar gruplar aras›nda benzerlik gösterirken, 42. saatten

itibaren deksametazon grubundaki trombosit seviyesinde

yükselme di¤er gruplara göre belirgin bir flekilde daha fazla

idi. ‹drar at›m miktar› da tedavi sonras› 44. saate kadar üç

grup aras›nda benzerlik gösterirken, bu saatten sonra

betametazon grubunda idrar at›m› di¤er iki gruba oranla daha

fazla idi. MAP de¤erleri aç›s›ndan ise üç grup aras›nda istatis-

tiksel olarak anlaml› bir fark tespit edilmedi. Postpartum

kanama, eklampsi, D‹K, akut böbrek yetmezli¤i ve enfek-

siyon geliflimi gibi maternal majör komplikasyonlar aç›s›ndan

gruplar aras›nda farkl›l›k izlenmedi. Hastanede kal›fl süresi de

tüm gruplarda benzerdi. Deksametazon uygulanan hastalarda

tespit etti¤imiz trombosit say›s›ndaki 42. saatten sonra mey-

dana gelen anlaml› art›fl,  Vigil-De Gracia ve arkadafllar›n›n

(8) yapt›¤› çal›flmayla (30. saatten itibaren art›fl)  benzerlik

göstermektedir. Deksametazon ile betametazon grubunun uy-

gulamas›n› karfl›laflt›r›ld›¤› Isler ve arkadafllar›n›n çal›flmas›n-

da, deksametazon tedavisinde MAP de¤erlerinde anlaml› bir

azalma saptan›rken (11), bizim çal›flmam›zda MAP de¤er-

lerinde anlaml› bir fark ortaya ç›kmad›. Bununla birlikte,

çal›flmam›zda betametazon grubunda idrar at›m›nda 44. saat-

ten itibaren anlaml› bir art›fl tespit edildi.

Sonuç olarak, HELLP sendromlu hastalarda postpartum kor-

tikosteroid verilmesi, laboratuvar parametrelerinden trom-

bosit say›s›nda yükselme, klinik parametrelerden idrar

at›m›nda art›fl yapmas› aç›s›ndan olumlu etkilere sahiptir; an-

cak majör maternal morbidite ve mortalite yönünden yararl›

etkileri henüz hiçbir çal›flmayla desteklenmemifltir. HELLP

sendromlu hastalarda deksametazon ya da betametazon

tedavilerinden hangisinin daha olumlu etkiye sahip oldu¤unu

cevapland›rabilmek için daha genifl kapsaml› ve daha ileri

çal›flmalara ihtiyaç oldu¤unu düflünmekteyiz.82

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008

Börekçi et al.fiekil 5. 

Hasta gruplar›na göre hastanede yat›fl süresi

(

p>0.05).

fiekil 6. 

Tedavi gruplar›n›n trombosit say›lar› (— deksameta-

zon, ....... betametazon, ------ standart tedavi).

Deksametazon

Betametazon

Standart tedaviKaynaklar

1.

Pritchard J, Weisman R, Ratnoff O et al. Intravascular haemolysis,thrombocytopenia and other haematologic abnormalities associated

with severe toxemia of pregnancy. New England Journal of Medicine

1954;250:89-98.

2.

Sibai BM, Taslimi MM, el-Nazer A et al. Maternal-perinatal outcomeassociated with the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes and

low platelets HELLP syndrome. American Journal of Obstetrics and

Gynecology 1993;169:1000-6.

3.

Weinstein L. Preeclampsia/eclampsia with heamolysis, elevated liverenzymes and thrombocytopenia. Obstetrics and Gynecology

1985;66:657-60.

4.

Martin JN Jr, Blake PG, Perry KG et al. The natural history of HELLPsyndrome: patterns of disease progressin and regression. American

Journal of Obstetrics and Gynecology 1991;164:1500-9.

5.

Thiagarajah S, Bourgeois FJ, Harbert Gin Jr et al. Thrombocytopenia inpreeclampsia. American Journal of Obstetrics and Gynecology

1984;150:1-7.

6.

Magann EF, Perry KG, Meyderech EF et al. Postpartum corticosteroids:accelerated recovery from the syndrome of hemolysis, elevated liver

enzymes and low platelets (HELLP).  American Journal of Obstetrics

and Gynecology 1994;171(4):1154-8.

7.

Magann EF, Bass D, Chauhan SP et al. Antepartum corticosteroids: dis-ease stabilization in patients with the syndrome of hemolysis, elevated

liver enzymes and low platelets (HELLP). American Journal of

Obstetrics and Gynecology 1994;171:1148-53.

8.

Vigil-De Gracia P, Garcia-Caceres E. Dexamethasone in the post-par-tum treatment of HELLP syndrome. International  Journal of Obstetrics

and Gynecology 1997;59:217-21.

9.

Kadanali S, Kucukozkan T, Bukan B. Helpful effect of high-dose cor-ticosteroid use on Hellp syndrome. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi

1997;11:55-8.

10. Yalcin OT, Sener T, Hassa H. Effects of postpartum corticosteroids in

patients with HELLP syndrome. International  Journal of Obstetrics and

Gynecology 1998;61:141-8.

11. Isler C, Barrilleaux P, Magann E. A prospective, radomized trial com-

paring the eficacy of dexamethasone and betamethasone fort he treat-

ment of antepartum HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and

low platelet count) syndrome. American Journal of Obstetrics and

Gynecology 2001;184(7):1332-7.

12. Matchaba P, Moodley J. Corticosteroids for HELLP syndrome in preg-

nancy. Cochrane Database Syst. Review. 2004;(1):CD002076.

13. Cunningham FG, Gant NF, Kenneth JL. Hypertensive disorders in

pregnancy. Williams Obstetrics 21

th 

ed. McGraw-Hill; 2001;567-618.

14. Martin JN Jr, Rinehart B, May WL et al. The spectrum of severe

preeclampsia: Comparative analysis by HELLP syndrome classifica-

tion. Am J Obstet Gynecol 1999;180:1373-84.

15. Sibai BM, Ramadan MK, Usta I. Maternal morbidity and mortality in

442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes, and low

platelets. Am J Obstet Gynecol 1993;169:1000-6.

16. Varol F, Aydin T, Gucer F. HELLP syndrome and postpartum corti-

costeroids. Int J Gynecol Obstet 2001;73:157-9. 

17. Fonseca J, Mendez F, Catano C. Dexamethasone treatment does not

improve the outcome of women with HELLP syndrome: A double-

blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Am J Obstet

Gynecol 2005;193:1591-8.

18. Mould S, Paruk F, Moodley J. High-dose dexamethasone in the treat-

ment of HELLP syndrome. Int J Gynecol Obstet 2006;93:140-1.

83

J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(2); 2008


Yüklə 359,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə