İye kadınlarda daha sık görülür (Genç gebe olmayan kadınların %1-2)Yüklə 445 b.
tarix25.03.2017
ölçüsü445 b.
#12329İYE kadınlarda daha sık görülür (Genç gebe olmayan kadınların %1-2)

 • İYE kadınlarda daha sık görülür (Genç gebe olmayan kadınların %1-2)

 • Kadınların %40 ında yaşam süreleri içerisinde semptomatik İYE görülür.

 • Erkeklerde prevalans % 0.04.

 • İleri yaşta İYE (erkeklerde %10 & kadınlarda %20)

Rekürren:

 • Rekürren:

  • Üriner enfeksiyonun başarılı tedavisinden sonra yeniden aynı patojen ile gelişen enfeksiyon
  • Genellikle iki enfeksiyon arası süre iki haftadan kısadır
 • Re-enfeksiyon (Relaps):

  • Geçirilmiş enfeksiyon sonrasında dışardan gelen yeni bakteriyel patojen
 • Bakteriyel persistans (devamlılık):

  • Oluşan rekürrenslere neden olan üriner sisteme yerleşmiş patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar


Ateş

 • Ateş

 • Yan ağrısı

 • Bulantı/kusma

 • KVA hassasiyeti

 • Sistit semptomları +/-

 • Sepsis/şokBöbrek yapılarının Inflamasyonudur:

 • Böbrek yapılarının Inflamasyonudur:

  • renal pelvis
  • renal tübüller
  • İnterstisyel doku
 • Etken çoğu zaman E.coliAsendan piyelonefritte altta yatan nedenler :

 • Asendan piyelonefritte altta yatan nedenler :

  • Vezikoüretral ve intrarenal reflü
  • Kronik obstruktif idrar yolu hastalıkları


KOMPLİKASYONLAR:

 • KOMPLİKASYONLAR:

 • PAPİLLER NEKROZ

 • PİYONEFROZ

 • PERİNEFRİK ABSE

 • PÜRÜLAN PARANEFRİT

 • ÜROSEPSİSPAPİLLERNEKROZ VE İNFARKT

 • PAPİLLERNEKROZ VE İNFARKTOlası üreteral obstrüksiyon (taş, üreteral darlık, tümor)

 • Olası üreteral obstrüksiyon (taş, üreteral darlık, tümor)

 • Taş öyküsü, özellikle enfeksiyon taşları

 • Papiller nekroz (ör: orak hücreli anemi, DM, aşırı analjezik kullanımı)

 • Obstrüksiyon riskini arttıran genitoüriner cerrahi öyküsü

 • 48 -72 saat içinde antibiyotik tedavisine yetersiz yanıt

 • Nörojenik mesane

 • Nadir görülen patojenler ile enfeksiyon (Tüberküloz, mantar vs)İdrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi üriner sistem içerisinde ki bakterilerin çoğalmasına engel olmalıdır.

 • İdrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi üriner sistem içerisinde ki bakterilerin çoğalmasına engel olmalıdır.

 • Antibiyotik tedavisinin etkinliği, idrardaki antimikrobiyal seviyeye ve mikroorganizmanın MİK değerini aşıp aşmamasına bağlıdır.İYE’ nin tedavisi antimikrobiyal ajanın serum değil, idrardaki seviyesine bağlıdır.

 • İYE’ nin tedavisi antimikrobiyal ajanın serum değil, idrardaki seviyesine bağlıdır.

 • Enfeksiyonun rezolüsyonu, idrarda bakterinin hassas olduğu antibiyotik düzeyi erişildikten sonra mümkün olabilmektedir.Komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda antibiyotiklerin kan konsantrasyonu önemli değildir.

 • Komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda antibiyotiklerin kan konsantrasyonu önemli değildir.

 • Kan konsantrasyonu; bakteriyemide ve parankimal tutulumu olan pyelonefritler, prostatitler gibi febril üriner enfeksiyonlarda önemlidir.Böbrek yetmezliği olan hastalarda, primer olarak böbrekten atılan ve başka şekilde elimine edilemeyen ajanlar için doz ayarlaması gereklidir.

 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda, primer olarak böbrekten atılan ve başka şekilde elimine edilemeyen ajanlar için doz ayarlaması gereklidir.

 • Böbrek yetmezliğinde, böbrekler antimikrobiyal ajanı idrarda konsantre edemez ve bakterinin eradikasyonu zorlaşır.

 • İdrar yolundaki obstrüksiyonda da idrardaki antimikrobiyal ajan konsantrasyonu azalır.TMP-SMX, akut İYE için şimdiye kadar en çok kullanılan antibiyotiktir.

 • TMP-SMX, akut İYE için şimdiye kadar en çok kullanılan antibiyotiktir.

 • TMP-SMX kullanımı ucuzdur ve barsak florasına etkisi çok azdır.

 • En büyük dezavantajı:

  • Kaşıntı, cilt döküntüleri
  • GIS semptomları


İlaç direnç oranı <%20 olan bölgelerde etkinliği yüksek (A-I)

 • İlaç direnç oranı <%20 olan bölgelerde etkinliği yüksek (A-I)

 • %20 eşik değerine yakın olanlarda ise klinisyenin klinik tecrübesi doğrultusunda

 • (B-III)

 • Direnç %20’den fazla ya da son 3 ay içerisinde kullanıldıysa tercih etme!!!! • TMP-SMX, yaygın üropatojenlerin çoğuna karşı oldukça etkilidir.

 • Enterokok ve Psödomonas türlerine karşı ise etkin değildir.Bakterisidal etki

 • Bakterisidal etki

 • Gram (-) ve gram (+) etkinlik

 • Tek doz tedaviden sonra en az 24-36 saat idrarda terapötik konsantrasyonda bulunur.3 gr tek doz kullanım

 • 3 gr tek doz kullanım

 • Düşük yan etki profili

 • Düşük direnç oranı

 • Klinik etkisi diğer birinci basamak tedavilerle yarışabilecek düzeyde!!!Sık görülen üropatojenlere etkilidir.

 • Sık görülen üropatojenlere etkilidir.

 • Pseudomonas ve Proteus türlerine etkisi yok

 • Rezistans oranları çok düşüktür.

 • 40 yılı aşkın bir süredir profilakside etkili bir şekilde kullanılmaktadır.Süratle idrardan atılır.

 • Süratle idrardan atılır.

 • Vücut dokularında terapötik seviyelere ulaşamazlar.

 • Bu yüzden üst İYE’ lerde ve komplike vakalarda kullanımı etkisizdir.

Anaerobik bakterilerin çoğu dirençlidir;

 • Anaerobik bakterilerin çoğu dirençlidir;

  • Barsak ve vajen florası etkilenmez
 • Nefrotoksik değildir

 • ama böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmektedir.

 • Çocuklar, gebeler ve emziren annelerde kontrendikedir.

Kinolonlarla ilgili önemli ilaç etkileşimleri vardır.

 • Kinolonlarla ilgili önemli ilaç etkileşimleri vardır.

 • Magnezyum veya alüminyum içeren antasitler, kinolonların emilimini engellemektedir.

 • Teofilinin yarı ömrünü uzatırlar ve plazma seviyelerini yükseltirler.- Ampisilin ve TMP-SMX direncinin %20’ nin üzerinde olduğu bölgelerde

 • - Ampisilin ve TMP-SMX direncinin %20’ nin üzerinde olduğu bölgelerde

 • - Yakın zamanda antibiyotik almış hastaların ampirik tedavisinde

 • - Komplike İYE’ lerde ayaktan ampirik tedavide birinci tercihSefalosporinlerin üç jenerasyonununda akut İYE’ lerin tedavisinde kullanılan oral preparatları vardır.

 • Sefalosporinlerin üç jenerasyonununda akut İYE’ lerin tedavisinde kullanılan oral preparatları vardır.

 • Bu ilaçların kullanımıyla ilgili artan kaygının nedeni Vankomisin’ e dirençli enterokokların ortaya çıkmasıdır.3. kuşak sefalosporinler hastane kaynaklı enfeksiyonlarda ampirik tedavide ilk tercihler arasında

 • 3. kuşak sefalosporinler hastane kaynaklı enfeksiyonlarda ampirik tedavide ilk tercihler arasında

 • Komplike enfeksiyonlar ve parenteral tedaviye ihtiyaç duyulan toplum kaynaklı enfeksiyonlarda tercih edilir.Gebelik boyunca da kullanımı uygundur.

 • Gebelik boyunca da kullanımı uygundur.

 • Maliyetleri nedeniyle kullanımları parenteral tedavinin gerektiği ve standart antibiyotiklere direncin söz konusu olduğu durumlarla sınırlandırılmalıdır.Geçmişte İYE için çok sık kullanıldı

 • Geçmişte İYE için çok sık kullanıldı

 • Direnç oranları yüksek (%40-60)

 • β -laktamaz inhibitörü ile kombinasyon ilacın aktivitesini oldukça arttırmaktadır.Geniş spektrumlu penisilin türevleri (piperasilin, mezlosilin, azlosilin) daha etkili

 • Geniş spektrumlu penisilin türevleri (piperasilin, mezlosilin, azlosilin) daha etkili

  • Hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları
  • Akut komplike olmayan toplum kaynaklı pyelonefritlerde daha etkili


TMP-SMX veya Ampisilin ile kombine edilince ürosepsisli hastaların ampirik tedavisinde öncelikli tercihlerden biri.

 • TMP-SMX veya Ampisilin ile kombine edilince ürosepsisli hastaların ampirik tedavisinde öncelikli tercihlerden biri.

 • Nefrotoksisite

 • OtotoksisiteAminoglikozidler ve β-laktamlara benzer spektrum

 • Aminoglikozidler ve β-laktamlara benzer spektrum

 • Nefrotoksik etkisi yok

 • Penisilin allerjisi olan hastalarda kullanılmalıE. coli suşlarında antibiyotik direnç oranları

 • E. coli suşlarında antibiyotik direnç oranları

 • Toplumsal Hastane

 • kaynaklı kaynaklı

 • Ampisilin % 37 % 68

 • Amoksisilin % 21 % 41

 • Gentamisin % 11 % 17

 • Seftriakson % 6 % 11

 • Siprofloksasin % 19 % 46

 • TMP-SMX % 29 % 53Global Prevalence of Infections in Urology (GPIU)

 • Global Prevalence of Infections in Urology (GPIU)

  • En güncel veriler
  • Dünya genelinde hastane kaynaklı üriner enfeksiyonlarda rezistans oranı en yüksek ülkelerden biri
EARS Çalışması verileri

 • EARS Çalışması verileriEARS Çalışması verileri

 • EARS Çalışması verileri

Enfeksiyonun üriner sistem içerisinde tutulum gösterdiği bölgelerin boyutu ve süresi

 • Enfeksiyonun üriner sistem içerisinde tutulum gösterdiği bölgelerin boyutu ve süresi

 • İdrardaki bakteri konsantrasyonu

 • Antibiyotiğin idrarda eriştiği konsantrasyon

 • Hastadaki mevcut risk faktörleri (örn: DM, böbrek yetmezliği vs..)Komplike

 • Komplike

 • Altta yatan sebep

  • Taş (%88 taşlı hastada UTI, bunun %82’si Üreaz +)
  • Obstrüksiyon
  • Sistemik hastalıklar (DM ..vs)
  • …….


Sistit:

 • Sistit:

  • Dizüri
  • Pollaküri
  • Ani idrara çıkma hissi
 • Pyelonefrit

  • ateş (>380C)
  • böğür ağrısı
  • kostovertebral açı hassasiyeti
 • Febril İYE akla gelmesi gerekenler:

  • akut prostatit, orşit ve epididimit
 • Tüm hastalarda idrar kültürüTedavi (hafif ve orta şiddette)

 • Tedavi (hafif ve orta şiddette)

  • 10-14 gün süreyle oral
  • Florokinolon
  • 3. kuşak sefalosporin
   • Cefpodoxime proxetil
   • Ceftibuten
 • Florokinolon direncinin yüksek olduğu bölgelerde

  • Aminoglikozid
  • Karbapenem


Tedavi (şiddetli tabloda)

 • Tedavi (şiddetli tabloda)

  • Parenteral florokinolon
  • 3. kuşak sefalosporin
  • Amino penisilin+ β-laktamaz inhibitörü (gram pozitif organizma şüphesi varsa)
  • Aminoglikozid
  • Karbapenem
 • Hospitalizasyon

  • Sepsis bulguları varsa
  • Komplike edici faktör elimine edilemiyorsa
Genç kadınlarda altta yatan herhangi bir patoloji olmaksızın görülebilir.

 • Genç kadınlarda altta yatan herhangi bir patoloji olmaksızın görülebilir.

 • Tanıda idrar kültürü gereklidir.

 • Sürekli ya da postkoital profilaksi

 • Antibiyotik , İmmünoproflaksi

Asemptomatik bakteriürilerin %20-40’ı pyelonefrite dönüşür

 • Asemptomatik bakteriürilerin %20-40’ı pyelonefrite dönüşür

 • Gebelerde anlamlı bakteriüri:

  • İki ardışık idrar kültüründe ≥105koloni/ml bulunması
  • İYE semptomları varsa ≥103 koloni/ml
 • İlk trimesterde bakteriüri taraması yapılmalı

Semptomlar hafif ve takip ayaktan yapabilen hastalar hospitalize edilmeden tedavi edilmeli.

 • Semptomlar hafif ve takip ayaktan yapabilen hastalar hospitalize edilmeden tedavi edilmeli.Sağlıklı bireylerde

 • Sağlıklı bireylerde

  • Sistit ve pyelonefrit tedavisi premenapozal bireyler ile aynı.
  • Asemptomatik bakteriüri tedavi gerektirmez
 • Lokal östrojen

 • Yineleyen İYE

  • Altta yatan etken bulunmaz ise tedavisi premenapozal ile aynı


 • Teşekkürler...Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə