Топлу Азярбайъан Республикасы Президенти йанындаYüklə 3,76 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə45/45
tarix06.05.2017
ölçüsü3,76 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

   

ƏDƏBİYYAT 

1.  Azərbaycan folkloru antologiyası, I kitab, Naxçıvan folkloru. Bakı, “Sabah”, 1994, 

388 s. 

2.  Azərbaycan folkloru antologiyası, IV kitab, Şəki folkloru, I cild. Bakı, “Səda”, 2000, 498 s. 

3.  Azərbaycan folkloru antologiyası,  XI kitab, Şirvan folkloru. Bakı, “Səda”, 2005, 443 

s. 

4.  Azərbaycan folkloru antologiyası, XIII kitab, Şəki-Zaqatala folkloru. Bakı, “Səda”, 2005, 550 s. 

5.  Azərbaycan folkloru antologiyası, XXIII kitab, Naxçıvan örnəkləri, II cild. Bakı, 

“Elm və təhsil”, 2012, 332 s. 

6.  Bayat F. Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz Kağan”dastanı. Bakı, “Sabah”, 1993,194s. 

7.  Bəydili C. (Məmmədov). Türk mifoloji sözlüyü. Bakı, “Elm”, 2003, 418 s. 


Filologiya  məsələləri – №02, 2016 

 

3988.  Elçin. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005, 424 s. 

9.  Əhmədov S. Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü. Romanlar. Bakı, “Yazıçı”, 1984, 312 

s. 

10. Əliyev K. Romantizm və folklor. Bakı, “Elm”, 2006, 160 s. 11. Ərqun M. Türk ağac kultunun Dədə Qorqud oğuznamələrindəki izləri// “Dədə 

Qorqud” jur., Bakı, “Nurlan”, 2002, № 1,  s. 3 -17 

12. Xürrəmqızı A. Azərbaycan mərasim folkloru. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2002, 210 s. 

13. Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası 2 cilddə. I cild. Bakı, “Yeni nəşrlər evi”, 2000, 

623 s. 

14. Ögəl B. Türk mifologiyası. I cild. Bakı, “MBM”, 2006, 626 s. 15. Süleymanlı M. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 480 s. 

16. Şıxlı İ. Seçilmiş əsərləri: İki cilddə. II cild. Bakı, “Azərnəşr”, 1986, 480 s. 

17. Мифы  народов  мира:  Энциклопедия.  В 2 т. / Под  ред.  С.А.Токарева. – 

Репринтное изд. - М.: Большая Российская энциклопедия, Дрофа, том 2, 2008, 

720 с. 

18. http://unyezile.com/seyhahmet.htm   

 ГЮЛЬНАР ОСМАНОВА КУЛЬТЫ СВЯЗАННЫЕ С ЗАРОЖДЕНИЕМ И  

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются фольклорные мотивы в современной азербайджанской 

прозе.  Как  известно,  в  мифологической  вере  тюркских  народов  широко 

распространены  культ  воды,  горы,  дерева,  огня-света.  Такие  веры,  связанные  с 

культом  природы  встречаются  и  в  образцах  письменной  литературы. 

Исследование  посвящена  анализу  этих  вер,  встречающихся  в  фольклоре  и  в 

произведениях  таких  представителей  нашей  современной  прозы  как  И.Шыхлы, 

Анар, Эльчин, С.Ахмедов.  

GULNAR OSMANOVA 

THE CULTS DEALING WITH THE CREATION  

AND MODERN PROSE 

 

SUMMARY 

In the article the folklore motives are investigated in modern Azerbaijan prose. As 

you know, the cults of water, mountain, tree, fire-light are widespread in the 

mythological belief of the Turkic peoples. Such beliefs dealing with the cult of nature 

are found in the samples of the written literature. The investigation is dedicated  to the 

analysis of the beliefs which found in folklore and in the works of the representatives of 

our modern prose like I.Shikhli, Anar, Elchin, S.Ahmedov. 

 

Rəyçi:     Kamran Əliyev 

                   Əməkdar elm xadimi, fil.ü.e.d., prof.      


Filologiya  məsələləri – №02, 2015 

 

399 MÜNDƏRİCAT 

 

Rəhman Quliyev. Müasir  türk  dillərinin alınma leksikasına bir baxış................... 3 

Sevda Ağayeva. V.Skottun “Ayvənhəu” romanında işlənmiş latın dili söz,  

idarə və cümlələrin dövrün milli-tarixi koloritinin yaradılmasında rolu və   

onların tərcümə problemi .......................................................................................... 10 

İlahə Məmmədova. İngilis dilində prefikslər vasitəsilə sözdüzəltmə...................... 16 

Fil.f.d. Nuriyyə Əliyeva.  

Könül Fərəcbəyli. Dil materiallarının tədrisinə dair bəzi qeydlər............................ 22 

Няъяфова  Tяраня. Хариъи дил мятнляри  цзяриндя ишин тяшкилиня dаир  

бязи тювсиййяляр ................................................................................................. 28 Gülnar Axundova. Zaman bildirən sözlərin semantik funksiyaları......................... 33 

F.e.n., Sevil Əliyeva. Developing the skill of asking and answering questions ....... 38 

B/m. Mətanət  Paşayeva. Тялим  просесиндя  юйрянмя  вя  юйрятмя  

фяалиййятинин нязяри ясасларына даир бязи гейдляр ................................................ 43 Qahirə  Zeyniyeva. İbtidai siniflərdə leksik və qrammatik şəkilçilərin  

tədrisi prosesində fəal/interaktiv təlim metodlarindan istifadə............................ 48 İradə Cəfərova. İngilis həyat tərzinin idarəçilik, rəsmi-işgüzar dairələrində  

siyasi-diplomatik üslubiyyətin işlənməsində əsas meyarlar ...................................... 56 Sevinc Şahlarova. 

Kəmalə Hüseynova. 

İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi prosesində   

optimal variantın tapılması və onun ifadə üsulları....................................... ............. 61 

Sevinc Quliyeva. Omonomliyin köməkçi nitq hissələri sistemində  

tutduğu mövqe və onların qarışılıqlı əlaqəsi.............................................................. 66 Dürdanə Vəkilova. İngilis və Azərbaycan dillərində əksmənalı   

sözlərin təsnifi  və onların  leksik-semantik xüsusiyyətləri....................................... 71 Rəfiq Cəfərov. Ümumi  dilçilik sistemində morfoloji yolla söz   

yaradıcılığının  bəzi  məsələlərinə  dair..................................................................... 76 Nailə Hacıyeva. Müasir ingilis ədəbi dilinin söz yaradıcılığında  

omonimlərin yeri ....................................................................................................... 81 Rəsmiyə  Babayeva. İngilis dilində sərbəst söz birləşmələrinin  

tədqiqi tarixi............................................................................................................... 86 İradə Abdullayeva. 

Nübar Tağıyeva. Azərbaycan və ingilis dillərində termin yaradıcılığında  

leksik-semantik və morfoloji xüsusiyyətlərin tədqiqi................................................ 91 Rəna Hüseynova. Ümumi dilçilik elmində frazeologizmlərin tutduğu  

mövqe və  dilçi alimlərin rəy və mülahizələri ........................................................... 96 Çiçək Bədəlova. Boloniya təhsil prosesində kredit sistemi üzrə xarici dilin  

tədrisinin aparılması prinsipləri ................................................................................. 101 Gülnar Nağıyeva. Müasir ingilis dilində leksik və qrammatik yolla  

söz yaradıcılığı  və onun Azərbaycan dilində ifadə üsulları...................................... 106 Aytən  Hüseynova. İngilis və Azərbaycan dillərində mətndaxili  

cümlələr arasında  əvəzliyin rolu və əhəmiyyəti ....................................................... 112 Ruhiyyə  Əhmədova. Sovet dövründə  nəşr olunan ensiklopedik lüğətlərdə 

ingilis və başqa avropa dillərinə məxsus söz və terminlərin ifadə üsulları ............... 117 Filologiya  məsələləri – №02, 2016 

 

400Ülviyyə  Dadaşova. Termin yaradıcılığında leksik və morfoloji üsullardan   

istifadə edilməsi ......................................................................................................... 122 Safura İbrahimova. İngilis  dilində  bəzi  qramatik materialların   

tədrisi  metodikası...................................................................................................... 127 Səbinə Məmmədova. İngilis və Azərbaycan dillərində feilin gələcək zaman  

növləri, feilin şəkilləri və feili xəbərin sintaktik-funksional xüsusiyyətləri .............. 132 Nailə Qasımova. Morphological structure of languages .......................................... 138 

Səkinəxanım  Bilalova. Language teaching methods .............................................. 144 

Bəhmənli  Z.F. Ənənəvi dərsdən fəal  dərsə............................................................. 150 

Зящра  Qящrяманова. Хариъи  дилин тядрисиндя  диоложи  нитгин   

öйрядилмясиня даир  бязи  гейдляр ....................................................................... 156 Sevər Orucova. The process of english teaching and its history in unec................. 161 

f.ü.f.d. Nahidə Həsənova. Müasir Azərbaycan dilində  -çılıq şəkilçisinin  

işlənməsinin qanunauyğunluğu ................................................................................. 167 Mirvari  Qasımova. Antonimlərinin zidiyyətin dərəcəsi baxımdan təhlili.............. 173 

Aytən  Əhmədova. Azərbaycan dilində qoşmaların sintaktik mövqeyi................... 178 

Əlvan Cəfərov. Ağdam rayonu dialektlərində  səs artımı və 

səs düşümü hadisəsi................................................................................................... 183 Aysel  Məmmədli. Konstativ və performativ cümlələr ........................................... 188 

B/m. Nübar Qasımova. Fransız  dilində  obyekt  və kontaktsız   

sözönülərinin işlənmə şərtləri haqqında .................................................................... 193  Dürdanə  Əliyeva. Onomastik vahid konsepti ......................................................... 199 

Xəyalə  Mustafayeva. Ərəb ədəbi dilində  rəng və fiziki nöqsan  

bildirən sifətlərin semantik xüsusiyyətləri................................................................. 207 Gülşən Cümşüdova. Basic language skills .............................................................. 217 

Günel Süleymanova. İngilis dilində əmr cümlələrinin   

səciyyəvi  xüsusiyyətləri ........................................................................................... 222 Бабаев Дж.М. Интонация как прагматический компонент  

семантической структуры высказывания.............................................................. 229 Уклейн  Диана  Юрьевна. Перевод заголовков технических статей............... 234

 

 Filologiya  məsələləri – №02, 2015 

 

401ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ 

Агаверди  Xалилов. Межрелигиозные отношения в огузском  

обществе средних веков: тенгрианство и ислам (на материале  

огузских письменных памятников)........................................................................ 234 

İsmayıl Ağayev. H.Cavidin “Xəyyam”  faciəsində şəxsiyyət və zaman  

münasibətləri.............................................................................................................. 246 Махира  Kулиева. Классическая литература на стыке современности............ 251 

Siracəddin Hacı. Nizami Gəncəvinin ədəbi kimliyi ................................................ 267 

Phd. Vazeh Əskərov. La litterature azerbaïdjanaise de l’emigration....................... 275 

Чичек  Эфендиева. «…Убуди жирня времена» и «… дажьбог»....................... 280 

Günel Əliyeva. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində işlənən  

fars mənşəli sözlərin quruluşca növləri ..................................................................... 286 Şəbnəm  Məmmədova. Bronte ailəsi fenomeni ....................................................... 291 

Günel İsmayılova. Şarlotta Brontenin “Ceyn eyr” əsərinin psixoloji təhlili............ 298 

N.S.Məsumzadə. 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında insana  

münasibətin bədii əksi ..................................................................................... 303 

İlahə Xantəmirova. Mirzə bala Məhəmmədzadənin “Qadınlara hürriyyət”  

məqaləsində qadın azadlığı problemi ........................................................................ 309 S.R.Səmədova. Müstəqillik illəri roman janrında tarixi şəxsiyyətlərin  

bədii təsviri ................................................................................................................ 315 A.R.Əliyeva. Yusif  Balasaqunlunun “Qutadğu-bilig” poeması bir  

siyasətnamə kimi ....................................................................................................... 320 Gülnar  Hüseynova. Yazıçı-tərcüməçi Cahanbaxş və XX əsr  

gəncə ədəbi  mühiti.................................................................................................... 325 Севиндж  Рзаева. Рецептивно-эстетический художественный  

характер литературного произведения.................................................................. 330 Yücel Karauz. Müharibə əsirləri  ilə əlaqədar 1918-ci ildə edilən razılaşmalar...... 337 

Anar  Abuzərli. Prof. Yavuz Axundlunun yaradıcılığında  

ədəbi-tənqidi məsələlər.............................................................................................. 342 Samirə Məmmədova. Şah  İsmayıl  Xətai  qərb  şərqşünaslarının tədqiqində ........ 346 

Şəbnəm  Salayeva. Bəxtiyar Vahabzadənin poemalarında insanın  

mənəvi aləminin tədqiqinə maraq.............................................................................. 351 Ümit Pektaş. XX əsrin əvvəllərində Türkiyə uşaq mətbuatının  

yaranmasında “Çocuq dünyası” jurnalının  rolu........................................................ 357 Maya Musayeva. Kosmoqonik miflər əsasında yaranan mifoloji  

toponimlər folklor onomastikasının bir layi kimi...................................................... 365 b/l. İlahə  Həsənova. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının  

dil xüsusiyyətləri........................................................................................................ 370 Aytac  Abbasova. Kəlbəcər regionuna məxsus nağıl variantları.............................. 377 

Gülnar  Osmanova. Yaradılışla bağlı kultlar və müasir  nəsr ................................. 384 

Günel Əliyeva. Bədii mətnin onomastik mənzərəsi haqqında.................................. 391 

Filologiya  məsələləri – №02, 2016 

 

402 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                            

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

«Елм вя Тящсил» няшриййатынын  директору: 

профессор Надир МЯММЯДЛИ 

 

 

×àïà èìçàëàíìûø 05.03.2016. 

Øÿðòè ÷àï âÿðÿãè 25,125. Ñèôàðèø ¹ 156. 

Êàüûç ôîðìàòû 84õ108 1/16. Òèðàæ 500 

 

Êèòàá «Åëì âÿ Òÿùñèë» íÿøðèééàò-ïîëèãðàôèéà 

ìöÿññèñÿñèíäÿ ñÿùèôÿëÿíèá ÷àï îëóíìóøäóð. 

E-mail: nurlan1959@gamil.com 

Òåë: 497-16-32; 050-311-41-89 Öíâàí: Áàêû, È÷ÿðèøÿùÿð, 3-úö Ìàãîìàéåâ äþíýÿñè 8/4. 

 


Yüklə 3,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə