Masalli folkloru 2Yüklə 1,65 Mb.
səhifə1/189
tarix02.01.2022
ölçüsü1,65 Mb.
#2296
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   189


ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ МИЛЛИ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ

ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ

_______________________________________________
MASALLI

FOLKLOR ÖRNƏKЛЯРИ
2-ci kitab

ÁÀÊÛ – 2013

Àçяðáàj‡àí Мilli Ålmlər Àkademiyası

Фолклор Èíñòèòóòó Åëìè Øóðàñûíûí

ãяðàðû èëя ÷àï îëóíóð.


LAYİHƏ RƏHBƏRİ: fil.ü.e.d. Muxtar KAZIMOĞLU

(İMANOV)
ТОПЛАЙЫБ

TЯÐÒÈÁ ÅÄЯÍИ: ôил.ц.å.ä., ïðîô. Fцzuli BAYAT
ÐÅÄÀÊÒÎÐУ: prof: Фяращим САДЫГОВ

Masallы folklor örnəkləri, 2-ci êèòàá, Áàêû, “Nurlan” íяøðèjjàòû, 2013, 400 сящ.
АМЕА Фолклор Èíñòèòóòóнун íяøð åòäèjè “Масаллы ôîëê­ëî­ð юrnяk­lяri“íя Àçяðáàj‡àíын гядим тарихя малик бюлэяляриндян олан Масал­лы районун­дан топлан­мыш ôîëêëîð материаллары дахил едилмишдир.
М 4603000000 Ãðèôëè íÿøð

Í-098-2013
© Folklor İnstitutu, 2013.


Yüklə 1,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   189
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə