Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə81/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   171

salanqlamaq salanğlamaq. salğanmaq. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). 1. sallanmaq. 1. aslanmaq.

salanqlıq salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. (qayanğlıq. cayanğlıq) çalınmışlıq. çılqınlıq. çırpıqlıq. çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.

salanmaq salğanmaq. salqılanmaq. sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər verilmək.

salansaq salansağ. axmaq.

salantan -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ: duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə bulunma sözü).

salantırılmaq salandırılmaq. salğandırılmaq. salqılandırılmaq. sorağlandırılmaq. sorğalandırılmaq. xəbər verdirilmək.

salantırmaq salğandırmaq. salqılandırmaq. sorağlandırmaq. sorğalandırmaq. xəbər verdirmək.

salar 1. (salar (fars)} < salqar. sağlar. salur saldatların başqanı. 1. (salar (fars)} < salqar. sağlar. salur ustaca, iyi qılıc salan, çalan. 1. sallar. salğar. (saldıran) iyid. şüca'. 1. sallar. salğar. uca boy. 1. < salğar. salvar. başxan. böyük başçı.
-at arvadın pisini, işdən salar kişini.

salaraq -kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

salarış solarış. sararış. saralış. soluş.

salarmaq saralmaq. solarmaq. solmaq.

salasal salsal. hammı. tamam. bütün. - salasal el ora toplanmışdı. - birin bıraxmadan, kitanların salsalın yığıb götürdülər.

salası 1. qalası. - salası yeri: qalması yeri. - salası yeri qoymayıb aradığ, tapmadığ. - salası söz qalmadı ki eştmədik. 1. hammısı. - salası gəlib çıxdılar.

salasqal salasğal. nərsənin topalndağı yer. yığnac. ambar.

salasun nərsə bağlamaq üçün bir yerə çalınan həlqə.

salasunq salasunğ. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarsık. salsık. çalsıq. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.

salaş 1. salat. salğat. neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə. 1. salat. salğat. qarışıq. qarma. alaşım. mürəkkəb. 1. salat. salğat. təkib. 1. salat. salğat. göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək. 1. salça. salac. sallac. neçə nərsədən yapılmış nərsə. 1. salça. salac. sallac. daluq. dalıq. məxlut.

salaşıq salcaşıq. salışacıq. qiyaslı. muqayisəli (muqayiseyi) tətbiqi.

salat salğat. salaş. 1. neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə. 1. qarışıq. qarma. alaşım. mürəkkəb. 1. təkib. 1. göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək.

salatı - söz salatı: gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma .

salatlı çalatlı. nəqşəli.

salatmaq 1. . şellikləmək < salqatmaq. saltatmaq. atlatmaq. atşamaq. 1. salamaq. salğamaq. salqılatmaq. sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər vermək.

salav 1. salağ. seləv. seləğ. sələv. sələğ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması. 1. salay. salva. ambar. 1. salay. salva. çalva. çalav. bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. burada artığ olan nərsələr yerləşilir. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda). 1. salğa. bombardıman. bombarduman. 1. salğa. sağva. alqış. yağtış. təşviq. 1. salğa. odsava. güllələmə. oxlama. tirbaran.

salavan salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. 1. axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ. 1. yolun, su yolunun, kanalın ayrılan yeri. 1. bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan bölüm. delta.

salavarı sərsəri. salvaş. sələvəri. boş bekar. avara.

salavatmaq savalatmaq. boş vermək. unutmaq. - savalat: keçmiş olsun. - ötən işə savalat.

salavı salaçı. savaçı. düşünmədən ağzın açıb salan, savan.

salavır salağı. salsam. səlsəm. sərsəm. abdal. sapdal.

salay salav. salva. 1. ambar. 1. çalva. çalav. bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. burada artığ olan nərsələr yerləşilir. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .

salayaq salayağ. yalayağ. sarıyağ.

salayan sallayı. salağanda. salıvər. səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.

salba 1. çalpa. qutsaq. muqəddəs. təbərrük. mütəbərrik. 1. salda. saban. sapan. pulluq. xış. 1. səlbə. səbət. sələ. sala. kirtil. kitril. zənbil. 1. salım. səlim. asalım. atalım. çox uca, hündür. - səlim dağlar sırası.

salbaqmaq salbağmaq. sapalmaq. sapbalmaq. çapbalmaq. çalınmaq. açılmaq. aralanmaq.

salbamaq 1. sambamaq. samlamaq. sallamaq. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın. 1. sambamaq. samlamaq. sallamaq. salvaylamaq. tullamaq. 1. sambamaq. samlamaq. sallamaq. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək. 1. sambamaq. samlamaq. sallamaq. bilsənmək. yoxlamaq. sorumaq. 1. salmaq. bıraxmaq. sərbəs ötürmək. - cilov salbamaq: ovsar, dizgin bıraxmaq. - qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri üstünə it ötürmək. 1. salmaq. itirmək. - harda saldım, bilmədim. 1. salmaq. boşaltmaq. - içindəkiləri sal qurtul. 1. salmaq. qurbamaq. qurmaq. döşəmək. yerləşdirmək. yerə bıraqmaq. inşa' edmək. - qapqa salbamaq: düzaq qurmaq. - yol, tikinti salbamaq.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
- çağu salma: uca səslə bağırmaq.
- yola salma: ötürmə.
- soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.

salban sarban. sarpın. sarğın. ambar.

salbantamaq sallamaq.

salbar sallağ. 1. üzü aşağı duran. - salbar buğlu. 1. avara. asalaq.

salbarmaq sallanıb durmaq. - salbar buğlu.

salbas 1. örtülüb basırılmış. gizli. (məhrəmanə) 1. bir əl əksiksiz. kəsirsiz. tamam. bütün. kamil. naqis olmayan.

salbasal salqasal. duranğ. parayapay. tuş. tuşuş. məadil. maadil. musavi.

salbasalmaq salqasalmaq. parayapaylaşmaq. 1. bəsə bəs edmək.

salbaş 1. > sərbəst. yuçut. açıq. 1. başı titrəyən, əsən. 1. baştutan. qalabaş. dikəbəy. məğrur.

salbat 1. zirəklik. başarılıq. 1. bağdal. heybət. ehtişam. şikuh. 1. salqat. üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı. 1. salqat. daş döşənmiş yer. 1. salmığ. saltığ. tək. yalın. yalnız. - dar gündə saltığ qaldıq. - saltığ kişidir, əlindən gəlsə yardım ed. 1. salmığ. saltığ. mətanət. ağırlıq. səqillilik. ustuvarlıq. bağdallılıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq. məhabətlilik. ustuvarlılıq. 1. salmığ. saltığ. boyluluq. boyqallıq. heykəllilik. 1. salmığ. saltığ. dəğərlilik. ərzişlilik. 1. salmığ. saltığ. yüklülük. barlılıq. hasıllılıq. 1. salmığ. saltığ. etginlik. müəssirlik. tə'sirlilik.

salbatlı 1. . bağdallı. heybətli. ehtişamlı. möhtəşəm. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. mətin. ağır. bağdallı. səqil. ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. boylu. boyqalı. heykəlli. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. dəğərli. ərzişli. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. yüklü. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. etgin. müəssir. tə'sirli.

salbay saltay. subay. saltan. evlənməmiş. mücərrəd.

salbı 1. nəqqaş sepayası. 1. kiçik miz, masa. 1. təpsi. sini. kiçi məcmeyi.

salbıc sarbıc. sırqa. güşvara.

salbıca salaca. qoyulaca yer. qonağ.

salbiç çalbiç. tomlaq. domalqa. kakil. pərçəm.

salca 1. salaca. sadəcə. yalaca. yalca. yalıca. yalnızca. yələcə. 1. birazca. 1. sapcaq. (yapışıb qopbayan). iri kənə.

salcaq salcağ. 1. sancağ. saçağ. sarıma. salıma. bəzək üçün aslanan nərsə. 1. salancaq. qulağ məməsi. 1. salcığ. qıfıl.

salcalamaq sirkələmək. sallamaq.

salcamaq 1. salsamaq. səlcəmək. səlsəmək. silkişmək. titrəmək. 1. silkəmək. siləmək.

salcan 1. az geniş, enli. 1. biraz sakin, dinc, huzurlu.

salcar salcuğ. səlcuğ. qaysar. qeysər. impiratur.

salcaşıq salışacıq. salaşıq. qiyaslı. muqayisəli (muqayiseyi) tətbiqi.

salcaşlı salaşlı. qiyasi.

salcatmaq salsatmaq. səlcətmək. səlsətmək. silkitmək. titrətmək.

salcıq salcığ. 1. salcağ. qıfıl. 1. silcik. silgi. silək. nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça. 1. salcığ. silcik. silgi. silək. midad silən. paqqun. 1. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.

salcınmaq səlcinmək. sərcinmək. tirləmək. uzanmaq.

salcıra sallacır. salsıra. sallağ. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan.

salcışmaq solcuşmaq. büdrəşmək. sırvışmaq. suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə olduğu yerdən oynağlamaq) suruşmaq. (ləğzidən).

salcıt salcida. sal+ cida. salcut. tüfəngin ucuna taxılan qəmə.

salcita salcida. sal+ cida. salcıt. salcut. tüfəngin ucuna taxılan qəmə.

salcuq salcuğ. salcar. səlcuğ. qaysar. qeysər. impiratur.

salcut salcıt. salcida. sal+ cida. tüfəngin ucuna taxılan qəmə.

salça 1. şəltə. yalbıc. yalbiçək. uzun, sallaq ətək. 1. yelpə. yelmə. yelkə. uzun saç. - salçasından tutb sürüdü. 1. əl dəğənəyi, çubuğu. 1. salac. salaş. sallac. neçə nərsədən yapılmış nərsə. 1. salac. salaş. sallac. daluq. dalıq. məxlut.

salçaq salçağ. salcağ. sancağ. saçağ. sarıma. salıma. bəzək üçün aslanan nərsə.

salçamaq saçalamaq. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. 1. seçmək. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) .

salçav salıq. saltav. quruluş. qur. bina. ocağ. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad.

salçav saltav. toxçal. qapçal. çitçal. 1. qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam. 1. kompozisyon. 1. sırvıc. uğdə. təəssüb. 1. koleksiyon. 1. toplanmış ea'nə, ianə. 1. qarmaşıq. hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi. kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. 1. bılok. sitə. -salçav sayı: kompileks sana.
- kompilekslik: salçavlıq. güclük. soxsuluğ. müşgülat.

salçava saltava > sərdaba.

salçavı duyqusu. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.

salçavlıq güclük. soxsuluğ. kompilekslik. müşgülat.

salçı 1. önçü. -qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq. 1. qayıqçı. 1. qoşunun önündə gedən qol. pişqaravul. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

salçılaşmaq 1. iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq. 1. qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq.

salçılıq savçılıq. tutsuluq. tuşçuluq. elçilik. (xastqari) .

salı 1. gürkəgün. seşənbə. 1. salığ. sal. sorağ. sorğa. xəbər. - ondan çoxdandı salım yox. - sizin bundan salız varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1. qab çeşiti. (məşgəfə). 1. salu. (> zilu) döşəmə. qalı. fərş. 1. səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer. təxd. kürsü. satul. miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər. 1. yalı. mala. 1. qayığı. gəmisi. - salı ağnamaq: qayığı, gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək. 1. xəbər. -yox salı, xoş salı.

salıb -üzə salıb dayanmaq:siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. sırtılmaq.
-əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq: sıvarmaq. sıyırmaq. - ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
- sap salıb baxmaq: incədən incəyə, araq araq qaramaq.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.

salıc salıcı. səric. sərci. sarıc. sarcı. güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran.

salıcı 1. . daşıyıcı. saşqaçı. hambal. 1. salıc. səric. sərci. sarıc. sarcı. güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran.

salıq salığ. 1. qırıq. - sıpısalığ: başarıqsız. becərəksiz. 1. salı. sal. sorağ. sorğa. xəbər. - ondan çoxdandı salım yox. - sizin bundan salız varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1. saltav. salçav. quruluş. qur. bina. ocağ. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad. 1. soyuğ. - salqın buğları salığdan buz qaplamıdı. (salqın: salınğın. aslağ. düşük). - bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür. 1. yalığ. sülüğ. sülüh. sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş. ötrük. isal. 1. salğın. salğun. sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sərik. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. dəbdə olan. yürkə. yürək. geçərli. mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı)1. saluq. yasal. yasa, qanun pitiyi, biçiyi. qanun namə. 1. sasıq. saçıq. sapıq. samıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin. 1. sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. salma saçağ. ( salxım. salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə). 1. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın. 1. saluq. saluğ. çalığ. tuka. tuta. qalıb. 1. sav. bac.
-salığ sallağ: salığ sullağ. salığ sulxaq. sövələk. (< soluq. savıq. sovuq. salıq). solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.
-salıq salış: vergiləndirmə.

salıqan salığan. salpan. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. 1. nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

salıqlamaq salığlamaq. 1. səritmək. sarıtmaq. qurmaq. hazırlamaq. iləri sürmək. sunmaq. tutuzmaq. 1. sığınmaq. hazırlamaq. qurmaq.

salıqlanmaq salığlanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. hazırlanmaq.

salıqlaşmaq salığlaşmaq. salqılaşmaq. sözləşmək. qərarlaşmaq .

salıqmaq 1. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). salanğlamaq. salğanmaq. 1. sallanmaq. 1. aslanmaq. 1. salığmaq. salnığmaq. salxmaq. salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) 1. salığmaq. salqıymaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.

salıqmış salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). salanğ. salğıq. salğaq. 1. sallaq. 1. düşük. sölpük. gəvşək.

salıqsız saqıtsız. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

salılamaq yalılamaq. malalamaq.

salılıq sərbəslik. yuçutluq.

salım 1. xəbərim. -ondan çoxdandı salım yox. 1. ara. vaxt. - bir salımdan son iğnə salmağa yer bul. 1. an. ləhzə. saniyə. - bir salım: bir an. bir ləhzə. 1. qoşun. qoşnu. heyvanları birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi. 1. səlim. salba. asalım. atalım. çox uca, hündür. - səlim dağlar sırası. 1. salış. sağın. quruş. qanun. bünyə. tə'sis. (konstitüsyon). 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. canlı. diri. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. xalis. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. təmiz. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. iyi. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. doğru. gerçək. 1. silmə. silim. salma. nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış. (korniş). 1. silmə. silim. salma. kətibə. lovhə. 1. silmə. silim. salma. gəc bori.

salim salım. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. 1. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. canlı. diri. 1. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. xalis. 1. təmiz. 1. iyi. 1. doğru. gerçək.

salıma sarıma. salcağ. salçağ. sancağ. saçağ. bəzək üçün aslanan nərsə.

salımaq 1. sarmaq. sarımaq. örmək. hörmək. bükmək. dürmək. dürgəmək. 1. sasımaq. saçımaq. sapımaq. samımaq. qoxumaq. mütəəffin olmaq. 1. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. salıtmaq. sarımaq. sərimək. salmaq. - ələ salmaq: ələ gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. 1. salmaq. salıtmaq. sarımaq. sərimək. - ələ salmaq: ələ gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. 1. salmaq. salıtmaq. dikətmək. - səs salma. 1. salmaq. salıtmaq. qoymaq. vəz' edmək. (qanun) keçirmək. - yasa salmaq. 1. salmaq. salıtmaq. yazmaq. qeyd edmək. - bunuda dəfdərivə sal. 1. salmaq. salıtmaq. qoymaq. salmaq. sorlatmaq. soratlamaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
- saldınsa bul, qoydunsa götür. qaçırdınsa tut.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.
- ad salmaq: ad qoymaq.

salımı -günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. (< sapmaq: çıxmaq) yarın. (< yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.

salımışmaq salnışmaq. salınışlaşmaq. tutuşmaq. tutşunmaq. (dərgir olmaq). - hər gələnlə salnışma.

salımlaşmaq salmalaşmaq. yaxalaşmaq.

salımlı 1. sağınlı. uyumlu. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. sağınlı. qanuni. rəsmi. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin.

salımsımaq səlinsimək. çətinliyə dözmək. burdbar olmaq.

salın 1. xəbərin. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1. sağır durna. dəvamlı. 1. zehn. andağ. sudar (< tutar) yadaç. yaddaşt.

salına tək, yalnız, bir kişi, nəfər, şəxs olaraq. - salına çıxdı yola.
- yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək)
-nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq.
-nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). - oturacaqların salduv yırtılıb.
-salına bıraxmaq. sərmək. sərimək. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə