Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
Az
ərbaycan  Respublikasının Standartlaşdırma, 
 Metrologiya v
ə
 
Patent üzrə
 
Dövlə
t Komit
ə
si 
   ______________________________________________ 
  S
ənaye Mülkiyyə
ti Obyektl
ərinin Ekspertizası Mə
rk
ə
zi 
 (AzPatent) 
     
SƏNAYE  
     
MÜLKİYYƏTİ
 
 Ə
mt
əə
 
nişanları
 
     
Coğrafi  göstə
ricil
ə

   
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
  
СОБСТВЕННОСТЬ
 
Товарные знаки
 
        
Географические 
указания
 
             
  №

 
Bakı 
- 2016 
RƏSMİ
 
BÜLLETEN
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
 
БЮЛЛЕТЕНЬ
 
1996-
cı ildə

n
əşr edilir
 
Издается с 
1996 года
N 2016 0916 
--------- 
N 2016 1105 
D
ə
rc olunma 
tarixi: 
30.09.2016 
Дата 
публикации:
 
30.09.2016
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az
ərbaycan 
Respublikası 
Standartlaşdırma, 
Metrologiya v
ə 
Patent üzrə Dövlət 
Komit
əsinin orqanı 
__________ 
 
Şəhadətnamə 
 № 350 
 
 
 
                                       
 
 
 
                                                   
                                                  
                                                  
                                                  Redaksiya hey
əti: 
 
 
             Ramiz H
əsənov-             Redaksiya heyətinin sədri,  
 
                                                          Az
ərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,         
                                                          Metrologiya v
ə Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
 
             Mir Yaqub Seyidov-      Redaksiya hey
ətinin sədr müavini,  
 
                                  S
ənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin     
                                  Ekspertizası M
ərkəzinin (AzPatent) direktoru 
 
                                
                              Redaksiya hey
ətinin üzvləri 
 
 
              Emil M
əmmədov-              ASMPDK-nın Patent şöbəsinin müdiri 
 
             Fazil Talıblı-                       ASMPDK-nın İnformasiya texnologiyaları v
ə ictimaiyyətlə  
   
əlaqələr şöbəsinin müdiri 
 
              Ramin Hacıyev-                 AzPatentin 
Əmtəə nişanlarının ekspertizası şöbəsinin   
 
   müdiri 
 
              Ağarza 
Əliyev-                   AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu        
                                   şöb
əsinin müdir müavini 
 
                 
 
     Elxan Rüst
əmov-              AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu  
        şöb
əsinin böyük mütəxəssisi 
 
 
 
 
              Ş
ərif Kərimli-                   Redaktor  
 
                                                   AzPatentin  İnformasiya t
əminatı və Sənədlərin qəbulu  
                                                           şöb
əsinin mütəxəssisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ƏMTƏƏ NİŞANLARINA Aİ
D B
İ
BL
İ
OQRAF
İK MƏLUMATLARIN 
 
MÜƏYYƏNLƏŞDİ
R
İLMƏSİ
 
ÜÇÜN BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI
 
(İMÜT ST.60 STANDARTI)
 
 
 
(111) Qeydiyyatın nömrəsi 
 
(141) Əmtəə nişanının hüquqi mühafizənin bitdiyi tarix
 
(151) Qeydiyyat tarixi 
(181) Qeydiyyat fəaliyyətinin bitdiyi tarix 
 
(210) Ərizə sənədinin nömrəsi
 
(220) Ərizə sənədinin verilmə tarixi 
 
(310) Birinci ərizə sənədinə verilmiş nömrə
 
(320) Birinci ərizə sənədinin tar
ixi  
(330)  İMÜT 3
-
CÜ maddəsinin standartına müvafiq birinci ərizə sənədinin verildiyi ölkənin və ya 
beynəlxalq təşkilatın kodu 
 
(511) Nişanin qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatına uyğun sinifi 
(sinifləri), əmtəə və xidmətlərin siyahısı 
 
(526) Disklamasiya (əmtəə nişanının mühafizə olunmayan elementləri)  
 
(540) Nişanın təsviri 
 
(551) Nişanın kollektiv olmasına göstəriş 
 
(554) Həcmi nişan 
 
(526) Mühafizədən çıxanrılan elementlər
 
(580) 
Qeydiyyata aid hər hansı hərəkətin geydə alınma tarixi
 
(591) Verilmiş rənglərə göstəriş
 
(600) SSRİ şəhadətnamələrinin nömrələri və tarixləri
 
(730) Əmtəə nişanı ərizəçisinin və ya sahibinin adı və ünvanı, ölkənin kodu 
 
(800) Madrid sazişi və protokolu üzrə əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına dair 
məlumatların müəyyənləşdirilməsi
 
 
 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
 
ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
 
 
(СТАНДАРТ ВОИС СТ.60)
 
 
(111) 
Номер регистрации 
 
(141) 
Дата прекращение правовой охраны
 
товарного знака
 
(151) 
Дата регистрации 
 
(181) 
Дата истечения срока
 
действия
 
регистрации
 
(210) 
Номер заявки
  
(220) 
Дата подачи заявки 
 
(310) 
Номер, присвоенный первой заявке 
 
(320) 
Дата подачи первой заявки 
 
(330) 
Код страны или международной организации по
 
стандарту ВОИС ст.З, куда была
 
подана первая заявка 
 
(511) 
Индексы Международной
 
классификация
 
товаров и услуг для регистрации знаков 
(Ниццская классификация), перечень товаров и услуг
 
(526) 
Дискламация (неохраняемые элементы товарного знака)
 
(540) 
Воспроизведение знака 
 
(554) 
Объемный знак 
 
(551) 
Указание на то,
 
что знак является коллективным
 
(580) Дата записи какого
-
либо действия в отношении регистраций 
 
(591) 
Указание цвета или цветового сочетания 
 
(600) 
Номер и дата охранного документа
 
СССР
 
(730) 
Имя и адрес заявителя или владельца зарегистрированного знака, код страны
 
(800) 
Идентификация данных, относящихся к международным регистрациям товарных 
знаков по Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу
 
 
 

 
 
 

Ü
 N D 
Ə
 R 
İ
 C A T 
 
 
 
ƏMTƏƏ NİŞANLARI
 
 
Əmtəə
 n
işanları.................................................................................................
......................................    5 
 
GÖSTƏRİCİLƏR
 
 
Əmtəə nişani şəh
ad
ətnamələrinin sistematik göstəricisi
......................................................................... 132 
Əmtəə nişani üzrə iddia sənədlərinin say göstəricisi
............................................................................... 134 
Əmtəə nişani şəh
a
dətnamələrinin say göstəricisi
.................................................................................... 135 
 
BİLDİRİŞLƏR
  
 
Əmtəə
 
nişanının
 
sahibinin adının
 

 
ünvanının
 
dəyişilməsi
.................................................................... 136 
Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı
............................................ 138 
Qeydiyyata alınmış əmtəə nişanına aid əmtəələrin siyahısının dəyişdirilməsi…………..………………
   138 
Əmtəə nişanının qeydiyyatın fəaliyyət müddətinin uzadılması
.................................................................139 
D
üzəliş….
................................................................................................................................................ 140 
 
 
 
 
 
 

О
 
Д
 
Е
 
Р
 
Ж
 
А
 
Н
 
И
 
Е
 
 
 
 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
 
  
Товарные знаки......................................................
...............................................................................     5 
 
УКАЗАТЕЛИ
 
 
Систематический указатель свидетельств на товарные знаки
.......................................................... 132 
Нумерационный указатель заявок на товарные знаки
.......................................................................  134 
Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки
............................................................ 135    
 
ИЗВЕЩЕНИЯ
 
 
Изменение наименования  и  адреса владельца товарного знака..................................
..................136 
Регистрация договора о передаче права на товарный знак
.............................................................. 138 
Изменение перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак
.................... 138 
Продление срока действия регистрации товарного знака
................................................................. 139
 
Исправление
.......................................................................................................................................... 140 

(111) N 2016 0916
(151) 08.09.2016
(210) 2016 00407
(220) 02.06.2016
(181) 02.06.2026
(730) Azərbaycan  İslam  Həmrəyliyi  Oyunları
Əməliyyat Komitəsi (AİSGOC),
 
AZ1072, Bakı şəh.,
Nərimanov r
-nu, Olimpiya, ev 4 (AZ)
(540)
(526)
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri
deyildirlər.
(591)
yaşıl, göy, qırmızı, sarı, ağ, qara
(511) 01  
sənaye, elmi məqsədlərdə, fotoqrafiyada,
kənd  təsərrüfatında,  bağçılıqda  və  meşəçilikdə
istifadə  üçün  nəzərdə  tutulan  kimyəvi  məhsullar;
emal  olunmamış  süni  q
a
tranlar;  emal  olunmamış
plastik  materiallar;  gübrələr;  od  söndürmək  üçün
tərkiblər;  metalların  tavlanması  və  lehimlənməsi
üçün 
preparatlar; 
ərzaq 
məhsullarının
kons
ervləşdirilməsi  ücün  preparatlar;  aşı  maddələri;
sənaye məqsədləri üçün yapışqan maddələr.
02 

boyalar,  əlif  yağları,  laklar;  metalları
korroziyadan  və  ağacı  xarab  olmaqdan  mühafizə
edən  qoruyucu  vasitələr;  boyaq  maddələri;  yeyici
maddələri;  emal  olunmamış  təbii  qatranlar;  bədii
-
dekorativ  məqsədlər  və  bədii  mətbuat  üçün  istifadə
edilən təbəqə və tozvari metallar.
03  
ağartma  üçün  preparatlar  və  yuma  üçün  digər
maddələr;  təmizləmə,  cilalama,  yağsızlaşdırma  və
abraziv  emal  üçün  preparatlar;  sabunlar;  ətriyy
at
məmulatları,  efir  yağları;  kosmetika,  saç  üçün
losyonlar; dişlərə tozları və pastaları.
04  
texniki  yağlar  və  sürtkülər;  sürtkü  materialları;
tozu udmaq, islatmaq və birləşdirmək üçün tərkiblər;
yanacaqlar  (o  cümlədən,  motor  benzinləri)  və
işıqlandırıcı  materiallar;  fitillər  və  işıqlandırma  ücün
şamlar
.
05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi
məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi
məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri;  uşaq  qidası; 
plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri  plomblamaq  və 
diş 
surətlərini 
hazırlamaq 
üçün 
materiallar; 
dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici  heyvanları 
məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər, herbisidlər

06  
adi  metallar  və  onların  xəlitələri;  metal  tikinti 
materialları; səyyar metal konstruksiyalar  və tikililər; 
dəmir
 
yolları üçün metal materiallar; metal troslar və 
məftillər  (qeyri
-
elektrik);  dəmir  və  qıfıl  məmulatları; 
metal  borular;  seyflər;  digər  siniflərə  aid  edilməyən 
adi metallardan məmulatlar; filizlər.
 
07  
maşınlar  və  dəzgahlar;  mühər
r
iklər  (yerüstü 
nəqliyyat
 
vasitələri  üçün  nəzərdə  tutulanlar  istisna 
olmaqla); birləşmələr və ötürmə elementləri (yerüstü 
nəqliyyat  vasitələri  üçün  nəzərdə  tutulanlar  istisna 
olmaqla);  əl  ilə  idarə  edilən  alətlərdən  başqa  kənd 
təsərrüfatı alətləri; inkubatorlar.
 
08  
əl  vasitələri
 
və  alətlər;  bıçaq  məmulatları, 
çəngəllər və qaşıqlar; soyuq silah; ülgüclər

09  
elmi  məqsədlər,  dəniz,  geodeziya,  fotoqrafiya, 
kinematoqrafiya, 
optika, 
çəkmə, 
ölçmə, 
siqnalizasiya,  nəzarət  (yoxlama),  xilas  etmə  və 
tədris  üçün  cihaz  və  alətlər;  elektrikin  ötürülməsi, 
paylanması, 
transformasiyası, 
toplanması, 
tənzimlənməsi  və  ya  idarə  edilməsi  ücün  cihaz  və 
alətlər;  səsin  və  ya  təsvirin  yazılması,  ötürülməsi, 
canlandırılması  üçün  aparatura;  məlumatın  maqnit 
daşıyıcıları, səsyazma diskləri, ticarət avtomatları və 
ilkin  ödənişli  aparatlar  üçün  mexanizmlər;  kassa 
aparatları, 
hesablayıcı 
maşınlar; 
məlumatları 
işləmək  üçün  avadanlıq  və  kompüterlər;  od 
söndürmək ücün avadanlıq.
 
10  
cərrahi,  tibbi,  stomotoloji  və  baytarlıq  cihaz  və 
alətləri;  ətrafların  protezləri,  göz  və  diş  protezləri; 
ortopedik məmulatlar; tikiş qoymaq üçün materiallar.
 
11  
işıqlandırma, qızdırma, buxar əldə etmə, ərzaq 
məhsullarının  isti  emalı  ücün,  soyutma,  qurutma, 
ventilyasiya  etmə  ücün,  su  bölüşdürücü  və  sanitar
-
texniki qurğular.
 
12  
nəqliyyat  vasitələri;  quruda,  suda  və  havada 
hərəkət edən aparatlar.
 
13  
odlu silah; döyüş sursatı və mərmilər; partlayıcı 
maddələr; fışənglər.
 
14  
nəcib  metallar  və  onların  xəlitələri,  onlardan 
digər  siniflərə  aid  edilməyən  məmulatlar  və  ya 
örtülər;  zərgərlik  məmulatları,  bijuteriya,  qiymətli 
daş
-
qaşlar; saatlar və xronometrik cihazlar.
 
15 
musiqi alətləri.
 
16  
kağız,  karton  və  onlardan  digər  siniflərə  aid 
Ə
 
M T Ə Ə 
 
N İ Ş A N L A R I
 
Т О В А Р Н Ы Е  З Н А К И
 
5

AZ
                                             
 ƏMTƏƏ NİŞANLARI
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   
 Bülleten №9
 30.09.2016
 
edilməyən  məmulatlar;  çap  məhsulları;  cilidləmə 
işləri  üçün  materiallar;  fotoşəkillər;  yazı  kağızı 
m
alları;  də
f
tərxana  və  məişət  məqsədləri  üçün 
yapışqan  maddələr;  rəssamlar  üçün  materiallar; 
fırçalar;  yazı  makinaları  və  kontor  ləvazimatları 
(mebel istisna edilməklə); tədris materialları və əyani 
vəsaitlər  (aparatura  istisna  edilməklə);  qablaşdırma 
üçün  plastik  kütlədən  qayırılmış  materiallar  (digər 
siniflərə aid edilməyən); şriftlər; mətbəə klişesi.
 
17 
kauçuk, rezin, quttaperça, asbest, slyuda və bu 
materiallardan  digər  siniflərə  aid  edilməyən 
məmulatlar; 
qismən 
emal 
olunmuş 
plastik 
kütlələrdən məmulatlar; kəpitkələmə, sıxlaşdırma və 
izolyasiya  üçün  materiallar;  qeyri
-metal  elastik 
borular. 
18  
dəri  və  onun  əvəzediciləri,  onlardan  digər 
siniflərə  aid  edilməyən  məmulatlar;  heyvan  dəriləri; 
yol  sandıqları,  çamadanlar;  yağış  və  gün  çətirləri, 
əsalar;  qırcmanlar,  qamçılar,  at  yəhər
-
qayışı  və 
sərraclıq malları.
 
19  - qeyri-
metal tikinti materialları; tikinti məqsədləri 
üçün  qeyri
-
metal  sərt  borular;  asfalt, 
qatran
lar  və 
bitum,  qeyri-
metal səyyar konstruksiyalar  və tikililər; 
qeyri-
metal abidələr.
 
20  -  mebel, 
güzgülər,  şəkillər  ücün  çərçivələr; 
ağacdan, 
mantardan, 
qamışdan, 
qarğıdan, 
söyüddən,  buynuzdan,  sümükdən,  fil  sümüyündən, 
balina 
bığından, 
tısbağaların 
qınından, 
balıqqulaqlarından,  kəhrabadan,  sədəfdən,  dəniz 
penkasından,  bu  materialların  əvəzedicilərindən  və 
ya  plastik  kütlələrdən  digər  siniflərə  aid  edilməyən 
məmulatlar

21  
ev  və  ya  mətbəx  əşyaları  və  qab
-qacaq; 
daraqlar  və  süngərlər;  şotkalar  (fırçalar  istisna 
edilməklə);  şotka  məmulatları  üçün  materiallar; 
təmizlik və yır
-
yığış üçün tərtibatlar; metal liflər; emal 
olunmamış və ya qismən emal olunmuş şüşə (tikinti 
şüşəsi istisna olmaqla); şüşə; çini və saxsıdan digər 
siniflərə aid edilməyən məmulatlar.
 
22 
digər siniflərə aid edilməyən kanatlar, kəndirlər, 
ciyələr,  torlar,  çadırlar,  talvarlar,  brezent,  yelkənlər 
və  kisələr;  doldurma  materialları  (rezin  və  plastik 
kütlədən  olanlar  istisna  olunmaqla);  toxuculuq  lifli 
xammalı.
 
23 
toxuculuq sapları və iplik.
 
24  
digər  siniflərə  aid  edilməyən  parçalar  və 
toxuculuq məmulatları; ədyallar, örtüklər və süfrələr.
 
25 
geyim, ayaqqabı və baş geyimləri.
 
26  
krujeva və tikməli məmulatlar, tesma və lentlər; 
düymələr, basmadüymələr, qarmaqlar və qarqaralar, 
sancaqlar və iynələr; süni güllər.
 
27  
xalçalar,  həsirlər,  ayaqaltılar,  linoleum  və 
döşəmə  üçün  digər  örtüklər;  toxuma  olmayan  divar 
kağızları və üzlük materiallar.
 
28  
oyunlar,  oyuncaqlar;  digər  siniflərə  aid 
edilməyən  gimnastika  və  idman  malları;  yolka 
bəzəkləri

29  
ət,  balıq,  quş  və  ov  quşu  əti;  ət  ekstraktları; 
konservləşdirilmiş,  qurudulmuş  və  istilik  emalına 
uğradılmış  meyvə  və  tərəvəzlər;  jele,  mürəbbə, 
kompotlar,  yumurta,  süd  və  süd  məhsulları;  qida 
yağları və piyləri.
 
30  
qəhvə,  çay,  kakao,  qənd,  düyü,  tapioka 
(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl 
məmulatları,  çörək
-
bulka  məmulatları,  qənnadı 
məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 
çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 
ədviyyatlar; qida buzu.
 
31  
digər  siniflərə  aid  edilməyən  kənd  təsərrüfatı; 
bağ
-
bostan, meşə və taxıl məhsulları; diri heyvanlar; 
təzə  meyvələr  və  tərəvəzlər,  toxumlar,  canlı  bitkilər 
və güllər; heyvanlar üçün yemlər, səməni.
 
32 - 
pivə; mineral və qazlı sular və digər alkoqolsuz 
içkilər,  meyvəli  içkilər  və  meyvə  şirələri;  siroplar  və 
içkilərin hazırlanması üçün digər tərkiblər.
 
33 - 
alkoqollu içkilər (pivə istisna olmaqla).
 
34 - 
tütün, papiros çəkmək üçün ləvazimatlar; kibrit.
 
35  - 
reklam,  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.
 
36  - 
sığortalama;  maliyyə  fəaliyyəti;  kredit
-pul 
əməliyyatları; daşınmaz əmlakla əməli
yyatlar. 
37 - 
inşaat; təmir; avadanlığın quraşdırılması

38 - telekommunikasiyalar. 
39 

nəqletmə;  malların  qablaşdırılması  və 
saxlanması; səyahətlərin təşkili.
 
40 - 
materialların emalı.
 
41  - 
tərbiyəetmə;  tədris  prosesinin  təmin  edilməsi; 
əyləncələr;  idman
 
və  mədəni
-
maarif  tədbirlərinin 
təşkili.
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin