Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aidYüklə 106,29 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.02.2017
ölçüsü106,29 Kb.
#7787

s

sual


1

Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aid 

etmək olmaz?

2

M)scalenus anterior boyunun hansı qrup əzələlərinə aiddir?3

Söylənilənlərdən hansını çeynəmə əzələlərə aid etmək olmaz?

4

M)procerus hansı qrup mimiki əzələlərə aiddir?5

Söylənilənlərdən hansı əzələni döş qəfəsinin yuxarı ətraf əzələlərinə aid 

etmək olar?

6

Döş nahiyyəsində ön səthdə tən ortadan çəkilmiş xətt necə adlanır?7

Sümüklərdə ağrıya duyarlı hissə hansıdır?

A) Substantia compacta)

8

Clivus hansı sümükdə mövcuddur?A) Os temporale)

9

Foramen rotundum hansı sümükdə yer alar?10

Eşitmə orqanı hansı sümükdə yerləşir?

A) Os temporale)

11

Sutura sagitalis hansı sümüklər arasında yer alar?12

Ən gec sümükləşməsini tamamlayan sümük hansıdır?

13

Hansı scapulanın hissəsinə aid deyildir?14

Facies lunata hansı sümükdədir?

15

Malleus medialis hansı sümüyün hissəsidir?16

Linea aspera(kələk-kötür xətt)hansı sümükdə yer alar?

17

Gomphosis harada mövcuddur?A) Kəllə sümükləri arasında)

B) Üz sümükləri arasında)

18

Tikişlər neçə yaşında əmələ gəlir?A) 2 yaşında)

19

Göstərilən bağlardan hansı articulatio-temporomandibularisi xaricdən möhkəmləndirən bağdır?

20

Verilmiş bağlardan hansını dirsək oymağının bağlarına aid etmək olar?21

Kürəyin hansı bağı kürək oymasının üzərindən çəkilmişdir və oymanı 

dəliyə çevirir?

22

Lig)capitis femorisin funksiyası nədir?23

Diz oynağında içəri(ensiz)və bayır meniskisi(canlı və həlqəvi)biri-biri ilə nə 

bağlayır?

A) Onlar sərbəst halda kapsulun daxilində yerləşirlər)

24

Chorda obliqua yuxarı ətrafın hansı hissəsində yerləşir)25

Bədəndəki ən qüvvətli sindesmoz hansı bağ sayılır?

26

Söylənilənlərdən hansı bağı oma-qalça oynağının bağlarına aid etmək olmaz?

A) Lig)sacroiliacum ventrale)

27

Söylənilənlərdən hansı linea terminalisin əmələ gəlməsində iştirak etməz?A) Linea arcuata)

28

Göstərilən bağlardan hansı dimdik-akromial qövsünü əmələ gətirərək 

bazu oynağını yuxarı tərəfdən mühafizə edir?

29

Vagina synovialis intertubercularis harada əmələ gəlir?A) Bazu sümüyünün aşağı epikondilusunda)

30

Bu bağ iki hissəyə bölünür:ön və bayır tərəfdə lig)trapezoideum,içəri və dal tərəfdə lig)conoideum)Söhbət hansı bağdan gedir?

31

Göstərilənlərdən hansını bud-çanaq oynağının köməkçi bağlarına aid etmək olmaz?

32

Bağlardan hansı döş-körpücük aynağının bağlarına aid deyil?33

Hidrosel hansının içində görülər

34

Hansı xarici cinsiyyət orqan deyildir?A) Clitoris)

35

Aşağıdakı vəzlərdən hansı endokrin sekresiya etməz?A) Ovarium)

36

Duodenum flexura duodeno jejunalis adlanan əyrilik əmələ gətirdiyi nahiyyə onikibarmaq bağırsağın asıcı əzələsi birləşir)Bu əzələ haradan 

başlayır?

37

Ümumi öd axacağı və pankreas axacağı duodenumun hansı hissəsinə açılır?

38

Söylənilənlərdən hansı acı bağırsağı qalça bağırsaqdan fərqləndirən əlamətlərə aid ediə bilməz?

39

Göstərilənlərdən hansını yumuşaq damağın və əsnəyin əzələlərinə aid etmək olmaz?

40

Lig)anulare dentis harada əmələ gəlir?41

Ağız suyu vəzlərindən hansı ağız dəhlizinə aşılır?

A) Glandulae parotis)

42

Göstərilən hansı bənddə böyrəklərin peritona münasibəti düzgün verilmişdir?

43

Dalaq aşağıdakı hansı bağın üzərində yer alar?44

Sementum dişin hansı hissəsini örtür?

45

Qaraciyərin girdə bağı hansı venanın obleterasiya olunmasından əmələ gəlmişdir?

46

Söylənilənlərdən hansı yoğun bağırsağı nazik bağırsaqdan fərqləndirən xüsusiyyətlərə aid edilə bilməz?

47

Houston qapaqları harada olar?48

Söylənilənlərdən hansı böyrək cibini əmələ gətirməz?

49

Böyrəyin hansı qişası onun fiksasiyasında rol oymayır?50

Söylənilənlərdən hansı nefronun kompanentlərinə aid edilə bilməz?

51

İlk bağırsaq borusu hansı rüşeym vərəqə¬sindən inkişaf edir?52

 Ön bağırsaq borusundan həzm kanalının hansı üzvləri inkişaf edir?

53

 Arxa bağırsaq borusundan nə inkişaf edir?54

 Damaq əzələləri hansıdır?

55

 Udlağı neçə dəlik qonşu üzvlərlə rabitədə edir?56

 Udlaq harada qida borusuna keçir?

57

 Piraqov həlqəsində necə limfoid ünsür iştirak edir?58

 Qida borusunun 2-ci əyriliyi harada yerləşir?

59

 Mədənin relyefində boylama  büküşlər harada yerləşir?60

 Mədənin uzunluğu neçə sm-dir?

61

 Qaraciyərin visseral payındakı sağ boylama şırımda nələr yerləşir?62

 Bunlardan hansı vəzifələr qaraciyərə aid deyil?

63

 Pancreasın başı hansı fəqərə bərabərliyində yerləşir?64

 Intestinum tenue –nin divarlarında hansı törəmələr yerləşir?

65

 Bu nişanələrdən hansılar yoğun bağırsağa xas deyil?66

 İntestinum rectumun orta hissəsinin peritona olan münasibəti necədir?

67

 Qaraciyərin kvadrat payı harada yerləşir?68

 Mədəlaltı vəzin başını hansı bağırsaq əhatə edir?

69

 Yuxarı  tənəffüs yollarına nə aiddir?70

 Qırtlağın cüt  qığırdaqlarına aid deyil?

71

 Səs aparatı qırtlağın hansı hissəsində yerləşir?72

 Bronxların haçalanması necə adlanır?

73

 Ağciyərin sağ payında neçə seqment vardır?74

 Ağciyər qapısına daxil olan ünsürlər hansılardır?

75

 Mediastinumun  dal şöbəsində hansı üzvlər yerləşir?76

 Böyrəkləri əhatə edən qişalar hansılardır?

77

 Bunlardan hansıları qabıq qatda yerləşir?78

 Böyrəkdaxili sidik kanalcıqlarına hansılar aiddir?

79

 Prostat vəzi harada yerləşir?80

 Sidik axarlarının neçə əyriliyi vardır?81

 Böyrək qapısı harada yerləşir?

82

 Sidikliyin hansı hissəsində büküş olmur?83

 Kişi sidik kanalının neçə yerdə daralması var?

84

 Yumurtalığın peritona münasibəti necədir?85

 Hər bir xayada neçə paycıq vardır?

86

 Bunlardan hansı qişalar birbaşa xayanı örtür?87

 Xayanın hər bir paycığında neçə düz ,neçə qıvrım borucuq olur?

88

 Ductus deferens neçə hissədən ibarətdir?89

 Ductus deferens aşağı ucu hansı axacağa keçir?

90

 Uşaqlıq harada yerləşir?91

 Uşaqlığ hansı vəziyətdə yerləşir?

92

 Uşaqlığın peritona münasibəti necədir?93

 Yumurtalıqlar topoqrafiyasına görə harada yerləşir?

94

 Yumurtaliğin beyin maddəsi nədən təşkil olunur?95

 Yumurtalığın qabıq maddəsi nədən təşkil olunur?

96

 Uşaqlıq boruları topoqrafiyalarına görə harada yerləşir? 97

 Uşaqlıq yolu  topoqrafik cəhətcə harada yerləşir?

98

 Uşaqlıq yolu dəliyi hara açılır?99

 Uşaqlıq yolu dəhlizinə hansı dəliklər açılır?

100

 Kişi aralığının sidik-cinsiyyət diafraqmasına aid olmayan əzələni göstərin?101

Söylənilənlərdən hansı anatomiyanın tədqiqetmə metoduna görə 

növləridir?

102


Sağlam üzvülərin və bədən hissələrinin vəziyyətcə nahiyyələrə,skletə və 

biri-birinə olan nisbətindən bəhs edir)Onun bir şöbəsi də "proyeksion 

anatomiya"-dır və cərrahlıqda çox böyük əhəmiyyəti var)Söhbət 

anatomiyanın hansı bölməsindən gedir?

103

Ayrı-ayrı fərdlərin inkişaf ardıcıllığını öyrənən elim necə adlanır?104

Söylənilənlərdən hansı mikroskopik anatomiyanın şöbələrinə aid edilə 

bilməz?


105

Söylənilənlərdən hansı anatomiyanın müainə metodlarına aid edilə 

bilməz?

106


 İnsan orqanizmini təşkil edən toxuma növlərinə söylənilənlərdən hansı aid 

edilə bilməz?

107

 Söylənilənlərdən hansı örtük epitelin növlərinə aid edilə bilməz?108

 Epitel toxuması daşıdıqları funksiyalara görə bir sıra dəyişikliyə 

uğramışdır)Bunlara hansı bənd aid edilə bilməz?

109


 Mayalanmış yumurta hüceyrəsinin uşaqlığın divarına yapışması tibbdə 

necə adlanır?

110

 Yumurta hüceyrəsinin spermatazoidlə görüşməsi harada baş verir?111

 Embrional inkişaf dövründə ektodermanın buynuz səhifəsindən 

göstərilənlərdən hansı differensasiya edər?

112


Söylənilənlərdən hansı göbək ciyəsinin kompanentlərinə aid edilə bilməz?

113


 Sagital xəttin istiqaməti hansı bənddə düzgün verilmişdir? 

114


 Vertikal xəttin istiqaməti hansı bənddə düzgün verilmişdir? 

115


Yumuşaq hissələri çıxarılmış sümük necə adlanar?

116


Sümüyün rənginin qara və ya yaşıl rəngdə olması bizə nədən xəbər verər?

117


Sümüyün rənginin kərpici rəngdə olması bizə nədən xəbər verər?

118


İnsan orqanizmində kobud-lifli sümük toxumasına harada təsadüf edilir?

119


Sümüküstlüyündən başlayıb,sümüyə birləşirr)Sümüküstlüyünü sümüklə 

birləşdirir)Söhbət sümük toxumasının hansı törəməsindən gedir?

120

Yaşlılarda sümüyün tərkibində qeyri-üzvi maddələrin və D vitamininin miqdarının azalması nəticəsində,sümüyün elastik və yumuşaq forma 

alması necə adlanır?

121

Bəzi nahiyyələrdə sümüküstlüyünün xüsusi adı var)Bu söylənilənə hansı bənd aid edilə bilməz?

122


 Söylənilənlərdən hansı bəndi sümüyün formasına təsir edən faktorlara aid 

edilə bilməz?

123

Hansı sümük havalı sümüklərə aid edilə bilməz?124

Hansı sümük yastı sümüklərə aiddir?

125

Hansı sümük qarışıq sümüklərə aiddir?126

Sümükdən üzvi maddələrin çıxarılma prosesi necə adlanar?

127

Orqanizmdə hansı sümüklər sümüküstlüyündən məhrumdur?128

Söylənilənlərdən hansı sümüküstlüyünün funksiyasına aid edilə bilməz?

129

 Sümüklərdə ağrıya duyarlı olan hissə hansıdır?130

Epifiz diskinin (böyümə xətti)tam yeri haradadır?

131

Periostla əlaqədar hansı ifadə yalnışdır?132

Anatomiyanın sümüklərin birləşmələrindən,bağ və oynaqlarından bəhs 

edən bölməsi necə adlandırılır?

133


Oynaq birləşmələr necə adlanır?

134


Hansı bənddə lifli sindesmozlara aid misal göstərilmişdir?

135


Sümüklərarsaı zara hansı sümüklərdə təsadüf edilir?

136


Sümüklrə arası bağa hansı sümüklər arasında təsadüf edilir?

137


Söylənilənlərdən hansı sinsarkozlara aid misaldır?

138


Söylənilənlərdən hansı daimi sinxondrozlara aiddir?

139


Söylənilənlərdən hansı müvəqqəti sinxondrozlara aid misaldır?

140


Söylənilənlərdən hansı bənd hemiartrozlara aid misaldır?

141


 Fəqərə qövsləri arasında olan sarı bağ birləşmələrin hansı növünə aiddir?

142


 Clavicula haqqında süylənilən hansı fikir yanlışdır?

143


Scapulanın hansı hissəsi canlı olub onun cismi sayılır?

144


 İncisura scapulae kürək sümüyünün hansı hissəsində lokalizasiya olunur?

145


Pollex hansı barmaqdır?

146


Digitus anularis hansı barmaqdır?

147


Bilək sümüklərindəki ilk cərgədəki ardıcıl düzülüşü göstərin?

148


Medulla spinalisin fiksasiya aparatına söylənilənlərdən hansını aid etmək 

olmaz?


149

Medulla spinalis hansı əyrilikləri əmələ gətirir?

150

Söylənilənlərdən hansını onurğa beyinə aid etmək omaz?151

Lig denticulata harada yerləşir?

A) Sərt qişa ilə onurğa beyin kanalı arasında)


152

Embrional inkişaf dövründə ektodermanın buynuz səhifəsindən hansı 

törəmələr formalaşır?

153


Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun divarını təşkil edən 

hüceyrələrin cismindən söylənilənlərdən hansı inkişaf edə bilər?

154

Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun divarını təşkil edən hüceyrələrin çıxıntılarından söylənilənlərdən hansı inkişaf edə bilər?

155


Söylənilənərdən hansı nevromeri təşkil edən  hissələrə aid edilə bilməz?

156


Bətin daxili inkişafın neçənci həftəsindən ehtibarən sinir borusunun 

divarını təşkil edən hüceyrələr spongioblastlar və neyroblastlara 

differensasiya edir?

157


Söylənilənlərdən hansı spongioblastlardan törəyir?

158


Neyroblastların törəyib artması təxminən neçə yaşına kimi davam edir?

159


Beyin və onurğa beyində mielinizasiya prosesi nə zaman başlayır?

A) Uşaq doğulduqdan sonra)

B) Embrional inkişafın 4-cü ayın sonu,5-ci ayın əvvəllərində)

C

160Onurğa beyun sinirlərində mielinizasiya nə zaman tam olur?

A) 3 aylıqda)

161

Bütün sinirlərdə mielinizasiya prosesi təxminən nə zaman tam olur?A) 3 aylıqda)

162


Kəllə sinirlərində mielinizasiya prosesi təqribən nə zaman bitir?

163


Onurğa beyninin və qişalarının xaricə çıxması necə adlanır?

164


Onurğa beyninin maye ilə dolu sistlər şəklində xaricə çıxması necə 

adlanır?


165

İntumescentia cervicalis hansı nahiyyələrdə əmələ gəlir?

166

İntumescentia lumbalis hansı nahiyyələrdə əmələ gəlir?167

Dal ciyə boyun və yuxarı döş seqmentləri nahiyyəsində nazik bir şırımla iki 

dəstəyə ayrılır)Bunlardan içəridəki dəstə necə adlanır?

168


Onurğa beyin qanqlionunun əmələ gəlməsində söylənilənlərdən hansı 

iştirak edər?

169

Ventriculis terminalisin(Krausi mədəciyi)harada lokalizasiya olunur?170

Beyin və onurğa beyin qişaları hansı rüşeyim vərəqindən inkişaf edirlər?

171

Bipolyar sinir hüceyrələrinə harada rast gəlinər?A) Gözün torlu qişası

172


Yalançı unipolyar sinir hüceyrələrinə harada təsadüf edilə bilər?

173


MSS-nin ağ maddəsini təşkil edən sinir liflərinə hansı aid edilə bilər?

174


MSS-nin boz maddəsini təşkil edən sinir liflərinə hansı aid edilə bilər?

175


Bir sinir hüceyrəsinin neyriti digər sinir hüceyrəsinin birbaşa cismi ilə 

əlaqəyə girərsə,bu necə əlaqə adlanar?

176

Nə üçün onurğa beyin boyun və bel qalınlaşması əmələ gətirir?177

Ön ciyədə olan aparıcı yollara söylənilənlərdən hansı aid edilə bilməz?178

Dəhliz sinirinin körpüdəki Deyters nüvəsindən başlayır,ön buynuzlarda 

seqmentlər üzrə tam olur)Müvazinət aparatında meydana çıxan 

oyanmaları onurğa beyin və oradanda əzələlərə daşıyır)Söhbət hansı 

yoldan gedir?

179


Orta beyindəki Darkşeviç nüvəsindən başlayır,yuxarı döş seqmentlərinə 

qədər uzanır)Bu yol göz əzələlərinin sinirlərini biri-biri ilə və ənsə siniri ilə 

birləşdirir)Beləliklə həmin əzələlərin işini kordinasiya edir)Söhbət hansı 

onurğa beyin yolundan gedir?

180

Dal ciyədə olan aparıcı yollara hansı aid edilə bilməz?181

Söylənilənlərdən hansını onurğa beyninin yan ciyəsində olan qalxan 

yollara aid etmək olmaz?

182


Qırmızı nüvə onurğa beyin yolu başqa adla necə adlanır?

183


Ön onurğa beyin-beyincik yolu başqa adla necə adlanır?

184


Dal onurğa beyin-beyincik yolu başqa adla necə adlanır?

185


Nucleus proprius cornus posteriordan başlayır,görmə qabarında tam 

olur)Bu yol dəridən hərarət,ağrı və qismən toxunma impuluslarını 

daşıyır)Söhbət hansı OB yolundan gedə bilər?

186


Nucleus thoracicusdan başlayır və lifləri çarpazlaşmır,yuxarı qalxaraq 

beyinciyin soxulcanında tam olur)Bu hansı yoldur?

187

Ara məntəqənin içəri nüvəsindən başlayır,qismən çarpazlaşıb,beyinciyin soxulcanında tam olur)Bu hansı yoldur?

188


Ekstrapramid sistemi onurğa beyni ilə birləşdirir)Qeyri-şüuru hərəki 

impulusları əzələlərə daşıyır)Söhbət hansı yoldan gedir?

189

Forel çarpazını OB hansı yolu əmələ gətirir?190

Xüsusi ön dəstə başqa adla necə adlanır?

191

Söylənilənlərdən hansı yolu onurğa beyninin yan ciyəsində olan enən yollara aid etmək olar?

192


Onurğa beyinin seqmentar aparatına söylənilənlərdən hansı aid edilə 

bilməz?


193

Onurğa beyinin seqmentar aparatının funksiyalarına söylənilənlərdən 

hansı aid edilə bilər?

194


Öndən sərt qişa lig)anteriora durae matris adlanan lifli bağ vasitəsi ilə hara 

ilə birləşir?

A) Onurğanın sümüküstlüyü və dal boylama bağına)

195


Hansı bənddə onurğa beyinin seqment və sinir sayı doğru olaraq 

verilmişdir?

196

Lig)denticularisin sayı hansı bənddə doğru verilmişdir?197

Cerumen nədir?198

Glandulae ceruminosae eşitmə aparatının hansı hissəsində yerləşir?

A) Orta qulaqda)

199


Təbil pərdəsi xarici qulaq keçəcəyinin dibindəki şırıma necə bağlanmışdır?

200


Gözün Şlemm kanalı harada yerləşir?

201


İnsan gözünün müxtəlif rəngdə olması gözün hansı qişasının rəngindən 

asılıdır?

202

Hansı bənddəki əzələlərin işi sayəsində  tor qişaya düşən işığın miqdarı tənzimlənir?

203


Gözdə akkodomasiyanı tənzimləyən əzələ gözün hansı qatında yerləşir?

A) Buynuz qişa)

B) Ağlı qişa)

204


Tor qişaya düşən işığın miqdarı gözün hansı qatındakı əzələlərin işi 

sayəsində tənzimlənir?

205

Hansı əzələlərin işi sayəsində gözün akomodasiyası tənzimlənir? 206

İlk orta qulaq elementləri göstərilən hansı canlılarda meydana gəlmişdir?

A) Suda yaşayan canlılarda)

207


Lanuga nədir?

208


Saça rəng verən piqment tükün hansı hissəsində mövcuddur?

A) Özək maddə)

209

İlk dəfə xarici qulaq xordalıların hansı sinifində meydana gəlmişdir?210

Bətindaxili inkişafın neçənci həftəsində ilk burun boşluğu qığırdaq kapsula 

ilə əhatə olunur?

211


Qulaq yunanca necə adlanır?

212


Prominentia canalis facialis təbil boşluğunun hansı divarında yerləşmişdir?

213


Fenestra cochleae başqa necə adlandırıla bilər?

214


Fenestra cochleae orta qulağı daxili qulaqdan nəyin köməyi ilə ayırır?

215


Söylənilən hansı əzələnin işi sayəsində daxili qulaq şiddətli vurğulardan 

mühafizə edilir?

216

Dad tumurcuqlarının mayası embrional həyatın hansı ayından ehtibarən meydana çıxır?

A)1-ci ayında)

217

Yetişmiş şəxslərlə müqaisədə döldə dad tumurcuqlarının miqdarı necə olur?

218


Langer xətti nəyi göstərir?

219


Reseptorlar qıcıqların qəbul olunduğu səhələrə görə hansı qruplara bölünə 

bilər?


220

Reseptorlar qıcıqların xarakterinə görə hansı qruplara bölünə bilər?

221

Müxtəlif məsafələrdən qıcıqları qəbul etmə qabiliyyətinə görə göstərilənlərdən hansı reseptorların növlərinə aid edilə bilər?

222


Hansı sinir dad duyğusunun daşınmasında iştirak etməz?

223

Kişilərdə süd vəzinin artıq inkişaf edərək qadın süd vəzinə bənzəməsi 

necə adlanır?

224


Orqanizmdə qustoreseptorlarla hansı qıcıqlar qəbul edilir?

225


Nosireseptorlarla orqanizim hansı qıcıqları qəbul edir?

226


Söylənilənlərdən hansını tanqoreseptorlara aid etmək olmaz?

227


Söylənilənlərdən hansı reseptorları həm distand,həm də kontakt 

reseptorlara aid etmək olar?

228

Xüsusi quruluşa malik hissi epitel hüceyrələrindən ibarət olur və özündən mərkəzə doğru çıxıntı buraxır)Bəndlərdən hansında bu qurup reseptorlar 

verilmişdir?

229

Xüsusi quruluşa malik hissi epitel hüceyrələrindən ibarət olur və özündən çıxıntı buraxmadan ,müəyyən neyronla rabitədə olur)Bəndlərdən hansında 

bu qurup reseptorlar verilmişdir?

230

Dərinin piqment yoxluğu tibbdə necə adlanır?A) Dermatit)

231


Söylənilənlərdən hansı dəriyə  aid edilə bilməz?

232


Dərinin rəngi nədən asılıdır?

233


Dəriyə rəng verən melanin piqmentinə dərinin hansı qatında təsadüf edilir?

234


Orqanizmdə hansı nahiyyələrin dərisində tər vəzləri mövcud deyil?

235


Meybom vəzləri orqanizimdə harada yerləşir?

236


Ən incə dəri orqanizimdə harada mövcuddur?

237


Tizon vəzləri orqanizimdə harada yerləşir?

A) Yanaqda)

238

Söylənilənlərdən hansı orqanizimdə əmələ gələn daimi büküşlərə aid edilə bilməz?

239


Dərinin törəmələri embrional inkişaf zamanı hansı rüşeyim vərəqindən 

inkişaf edir?

240

Dərialtı qat embrional inkişaf zamanı hansı rüşeyim vərəqindən inkişaf edir?

241


Hansı dəri təbəqələrində dermanın məməcikli təbəqəsi olmur?

242


Billurun yastılaşıb,qalınlaşması hansı bağın gərginləşib,boşalması 

sayəsində meydana gəlir?

243

Billur hansı bağın sayəində kirpikli cismə bağlanmışdır?244

 Xarici yuxarı arteriyası harada uc şaxələrə ayrılır? 

245

Aortanın döş hissəsinin visseral şaxələrinə aid deyil: A) rr)bronchiales 

246


Aorta qövsü harada enən aortaya kecir) 

247


Körpüdəki nüvələrin göstərildiyi cərgəni göstərin?

248

Hansı kəllə sinirlərinin nüvəsi ponus da yerləşir?

249

Sağ gözündə total korluq olan xəstədə aşağıdakılardan hansında zədələnmə vardır?

250)


Yazı nitqinin hərəki nahiyyəsi beyin qabığının hansı sahəsi hesab edilir?

251)


Nitq artikulyasiyasının hərəki mərkəzi beyin qabığının hansı snahiyyəsi 

hesab edilir?

252)

Bu mərkəzin işinin pozulması zamanı xəstə yazılmış hərifləri və sözləri tanımır)Gözləri gördüyü halda yazını oxuya bilmir)Belə patalogiyalar beyin 

qabığının hansı mərkəzinin zədələnməsi zamanı meydana çıxır?

253)

Orta beyinin arxa aşağı hüdudu hansı bənddə doğru göstərilmişdir?254)

Verilmiş hansı bənd talamusun yuxarı səthini bayır tərəfdə quyruqlu 

nüvədən ayırar?

255)


Verilmiş hansı bənd III mədəciyin aşağı divarının təşkilində iştirak etmir?

256)


Verilmiş hansı bənd III mədəciyin arxa  divarının təşkilində iştirak etmir?

257)


Aşağıdakı hansı bənd qabıqaltı görmə mərkəzinə aid edilə bilməz?

258)


Görmə qabarının(thalamus)içəri səthini aşağı səthdən ayır)Bu şırımın ön 

ucu mədəciklərarası dəlikdən başlayır,arxa ucu beyinin su kəmərinin 

girəcəyində tam olur)Söylənilənlər hansı bəndi işarə edir?

259)


Verilənlərdən hansı bəndi epitalamusa aid etmək olmaz?

260)


Veilənlərdən hansı bəndi metatalamusa aid etmək olar?

261)


Verilmiş hansı bənd qədim törəmə olub,vegetativ sinir sisteminin ali 

mərkəzi hesab edilir ?

262)

Görmə yollarını təşkil edən liflərin tamam olduğu nahiyyələrdən biri yalnışdır)Bu hansı bənddir?

263)


Aşağıdakı hansı bənd qoxunun reflektoru qabıqaltı mərkəzi hesab olunur?

264)


Hipotalamus haqqında söylənilən hansı fikir yalnışdır?

265)


Nucleus supraopticus  və nucleus paraventricularis hipotalamusun hansı 

qrup nüvələrindəndir?

266)

Verilmiş hansı bənd görmənin reflektoru mərkəzi hesab olunur?267)

Gözün hərəki sinirinin parasimpatik nüvəsi başqa necə adlanır?268)

Verilmiş hansı bənd beyin ayaqcığının əsasının orta 3/5 hissəsini təşkil 

edir?

269)


Açağıdakı hansı bənd ekstrapiramid sistemin mərkəzi nüvəsi hesab edilə 

bilməz?


270)

Sağ və sol yuxarı təpəcikləri biri-birindən ayıran boylama şırımın arxa ucu 

harada bitir?

271)


Verilmiş hansı bənd hipotalamusun ara nüvələrinə aid edilə bilməz?

272)


Verilmiş hansı bənd eşitmə analizatorunun qabıqaltı mərkəzidir?

273)


Orta beynin köndələn kəsiyində beyin ayaqcığı qapağı və beyin ayaqcığı 

əsasının arasında görünən piqmentli sahə hansı bənddə düzgün 

göstərilmişdir?

274)


Içəri ilgək(lemniscus medialis)yi təşkil edən liflərə hansı bənd aid deyil?

275)


Beyinin hansı qişası leptomeninx adlanır?

273)


Verilmiş hansı bənd körpünün yan hüdudunu təşkil edir?

277)


Verilmiş  hansı bənd nisbətən böyük hörümçək torunabənzər qişaaltı 

sternalara aid edilə bilməz?

278)

Verilmiş  hansı bənd nisbətən böyük hörümçək torunabənzər qişaaltı sternalara aid edilə bilməz?

279)


Paxion dənəcikləri beyinin hansı qişasının üzərində yerləşir?

280)


Verilmiş hansı bənd körpünün ventral hissəsində yerləşən köndələn liflərə 

aiddir?


281)

Beyinin aşağı yelkəni(velum medullaris inferius)harada lokalizasiya 

olunur?

282)


Verilmiş hansı paycığa beyinciyin yarımkürələrinin yuxarı səthində rast 

gəlinməz?

283)

Verilmiş hansı paycığa beyinciyin yarımkürələrinin aşağı səthində rast gəlinməz?

284)


Verilmiş hası venoz cib birbaşa venoz ciblər qovuşmasının təşkilindən 

iştirak etməz?

285)

Beyinin böyük venası hansı sagital cibə açılır?286)

Beyin əsasından çıxan kəllə sinirlərinin üzərini örtür,onların xaric olduğu 

dəliklərin kənarına birləşməklə onlar üçün yataq rolunu 

oynayır)Söylənilənlər hansı bəndi işarə edir?

287)

Beyinciyin qabığının(cortex cerebelli)daxili qatı necə adlanır?288)

Verilmiş hansı paycığa soxulcanın üzərində rast gəlinməz?

289)

Beyinciyin dərəciyi onun hansı nahiyyəsində lokalizasiya olunur?290)

Qırıq(flocculus)qırıq ayaqcığı vasitəsi ilə beyinciyin hansı hissəsi ilə 

birləşir?

291)


Verilmiş hansı bəddə soxulcanın ağ maddəsinin daxilində ən içəridə 

yerləşn beyincik nüvəsi göstərilmişdir?

292)

Beyinciyin ən iri nüvəsi hansı bənddə doğru göstərilmişdir?293)

Verilmiş hansı sinirin nüvəsi körpüdə yerləşməz?

294)

Uzunsov beyinin aşağı hüdudu hansı bənddə doğru göstərilmişdir?295)

Verilmiş hansı bəndin işinin tənziminə beyincik nəzarət etməz?

296)

Hansı bənddə uzunsov beyinin zeytun nüvəsinin funksiyası doğru göstərilmişdir?

297)


Beyinciyin qırışıqlıqları necə adlanır?

298)


Aşağıdakı hansı bənd filogenez baxımdan beyinciyin ən qədim törəməsi 

olub ən qədim beyincik adlanır?

299)

Trapesiyayabənzər cismin arxa beyində lokalizasiyası hansı bənddə doğru göstərilmişdir?

300)


Hörümçək torunabənzər qişaaltı boşluq hansı dəlik vasitəsi ilə IV 

mədəciklə birləşir?

301)

Verilmiş hansı bənd beyinin sərt qişasının daxili səhifəsinin törəməsi sayılır?

302)


Mağaralı cibin daxilindən hansı arteriya keçir?

303)


Verilmiş hansı sərt qişa cibinin əmələ gəlməsində beyinciyin çadırı iştirak 

etməz?


304)

Beyin qişaları haqqında verilmiş hansə fikir yalnışdır?

305)

Verilmiş hansı sərt qişa cibini beyinciyin orağı əmələ gətirər?306)

Sərt qişanın arxa kəllə çuxurunu örtən hissəsi hansı sinirin şaxələri ilə 

inervasiya olunur?

307)


Sərt qişanın orta kəllə çuxurunu örtən hissəsinin vaskulizasiyasından 

hansı arteriya sorumludur?

308)

Aşağıdakı nüvələrdən hansına körpüdə(pons)təsadüf edilməz?309)

Ürəyin sol hududu döş sümüyündən nə qədər məsafədə yerləşir? (sm) 310)

Qulaqcıq-mədəcik düyünü yerləşir: 

311)

Perikardın köndələn cibi ön və yuxarıdan əhatə olunur: 312)

Aortanın hissələrinin ardıcıllığını muəyyən edin: 

313)

İki taylı qapaqların tonu esidilir) 314)

Ürəyin ektopiyası nədir? 

315)

Aşağıdakı hansı bənddə sol qulaqcığın sintopiyası düzgün göstərilmişdir?316)

 Mədəciklərin miokardının hansı qatları hər iki mədəcik üçün eynidir? 

317)

Mədəcikarası arakəsmənin zarlı hissəsi inkişaf edir? 318)

Mədəciklərarası arakəsmə rüşeymin neçənci həftəsində formalaşır? 

319)

İki taylı qapağın taylarını müəyyən edin: 320)

Sol mədəciyin hansı hissəsində ətli atmalar daha sıx yerləşir? 

321)

Ürəyin taylı və aypara qapaqlarının inkişaf qusurlarına səbəb nədir? 322)

Yetgin insanlarda ürəyin boylama ölçüsünü müəyyən edin(sm): 

323)

Ürəyin aparıcı sistemi təşkil olunmuşdur: 324)

 Perikardın hissələri: 

I) Parietal II) Lifli III) Seroz 

IV) Visseral V) Perikard boşluğu 

325)

Üç taylı qapağın taylarını müəyyən edin: 326)

Mədəciklərin miokardının qatlarını muəyyən edin) 

I) Çəp II) Köndələn III) Orta həlqəvi 

IV) Dərin həlqəvi V) Boylama 

327)

Ürəyin ağciyər səthi adlanır: 328)

Sağ qulaqcıq ürəyin hansı hissəsini tutur? 

329)

 Sağ qulaqcıq seyvanının daraq əzələləri hansı istiqamətdə yerləşmişdir? 330)

Oval çuxur harada yerləşir? 

331)

Üç taylı qapaqların tonu eşidilir) 332)

Sağ mədəciyin hansı hissəsi arterial konus adlanır? 

333)

Sağ qulaqcıq-mədəcik dəliyinin diametrini muəyyən edin (sm)) 334)

Sol qulaqcıq ürəyin hansı hissəsində yerləşir) 335)

Endokardın törəmələrinə aiddir: 

336)

Endokardın qalınlaşmasından hansı anatomik törəmələr əmələ gəlir? 337)

 Perikard boşluğunda mayenin miqdarını müəyyən edin (ml): 

338)

Aorta cibləri yerləsir? 339)

 Cib-qulaqcıq düyünü harada yerləsir? 

340)

Qulaqcıq-mədəcik düyünü adlanır: 341)

His dəstəsi nədir? 

342)

 Mədəcikarası arakəsmənin əzələvi hissəsi rüşeymin hansı həftəsində inkişaf 

edir? 


343)

Ürəyin sol hududu proyeksia olunur) 

344)

Sağ və sol qulaqcıq-mədəcik dəliklərinin döş sümüyünün ön səthinə proyeksiyası: 

345)


Yenidoğulmuş və südəmər uşaqlarda ürək döş qəfəsində necə yerləşir? 

346)


 Yenidoğulmuşlarla perikardın fərqli xüsusiyyətlərini muəyyən edin: 

347)


 Hansı yaşda perikardın sərhədləri yetgin insanlardakı kimidir? 

348)


Qulaqcıq və mədəciklərin əzələ qisasını bir-birindən ayrılır) 

349)


 Mədəciklərin miokardının orta qatı hansı dəstələrdən təşkil olunmuşdur? 

350)


Urəyin orta xətdən sağda yerləşən hissələrini müəyyən edin: 

I) Qulaqcıqarası arakəsmə II) Sol qulaqcığın çox hissəsi III) Sol qulaqcığın 

az hissəsi 

IV) Sağ qulaqcıq seyvanı V) Mədəcikarası arakəsmə VI) Sağ mədəciyin 

çox hissəsi 

351)


Perikardın döş-qabırğa hissəsində ayırd etmək olar) 

I) Döş sümüyünə söykənən II) Qida borusuna söykənən III) Aortaya 

söykənən 

IV) Orta divar plevrasından azad olan V) Orta  divar plevrasından azad 

olmayan 

352)


Qulaqcıq və mədəciklərin hüdudunda yerləşir)Öndən ağciyər kötüyü və 

qalxan aorta ilə örtülüdür)Bu şırımda sağ və sol tac arteriyalar 

yerləşir)Söhbət hansı şırımdan gedir?

353)


Tibdə "Tebezi"qapağı adı ilə ürəyin hansı qapağı adlandırılır?

354)


Aşağıdakılardan hansı sağ qulaqcığa açılmaz?

355)

Vortex cordis harada əmələ gəlir?

356)

Ürəyin hansı anatomik hissəsi "Lover"qabarcığı adlanır?357)

Aşağıdakılardan hansı pericardın visseral səhifəsi adlanır?

358)

Məməyəbənzər əzələnin və ətli atmaların əmələ gəlməsində ürəyin hansı qatı iştirak edər?

359)


Ürək burulğanını əmələ gəlməsində aşağıdakılardan hansı iştirak edər?

360)


Ürəyn hansı qapağı həm də "Yevstax"qapağı adlanır?

361)


Tac cib dəliyinin lokalizasiyası hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

362)


Verilmiş hansı bənd limfa sisteminin başlanğıcını təşkil edir?

363)


Hansı limfa düyünləri visseral limfa düyünləri adlanır? 

364)


Limfa düyününün stromasını nə təşkil edir? 

365)


Limfa cibləri nədir? 

366)


Səthi və dərin qasıq limfa düyünlərini bir-birindən hansı anatomik törəmə 

ayırır? 


367)

Hansı limfa duyunlərinin çıxarıcı damarları həm qarın kötüyü, həm də bel 

limfa 

düyünlərində tamam olurlar? 368)

Hansı orqanın limfa damarları birbaşa döş qəfəsi axacağına acılırlar?

369)

Döş qəfəsinin visseral limfa duyunlərini muəyyən edin: I) Ön orta divar limfa düyünləri 

II) Arxa orta divar limfa düyünləri 

III) Döş sümüyüyanı limfa düyünləri 

IV) Yuxarı diafraqma limfa düyünləri 

V) Bronx-ağciyər limfa düyünləri 

VIArxa qabırğaarası limfa düyünləri 

VII) Nəfəs borusu-bronx limfa düyünləri 

370)


Sağ və sol vidaci kötüyünü hansı damarlar əmələ gətirir? 

371)


Döş boşluğu divarı və orqanlarının limfa düyünlərinin çıxarıcı damarları 

açılırlar: 

372)

Döş qəfəsi axacağı limfanı dasıyır? I) Başın və boynun sağ yarısından 

II) Sağ yuxarı ətrafdan 

III) Qarın boşluğunun divar və orqanlarından 

IV) Döş boşluğunun sol yarısının divarından və burada yerləşən 

orqanlardan 

V) Döş boşluğunun sağ yarısının divarından 

VI) Sol yuxarı ətrafdan, başın və boynun sol yarısından 


373)

Neçə faiz hallarda döş qəfəsi axacağının başlanğıc hissəsində xilus 

sisternası  olur (%)? 

374)


Döş qəfəsi axacağı acılır: 

375)


Döş boşluğunda döş qəfəsi axacağı hansı anatomik torəmələr arasında  

yerləşir? 

376)

Sağ limfa axacağı acılır: 377)

Neçə faiz hallarda sağ limfa axacağı olmur (%)? 

378)

Mərkəzi immun orqanlara aid deyil: I) Dalaq II) Çəngələbənzər vəz III) Badamcıqlar 

IV) Bağırsaqların aqreqat limfa düyünləri V) Qırmızı sümük iliyi VI, Limfa 

düyünləri 

379)


Həm limfopoezdə iştirak edən, həm də "bioloji süzgəc" funksiya yerinə 

yetirən 


orqanı təyin edin: 

380)


Limfa daşıyıcı yollara aiddir: 

381)


Limfanın bir istiqamətli axınına səbəb nədir? 

382


Səthi limfa damarları orqanizmin harasında yerləşirlər? 

383)


Nə üçün limfa damarları "təsbeh"formasını alır?

384)


Hansı qrup limfa düyünlərində 3-4qapı mövcuddur?

385)


Limfa düyününün daxilində T limfositləri əsasən harada yerləşir?

386)


Orqanizmin hansı nahiyyəsindən limfanı daşıyan damarlar limfa 

düyünlərindən keçmədən döş axacağına  açılır?

387)

Hansı fikir doğru deyil?388)

Orqanizmin  hansı hissədə limfa kapliyarları olmaz?

389)

Bəzi orqanlarda limfa kapliyar toru barmaq şəkilli uzun,kor çıxıntılar şəklindədir)Bu bizə hansı bənddə verilmiş üzvün limfa kapliyarlarının 

quruluşu haqqında məlumat verir?

390)

Orqanizmin  hansı hissədə limfa kapliyarları olar?391)

Limfa kapliyarlarının divarı bir qat endotel hüceyrələrdən ibarət olub,bu 

hüceyrələr nazik lifli dəstələrin köməyi ilə ətraf toxumada yerləşən 

kollogen liflərlə birləşirlər)Verilmiş bu özəllik limfa kapliyarlarına hansı 

xarakter xüsusiyyəti qazandırır?

392)


Hansı orqanın xərçəngi zamanı şiş hüceyrələri limfa düyünlərindən 

süzülmədən bir başa qana keçir?

393)

Bədən boşluqlarının divarında yerləşən limfa düyünləri necə adlanır?394)

 Döş qəfəsinin parietal limfa düyünlərini müəyyən edin: 

I) Ön orta divar limfa düyünləri

 II) Arxa orta divar limfa duyunləri 

III) Döş sümüyüyanı limfa düyünləri 

IV) Yuxarı diafraqma limfa düyünləri 

V) Bronx-ağciyər limfa düyünləri  

VI, Arxa qabırğaarası limfa düyünləri 

VII) Nəfəs borusu-bronx limfa düyünləri 

395)


Qoltuq limfa düyünləri hansı qruplara bölünürlər? 

396)


Çıxarıcı limfa damarları limfa düyününün hansı hissəsindən başlayır? 

397)


Limfa düyününün hansı hissəsində"timusasllı zona"deyilir? 

398)


Lima düyününün daxilində maye cərəyanının istiqaməti muəyyən edin: 

399)


 Dalaq arteriyası dalaqda neçə şaxə verir? 

400)


Ağciyər kötüyünün diametrini muəyyən edin (mm)) 


Yüklə 106,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə