“Gənc nəsil həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən sağlam olsun”Yüklə 461,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix21.04.2017
ölçüsü461,08 Kb.
#15095
  1   2   3   4   5   6   7

“Gənc nəsil həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi 

cəhətdən sağlam olsun”.

“Bu gün hər bir Azərbaycan gənci narkomanlığa 

qarşı mübarizəyə hazır olmalıdır”.

“Let the young generation be both physically and 

morally healthy”.

“All Azerbaijan youth should be ready to fight 

against drug addiction”.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

AZƏRBAYCANDA NARKOTİKLƏRLƏ 

BAĞLI VƏZİYYƏT HAQQINDA 

İLLİK HESABAT

 

2012

­­­

Авропа­Иттифагы­вя­БМТ-нин­ИП­“Cянуби­Гафгазда­Наркотикляря­Нязарят”­(СCАД)

Реэионал­Йардым­Програмынын­базасында­тясис­едилмиш­

“Наркотикляря­Гаршы­Тябlиьат”­Иcтимаи­Бирлийи­тяряфиндян­щазырланмышдыр­

БАКЫ - 2012

4

NARKOTİKLƏRƏ QARŞI MİLLİ TƏBLİĞAT OFİSİ

MÜNDƏRİCAT

Minnətdarlıq .......................................................................................................................5

Xülasə................................................................................................................................6

Məlumat üçün əlaqə ..........................................................................................................6

Təşkilatın fəaliyyəti  ...........................................................................................................8

Narkotiklərlə Bağlı Milli Siyasət .......................................................................................10

Qanunvericilik Çərçivəsi ..................................................................................................11

Milli Siyasət və İnstitusional Qurumlar .............................................................................12

Xəbərdarlıq Tədbirləri ......................................................................................................15

Ümumi Profilaktika...........................................................................................................16

Narkotiklərə Alüdə Olmuş Xəstələrin Müalicəsi Və Müalicə Sistemi ...............................18

Hal-hazırda qeydiyyatda olan narkotiklərdən əziyyət çəkən xəstələr ..............................19

Narkotiklərlə Bağlı Cinayətkarlıq .....................................................................................21

Müsadirə olunan narkotiklər ............................................................................................24

Mövcud və gətirilən narkotiklər ........................................................................................24

Narkotik maddələrin ekspertizası ....................................................................................25

Narkotiklərlə bağlı ölüm halları ........................................................................................27

Narkotiklərlə Bağlı Cinayətlərin Profilaktikası ..................................................................27

Narkotiklərlə Mübarizə səhəsinda Beynəlxalq Əməkdaşlıq  ............................................28

Beynəlxalq İcmal .............................................................................................................29

Yeni Yanaşmalar və Tövsiyyələr ......................................................................................30


5

MİNNƏTDARLIQ

Məruzənin hazırlanmasında göstərdikləri kömək üçün aşağıdakı dövlət qurumlarına təşəkkür edi-

rik: 

 

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı                                                                                                  

Mübarizə Üzrə Dövlət Komissiyası

 

 

Səhiyyə Nazirliyi və tabeçiliyində olan qurumlar 

 

Daxili İşlər Nazirliyi  

 

Ədliyyə Nazirliyi və tabeçiliyində olan qurumlar 

 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 

Dövlət Gömrük Komitəsi

 

 

Baş Prokurorluq 

 

Gənclər və İdman Nazirliyi 

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

 

Təhsil Nazirliyi6

NARKOTİKLƏRƏ QARŞI MİLLİ TƏBLİĞAT OFİSİ

X

ÜLASƏ 

Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı vəziyyətə dair 2012-ci il üçün Milli Məruzə ai diy yəti dövlət və 

qeyri  -hökumət  qurumları  tərəfindən  təqdim  olunan  rəsmi  statistik  məlumatlar  əsa sında  Nar-

kotiklərə Qarşı Milli Təbliğat Ofisi (İctimai Birlik) tərəfindən hazırlanmışdır. Bu mə ruzə respub-

likada nar kotiklərlə bağlı mövcud vəziyyətin hərtərəfli aspektlərini əks et di rir. 

Narkotiklərə Qarşı Milli Təbliğat Ofisi (İctimai Birlik) Avropa İttifaqı və BMT-nin İnkişaf Proqramının 

«Cə nubi Qaf qazda Narkotiklərə Nəzarət» (SCAD) Regional Yardım Proqramının bazasında ya-

ra  dıl mış dır. 

Narkotiklərə Qarşı Milli Təbliğat Ofisinin əsas məqsədi ölkədə narkotiklərə qarşı mübarizə sa hə-

sin də maarifləndirmə işini həyata keçirməkdən ibarətdir. İctimai Birlik öz məq sə di nə çatmaq üçün 

narkotiklərə qarşı mübarizəyə dair beynəlxalq hüquqi sənədləri təb liğ etmək, bu sahədə fəa liyyət 

göstərən QHT-lərlə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, infor ma si ya və təcrübə mübadiləsini  hə yata 

keçirmək, əhali arasında sağlam həyat tərzini təbliğ et mək kimi vəzifələri yerinə yetirir.

Narkotiklərə Qarşı Milli Təbliğat Ofisi öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün müxtəlif kurs   lar, dəyirmi 

masa və görüşlər, konfranslar, sərgilər təşkil edir, xeyriyyə marafonları və digər mə dəni-kütləvi 

tədbirlər keçirir, qanunvericiliyə müvafiq qaydada mətbu nəşr lər təsis edir, həm çi nin Respublikanın 

aidiyyatı dövlət, bələdiyyə orqanları və bey nəl xalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.

Ofis 2010-cu il iyun ayыnыn 30-da dюvlяt qeydiyyatыna alыnmышдыр. 

(Qeydiyyat  №1110-Q32-2869)

Мялумат цчцн ялагя 

Наркотикляря Qarшы Milli Tяbliьat Ofisi (Иctimai Birlik) 

Азярбайcан Республикасы, Бакы шящяри 

Tel.: (+99412) 493 15 13 

Faкс: (+99412) 493 14 68 

E-mail: npodc@un.in-baku.com7

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Цмуми мялумат

Йаранма тарихи

28 май 1918-ъи ил

Мцстягиллийин ялдя едилмяси эцнц

18 октйабр 1991-ъи ил

Авропа Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилатына гошулдуьу эцн

30 йанвар 1992-ъи ил

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына дахил олдуьу эцн

2 март 1992-ъи ил

Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня дахил олдуьу эцн

19 сентйабр 1995-ъи ил

Авропа Шурасына дахил олдуьу эцн

17 йанвар 2001-ъи ил

Дювлят дили

Aзярбайъан

Яразиси, мин кв. км.

86,6 кв. Км

Ящалинин сайы, мин няфяр (01.01.2009-cu ил)

9077.1 mln 

Пайтахты – Бакы шящяри – ящалинин сайы, мин няфяр

1 855,3

                                        


8

NARKOTİKLƏRƏ QARŞI MİLLİ TƏBLİĞAT OFİSİ

T

ƏŞKILATIN FƏALIYYƏTI

Milli Təbliğat Ofisi respublikada narkomaniyanın bütün fəsadlarına, o cümlədən narkomaniya ilə 

sıx bağlı olan infeksiyon xəstəliklərə, QİÇS-ə, alkoqoldan asılılığa, cinayətkarlığa qarşı, həmçinin 

bütövlükdə sağlam həyat tərzi və sağlam cəmiyyət uğrunda mübarizə sahəsində, habelə əhali 

aras

ında, xüsusən də gənclər və yeniyetmələr arasında narkotiklər əleyhinə kütləvi informasiya vasitələrinin təbliğat imkanlarından tam ölçüdə istifadə edilməsi, problemlə bağlı hesabatların, 

buklet, kitabça, plakat, video materialların çap edilib yayılması sahəsində fəalliyyət göstərir.

2012-ci ildən etibarən Narkotiklərə Qarşı Milli Təbliğat Ofisi BMT-nin Narkotiklər  və Cinayətkarlıqla 

Mübarizə  İdarəsinin (UNODC) Vətəndaş Cəmiyyəti Şəbəkəsinin  və həmçinin Narkotiklər üzrə 

QHT-in Vyana  Beynəlxalq Mərkəzinin tam hüquqlu üzvüdür.

1983-cü  ildə  yaradılmış  Beynəlxalq  Mərkəzin  məqsədi  dünyada  bu  sahədə  fəaliyyət  göstərən 

QHT-i BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi ilə əlaqələndirmək, eyni zamanda 

İdarənin işinə dəstək verərək QHT-in fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlandırmaqdan ibarətdir.

Mərkəzə üzvlük seçim əsasında aparılır və cari ilin mart ayının 14-də Avstriyanın paytaxtı Vyana 

şəhərində  keçirilmiş  BMT-nin  56-cı  sessiyasında    Narkotiklərə  Qarşı  Milli  Təbliğat  Ofisinin 

Beynəlxalq Mərkəzə tam hüquqlu üzv olması rəsmən elan olunmuşdur.

Sessiyada  iştirak  etmiş  Narkotiklərə  Qarşı  Milli  Təbliğat  Ofisinin  rəhbəri  ölkədə  bu  sahədə 

görülən  işlər,  aparılan  uğurlu  islahatlarla  bağlı  geniş  təqdimat  etməklə,  tərəfimizdən  təşəbbüs 

olaraq  qaldırılmış  narkotiklərlə  bağlı  yeni  Ümumi  Konvensiyanın  (General  Convension) 

işlənib  hazırlanmasının  vacibliyini  bir  daha  iştirakçı  ölkələrin  nümayəndələrinin,  ekspert  və 

mütəxəssislərinin diqqətinə çatdırmışdır.

Ümidvariq  ki, Azərbaycanın  Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarının  uğurları  bundan  sonra  da  davamlı 

olacaq,  Möhtərəm  Prezidentimizin  rəhbərliyi  altında  hökumətimizin  apardığı  yüksək  fəaliyyət 

nəticəsində xalqımız və dövlətimiz  nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda hər zaman ləyaqətlə təmsil 

olunacaqdır.

Ciddi sosial bəla syılan, cəmiyyətin və gələcək nəsillərin faciəsi hesab edilən narkomaniyanın geniş 

miqyasda yayılması bütün dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq səviyyədə birgə fəal mübarizə 

aparılmasını  və  narkomanlığın  qarşısını  almaq  uğrunda  mübarizə  səylərinin  məqsədyönlü 

şəkildə birləşdirilərək təxirəsalınmaz əməli tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Beynəlxalq 

səviyyədə  narahatlıq  doğuran  narkomaniya  problemlərinin  fəlakətlə  nəticələnməməsi  üçün 

məsələyə son dərəcə ciddi yanaşmaq lazım gəlir və bu təhlükəli meylin qarşısını almaq üçün 

vətəndaş mübarizəsinə ciddi ehtiyac duyulur.


9

Məhz  narkomanlıqla  mübarizəyə  dövlət  qayğısı,  cəmiyyətin  məsələyə  münasibəti Azərbaycan 

Respublikasını beynəlxalq aləmdə fəal mübarizə aparan dövlət kimi tanıtmışdır.

Milli  Təbliğat  Ofisi  BMT-nin    56-cı  sessiyası    qarşısında  yeni  Ümumi  Konvensiyanın  işlənib 

hazırlanmasının təşəbbüsçüsü kimi çıxış etmişdir. Həmçinin bununla əlaqədar Ofis AR Prezidenti 

c-b İlham Əliyevə, BMT-nin Baş Katibi c-b Pan Gi Muna və UNODC İcraçı direktoru cəb Yuri Fe-

dotova rəsmi məktubla müraciət etmişdir.

Bizim fikrimizcə, müasir  mərhələdə narkotiklərlə mübarizə  üzrə əvvəlki Konvensiyalarda olan 

və  çox  vaxt  bir-birini    təkrarlayan  normaları  özündə  birləşdirən  BMT-nin  daha  əhatəli  Ümu-

mi  Konvensiyasının  qəbulu  tələb  olunur.  Bu,  narkotiklərlə  mübarizə  üzrə  beynəlxalq    hüquq 

normalarının milli qanunvericilikdə öz əksini tapmasını daha da asanlaşdırmış olar.  Bu  Kon-

vensiyada xüsusən narkotik  və  psixotrop maddələrlə əlaqədar cinayətkarlıqların iki siyahıyısını 

nəzərə  almaq  məqsədə    uyğundur:  maksimum  və  minimum  siyahı.  Birinci  siyahının  tərkibini 

əvvəlki Konvensiya və  beynəlxalq cinayət- hüquq  normalarında məlum olan  bütün  cinayətlər  

təşkil edir, ikinci siyahı həmin cinayətkarlıqların daha təhlükəlilərini özündə birləşdirir. Təklif  olu-

nan Konvensiyaya  qoşulmuş  dövlətlərin  daxili  cinayət məcəllələrinə  sonuncu siyahının  əlavə  

olunması  vacibdir.

Həmçinin, cinayət  növlərinin  milli  qanunvericiliklərdə tam və uyğun əks olunması üçün bu  Kon-

vensiyada terminologiyanın vahid şəkilə salınması faydalı olardı. Yeni Konvensiya narkotik  və  

psixotrop  vasitələrlə  əlaqədar  cinayətkarlıq  sahəsində beynəlxalq  münasibətlərin,  həmçinin 

eyni  şəxs və eyni  qrup şəxslər  tərəfindən törədilmiş cinayətkarlığın aşkar edilməsi məqsədilə 

dövlətlərarası  hüquq-mühafizə  orqanlarının  əməkdaşlığının səmərəliliyini təmin edəcəkdir. Bu, 

həmçinin narkotiklərlə bağlı mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə metodlarının  təkmilləşdirilməsinə 

də xidmət edəcəkdir. 

Yeni    Ümumi  Konvensiyaya    bu  sahədə  artıq  çoxdan  güclü    antinarkotik    qüvvəyə  çevrilən 

beynəlxalq  qeyri-hökumət təşkilatlarının,  ictimai  hərəkatların və birliklərin  (beynəlxalq asso-

siasiyalar, konqreslər,  konfranslar, həkim birlikləri, mütəxəssislər, alimlər,  gənclər,  valideynlər, 

və s.) fəaliyyətlərinin hüquqi  parametrləri də əlavə  olunmalıdır.  Mövcud Konvensiyalarda onların 

hüquqi statusu,  konvensiyalara qoşulan dövlətlərlə hüquqi münasibətləri öz əksini tapmamışdır. 

Bu  günə  kimi,  qeyri-hökumət  təşkilatları  və  ictimai  birliklərin  narkotiklərlə  mübarizə  sahəsində 

fəaliyyətləri, onların apardıqları elmi-tədqiqatların təminatı, yeni nəslin narkotiklərsiz həyat tərzinə 

aşılanması  sahəsində  gördükləri  təlim-tərbiyə  işlərinin  lazımi  beynəlxalq-hüquqi  bazası  işlənib 

hazırlanmamış  və  hüquqi  çərçivədən  kənarda  qalmışdır.  Bütün  bu  təşkilatların  fəaliyyətlərinin 

beynəlxalq və dövlətlər arasında dəstəyinin əsasını qoymaq, onları “qanuniləşdirmək” və bunun-

la da daha çox dünya ictimaiyyətinin bu mübarizəyə cəlb olunmasına yeni impuls vermək son 

dərəcə vacibdir.10

NARKOTİKLƏRƏ QARŞI MİLLİ TƏBLİĞAT OFİSİ

Ona  görə də  təklif  olunan  Konvensiyada üzv dövlətlərin milli qanunvericiliklərində   narkotiklərlə 

mübarizə və onun qarşısının alınması  istiqamətlərində beynəlxalq  qeyri  hökumət təşkilatalrının, 

ictimai  təşkilatların  iştirakının  daha  da  genişləndirilməsinin  hüquqi  əsaslarının  əks  olunması  

məqsədə uyğundur. 

Yeni  Konvensiyada,  həmçinin  virtual olaraq dünya kompüter şəbəkələrində, elektron kütləvi 

informasiya  vasitələrində  narkotiklərin  yayılmasının  qarşısı  alınması  sahəsində  ölkələrin 

vəzifələrinin nəzərə alınması vacibdir. Müasir dövrdə hər bir yeniyetmə bir neçə dəqiqə ərzində 

internet  səhifələrində  narkotik  və  psixotrop  vasitələrin  hazırlanması,  onların  istifadə  yolları, 

dünyanın bir çox böyük şəhərlərində onların satış yerləri və qiyməti  haqqında  məlumat  əldə 

etmək imkanına malikdir. Keçən əsrin sonlarından başlayaraq  bu günə kimi narkotiklər haqqında 

virtual məlumatların sürətlə artım tendensiyası müşahidə olunur.     

Narkotiklərlə    mübarizə    sahəsində  müasir    elmi  tədqiqatların,  analitik  araşdırmaların,  qlobal 

şəkildə dövlətlərin  beynəlxalq və milli qanunvercilikləri sahəsində apardığı işlərə və  bəşəriyyətin 

əldə etdiyi  təcrübəyə əsaslanan Yeni Ümumi Konvensiyanın qəbul edilməsi gələcəkdə bu sahədə 

üzləşə biləcək bir çox problemlərin həllinə yardımçı olacaqdır.

Yeni Ümumi  Konvensiyanın hazırlanmasında dünya ölkələrinin narkotiklərlə mübarizə sahəsində 

apardığı  islahatlar  nəticəsində  əldə  olunan  bilik  və  bacarıqları,  mütəxəssislərin  qanunvericilik 

sahəsində  irəli  sürdüyü  təklifləri,  həmçinin  bu  sahədə  aparılan  qabaqcıl  təcrübə  və  yenilikləri 

nəzərə almaq olduqca vacibdir.NARKOTİKLƏRLƏ BAĞLI MİLLİ SİYASƏT

Müasir cəmiyyətin qarşılaşdığı əsas problemlərdən  biri narkomaniyanın  yayılması problemidir. 

Ölkələri, xalqları təlatümə salan bu problem global və ümumbəşəri xarakter almışdır.

Narkomaniya ilə uğurlu mübarizəni şərtləndirən əsas amillərdən biri hər bir ölkənin qanunvericiliyində 

narkomaniyaya qarşı mübarizənin beynəlxalq standartlara uyğun hüquqi əsaslarının mövcudluğu 

və bu əsaslar müasir tələblərə cavab verməklə effektli mübarizənin özündə əks etdirilməsidir. 

 Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası ərazisində narkotiklərlə bağlı mübarizə sahəsində hüqu-

qi mə sələləri tənzimləyən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, dəyişən şəraitə və tə ləb-

lərə uyğunlaşdırılması hökümətin və dövlətin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Qə bul olu-

nan qanun və normativ aktların məqsədi narkotiklərin dövriyyəsi ilə bağlı sosial, iq ti sa di, hüquqi 

münasibətlərdə baş verən dəyişiklikləri özündə əks etdirməkdir. 

2005-ci  ildə    narkotiklərin  dövriyyəsini,  bununla  bağlı  sosial-hüquqi  fəaliyyəti  və  təza hür ləri 

tənzimləyən qanunvericilik bazasına bəzi dəyişikliklər olunmuşdur. Əsas dəyişikliklər 2005-ci ilin 28 


11

iyun tarixində «Narkotik Vasitələrin, Psixotrop Maddələrin və Onların Pre kursorlarının Dövriyyəsi 

Haqqında» Azərbaycan Respublikasının yeni Qanununun qüvvəyə min məsi və bununla əlaqədar, 

18 iyun 1999-cu il tarixində qəbul edilmiş «Narkotik Va si tə lə rin, Psixotrop Maddələrin və Onların 

Prekursorlarının  Qanunsuz  Dövriyyəsi  ilə  Mübarizə  Haq qında»  Qanunun  qüvvədən  düşməsi 

olmuşdur.  Yeni  Qanun  əvvəlki  Qanunun  tək mil ləş di rilməsi  və  bir  sıra  maddələrin  dəyişdirilib 

əlavələr olunması nəticəsində yaranmışdır. 

Ümumilikdə, respublikada bu sahədə bir sıra qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Nar kotiklərlə 

bağlı Qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq bundan əvvəl qəbul olun  muş müvafiq qanun-

vericilik aktlarının əsas Qanuna uyğunlaşdırılması zəruriliyi yaran mış dır. 2005-ci ildə qəbul edilmiş  

Qanunla əlaqədar olaraq Respublika Prezidenti tə rə fin dən Nazirlər Kabinetinə narkotiklərlə bağlı 

qüvvədə  olan  müvafiq  qanunvericilik  aktlarının  ye ni  Qanuna  uyğunlaşdırılmasını  təmin  etmək 

haqqında tapşırıqlar verilmişdir. 

21  iyun  2007-ci  ildə Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı  ilə  «Narkotik  Vasitələrin, 

Psixotrop  Maddələrin  və  Onların  Prekursorlarının  Dövriyyəsi  Haqqında»  Qanunun  tətbiqi  ilə 

əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiikliklər və əlavələr edilmişdir.QANUNVERİCİLİK ÇƏRÇİVƏSİ

2005-ci ilin 28 iyun tarixində qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının «Narkotik Vasitələrin, 

Psixotrop Maddələrin və Onların Prekursorlarının Dövriyyəsi Haqqında» Qanunu əvvəlkindən bir 

sıra göstəricilərə görə fərqlənir. Qəbul olunmuş Qanun narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 

və  onların  prekursorlarının  yalnız  qeyri  qanuni  dövriyyəsi  ilə  bağlı  məsələləri  yox,  ümumilikdə 

narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekur sor la rının dövriyyəsi ilə bağlı yaranan 

bütün  ictimai  münasibətləri  tənzimləyir,  həmçinin  fiziki,  hü quqi  şəxslərin  hüquq  və  vəzifələrini 

müəyyən edir. 

Qanun 6 fəsil, 33 maddədən ibarətdir. Birinci fəslin (ümumi müddəalar) ilk maddə sin də Qanunun 

əsas anlayışlarının açılmasında BMT-nin 1961-ci il tarixli «Narkotik vasitələr haq qında», 1971-

ci  il  tarixli  «Psixotrop  maddələr  haqqında»  və  1988-ci  il  tarixli  «Narkotik  va sitələrin,  psixotrop 

maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə» haqqında Kon ven siyalarına istinad olunur. 

21  iyun  2007-ci  ildə Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı  ilə  «Narkotik  Vasitələrin, 

Psixotrop  Maddələrin  və  Onların  Prekursorlarının  Dövriyyəsi  Haqqında»  Qanunun  tətbiqi  ilə 

əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiikliklər və əlavələr edilmişdir.

Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  narkoloji  xəstələrin  müalicəsi  Azərbaycan  Res pub li kası 

Prezidentinin  29  iyun  2002-ci  il  tarixində  imzaladığı  «Narkoloji  Xidmət  və  Nəzarət  Haq qın-

da» Qanunla tənzimlənir. Qanun narkomaniyanın profilaktikası, tibbi müayinə, müalicə və nar-

komaniyadan əziyyət çəkən şəxslərin reabilitasiyası üçün əsas hüquqi sənəddir.


12

NARKOTİKLƏRƏ QARŞI MİLLİ TƏBLİĞAT OFİSİ

Həmçinin  qeyd  olunmalıdır  ki,  Ədliyyə  Nazirliyi  tərəfindən  qanunvericiliyin  təkmilləşdirilməsi 

üzrə  görülmüş  tədbirlər  çərçivəsində  “Narkoloji  xidmət  və  nəzarət  haqqında”  Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 07.03.2012-ci il tarixli Qanunun tətbiqi 

haqqında ölkə başçısının 25.04.2012-ci il tarixli Fərmanının icrası məqsədi ilə qüvvədə olan qa-

nunvericilik aktlarının bu sənədə uyğunlaşdırılması aparılmış və bununla bağlı müvafiq məlumat 

21.06.2012-ci il tarixli məktubla Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.

“Narkoloji yardımın dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi Qaydaları” (14.06.2012-

ci il tarixdə) və “ Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin dövriyyəsinə və onların prekursorlarının 

idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına, habelə narkotik vasitələrin və psixotrop  

maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirak edən, o cümlədən narkomanlıq xəstəliklərinə düçar 

olan şəxslərə dair ümummilli məlumat bankına məlumatın göndərilməsi və oradan məlumatların 

alınması qaydaları barədə Təlimat” (11.11.2012-ci il tarixdə) layihələrinə münasibət bildirmişdir.

Bununla yanaşı BMT-nin, Narkotiklər və Cinayətkatlıq idarəsi tərəfindən hazırlanmış 2012-ci il 

üçün Ümumdünya Narkotiklər üzrə Hesabat layihəsinə dair nazirliyin rəyi 05.04.2012-ci il tarixdə 

Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilmişdir.MİLLİ SİYASƏT VƏ İNSTİTUSİONAL QURUMLAR

Azərbaycan  Respublikasi  Prezidentinin  2007-ci  il  28  iyun  tarixli  2271  nömrəli  Sərən ca mı  ilə 

təsdiq edilmiş «Narkotik Vasitələrin, Psixotrop Maddələrin və Onların Prekursorlarının Döv riyyəsi 

və  Narkomanlığın Yayılması  ilə  Mübarizə  Üzrə  Milli  Proqram»  narkotik  vasitələrin  qeyri-qanu-

ni dövriyyəsinə qarşı mübarizə istiqamətində 2012-ci ilə kimi milli siyasəti müəyyən edən əsas 

sənəd olmuşdur.  Hal -hazırda yeni 2013-2018-ci illər üzrə Milli Proqram Layihəsi bütün dövlət 

strukturlarının rəyləri əsasında hazırlanmış və təsdiq olunmaq üzrədir.

Dövlət Proqramlarının əsas məqsədi ölkədə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların 

prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə kompleks tədbirlər şəklində 

mübarizənin  gücləndirilməsi,  antinarkotik  təbliğat,  maarifl ən dir mə  yolu  ilə  narkotiklərin  qanun-

suz dövriyyəsinin və narkomanlığın yayılmasının qarşısının alın  ma sı, narkomanlığa düçar olmuş 

şəxslərin müalicə edilməklə sağlam həyata qaytarılması, mü  alicə-bərpa sahəsindəki fəaliyyətin daha 

da gücləndirilməsi, bu sahədə qanunvericiliyin tək  milləşdirilməsi, cəza tədbirlərinin səmərəliliyinin 

öyrənilməsi  üçün  elmi  və  praktiki  araş dır ma ların  aparılması,  beynəlxalq  əməkdaşlığın  inkişaf 

etdirilməsindən ibarətdir. Milli Proqramın həyata keçirilməsinə nəzarət Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qa nun suz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə Üzrə Dövlət Komissiyasına həvalə olunmuş, 

tədbirlər  üz rə  icraçılar  kimi  Daxili  İşlər  Nazirliyi,  Milli  Təhlükəsizlik  Nazirliyi,  Səhiyyə  Nazirliyi, 

Ədliyyə Na zirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Rabitə və İnformasiya Tex no-

lo gi ya ları Nazirliyi, Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-

zirliyi və bir sıra aidiyyatı strukturlar müəyyən edilmişdir. Dövlət Komissiyası 26 avqust 1996-cı il 
Yüklə 461,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə