Kafedra: halq tibbiyoti, reabilitologiya va jismoniy tarbiya fan: vrach nazaroti tibbiy profilaktika fakultetiYüklə 2,15 Mb.
səhifə14/37
tarix01.01.2017
ölçüsü2,15 Mb.
#4042
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

3.2.Vaziyatlimasalalarningkompleksi
1 MASALA

Sog`lom 35 yoshlikishida Shtange sinamasi o’tkazilganda ko’rsatkichlar pasayganyani 20-25sek. Qandayo’zgarishlarbuholatgasababbo’lgan?Javob:YUqorinafasyullariningyallig`lanishi, o’tkazilgankasallikdanso’ng , jismoniyzo’riqishnatijasida.
2 MASALA

Bunyodkor futbol jamoastga 15 yoshli ikkita bola keldi. Ularning ortostatik sinamasi tekshirildi. Bunda:bittasini puls farqi 12% ni, ikkinchisiniki 20 % ni tashkil etdi. Agar futbol jamoasiga faqat bita uyinchi olinishi kerak bo’lsa trener qaysi bolani komandaga oladi?Javob:Ikkinchi bola komandaga olinadi, chunki puls farqi 20% ni qiladi, normada(18-27%).
3 MASALA

Talabalar bemorni klino-ortostatik sinamasida farq topa olmadilar. Talabalar sinamani to’g`ri o’tkazildimi? Sizni takliflaringiz?Javob:Sinama noto’g`ri o’tkazilgan, sababi normada pulsi 6 zarbdan oshishi kerak emas.

Testlar
1 Vegetativ nerv sistemasining funktsional holatini tekshiruvchi sinamani ko’rstaing

 1. *ortostatik

 2. Letunov

 3. Rozental

 4. Shtange

2 Ortostatik sinamani o’tkazishda qo’llaniladigan parametrni ayting

 1. *pulsningo’zgarishi

 2. nafasolishtezligi

 3. nafaschiqarishtezligi

 4. nafassoni

3 Nafas sistemasining funktsional holatini baholovchi sinamani ko’rsating

 1. *Shtange

 2. Martine

 3. GTSOLIFK

 4. Astrans

4 Ko’p bosqichli Serkin sinamasining bosqichini ayting

 1. *o’tirgan holatda nafas olib ushlab turish vaqti

 2. to’rgan holatda nafas olib ushlab turish

 3. 20 marta o’tirib to’rgandan so’ng nafas chiqarib ushlab turish

 4. 1 daqiqadanso’ngikkinchibosqichniqaytarish


Baholashmezoni:Maksimalball 15

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

20-16-a`lo

15-12-yaxshi

11-7-o’rta

6-4-qoniqarsiz

3 vaundankam-yomon


100%-86%

85%-73%

70-56%

53%-46%

43% vaundankam

4. Amaliyqism

Amaliy ko’nikmani bajarilishi (qadamma-qadam)

NafassistemasiningfunktsionalholatinibaholovchiShtangesinamasinio’tkazish.

Maksad : talabalargatekshiriluvchiningnafassistemasiningfunktsionalholatinibaholashmaqsadidaqo’llaniladiganShtangesinamasinito’g`rio’tkazishtexnikasigao’rgatish.

Bajariladiganbosqichlar :

Bajariladiganishnomi

Bajarmadi

(0 ball)


To’liqto’g`ribajarildi

1

Sinamao’tkazishjoyini, stol-stul, sekundomernitayyorlash

0

10

2

Tekshiriluvchinio’tirganholatda 5-7 minutdavomidatinchlantirish

0

20

3

Tekshiriluvchiningchuqurnafasolishivachiqarishi, so’ngranafasolib (maksimalnafasning 80-90 %) og`izvaburniniyopishi

0

20

4

Nafasniushlabturishvaqtinio’lchash

0

20

5

Olingannatijanibaholash

0

30
Jami

0

100

NafassistemasiningfunktsionalholatinibaholovchiGenchisinamasinio’tkazish.

Maqsad : talabalargatekshiriluvchiningnafassistemasiningfunktsionalholatinibaholashmaqsadidaqo’llaniladiganGenchisinamasinito’g`rio’tkazishtexnikasigao’rgatish.

Bajariladiganbosqichlar :

Bajariladiganishnomi

Bajarmadi

(0 ball)


To’liqto’g`ribajarildi

1

Sinamao’tkazishjoyini, stol-stul, sekundomernitayyorlash

0

10

2

Tekshiriluvchinio’tirganholatda 5-7 minutdavomidatinchlantirish

0

20

3

Tekshiriluvchiningchuqurnafasolishivachiqarishi, so’ngranafasolib, havonichiqarishi, og`izvaburniniyopishi

0

20

4

Nafasniushlabturishvaqtinio’lchash

0

20

5

Olingannatijanibaholash

0

30
Jami

0

100

NafassistemasiningfunktsionalholatinibaholovchiSerkinsinamasinio’tkazish.

Maqsad : talabalargatekshiriluvchiningnafassistemasiningfunktsionalholatinibaholashmaqsadidaqo’llaniladiganko’pbosqichliSerkinsinamasinito’g`rio’tkazishtexnikasigao’rgatish.

Bajariladiganbosqichlar :


Bajariladiganishnomi

Bajarmadi

(0 ball)


To’liqto’g`ribajarildi

1

Sinamao’tkazishjoyini, stol-stul, sekundomernitayyorlash

0

5

2

Tekshiriluvchinio’tirganholatda 5-7 minutdavomidatinchlantirish

0

5

3

Tekshiriluvchiningchuqurnafasolishivachiqarishi, so’ngranafasolib, og`izvaburniniyopishi

0

10

4

Nafasniushlabturishvaqtinio’lchash

0

10

5

Tekshiriluvchining 30 sekunddavomida 20 martao’tiribturishi, nafasolib, og`izvaburniniyopishi

0

15

6

Nafasniushlabturishvaqtinio’lchash

0

10

7

Tekshiriluvchiga 1 minutdavomidadamberish

0

5

8

Tekshiriluvchiningchuqurnafasolib, og`izvaburniniyopishi

0

10

9

Nafasniushlabturishvaqtinio’lchash

0

10

10

Olingannatijanibaholash

0

20
Jami

0

100

NafassistemasiningfunktsionalholatinibaholovchiRozentalsinamasinio’tkazish.

Maqsad : talabalargatekshiriluvchiningnafassistemasiningfunktsionalholatinibaholashmaqsadidaqo’llaniladiganRozentalsinamasinito’g`rio’tkazishtexnikasigao’rgatish.

Bajariladiganbosqichlar :

Bajariladiganishnomi

Bajarmadi

(0 ball)


To’liqto’g`ribajarildi

1

Spirometrapparatiishchiholatigakeltirish, og`izuchunmaxsusmoslamanispirtbilanartish

0

5

2

Tekshiriluvchiningdastlabchuqurnafasolib, chiqarishi, so’ngrachuqurnafasolibspirometrningmaxsusmoslamasi-niog`izgaolish, lablaribilangermetikqisish

0

10

3

Olinganhavonispirometrgato’liqoxirigachachiqarish

0

20

4

Olingannatijanianiqlash (chiqarilganhavomiqdori)

0

10

5

15 sekunddamberish

0

10

6

YUqoridakeltirilgano’pkaningtirik-liksig`isminitekshirishharakatiniyana 4 marta, 15 sekundlikpauzabilanamalgaoshirishvanatijasinianiqlash

0

30

7

Olingannatijanibaholash

0

15
Jami

0

100

Vegetativnervsistemasiningfunktsionalholatinibaholovchiortostatiksinamasinio’tkazish.

Maqsad : talabalargatekshiriluvchiningvegetativnervsistemasiningfunktsionalholatinibaholashmaqsadidaqo’llaniladiganortostatiksinamasinito’g`rio’tkazishtexnikasigao’rgatish.

Bajariladiganbosqichlar :

Bajariladiganishnomi

Bajarmadi

(0 ball)


To’liqto’g`ribajarildi

1

Sinamao’tkazishuchunkushetka, sekun-domer, fonendoskopvatanometrtayyorlash

0

10

2

Tekshiriluvchinidastlab 5 minutdavomidagorizontalholatdayotishi

0

10

3

15 sekunddavomidapulsnio’lchash, arterialbosiminianiqlash

0

15

4

Tekshiriluvchiningastasekinturishi

0

10

5

Turishibilanpulsvaarterialbosiminio’lchash

0

15

6

1 minutdamberish

0

10

7

Pulsvaarterialbosimnio’lchash

0

15

8

Olingannatijanibaholash

0

15
Jami

0

100

Vegetativnervsistemasiningfunktsionalholatinibaholovchiklino-ortostatiksinamasinio’tkazish.

Maqsad : talabalargatekshiriluvchiningvegetativnervsistemasiningfunktsionalholatinibaholashmaqsadidaqo’llaniladiganklino-ortostatiksinamasinito’g`rio’tkazishtexnikasigao’rgatish.

Bajariladiganbosqichlar :

Bajariladiganishnomi

Bajarmadi

(0 ball)


To’liqto’g`ribajarildi

1

Sinamao’tkazishuchunkushetka, sekun-domer, fonendoskopvatanometrtayyorlash

0

10

2

Tekshiriluvchiningto’rganholatida 15 sekunddavomidapulsinio’lchash, arterialbosiminianiqlash

0

25

3

Tekshiriluvchiningastasekingorizon-talholatgao’tishi

0

10

4

Tekshiriluvchidayotishibilanpulsinivaarterialbosiminio’lchash

0

25

5

Olingannatijanibaholash

0

30
Jami

0

100


Baholashmezoni:100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% vaundankam

40-34,4-a`lo

34-28,4-yaxshi

28-22-o’rta

21,6-14,8-qoniqarsiz

14,4 vaundankam-yomon5. Malaka, ko’nikma va bilimni tekshirish usullari

- og`zaki; • yozma;

 • organayzerlar;

 • test;

 • vaziyatlimasalalarechish;

 • egallanganamaliyko’nikmalarninamoyishetish;

5.1.Talabalarbilmi, ko’nikmavamahoratinibaholashdaqo’llaniladigannazoratmezonlari
Baho

a`lo

yaxshi

o’rta

qoniqarsiz

yomon
O’zlashtirish % hisobida

100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% vaundankam

1

Nazariyqism

20-19

ball


18-17 ball

16-15 ball

14-13 ball

12 ball

2

Analitikqism:

organayzer

15-14 ball

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

3

Test

15-14 ball

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

4

Amaliyqism

40-34,4-ball

34-28,4ball

28-22ball

21,6-14,8 ball

14,4 ball

5

Nazoratsavollari

10-7,9

7,75-5,6

5,5-4,25

4,1-2,5

2,4 ball5.2.Joriynazoratnibaholashmezoni.
O’zlashtirish %


Baho

Talabaningbilimdarajasi


1

96-100


A`lo


«5»

Mavzubo’yichao’zfikrinito’liqbayonetadi, barchaberilgansavollargato’liqto’g`ijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdafaolqatnashadi. Mavzubo’yichavaziyatlimasalalarniechadi, testsavollarigato’liqvato’g`rijavobberadi. Erkintasavvurgaegabo’lib, kerakbo’lgandao’qituvchibilano’zfikrinialmashaoladi.

2

91-95

Mavzubo’yichao’zfikrinito’liqbayonetadi,barchaberilgansavollargato’liqto’g`rijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdafaolqatnashadi, mustaqilmushohadayuritadi. Mavzumohiyatinitushuntiraoladi, erkintasavvurgaegabo’ladi, o’qituvchibilanbemalolfikralmashaoladi.

3.

86-90


Mavzubo’yichao’zfikrinietarlidarajadabayonetadi, barchaberilgansavollargato’g`rijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdaqatnashadi. Mavzubo’yichaamaliyishnatijalaribo’yichamustaqiltekshirishbayonnomasinito’ldiradi.

4

81-85


Yaxshi


«4»

Mavzubo’yichao’zfikrinietarlidarajadabayonetadi, barchaberilgansavollargato’g`rijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdaqatnashadi.

5

76-80

Javoblarto’g`ri, ammoto’liqemas, o’qituvchiningqo’shimchasavollaribo’yichakamchiliknito’ldiradi, mavzunimuhokamaqilishdaetarlichafaol. Auditoriyadagitopshiriklarnibajarishdakatnashadi.

6.

71-75


Mavzunimuhokamaqilishdaetarlichafaol, ammoxatoliklargayo’lqo’yadi, Auditoriyaishlarinibajarishdaqatnashadi, kerakliyozishlarniamalgaoshiradi.

7.

66-70


Qoniqarli

«3»


Javoblar 50% gato’g`ri, ammoberilgansavolningmohiyatinitushunadi; topshiriqlarnibajaraoladi,biroqunda 2-3 xatoliklargayo’lqo’yadi.

8

61-65Javoblar 50%gato’g`ri, savolmohiyatinihammavaqthamto’g`ritushunmaydi, topshiriqlarnio’qituvchiyordamidabajaradivashundaham 2-3 taxatogayo’lqo’yadi.

9

55-60


Javoblar 40% gato’g`ri,javobberishdayanglishibketadi, savolmohiyatinihammavaqtto’g`ritushunmaydi, topshiriqlarniboshqatalabayokio’qituvchiyordamidabajaradi.

10

54-30

Qoniqarsiz

«2»


40% gachato’g`rijavobberaoladi, javoblaraniqemas, topshiriqlarnibajaraolmaydi. Uyvazifasibajarilmagan.

11

20-30


Amaliymashg`ulotgaqatnashadi, formada, daftaribor. Uygaberilganvazifabajarilmagan.
Yüklə 2,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə