Nastavna I stručna sonda >>> 62 siječanj 2013 sonda komplikacije tijekom ispiranja korijenskih kanalaYüklə 44,38 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.03.2017
ölçüsü44,38 Kb.
#11198

...nastavna i stručna sonda >>>

62

SIJEČANJ 2013SONDA

Komplikacije tijekom ispiranja korijenskih 

kanala

Ispiranje korijenskih kanala je sas-

tavni dio kemomehaničke obrade ti-

jekom endodontskog liječenja (1). 

Za ispiranje korijenskih kanala rabe 

se različita sredstva: natrij hipoklorit, 

klorheksidin, etilendiaminotetraoctena 

kiselina (EDTA), MTAD, limunska 

kiselina, fiziološka otopina. Iako se 

u literaturi navode vodikov peroksid, 

alkohol i otopine joda, njihova se up-

oraba danas ne preporučuje. Vodik 

peroksid djeluje toksično, a njegovo 

protiskivanje u  okolna tkiva, zbog 

oslobađanja kisika, može dovesti do 

nastanka emfizema, dok su otopine 

joda  jaki alergeni i boje dentin.  

Najčešće rabljeno sredstvo za ispi-

ranje korijenskih kanala je natrij hi-

poklorit u koncentracijama od 0,5-

5,25%. Natrij hipoklorit je alkalna 

otopina, pH vrijednosti između 11 i 12 

koja oksidira i hidrolizira proteine te 

otapa vitalna i nekrotična tkiva (2, 3). 

Antimikrobni spektar mu je širok (3). 

Preporučuje se uporaba većeg volu-

mena natrij hipoklorita nižih koncen-

tracija umjesto 5,25% natrij hipoklo-

rita budući da natrij hipoklorit djeluje 

toksično na vitalna tkiva, izazivajući 

hemolizu, ulceracije na koži i nekrozu 

(2). Prednost EDTA je sposobnost de-

mineralizacije zbog čega se koristi za 

uklanjanje kalcifikacija u korijenskom 

kanalu i zaostatnog sloja na površini 

korijenskog dentina nastalog nakon in-

strumentacije kanala (4). EDTA se rabi 

u koncentraciji od 15% i 17%. Klorhek-

sidin je vrlo učinkovit u uklanjanju bak-

terija, virusa i gljivica (4). Za razliku od 

natrij hipoklorita, ne djeluje toksično 

na okolna tkiva (4). Međutim, klorhek-

sidin nema sposobnost otapanja vital-

nih ili nekrotičnih tkiva (5). MTAD je 

novije sredstvo za ispiranje korijenskih 

kanala, a sastoji se od citrične kiselina, 

doksiciklina i deterdženta (4). Koristi 

se obično u kombinaciji s natrij hipok-

loritom, a prednost mu je uklanjanje 

zaostatnog sloja i djelovanje na Entero-

coccus faecalis. Prema Zehnderu (6), 

korištenjem ovog preparata može se 

razviti rezistencija bakterija u korijen-

skom kanalu na tetraciklin. 

Moguće komplikacije tijekom ispi-

ranje korijenskih kanala su:

 

● Oštećenje oka; 

● Oštećenje sluznice;

 

● Obojenje zuba; 

● Ingestija tekućine za ispiranje i 

opstrukcija dišnih puteva;

 

● Protiskivanje tekućine za ispiran-je preko apeksa zuba;

 

● Alergijske reakcije; 

● Primjena tekućina za ispiranje 

umjesto lokalnog anestetika;

 

● Emfizem; 

● Oštećenje odjeće pacijenta (4).Oštećenje oka

Tekućine za ispiranje mogu u kon-

taktu s okom pacijenta ili stomatologa 

izazvati hiperemiju ili edem konjuk-

tive, iznenadnu bol, suzenje, pečenje, 

eritem ili oštećenje i gubitak epitelnih 

stanica vanjskog sloja rožnice. U tom 

slučaju, potrebno je obilno isprati oko 

običnom vodom ili fiziološkom otopi-

nom, te se javiti oftalmologu zbog 

daljnjih pretraga i liječenja. Kako bi se 

spriječila ova komplikacija, pacijentu 

se mogu staviti zaštitne naočale i do-

datno zamoliti pacijenta da zatvori oči 

tijekom ispiranja korijenskih kanala.

Oštećenje sluznice

Oštećenja sluznice mogu nas-

tati zbog loše izolacije radnog polja, 

curenja u području gumene plahtice 

ili prskanja tekućine za ispiranje, oso-

bito ako se koriste visoke koncentracije 

natrij hipoklorita  (npr. 5,25%). 

Obojenje zuba

Ukoliko se za ispiranje korijenskih 

kanala rabi kombinacija natrij hipoklo-

Komplikacije tijekom ispiranja

korijenskih kanala

rita i klorheksidina, može nastati obo-

jenje dentina zbog nastanka smeđih 

precipitata. Preostali natrij hipoklo-

rit u korijenskim kanalima se uvijek 

mora isprati EDTA-om ili fiziološkom 

otopinom kako bi se spriječilo obojenje 

zuba. Ako se za ispiranje korijenskih 

kanala rabe natrij hipoklorit i MTAD 

zajedno može nastati crveno-ljubičasto 

obojenje dentina krune i korijena. Oto-

pine joda također mogu obojiti zub. Ingestija tekućine za ispiranje i 

opstrukcija dišnih puteva

Iako je korištenje zaštitne 

gumene plahtice neophodno ti-

jekom endodontskog liječenja, postoji 

mogućnost da tekućine za ispiranje 

nehotice dođu u kontakt s dišnim 

putevima ili da se progutaju. Ukoliko 

se proguta, 5,25%-tni natrij hipoklorit 

može izazvati blagu iritaciju mukoze. 

Moguće su i ozbiljnije posljedice ako 

oštećenja tkiva i upale sluznice uzroku-

ju oticanje tkiva i opstrukciju dišnih 

puteva. Izloženost dišnih puteva lim-

unskoj kiselini može uzrokovati bron-

hokonstrikciju.

Protiskivanje tekućine za ispi-

ranje preko apeksa zuba 

Tekućine za ispiranje korijenskih 

kanala mogu se protisnuti u okolna 

tkiva zuba preko apeksa, ali i preko 

jatrogenih perforacija, resorptivnih de-

fekata i fraktura korijena. Mogući uz-

roci protiskivanja tekućina za ispiranje 

preko apeksa zuba su: širok apeksni 

foramen, apikalna konstrikcija koja je 

uništena tijekom instrumentacije ili 

zbog resorpcije, primjena prevelike sile 

tijekom istiskivanja tekućine čime se 

stvara veliki tlak tekućine u korijens-

kom kanalu, igla koja je preduboko u 

korijenskom kanalu i koja je „zaglav-

ljena“ tako da tekućina za ispiranje ne 

može izlaziti u koronarnom smjeru. 

Natrij hipoklorit će u periapikalnom Dr. sc. Anja Baraba

1

Prof. dr. sc. Ivica Anić

1

[1] Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u ZagrebuSIJEČANJ 2013

SONDA

63

Komplikacije tijekom ispiranja korijenskih kanala

tkivu uzrokovati nekrozu. Simptomi i 

terapija nakon protiskivanja natrij hi-

poklorita preko apeksa zuba prikazani 

su u Tablici 1.Alergijske reakcije

Iako je mala mogućnost razvoja 

alergije na natrij hipoklorit, budući da 

su natrij i klor sastavni dio fiziologije 

ljudskog tijela, moguć je nastanak pre-

osjetljivosti i kontaktnog dermatitisa. 

Opisani simptomi alergijskih ili alergi-

jama sličnih reakcija na natrij hipoklorit 

uključuju bol, osjećaj pečenja, oticanje 

tkiva, ekhimoze, hemoragije, probleme 

s disanjem te se ovisno o simptomima 

u terapiji daju analgetici, antibiotici, 

antihistaminici i kortikosteroidi. 

Klorheksidin u 2% slučajeva izaziva 

alergijske reakcije. Otopine joda se 

smatraju jakim alergenima te se njego-

va uporaba za ispiranje korijenskih 

kanala ne preporučuje kod pacijenata 

sa sumnjom na alergiju na jod.

Primjena tekućina za ispiranje 

umjesto lokalnog anestetika

Ukoliko se lokalni anestetik i 

tekućine za ispiranje korijenskih kana-

la nalaze u istim ili sličnim špricama, 

zbog nepažnje je moguće da se umjesto 

lokalnog anestetika ubrizga, najčešće, 

natrij hipoklorit. Zbog snažnog i 

neselektivnog proteolitičkog djelovan-

ja, natrij hipoklorit uzrokuje teška 

oštećenja mekih tkiva i kosti.  Ukoliko 

se natrij hipoklorit primjeni umjesto 

lokalnog anestetika u blok anesteziji 

nervus alveolaris inferiora, mogu nas-

tati jaka bol, brzo oticanje tkiva te triz-

mus, a edem tkiva se može proširiti na 

peritonzilarno i faringealno područje 

te otežati gutanje i/ili disanje. Kod 

anesteziranja n. mentalisa natrij hipok-

loritom, uz bol i oticanje tkiva, mogu se 

javiti i parestezije. Infiltracija natrij hi-

poklorita palatinalno i lingvalno, osim 

boli, uzrokuje nekrozu mekih tkiva i 

kosti. Dodatni znakovi koji mogu na-

stati nakon davanja natrij hipoklorita 

umjesto lokalnog anestetika su ekhi-

moze i hematom. U terapiji se, ovisno 

o simptomima i znakovima, mogu 

primijeniti analgetici i antibiotici te 

kortikosteroidi. Može se napraviti i in-

cizija kod infiltracije natrij hipoklorita 

u određeno područje kako bi se sman-

jila količina hipoklorita koja može 

štetno djelovati na tkiva. Ponekad je 

potrebna i hospitalizacija pacijenta, 

naročito u slučaju poteškoća s disan-

jem.


Zračni emfizem

Zračni emfizem označava ab-

normalnu prisutnost zraka pod tla-

kom u potkožnom tkivu. Tijekom 

endodontskog liječenja, zračni emfi-

zem može nastati zbog sušenja kori-

jenskih kanala komprimiranim zrakom 

usmjerenim prema kanalu ili zbog pro-

tiskivanja većih količina vodik peroksi-

da ili natrij hipoklorita preko apeksa 

zuba čime se oslobađa kisik unutar 

tkiva i nastaje edem. Zrak se u tkivu širi 

brzo i edem koji nastaje može prijeći i 

na drugu polovicu lica. Oticanje je 

obično udruženo s karakterističnim 

krepitacijama. Bol koja se javlja može 

biti različitog inteziteta, ali je obično 

kratkotrajna. Većina emfizema nastalih 

tijekom endodontskog liječenja nestaju 

kada se zrak resporbira, tijekom tjedan 

dana. Pacijentu se profilaktički prepisu-

ju antibiotici zbog sprečavanja moguće 

infekcije. Analgetici se propisuju u 

slučaju bolova. Prvi dan se primjenjuju 

hladni oblozi kako bi se smanjio otok 

tkiva i širenje plinova, a nakon prvog 

dana topli oblozi kako bi se stimulirala 

lokalna cirkulacija i ubrzala resorp-

cija plinova. Ukoliko nastane infekcija 

ili dođe do opstrukcije dišnih puteva 

potrebna je hospitalizacija i kirurška 

intervencija.Oštećenje odjeće pacijenta

Oštećenje odjeće pacijenta je vjero-

jatno najčešći incident tijekom ispiran-

ja korijenskih kanala, a uzrok je natrij 

hipoklorit koji djeluje kao sredstvo za 

izbjeljivanje. Vrlo male količine mogu 

uzrokovati oštećenje tkanina. Zbog 

toga je važno zaštititi odjeću pacijenta 

zaštitnom pregačom te prije ispiranja 

korijenskog kanala provjeriti da su 

igla i šprica čvrsto spojeni kako se ne 

bi odvojili zbog tlaka nastalog u šprici 

tijekom ispiranja. Potreban je oprez 

kod uporabe ultrazvučnih tehnika ispi-

ranja korijenskih kanala u kombinaciji 

s natrij hipokloritom zbog aerosola koji 

može oštetiti odjeću pacijenta.

Tablica 1. 

Simptomi i terapija nakon protiskivanja natrij hipoklorita u periapikalna tkiva. Preuzeto iz (7).

 

SIMPTOMI TERAPIJA 

Jaka i nagla bol 

Objasniti pacijentu uzrok i moguće komplikacije i posljedice 

Nagli nastanak edema okolnih mekih tkiva 

Kontrola boli: lokalni anestetici i analgetici 

Moguće širenje edema u području cijele ozlijeđene polovice lica, 

gornje usnice, infraorbitalnog područja 

U težim slučajevima: poslati pacijenta u bolnicu 

Jako krvarenje iz korijenskog kanala 

Ekstraoralni hladni oblozi kako bi se smanjio edem 

Jako intersticijalno krvarenje i hemoragija u području kože i 

mukoze (ekhimoza) 

Nakon prvog dana: topli oblozi i često ispiranje usne šupljine 

toplom vodom kako bi se stimulirala lokalna cirkulacija 

Okus klora u ustima i iritacija grla nakon injiciranja u maksilarni 

sinus 


Kontrolni pregledi  

Moguća je sekundarna infekcija 

Antibiotici: nisu obavezni. Samo u slučaju visokog rizika ili 

pojave sekundarne infekcije 

Reverzibilna anestezija ili parestezije 

Antihistaminici: nisu obavezni 

 

Kortikosteroidi: kontroverzno  

Daljnje endodontsko liječenje uz korištenje fiziološke otopine ili 

klorheksidina za ispiranje korijenskih kanala 

 

 1.  Ingle JI, Bakland JK, Baumgartner JC. 

Endodontics. 5 th ed. Hamilton, Canada: 

BC Decker Inc; 2002. 

2.  Pashley EL, Birdsong NL, Bowman K, Pash-

ley DH. Cytotoxic effect of NaOCl on vital 

tissue. J Endod 1985; 11: 525-528.

LITERATURA

3.  Senia ES, Marraro EV, Mitchell JL, Lewis 

AG, Thomas I. Rapid sterilization of gutta-

percha cones with 5.25% sodium hypo-

chlorite. J Endod 1975; 1: 136-140.

4.  Hülsmann M, Rödig T, Nordmeyer S. 

Complications during root canal irrigation. 

Endod Topic 3009; 16: 27-63.

5.  Okino LA, Siqueira EL, Santos M, Bombana 

AC, Figueiredo JA. Dissolution of pulp tis-

sue by aqueous solution of chlorhexidine 

digluconate and chlorhexidine digluco-

nate gel. Int Endod J 2004; 37: 38-41.

6.  Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod 

2006; 32: 389-298.

7.  Hülsmann M, Hahn W. Complications dur-

ing root canal irirgation-literature review 

and case reports. Int Endod J 2000; 33: 189-193.


Yüklə 44,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə