Periton diyalizi kronik böbrek yetmezlikli hastaların %15-30’unaYüklə 1,58 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix16.02.2017
ölçüsü1,58 Mb.
#8885

Periton diyalizi kronik böbrek yetmezlikli hastaların %15-30’una 

uygulanmaktadır.

Rezidüel renal fonksiyonu olan hastalarda kullanılmaktadır.Yarı geçirgen membran olarak periton kullanılır.

Diyaliz solüsyonu içindeki maddelerin yarı geçirgen membrandankonsantrasyon gradientine bağlı olarak diffüzyonu prensibine dayanır.

Diyaliz sıvısı peritona doldurulur

Yaklaşık 4-5 saatte plazma-diyalizat solid konsantrasyonu eşitlenir.Belirli bir süre diyalizat sıvısı periton içinde  kalır ve sonrasında 

boşaltılır.

Çoğunlukla 24 saatte 4 değişim yapılır.

Yeni diyalizat doldurulur.Sürekli ayaktan periton diyalizi

Otomatize periton diyalizi En sık görülen infeksiyöz komplikasyon

Yaş, ırk, altta yatan hastalık, S.aureus nazal taşıyıcılığına göre oranı değişmekte

Morbidite ve mortalitesi (%18)  yüksekEn az iki kriter olmalı

Diyalizat sıvısında hücre sayısı >100/mm3

(>%50 PMNL)

Karın ağrısı, reboundKültür pozitifliğiEn az 4-6 saatlik değişimden örnek alınmalı

Daha kısa süreler düşük hücre sayısı ve yalancı 

kültür negatifliğine neden olur

Kültür negatif peritonit, atakların  %20’sinden fazla  olmamalı!!!

Kültür pozitifliğini arttırmak için50 ml diyalizatın sedimentinden besiyerine ekim

Otomatize kan kültür sistemlerinin kullanılması

Alfa MJ, Degagne P, Olson N, Harding GK. Improved detection of bacterial growth in 

continuous ambulatory peritoneal dialysis effluent by use of BacT/Alert FAN bottles.

J Clin Microbiol 1997; 35:862–6.

Chow KM, Chow VC, Szeto CC, Law MC, Leung CB, Li PK.

Continuous ambulatory peritoneal dialysis peritonitis:broth inoculation culture versus water lysis method.

Nephron Clin Pract 2007; 105:c121–5.26 hastadan periton sıvısı örneği

17 örnekte bakteri pozitif12’sinde (%70.5) anlamlı üreme

8 tanesinde (%66.6) sadece otomatize kan kx sistemi ile üreme Azap OK, Timurkaynak F, Sezer S, Cagir U, Yapar G, Arslan

H, et al. Value of automatized blood culture systems in

the diagnosis of continuous ambulatory peritoneal dialysis

peritonitis. Transplant Proc 2006; 38:411–12.Gram pozitif  %60-70S.aureus ve S.epidermidis

Gram negatif  %15-25Anaerob ve/veya polimikrobiyal %6

Mantarlar  %2Etken izole edilemeyen (kültür negatif)  %152003-2006

131 SAPD sıvısı örneği90 örnekte bakteri(+)KNS (%41.1) en sık izole edilen bakteri%54 MRStreptococcus spp. (%20)S.aureus (%15.6)%64 MRE.coli (%11.1)P.aeruginosa (%4.4)Enterococcus spp. (%3.3)K.oxytoca (%1.1)Non-albicans candida (%3.3)

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Peritonit Ataklarındaki Etkenler 

ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının İrdelenmesi

Dr. Hikmet Eda ALIŞKAN

a

,Dr. Şule Dr. Funda TİMURKAYNAKc

,Dr. Hande ARSLAN

c

Turkiye Klinikleri J Nephrol 2008;3(2):51-5


Değişim sırasında dokunma kontaminasyonu

Tünel aracılığıyla deri ve çevreden mikroorganizmaların göç etmesi

Enterik organizmaların barsak duvarından translokasyonu

Teknik risk faktörleri

Kesintisiz Y set sistemi

Antibiyotik kullanımıDirençli suşlar (VRE), fungal peritonit

Burun/cilt taşıyıcılığıDepresyon

A RISK ANALYSIS OF CONTINUOUS AMBULATORYPERITONEAL DIALYSIS-RELATED PERITONITIS

Peritoneal Dialysis International, Vol. 25, pp. 374–379Depression and Its AssociationWith Peritonitis in Long-TermPeritoneal Dialysis Patients

American Journal of Kidney Diseases, Vol 42, No 2 (August), 2003: pp 350-354

Ocak 2005-Temmuz 2006

Tek değişkenli analizde anemi ve albümin düzeyinin düşük olması peritonit riskini artıran faktörler 

Albümin düzeyinin düşük olması çok değişkenli analizde de anlamlı bulundu (p< 0.001) 

Hipoalbüminemi X 11Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit İçin Risk Faktörleri

Gül Ruhsar YILMAZ, MD

a

, Cemal BULUT, MDa

, Reyhan ÖZTÜRK, MD

a

, Sami KINIKLI, MDa

, Murat DURANAY, MD

b

, Ali Pekcan DEMİRÖZ, MDa

Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):144-9

Mortalite ortalama  %18

Mortalitenin yüksek olduğu gruplar

Yaşlı hastaErkek


Fazla sayıda peritonit atağı

Etkenler;  Gr(-) bakteriler; Pseudomonas spp.S.aureus

Mantar


VRE

Refrakter(İnatçı) peritonit5 günlük uygun antibiyotik tedavisine yanıt 

vermeyen peritonitkateter çıkarılmalı

Rekürren peritonit Tedavi bittikten sonra  4 hafta içinde farklı bir mikroorganizma ile tekrar atak olması

Relapsing peritonit Tedavi bittikten sonra 4 hafta içinde aynı mikroorganizma ile tekrar atak olması

Tekrarlayan (repeat) peritonit Tedavi bittikten en az 4 hafta sonra aynı mikroorganizma ile tekrar atak olması (%56ilk 3 ay)

Kateter ilişkili peritonit Aynı mo’nın sebep olduğu bir çıkış yeri ya da tünel infeksiyonu ile birlikte peritonit olması

Recurrent and Relapsing Peritonitis: Causative Organisms and Response to Treatment

Cheuk-Chun Szeto, MD, FRCP, Bonnie Ching-Ha Kwan,

American Journal of Kidney Diseases, Vol 54, No 4 (October), 2009: pp 702-710

Bakteriyel biofilm oluşumu

Yetersiz antibiyotik tedavisiGram boyama ampirik tedavi için yol gösterici

Olguların çoğu hastane dışı yakın takiple izlenebilirEtken ve duyarlılık belli olduğunda modifikasyon yapılmalı

Klinik düzelme 48-72 satte başlarİntraperitoneal antibiyotik kullanımı önerilmekte;

İnfeksiyon peritoneal kavitede sınırlı

(Mezotelin ilk birkaç hücre tabakasında tutulum mevcut)

İntraperitoneal tedavide aralıklı tedavi ile devamlı tedavi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yok

Antibiyotik konsantrasyonu infeksiyon bölgesinde yüksek olmalıHastaya ait sınırlamalar

İntravenöz girişim güçlüğü

Bulantı, kusma

Zelenitsky S, Barns L, Findlay I, Alfa M, Ariano R, Fine A,et al. 

Analysis of microbiological trends in peritoneal dialysis-related peritonitis from 1991 to 1998.

Am J KidneyDis 2000; 36:1009–13.

Treatment of Peritoneal Dialysis–Associated Peritonitis: A Systematic Review of Randomized Controlled 

Trials

Kathryn J. Wiggins, MBBS,1 David W. Johnson, PhD, MBBS,1 Jonathan C. Craig

American Journal of Kidney Diseases, Vol 50, No 6 (December), 2007: pp 967-988


İntraperitoneal antibiyotiğin de günde tek doz olarak 

verilmesi ve değişimlerin 6 saatlik olması öneriliyor

Treatment of Peritoneal Dialysis–Associated Peritonitis: A Systematic Review of Randomized Controlled 

Trials

Kathryn J. Wiggins, MBBS,1 David W. Johnson, PhD, MBBS,1 Jonathan C. Craig

American Journal of Kidney Diseases, Vol 50, No 6 (December), 2007: pp 967-988


Ampirik tedavi gr(+) ve gr(-) olası etkenleri kapsayacak 

şekilde düzenlenmeli

1.kuşak SS (sefalozin/sefalotin) Vankomisin

+

3.kuşak SS (seftazidim)4.kuşak SS (sefepim)

Aminoglikozid

(SS allerjisi varsa ve AG kullanılamıyorsa aztreonam)

Kinolon


Karbapenem

Gucek A, Bren AF, Hergouth V, Lindic J. Cefazolin and

netilmicin versus vancomycin and ceftazidime in the treatment

of CAPD peritonitis. Adv Perit Dial 1997; 13:218–20.Gentamisin ; 40 mg/2 L,IP, tek doz/gün

Gentamisin; 10 mg/2 L , IP, 4 kez değişim/günEşit etkinlik

Lye WC, Wong PL, van der Straaten JC, Leong SO, Lee EJ. A prospective randomized comparison 

of single versus multidose gentamicin in the treatment of CAPD peritonitis.

Adv Perit Dial 1995; 11:179–81.

Lye WC, van der Straaten JC, Leong SO, Sivaraman P, TanSH, Tan CC, et al. 

Once-daily intraperitoneal gentamicin is effective therapy for gram-negative CAPD peritonitis.

Perit Dial Int 1999; 19:357–60.

Kısa süreli aminoglikozid tedavisi 

rezidüel renal fonksiyona zarar vermiyor.

(<2 hafta)

Baker RJ, Senior H, Clemenger M, Brown EA. Empirical

aminoglycosides for peritonitis do not affect residual renal

function. Am J Kidney Dis 2003; 41:670–5

.


102 hasta, ampirik tedavilerin karşılaştırılması

IP, Sefazolin + NetilmisinIP, Sefazolin + Seftazidim

Benzer tedavi etkinliği, rezidüel renalfonksiyon üzerine benzer etki

Lui SL, Cheng SW, Ng F, Ng SY, Wan KM, Yip T, et al. Cefazolin plus netilmicin versus cefazolin

plus ceftazidime for treating CAPD peritonitis: effect on residual renal function.

Kidney Int 2005; 68:2375–80.Sistemik vankomisin + siprofloksasin etkili bir ilk tedavi seçeneği 

olabilir.

Sefazolin + siprofloksasin ampirik tedavide iyi bir seçenek olabilir.Goffin E, Herbiet L, Pouthier D, Pochet JM, Lafontaine JJ,Christophe JL, et al. 

Vancomycin and ciprofloxacin: systemic antibiotic administration for peritoneal dialysisassociated peritonitis. 

Perit Dial Int 2004; 24:433–9.

Lima RC, Barreira A, Cardoso FL, Lima MH, Leite M Jr. 

Ciprofloxacin and cefazolin as a combination for empirical initial therapy of peritoneal dialysis-related 

peritonitis: five-year follow-up. Perit Dial Int 2007; 27:56–60.Randomize bir çalışmada

İmipenem , IP, 500 mg /6 saatIP; 100 mg/2 L 

Sefazolin + seftazidimBenzer etkinlik

Leung CB, Szeto CC, Chow KM, Kwan BC, Wang AY, Lui SF,et al. Cefazolin plus ceftazidime

versus imipenem/cilastatin monotherapy for treatment of CAPD peritonitis—a randomized 

controlled trial. Perit Dial Int 2004;


Sefepim , IP, 2 gr yükleme dozu, 6 saat

IP, 1 gr /gün , ardışık 9 gün

Vankomisin + netilmisinEtkinlik aynı

Wong KM, Chan YH, Cheung CY, Chak WL, Choi KS, LeungSH, et al. Cefepime versus

vancomycin plus netilmicintherapy for continuous ambulatory peritoneal dialysis

nassociated peritonitis. Am J Kidney Dis 2001; 38:127–31

.


Vankomisin, aminoglikozidler ve SS’ler biyoaktivitelerini

kaybetmeden aynı diyaliz solüsyonunda karıştırılabilirler.

AG’ler kimyasal uyumsuzluk  nedeniyle penisilinlerle aynı sıvıya konulmamalıdır.

Vankomisinle seftazidim diyaliz solüsyonunda  (≥1 L) uyumlu olsalar da aynı enjektöre ya da boş bir diyalizat torbasına konulurlarsa 

uyumsuz olabilirler.Vankomisin (25 mg/L) oda ısısında diyalizat sıvısında 28 gün bozulmadan 

kalabilir ancak çevre ısısı arttığında stabil kaldığı süre azalır.

Gentamisin (8mg/L) 14 gün stabil kalabilir ancak heparin eklenmesi ile stabilitesiazalır.

Sefazolin (500 mg/L) oda ısısında en az 8 gün , dondurulursa 14 gün stabil kalır 

ve heparin eklenmesi stabilitesini etkilemez.

Seftazidim daha az stabildir;200 mg/L dondurulursa 10 gün

125 mg/L oda ısısında 4 gün, dondurulursa 7 gün

Sefepim dondurulursa 14 gün stabil kalır.Williamson JC, Volles DF, Lynch PL, Rogers PD, Haverstick DM. Stability of cefepime in peritoneal dialysis 

solution.

Ann Pharmacother 1999; 33:906–9.


IP ürokinaz ??? (88 hasta, 60.000IU-plasebo)

IP  immünglobülin verilmesinin laboratuar parametreleri üzerine olumlu etkisi olsa da tedavi başarısızlığı ya da 

relaps üzerine hiçbir etkisi olmadığı gösterilmiş.

Tong MK, Leung KT, Siu YP, Lee KF, Lee HK, Yung CY, et al.

Use of intraperitoneal urokinase for resistant bacterial peritonitis

in continuous ambulatory peritoneal dialysis.

J Nephrol 2005; 18:204–8.

Coban E, Ozdogan M, Tuncer M, Bozcuk H, Ersoy F. The value of low-dose intraperitoneal immunoglobulin administration

in the treatment of peritoneal dialysis-relatedperitonitis. J Nephrol 2004; 17:427–30.Role of intraperitoneal urokinase in acute peritonitis and

prevention of catheter loss in peritoneal dialysis patients

Adv Perit Dial.

2000;16:233-6.


Aralıklı 

(tek bir değişimde, 

günde 1 kez)

Devamlı

(mg/L, her 

değişimde)

Aminoglikozidler

Amikasin


2 mg/kg

YD 25, İD 12

Gent.,Net.,Tob.

0.6 mg/kg

YD 8, İD 4

Sefalosporinler

Sefazolin,sefalotin

15 mg/kg

YD 500,İD 125

Sefepim

1000 mg


YD 500, İD 125

Seftazidim

1000-1500 mg

YD 500, İD 125Penisilinler

Amoksisilin

Veri yok

YD 250-500,İD 50

Ampisilin, nafsilin

Veri yok


İD 125

Penisilin G

Veri yok

YD 50000U

İD 25000U


Aralıklı 

(tek bir değişimde, 

günde 1 kez)

Devamlı

(mg/L, her 

değişimde)

Siprofloksasin

Veri yok

YD 50, İD 25

Aztreonam

Veri yok


YD 1000, İD 250

Daptomisin

Veri yok

YD 100, İD 20

Linezolid

Oral 200-300 mg /gün

Teikoplanin

15 mg/kg


YD 400,İD 20

Vankomisin

15-30mg/kg 

5-7 günde bir

YD 1000,İD 25

SAM


2gr/12 saatte bir

YD 1000, İD 100

İmipenem

1 gram/günde 2 kez

YD 250, İD 50

Quinip./dalfop.

25 mg/L 

(2x500 mg IV)

TMP-SXT

Oral 960 mg / günde 2 kezAmfoterisin

Uygulanabilir değil

1.5

Flukonazol200 mg IP

her 24-48 saatte birİlaç

IP doz

Sefazolin

20 mg/kg her gün

Sefepim


1 gr  günde tek değişim için

Flukonazol

200 mg 24-48 satte bir

tek değişim için

Tobramisin

YD 1.5 mg/kg, İD 0.5 mg/kg 

her gün

VankomisinYD 30 mg/kg, her 3-5 günde 

bir 15 mg/kg ile tekrar

(serum seviyesi >15µg/mL)


Gram pozitif bakteri

1.Kuşak SS(Sefazolin 20 mg/kg)

Vankomisin

Gram negatif bakteri

3. Kuşak SS (Seftazidim 1500 mg)

Aminoglikozid

Bakteri görülmedi

Sefazolin+Seftazidim /idrar<100 ml/gün 

ise aminoglikozid (amikasin 0.6 mg/kg)


2 hafta

3 hafta

4-6 hafta

Kültür negatifS.aureus

Fungal peritonit

Gram pozitif  bakteri

Gram negatif  bakteri

Polimikrobiyal


Etken

Antibiyotik

Gram pozitif  bakteri

1.Kuşak SS (Sefazolin 20 

mg/kg)+rifampisin

MRSA

Vankomisin / klindamisinEnterokok

Ampisilin + AG

Gram negatif  bakteri

3.kuşak SS+AGPatterns of Infection in Patients Maintained on Long-Term Peritoneal

Dialysis TherapyWith Multiple Episodes of Peritonitis

American Journal of Kidney Diseases, Vol 39, No 6 (June), 2002: pp 1278-1286

Tedavi süresi 4 hafta

Slime (+), KNS’de peritona fibrinolitik tedaviRekürrens geliştiğinde;S.aureus’a bağlı ise tünel infeksiyonu

Gr(-) bakteriye bağlı ise absePatterns of Infection in Patients Maintained on Long-Term Peritoneal

Dialysis TherapyWith Multiple Episodes of Peritonitis

American Journal of Kidney Diseases, Vol 39, No 6 (June), 2002: pp 1278-1286

Tedavinin 72.saatinde hasta değerlendirilir

Uygun tedaviye karşın yanıt yok ise hücre sayımı ve mikrobiyalinceleme tekrarlanır

Cerrahi eksplorasyon yapılarak intraabdominal patoloji araştırılmalı;Birden fazla gram negatif bakteri

AnaeroblarRefrakter peritonit,çıkış yeri ve tünel infeksiyonu

Relaps


Antibiyotik tedavisinin ilk 96 saati sonunda yanıtsız olgular

Fungal peritonitTünel infeksiyonun eşlik ettiği Pseudomonas spp.’e bağlı peritonit

Birden fazla gram negatif etken varlığıPeritoneal Dialysis Catheter Removal for Acute Peritonitis: ARetrospective Analysis of Factors AssociatedWith

Catheter Removaland Prolonged Postoperative Hospitalization

American Journal of Kidney Diseases, Vol 43, No 1 (January), 2004: pp 103-111

Peritonit sonrası kateter çekilen olguların ancak %4-5’i yeniden 

başarıyla PD programına dönüyor

Peritonit sonrası ultrafiltrasyonda belirgin azalma oluyorKateter çekildikten sonra yenisi için  3 hafta beklenmeliBK<100/mm

3

ise aynı seansta çekilip takılabilmekteKateter steril koşullarda ameliyathanede takılmalı

Subkutan tünel ve çıkış yeri aşağı doğru duracak şekilde yerleştirilmeli

Çift kaflı kateter kullanılmalıBiofilm oluşumunun önlenmesi

Rifampisin gibi stafilokokal biofilme

antimikrobiyal aktivite gösteren ajanlar

Trombolitik tedavi

Ürokinaz,streptokinaz, tpa

RNAIII inhibe eden protein (RIP)

Hücreler arası sinyalizasyonu bozarak 

biofilm oluşumunu inhibe eder


Ciltte eritem olsun ya da olmasın kateterin epidermal yüzünden 

pürülan drenajın olması

İnsidansı 0.05/hasta yılıOlguların %25-50’si peritonitle sonuçlanır

Predispozan faktörlerTravma

S.aureus nazal taşıyıcılığı

Distal kateter kafının çıkış yerine yakın olması

Kateterin yukarı pozisyonda takılması

Peritoneal dialysis-related infections recommendations:2010 uptade

ISPD Guidelines/Recomennendations

Peritoneal Dialysis International July 2010Çıkış yerinde hassasiyet, ağrı, eritem

Eksudadan gram boyama ve kültürEtken çoğunlukla S.aureus ve  P.aeruginosa

Peritoneal dialysis-related infections recommendations:2010 uptade

ISPD Guidelines/Recomennendations

Peritoneal Dialysis International July 2010


Gram boyamada Gr(+) bakteri

1.Kuşak SS (Sefaleksin)

TMP-SXT


Penisilinaza dirençli penisilin

Gram boyamada Gr(-) bakteriKinolon 1. seçenek

( +IP aminoglikozid, seftazidim, sefepim, piperasilin, imipenem, meropenem)

Gram boyamada bakteri yokGr(+) bakteri gibi 

Peritoneal dialysis-related infections recommendations:2010 uptade

ISPD Guidelines/Recomennendations

Peritoneal Dialysis International July 2010Oral tedavi yeterli

Sellülit gelişimi söz konusu ise parenteral tedavi

Tedavi 2 hafta verilmeliEtken MRSA ise vankomisin IV ya da intraperitoneal 4 hafta 

(Toplum kökenli MRSA’da doksisikilin, klindamisin, minosiklin)

(Ciddi S.aureus infeksiyonlarında +Rifampisin 600 mg/gün)

Çıkış yeri bakımıTopikal mupirosin,povidin iyot

Peritoneal dialysis-related infections recommendations:2010 uptade

ISPD Guidelines/Recomennendations

Peritoneal Dialysis International July 2010Kateter takılması sırasında proflaksi

Nazal taşıyıcılığın kateter takılması öncesi eradikasyonuDiyalizat kaçağının önlenmesi

Kateterin rektus kılıfından takılmasıKateter takıldıktan sonra en az 3 hafta kullanılmaması, bu süre 

içerinde gazlı bez ve bandajla sabitlenmesi


Daha nadir 

2 kaf arasında gelişirSıklıkla çıkış yeri infeksiyonu eşlik ederSubkutan kateter hattı boyunca eritem, ödem ve/veya hassasiyet

Kateter tünelinden spontan ya da basınç uygulanması ile pürülandrenaj

Tanı; USGKanül çevresinde sıvı kolleksiyonu varsa şüphelenilmeliTedavi;


Sistemik antibiyotik verilmeli

Eşlik eden peritonit varsa kateter çıkarılmalı

Seçilen vakalarda kaf traşlanması

Yoshino A, Honda M, Ikeda M, Tsuchida S, Hataya H,Sakazume S, et al. 

Merit of the cuff-shaving procedure inchildren with chronic infection. 

Pediatr Nephrol 2004;Çıkış yeri ve tünel infeksiyonunda kullanılan oral antibiyotikler

Amoksisilin

250-500 mg günde 2 kez

Sefaleksin

500 mg günde 2/3 kez

Siprofloksasin

250 mg günde 2 kez

Klaritromisin

500 mg yükleme dozu(yd)

250 mg günde 2 kez / her gün

Eritromisin

500 mg günde 4 kez

Flukonazol

200 mg/gün 2 gün boyunca

100 mg /gün

INH


200-300 mg/gün

Linezolid

400-600 mg günde 2 kez

Metronidazol

400 mg günde 4 kez

Moksifloksasin

400 mg günlük doz

Ofloksasin

1.gün 400 mg

200 mg/gün

Pirazinamid

25-35 mg/kg haftada 3 kez

Rifampisin

450 mg / gün <50 kg

600 mg /gün >50 kg

TMP-SXT


80/400 mg/gün

Cervelli MJ. The Renal Drug Reference Guide. Adelaide:

Kidney Health Australia; 2007.


Eğer birden çok enterik mikroorganizma üremişse  (özellikle anaerob

bakterilerle birliktelik varsa) mortalite yüksektir ve mutlaka cerrahi 

değerlendirme yapılmalıdır.

Gram pozitiflere bağlı gelişen polimikrobiyal peritonitler genellikle antibiyotik tedavisine yanıt verirler.

Kern EO, Newman LN, Cacho CP, Schulak JA, Weiss MF. Abdominal catastrophe revisited: the risk and outcome of

enteric peritoneal contamination. Perit Dial Int 2002;22:323–34.

Harwell CM, Newman LN, Cacho CP, Mulligan DC, SchulakJA, Friedlander MA. Abdominal catastrophe: visceral injury

as a cause of peritonitis in patients treated by peritoneal dialysis. Perit Dial Int 1997; 17:586–94.

Kim GC, Korbet SM. Polymicrobial peritonitis in continuousambulatory peritoneal dialysis patients. Am J 

KidneyDis 2000; 36:1000–8.

Barraclough K, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG,Rosman JB, Wiggins KJ, et al. Polymicrobial peritonitis in

peritoneal dialysis patients in Australia: predictors, treatment,and outcomes. Am J Kidney Dis 2010; 55:121–31


Ocak 1995-Haziran 2001

140 hastaİntraperitoneal antibiyotik

Yanıt yokkateter çıkarılması (10 günlük tedavi)Cerrahi patoloji şüphesi laparotomi

90 hasta (%64)10 günde antibiyotiğe yanıt+56 hasta (%40)kür (4 ay içinde relaps yok)

9 hasta (%6) 2 gün içinde ex8 hasta laparotomi; 3 hastacerrahi patoloji(+)(kolon Ca, iskemik kolit, 

strangule herni)

Yaş, fungal peritonit, Pseudomonas spp.,anaeroblar kötü primeryanıt için bağımsız değişken

4 ay içinde tedavi başarısızlığı fungal peritonitConservative management of polymicrobial peritonitis complicating peritoneal dialysis--a series of 140 consecutive cases

Szeto CC


Chow KM


Wong TY


Leung CB


Li PK


Department of Medicine and Therapeutics, Prince of Wales Hospital

, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong, China

Am J Med.

2002 Dec 15;113(9):728-33Metronidazol + Ampisilin + Seftazidim/AGMikroskobik inceleme ya da kültür ile fungal etken saptandıktan 

sonra acilen katater çekilmelidir!!!

%25 mortalite ile seyreder.Özellikle bakteriyel peritonit için yakın zamanda antibiyotik tedavisi 

almış hastalarda şüphelenilmelidir

.

Miles R, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB,Wiggins KJ, et al. Predictors and outcomes of fungal peritonitisin peritoneal dialysis patients. Kidney Int 2009;76:622–8.  

Prasad KN, Prasad N, Gupta A, Sharma RK, Verma AK,Ayyagari A. Fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory

peritoneal dialysis: a single centre Indianexperience. J Infect 2004; 48:96–101.

Wang AY, Yu AW, Li PK, Lam PK, Leung CB, Lai KN, et al.Factors predicting outcome of fungal peritonitis in peritoneal

dialysis: analysis of a 9-year experience of fungalperitonitis in a single center. Am J Kidney Dis 2000; 36:1183–92.


Ocak 2001-Ocak 2004

123 hasta 216 atak6 ay içinde bakteriyel peritonit geçirmiş 23 hastada 23 fungal peritonit 

atağı19= Candida spp.3= Aspergillus spp.

2= Chrysosporium spp.

%26 mortalite (+)Gr(-)%22

Polimikrobiyal%42.1Gram-Negative and Polymicrobial Peritonitis Are Associated with Subsequent Fungal Peritonitis in CAPD Patients Chou

Min-Tsung Kao Huey-Liang Kuo Jiung Shiun Liu

Division of Nephrology Department of Medicine China Medical University HospitalTaichung, Taiwan

Peritoneal Dialysis International, Vol. 26, pp. 598–608162 fungal peritonit atağı, retrospektif Candida albicans ve Candida spp.

Hastanede kalış süresi, kateter çekilmesi, hemodiyalize geçiş ve mortalite

Acilen kateter çekilmeli!!!896 SAPD 70 fungal peritonit

%70 Candida%50 C.parapsilosis%44 mortalite,%14 hemodiyaliz,%37 SAPD devam

Karın ağrısı, barsak obstrüksiyonu, kateterin çıkarılmamasıOral flukonazol, Oral flukonazol+flusitozin

Miles R, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB,Wiggins KJ, et al. 

Predictors and outcomes of fungal peritonitisin peritoneal dialysis patients. Kidney

Int 2009;76:622–8.

Factors predicting outcome of fungal peritonitis in peritoneal dialysis: analysis of a 9-year experience of fungal peritonitis in a single center.

Wang AY


Yu AW


Li PK


Lam PK


Leung CB


Lai KN


Lui SF


.SourceDepartment of Medicine and Therapeutics,

The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Hong Kong.

Am J Kidney Dis.

2000 Dec;36(6):1183-92Flusitozin + 

Amfoterisin B

Ekinokandin(Caspofungin, anidulafungin)

Azol(Flukonazol,posakonazol,vorikonazol)

İntraperitoneal amfoterisin BKimyasal peritonit, karın ağrısıIV amfoterisin B peritoneal biyoyararlanım düşük

Flusitozin Serum konsantrasyonu monitorizasyonu (Kİ toksisitesi!!)(25-50 µg/ml)

Kateter çekildikten sonra tüm bu ajanlarla yapılan 

tedaviyi 10 günlük bir oral flusitozin 1000mg ya da 

flukonazol 100-200 mg tedavisi izlemelidir.Vorikonazol 2x 200 mg IV kateter çekildikten sonra 5 hafta 

Kandida peritonitinde hiçbir ajan tek başına kullanılmamalı!!!Lipozomal amfoterisin B’e dirençli Mucor spp. peritonitiPosakonazol

2x400 mg 6 ay 

Non-albicans candidaCaspofungin 70 mg IV yükleme, 1x50 mg IVGhebremedhin B, Bluemel A, Neumann KH, Koenig B,Koenig W. Peritonitis due to Neosartorya pseudofischeri

in an elderly patient undergoing peritoneal dialysis successfullytreated with voriconazole. J Med Microbiol 2009;

58:678–82.

Sedlacek M, Cotter JG, Suriawinata AA, Kaneko TM,Zuckerman RA, Parsonnet J, et al. Mucormycosis peritonitis:

more than 2 years of disease-free follow-up afterposaconazole salvage therapy after failure of liposomal

amphotericin B. Am J Kidney Dis 2008; 51:302–6

Madariaga MG, Tenorio A, Proia L. Non-albican candidaperitonitistreated with caspofungin. J Clin

Microbiol 2003; 41:5827–9.RIF+INH+PRZ+Ofloksasin

Rifampisin yüksek oranda serum proteinlerine bağlanma, yüksek molekül ağırlığı, lipid

çözünürlüğüİntraperitoneal verilmeliPRZ+ofloksasin 3 ay

RIF+INH 12-18 ayPridoksin (50-100 mg/gün) Nörotoksisite

Kateter çıkarılmalı mı???Topikal gentamisin  atipik mikobakterilere bağlı çıkış yeri 

infeksiyonu

Tse KC, Lui SL, Cheng VC, Yip TP, Lo WK. A cluster of rapidly

growing mycobacterial peritoneal dialysis catheter exitsite

infections. Am J Kidney Dis 2007; 50:e1–5.1; 21(Suppl 3):S202–4

.


Operasyon sonrası 3-4 hafta kateter kullanılmamalı ve çıkış yeri kapatılıp 

kuru tutulmalı

Operasyon sonrası çıkış yeri pansumanı aseptik tekniğe uygun (steril eldiven ve maske) yapılmalı

Eğitimli personel kateter bakımını yapmalıÇıkış yeri günlük temizlenmeli

Kısa süreli proflaktik antibiyotik kullanımı;Geçici bakteriyemiye neden olan prosedürler öncesi

Büyük dental girişimler 

Amoksisilin 2 gr


Kateter çıkış yerine mupirosin uygulaması

Klorheksidin glukonat içeren kapamalarLizostafin

Stafilokun hücre duvarında bulunan çapraz bağlı pentaglisin

köprülerinin parçalar

Aşı


StaphVAX bivalan konjüge polisakkarit aşı

Aralık 2007-Nisan 2008

72 SAPD hastası nazal kx51 hasta (%70.8) Stafilokok

45 hasta (%76.2) KNS%93 MR14 hasta (%23.7) S.aureus%50 MR

19 örnekslime (+)5 izolatmupirosin dirençli

Slime(+) +metisilin direnci (+)çoklu antibiyotik direnciSürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Uygulanan Hastaların Nazal Örneklerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Slime Oluşumu, 

Mupirosin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığın Araştırılması

Selma Ay, Rukiye Aylaz, Mehmet Sait Tekerekoğlu Journal of Inonu University Medical Faculty, Vol 17, No 1 (2010)

Periton diyalizi tedavisi altındaki hastalarda burun ve kateter çıkış 

bölgesine mupirosin uygulamasının hem kateter çıkış yeri 

enfeksiyonunu hem de peritoniti etkin biçimde azalttığı 

gösterilmiştir.

Bununla birlikte mupirosinin uzun süre uygulanması sonucunda özellikle KNS’ larda mupirosin yanında metisilin direncinde de artış 

rapor edilmiştir.

Çavdar C, Sağlam F, Sifil A, Çelik A, Atay T, Gungor O ve ark.

Effect of once-a-week vs thrice a-week application of

mupirocin on methicillin and mupirocin resistance in peritoneal

dialysis patients: three years of experience. Ren Fail 2008; 30(4):

417-22.

Mupirocin for preventing exit-cite infectionand peritonitis in patients undergoing peritoneal dialysis.

Nephrol Dial Transplant 2010; 25(2): 587-92.İntranazal /topikal mupirosin

Topikal gentamisinAntibiyotik direnci

Nazal S.aureus taşıyıcılarıProphylaxis and management of catheter-associated infections in peritoneal dialysis patients: recent studies and guidelines

Kopriva-Altfahrt G

Moser E


Prokschi A

Kraus B


Kovarik J

.

Medizinische Abteilung mit Nephrologie und Dialyse, Wilhelminenspital, Wien, AustriaWien Klin Wochenschr.

2005;117 Suppl 6:73-82Prophylactic intranasal mupirocin ointment in the treatment of peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients.

Sit D


Kadiroglu AK

Kayabasi HYilmaz ME

.Department of Nephrology, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakir, Turkey

Adv Ther.

2007 Mar-Apr;24(2):387-93

.

The effects of once- or thrice-weekly mupirocin application on mupirocin resistance in patientson continuous ambulatory peritoneal dialysis--first 6 months' experience.

Cavdar C


Zeybel M


Atay T


Sifil A


Sanlidag C

Gulay Z


Camsari T

.Department of Nephrology,

Dokuz Eylul University, School of Medicine, Izmir, Turkey

Adv Perit Dial.

2004;20:62-6.

DECREASE IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS EXIT-SITE INFECTIONS ANDPERITONITIS IN CAPD PATIENTS BY LOCAL APPLICATION OFMUPIROCIN OINTMENT AT THE CATHETER EXIT SITE

Peritoneal Dialysis International, Vol. 18, pp 261-270


Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə