Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir


Beyin-onurğabeyni mayesindəki dəyişikliklərə əsaslanaraq subdural absesi leptomeningitdənYüklə 84,52 Kb.
səhifə7/7
tarix10.12.2016
ölçüsü84,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

549. Beyin-onurğabeyni mayesindəki dəyişikliklərə əsaslanaraq subdural absesi leptomeningitdən

diferensiasiya edin

A) subdural abses zamanı likvorda hüceyrələrin miqdarı ya az artar, ya da normada qalar; şəkər və

xloridlərin miqdarı isə dəyişilmir

B) subdural abses zamanı likvorda hüceyrələrin miqdarı kəskin artır

C) subdural abses zamanı likvorda şəkərin miqdarı azalır, xloridlərin miqdarı artır

D) subdural abses zamanı likvorda həm hüceyrələrin, həm də şəkər və xloridlərin miqdarı artır

E) subdural absesdə hüceyrə-zülal dissosiasiyası qeyd olunur

550. Qulaqda əməliyyat zamanı hansı dəyişikliklər subdural abses diaqnozunu təsdiqləməyə əsas

verir?

A) sərt beyin qişasının nekrozu, fistulası və sərt beyin qişasının altında irinin toplanması

B) məməvari çıxıntıda irinlə dolu karioz boşluğun olması

C) sərt beyin qişasının üzərində qranulyasiyanın olması

D) S-əbənzər sinusun üzərində irinin olması

E) ekstradural sahədə irinin toplanması551. Subdural abseslə ağırlaşmış xroniki irinli orta otitli xəstələrdə müalicə taktikasını göstərin

A) gicgah sümüyündə genişləndirilmiş radikal əməliyyat, antibiotikoterapiya, dehidratasion müalicə

B) yalnız antibiotikoterapiya

C) antibiotikoterapiya və dehidratasion müalicə

D) antibiotikoterapiya və dehidratasion müalicədən effekt alınmayan hallarda gicgah sümüyündə əməliyyat

etmək


E) məməvari çıxıntıda sadə trepanasiya

552. Hansı beyin qişasının iltihabı meningit adlanır?

A) yumşaq beyin qişasının

B) hörümçəktorunabənzər qişanın

C) sərt beyin qişasının xarici səthinin

D) beyin sinuslarının

E) sərt beyin qişasının daxili səthinin553. Bunlardan hansı otogen leptomeningitin formasına daxil deyil?

A) eksudativ

B) diffuz

C) seroz


D) irinli

E) məhdud554. Otogen meningitli xəstələrin şikayətlərini və bu zaman ortaya çıxan

obyektiv dəyişiylikləri seçin

A) güclü baş ağrıları, yüksək temperatur, qusma, likvorda sitoz

B) güclü baş ağrıları, ürəkbulanma, qusma, yüksək temperatur

C) güclü baş ağrıları, nitqin pozulması

D) ürəkbulanma, qusma, yerişin pozulması, likvorda zülalın artması

E) güclü baş ağrıları, yerişin pozulması, yüksək temperatur555. Otogen meningit üçün xarakterik temperatur əyrisi hansıdır?

A) daimi tipli

B) hektik

C) remissiya edən

D) intermissiya edən

E) qeyri-düzgün556. Otogen meningit zamanı infeksion xəstəlik simptomlarını göstərin

A) başağrıları, yuksək temperatur, titrətmə, leykositoz

B) ənsə əzələlərinin rigidliyi, kerniq simptomu

C) adiadoxokinez, spontan nistaqm

D) göz dibində durğunluq, bradikardiya, şüurun pozulması

E) likvorda şəkərin və zülalın artması557. Bunlardan hansı meninqeal simptomlara daxildir?

A) Kerniq simptomu

B) üz sinirinin parezi

C) adiadoxokinez

D) göz dibində durğunluq

E) afaziya558. Hansı xəstəliklər zamanı ənsə əzələlərinin rigidliyi olur?

A) beyincik absesi, meningit

B) gicgah payının absesi

C) təpə payının absesi

D) yalnız meningit zamanı

E) araxnoidit zamanı559. Otogen mənşəli bazal meningit zamanı əsasən hansı kəllə sinirləri zədələnir?

A) dil-udlaq siniri, uzaqlaşdırıcı, dilaltı sinirlər

B) üz siniri, aralıq siniri

C) üz siniri

D) dəhliz-ilbiz sinirləri

E) görmə siniri560. Bazal meningiti xarakterizə edən simptomları göstərin

A) meninqeal simptomlar, kəllə sinirlərinin parezi

B) üz sinirinin mərkəzi iflici, qıcolmalar

C) ətrafların parezi yaxud iflici

D) infeksion xəstəliklər simptomu

E) adiodoxokinez561. Otogen beyin və beyincik absesləri adətən hansı mərhələdə diaqnostika olunur?

A) manifestasiya

B) başlanğıc

C) latent

D) terminal

E) başlanğıc və latent562. Otogen abseslərin 3-cü mərhələsi necə adlanır?

A) aydın mərhələ

B) başlangıc mərhələ

C) gizli mərhələ

D) son mərhələ

E) aralıq mərhələ563. Hansı qrup simptomlar otogen beyin abseslərinin 3-cü mərhələsi üçün xarakterdir?

A) ümumi beyin simptomları və ocaqlı simptomlar

B) infeksion xəstəliklər simptomları

C) meningeal simptomlar

D) ümumi beyin simptomları, meningeal simptomlar

E) dislokasiya simptomlar564. Otogen beyin və beyincik abseslərinin klinikasında kəllədaxili təzyiqin qalxma səbəblərini

göstərin

A) beyin toxumasında irin ocağı, beyin ödemi

B) irinli orta otit, göz dilində durğunluq, şüurun pozulması

C) beyin strukturlarının bir-birinə münasibətdə yerdəyişməsi

D) beyin mərkəzlərinin zədələnməsi

E) labirintin hidropsu565. Otogen beyin abseslərinin ətrafında kapsulanın yaranması nə zaman baş verir?

A) absesin yaranmasından bir neçə həftədən sonra

B) absesin yaranmasının ilk günlərində

C) abses yarananmasından 7-10 gün sonra

D) abses yaranandan 4 ay sonra

E) abses yaranandan 1 il sonra566. Otogen meningit zamanı beyin-onurğa beyni mayesinin müayinəsinin klinik əhəmiyyəti nədir?

A) diaqnozu təsdiqləmək üçün vacibdir və müalicəvi əhəmiyyətə malikdir

B) diaqnoz qoymaq üçün köməkçi əhəmiyyəti var

C) diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur

D) yalnız kəllədaxili təzyiqi azaltmaq üçün lazımdır

E) prosesin labirint mənşəli olmasını dəqiqləşdirmək üçün567. Diffuz irinli meningit zamanı beyin-onurğa beyni mayesindəki xarakterik dəyişikliklər

hansılardır?

A) 1 mkl. likvorda sitoz 500-dən çoxdur

B) 1 mkl. likvorda sitoz 10-dur

C) 1 mkl. likvorda sitoz 100-ə qədərdir, limfosit

D) 1 mkl. likvorda sitoz 50-dən çox deyil

E) 1 mkl. likvorda sitoz 70-80-dir568. Seroz meningit zamanı beyin-onurğa beyni mayesindəki xarakterik dəyişikliklər hansılardır?

A) 1 mkl. likvorda hüceyrə 100-200 olur, limfositlərin sayı artır

B) 1 mkl. likvorda sitoz 500-dən çoxdur, neytrofillərin sayı artır

C) 1 mkl. likvorda hüceyrə 10

D) likvorda sitoz olmur

E) 1 mkl. likvorda 300-400 neytrofil var569. Vərəm meningiti zamanı likvordakı dəyişiklikləri göstərin

A) hüceyrə miqdarı 1 mkl-də 50-500, əsasən limfositlər

B) hüceyrə miqdarı 1 mkl-də 1000, əsasən neytrofillər

C) hüceyrə miqdarı 1 mkl-də 10, əsasən limfositlər

D) hüceyrə miqdarı 1 mkl-də 300, əsasən neytrofil

E) hüceyrə miqdarı 1 mkl-də 20, əsasən neytrofil570. Otogen meninqit zamanı həkim taktikası necə olmalıdır?

A) gicgah sümüyündə təcili genişləndirilmiş cərrahi əməliyyat

B) əvvəl yüksək doza antibiotiklər, dezintoksikasion müalicə, sonra cərrahi əməliyyat

C) yüksək doza antibiotiklər, dezintoksikasion və dehidratasion müalicə

D) cərrahi əməliyyatın seçilməsi xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılıdır

E) qulaqda ancaq radikal əməliyyat571. Hansı otogen kəllədaxili ağırlaşmanın gedişatının proqnozu daha

ağırdır?

A) beyin və beyincik absesləri

B) ekstradural abses

C) subdural abses

D) meninqit

E) araxnoidit572. Otogen beyin abseslərinin daha çox rast gəlinən lokalizasiyalarını

göstərin

A) gicgah payı

B) alın payı

C) təpə payı

D) ənsə payı

E) beyin əsasında573. Otogen beyin absesinin daxilindən başlamaqla kapsulasının qatlarını göstərin

A) infiltratif, fibroz, keçid

B) fibroz, keçid, infiltrativ

C) infiltrativ, keçid, fibroz

D) keçid, fibroz, intiltrativ

E) fibroz, infiltrativ574. Otogen beyin absesinin 1-ci mərhələsinin simptomlarını göstərin

A) yüngül baş ağrıları, ümumi zəiflik, t-un yüksəlməsi, bəzən qusma

B) güclü baş ağrıları, huşun pozulması, görmə siniri diskinin durğunluğu

C) ocaqlı beyin simptomları

D) huşun pozulması, afaziya, müvazinət pozulması

E) meningeal və dislokasiya simptomları575. Otogen beyin və beyincik abseslərinin klinikasında kəllədaxili təzyiqin qalxmasını göstərən

simptomlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Şüurun pozulması, bradikardiya, görmə diskində durğunlug, başağrıları, gusma

B) Afaziya, hemianopsiya, ənsə əzələlərində gərginlik ,lessaj simptomu

C) Müvazinətin pozulması , spontan nistaqm, əzələ tonusunun zəifləməsi

D) Adiadoxokinez, yana yerişin pozulması, Romberq sınağında xəstə tərəfə yıxılma

E) Hemiparez, qıcolma, hissiyat pozulması576. Otogen beyin və beyincik abseslərinin klinikasında ocaqlı simptomların yaranma səbəbini

göstərin.

A) bilavasitə beyin və beyincik mərkəzlərinin zədələnməsi

B) kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi

C) onurğa beyni kanalında təzyiqin qalxması

D) yumşaq beyin qişasının iltihabı

E) kəllə-beyin sinirlərinin zədələnməsi577. Beyinin sol gicgah payının absesinin ocaqlı simptomları hansılardır?

A) amnestik afaziya

B) tanıma proseslərinin pozulması, amneziya, apraksiya

C) spontan nistaqm, adiadoxokinez, ətraflarda əzələlərin hipotoniyası, abses olan tərəfdə hərəkətlərin

koordinasiyasının pozulması, nitqin pozulmaları

D) statik ataksiya

E) agnoziya

578. Beyincik absesinin ocaqlı simptomları hansılardır?

A) başgicəllənmə, müvazinətin, koordinasiyanın, nitqin pozulmaları, adiadoxokinez, spontan nistaqm,

ətraflarda əzələlərin hipotoniyası

B) amnestik afaziya

C) tanıma proseslərinin pozulması, amneziya, apraksiya

D) aqnoziya, metamorfopsiya

E) göz dibində durğunluq, bradikardiya, şüurun pozulması

579. Beyinin sağ gicgah payının absesinin ocaqlı simptomları hansılardır?

A) tanıma proseslərinin pozulması, amneziya, apraksiya, vestibulyar

pozqunluğlar

B) adiadoxokinez, ətraflarda əzələlərin hipotoniyası, abses olan tərəfdə hərəkətlərin koordinasiyasının

pozulması

C) amnestik afaziya

D) hemianopsiya

E) nitq pozulmaları580. Beyincik absesi zamanı başgicəllənmə və spontan nistaqmın xarakterik cəhətlərini göstərin

A) başgicəllənmələr sistem xarakterli deyil, nistaqm böyük amplitudalıdır, üfüqü müstəvidədir,

komponentlər ayırd olunmur, istiqaməti xəstə qulaq tərəfədir

B) başgicəllənmələr sistem xarakterlidir, nistaqm böyük amplitudalıdır, üfüqü səthdədir, komponentlər ayırd

olunur, istiqaməti sağlam qulaq tərəfədir

C) başgicəllənmələr sistem xarakterli deyil, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir, istiqaməti

xəstə qulaq tərəfədir

D) başgicəllənmələr sistem xarakterlidir, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir

E) başgicəllənmə yoxdur, nistaqm xəstə qulaq tərəfədir, ətraflarda əsmə qeyd olunmur

581. Labirintit zamanı başgicəllənmə və spontan nistaqmın xarakterik cəhətlərini göstərin

A) başgicəllənmələr sistem xarakterlidir, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir

B) başgicəllənmələr sistem xarakterli deyil, nistaqm böyük amplitudalıdır, üfüqü müstəvidədir ,

komponentlər ayırd olunmur, istiqaməti xəstə qulaq tərəfədir

C) başgicəllənmələr sistem xarakterlidir, nistaqm kiçik amplitudludur, üfüqü səthdədir, komponentlər ayırd

olunmur, istiqaməti sağlam qulaq tərəfədir

D) başgicəllənmələr sistem xarakterli deyil, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir, vertikal

müstəvidədir, istiqaməti xəstə qulaq tərəfədir

E) başgicəllənmələr qeyri sistem xarakterlidir, spontam nistaq 3 ay davam edir

582. Beyincik absesinin simptomlarını göstərin

A) başgicəllənmə, adiadoxokinez, əzələ tonusunun və koordinasiyon pozulması

B) sistem xarakterli başgicəllənmələr, nitq pozğunluqları, hemianopsiya

C) amnestik afaziya, kiçik amplitudlu iki komponentli sağlam qulaq tərəfə yönəlmiş nistaqm

D) alın ataksiyası, psixikanın pozulması, aqnoziya

E) iki tərəfli karlıq583. Otogen leptomemingit zamanı likvordakı xarakterik dəyişiklikləri göstərin

A) 1 mkl. likvorda 250-dən bir neçə minə qədər neytrofil, zülal-0,6-9,6 q/l

B) 1 mkl. likvorda 80 limfosit, zülal- 0,6-0,9 q/l, şəkər artıb

C) 1 mkl. likvorda 50 limfosit, şəkər azalıb zülal-0,33 q/l

D) 1 mkl. likvorda 80 limfosit, zülal-6-9 q/l

E) 1 mkl. likvorda 250limfosit, zülal-6-9,6 q/l584. Otogen beyin absesləri zamanı hansı cərrahi müdaxilə aparılmalıdır?

A) genişləndirilmiş radikal əməliyyat, absesin punksiyası yaxud abses boşluğunun açılması

B) antromastoidotomiya

C) qulaqda radikal əməliyyat

D) yalnız genişləndirilmiş radikal əməliyyat

E) attikoantrotomiya585. Kapsulası olmayan beyin absesləri zamanı müalicə taktikasını seçin

A) absesin punksiyası və ya drenajı

B) yalnız antromastoidotomiya

C) absesin bütövlükdə xaric edilməsi

D) yalnız qulaqda radikal əməliyyat

E) antibakterial və dehidratasya müalicə586. Gicgah payının absesi ilə ağırlaşmış xroniki irinli epitimpanit zamanı tətbiq olunan cərrahi

əməliyyat hansıdır?

A) orta kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzəri açılmaqla gicgah sümüyündə genişləndirilmiş radikal

əməliyyat

B) qulaqda radikal əməliyyat

C) arxa kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzəri açılmaqla gicgah sümüyündə genişləndirilmiş radikal

əməliyyat

D) absesin punksiyası

E) antromastoidotomiya587. Beyinciyin absesi ilə ağırlaşmış xroniki irinli epitimpanit zamanı tətbiq olunan cərrahi əməliyyat

hansıdır?

A) arxa kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzəri açılmaqla gicgah sümüyündə genişləndirilmiş radikal

əməliyyat

B) orta kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzəri açılmaqla gicgah sümüyündə genişləndirilmiş radikal

əməliyyat

C) qulaqda radikal əməliyyat

D) attikoantrotomiya

E) antromastoidotomiya588. Otogen beyin absesləri zamanı otorinolarinqoloqun müalicə taktikası

A) qulaqda genişləndirilmiş radikal operasiya və absesə müdaxilə

B) qulaqda radikal əməliyyat

C) qulaqda genişlənmiş radikal əməliyyat və absesin çıxarılması

D) qulaqda antromastoidotomiya

E) qulaqda əməliyyat aparmadan absesin çıxarılması589. Aşağıda göstərilən preparatlardan otogen beyin abseslərində kəllədaxili təzyiqi aşağı salmaq

üçün istifadə olunanları seçin

A) 25%-li Mg-sulfat, mannitol, laziks, qlukokortikoidlər, eufillin

B) reopoliqlyukin, hemodez, papaverin, dibazol

C) reopoliqlyukin, 5%-li glukoza, antibiotiklər, sulfanilamid preparatlar

D) hemodez ,ringer məhlulu, plazma

E) hemodez, 0,9% NaCl məhlulu, qan, plazma, antibiotiklər590. Otogen beyin absesi və leptomeningitin müalicəsində istifadə olunan

dezintoksikasion preparatları seçin

A) hemodez, reomakrodeks, reopoliqlyükin ,5%li qlükoza

B) 25%-li Mg-sulfat, mannitol, laziks, eufillin

C) papaverin, dibazol, diakarb

D) mannit, laziks, furosemid ,antibiotiklər

E) qlükokortikoidlər, antibiotiklər591. Otogen beyin absesi və irinli leptomeningitin müalicəsində hansı antibiotikdən istifadə olunur?

A) kombinə olunmuş 2-3 antibiotikdən

B) ancaq sefalosprin qrupundan

C) ancaq tetrasiklin qrupundan

D) anaerob infeksiya əleyhinə preparatlardan

E) ancaq penisillin qurupundan592. Arxa kəllə çuxurunun subdural absesinin simptomlarını göstərin

A) meninqial və beyinciyin zədələnmə simptomları

B) xarakter simptom yoxdur

C) üz sinirinin parezi

D) qıcolmalar

E) afaziya
Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 84,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə