Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Oksihemoqlobinin dissosiasiya əyrisi hansıdır?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə11/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

694) Oksihemoqlobinin dissosiasiya əyrisi hansıdır?

A) Oksihemoqlobinin miqdarının karbon turşusunun gərginliyindən asılılığı

B) Hemoqlobinin oksigenlə doymasının oksigenin gərginliyindən asılılığı

C) Oksigenin parsial təzyigi və mioqlobinin miqdarı arasında olan asılılıq

D) Hemoqlobin molekulunda karbon turşusu və birləşmiş oksiqenin nisbəti

E) pH-ın oksihemoqlobinin miqdarına təsiri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
695) pO2 göstəricisi nəyi əks etdirir?

A) Hemoqlobinin oksigenlə doyması

B) Oksiqenin qanda ümümi miqdarını

C) Həll olmuş oksigenin fraksiyasını

D) Hər biri düzgündür

E) Hemoqlobinlə birləşmiş oksigeni


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
696) HbOsat göstəricisi nəyi xarakterizə edir?

A) Hemoqlobinin oksiqenlə doyma dərəcəsini

B) Hematokriti

C) Hər biri düzgündür

D) Qanda oksihemoqlobinin qatılığını

E) Qanda oksigen gərginliyini


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999
697) Aşağıdakilardan hansıları hormon ola bilər?

A) Peptidlər

B) Qlikoproteidlər

C) Hər biri ola bilər

D) Zülallar

E) Steroidlər


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
698) Hipotalamus hormonları bir başa nəyə təsir edirlər?

A) Mədəaltı vəzə

B) Qalxanvarı vəzə

C) Cinsi vəzilərə

D) Böyrəküstü vəzilərə

E) Hipofizə


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
699) Yerli təsirə hansı hormon malikdir?

A) Aldosteron

B) Qlükaqon

C) Qastrin

D) Vazopressin

E) Insulin


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
700) Adrenalin nəyi sürətləndirir?

A) Arterial təziyiqin azalmasını

B) Bronxospazmı

C) Ürək əzələsinin yığılmasını

D) Qlükoneogenezi

E) Lipoqenezi


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
701) Parathormon nəyə təsir edir?

A) Qara ciyərə

B) Sümüklərə və böyrəklərə

C) Ürəyə


D) Böyrəküstü vəzilərə

E) Mədəaltı vəzə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
702) Bağırsaqdan fosforun sorulması nədən asılı deyil?

A) Fosfotazanın aktivliyindən

B) İonizasiya

C) Amilazanın aktivliyindən

D) Vitaminlərin olmasından

E) pH
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002


703) Qanda somatotrop hormonun artması nə zaman müsahidə olunur?

A) Xroniki böyrək çatmamazlığı

B) Nəhənglilik (qiqantizm)

C) Porfiriya

D) Hər biri

E) Alkoqolizm


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
704) Hipofizin arxa payında əmələ gələn hormon hansıdır?

A) Vazopressin

B) Qlükokortikoidlər

C) AKTH


D) Qonadotrop hormonlar

E) Qlükaqon


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
705) Qanda histamin əsasən harada yerləşir?

A) Plazmada ferment ingibitorları var

B) Neytrofillərdə

C) Tosqun hüceyrələrdə

D) Trombositlərdə

E) Eritrositlərdə


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
706) Aşağıdakilardan hansı katexolamin sayılır?

A) Dofamin

B) Histamin

C) Heparin

D) Süd turşusu

E) Serotonin


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
707) Qanda aldosteronun səviyyəsinə nə təsir edir?

A) Plazmada kaliumun miqdarı

B) Bədənin vəziyyəti

C) Plazmada reninin səviyyəsi

D) Hər biri

E) Qidada natriumun miqdarı


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
708) Adrenalinin sintezində aşağıdakılardan hansı aminturşular iştirak edir?

A) Qlisin

B) Triptofan

C) Sistein

D) Tirozin

E) Leysin


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
709) Vazopressin nəyə təsir edir?

A) Böyrək kanalcıqlarının epitelisinin keçiriciliyini su üçün artırır

B) Diurezi azaldır

C) Sidiyin qatılığını artırır

D) Nefronun distal şöbələrində suyun reabsorbsiyasını artırır

E) Hər birinə


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
710) Orqanizmin su-elektrolit mübadiləsini spesifik requlyasiya edən hormonlara hansı-lar aiddirlər?

A) Hər biri

B) Natrium uretik amil

C) Heç biri

D) Vazopressin

E) Aldosteron


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
711) Vitaminlər nə ilə xarakterizə olunur?

A) Insana kiçik dozalarda tələb olunur

B) Orqanizmə lazımı miqdarda sintez oluna bilmir

C) Hər biri düzgündür

D) Orqanizmdə spesifik biokimyəvi funksiyaları yerinə yetirir

E) Üzvi maddələrdir


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
712) Suda həll olan vitamin hansıdır?

A) B1 vitamini

B) B6 vitamini

C) B2 vitamini

D) B12 vitamini

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с.
713) Yağlarda həll olan vitaminlərə hansıları aiddir?

A) E vitamini

B) Hər biri

C) A vitamini

D) K vitamini

E) D vitamini


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
714) Toyuq korluğu hansı vitaminin alimentar çatmamazlığı zamanı inkişaf edir?

A) B6 vitamini

B) C vitamini

C) D vitamini

D) B1 vitamini

E) A vitamini


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998,
715) Meqaloblastik anemiya hansı vitaminin çatmamazlığı zamanı inkişaf edir?

A) A vitamini

B) B12 vitamini

C) D vitamini

D) B1 vitamini

E) C vitamini


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
716) Raxit hansı vitaminin çatmamazlığı zaman inkişaf edir?

A) B1 vitamini

B) C vitamini

C) D vitamini

D) B12 vitamini

E) A vitamini


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
717) Dermatit, stomatit və konyuktivit hansı vitaminin defisiti zamanı inkişaf edir?

A) C vitamini

B) D vitamini

C) E vitamini

D) B2 vitamini

E) A vitamini


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
718) Hemorragik sindrom hansı vitaminin defisiti zamanı inkişaf edir?

A) K vitamini

B) B1 vitamini

C) E vitamini

D) B6 vitamini

E) D vitamini


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
719) Qidada askorbin turşusunun çatmamazlığı nəticəsində nə əmələ gələ bilər?

A) Xilez


B) Anemiya

C) Hər biri

D) Qanın laxtalanmasının pozulması

E) Sinqa
Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004


720) Qanda B12 vitamininin miqdarının azalmasına hansı səbəb ola bilər?

A) Addison-Birmer xəstəliyi

B) Mədə-bağırsaq yolunun müxtəlif sahələrinin rezeksiyasından sonrakı vəziyyət

C) Mədə-bağırsaq yolunun parazitar xəstəlikləri

D) Meqaloblastik anemiya

E) Hər biri düzgündür


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
721) Beri-beri xəstəliyi hansı vitaminin alimentar çatmamazlığı zamanı inkişaf edir?

A) B1 vitamini

B) B5 vitamini

C) B6 vitamini

D) A vitamini

E) D vitamini


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
722) Orqanizmdə porfirinlər nə ilə birləşirlər?

A) Turşularla

B) Qələvilərlə

C) Lipidlərlə

D) Metallarla

E) Karbohidratlarla


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998,
723) İnfeksion hepatitin sarılıqdan əvvəl dövründə əsas müayinə hansıdır?

A) Bilirubin fraksiyaları

B) Hər biri

C) Aminotransferazlar

D) Xolinesteraza

E) Qələvi fosfataza


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998,
724) Birləşmiş bilirubinin əsas kütləsi hara daxil olur?

A) Hər biri düzgündür

B) Ağız suyuna

C) Qana


D) Öd çıxarıcı kapilyarlara

E) Limfa sisteminə


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
725) Sağlam insanın sidiyində nə var?

A) Biliverdin

B) Sterkobilinogen

C) Bilirubin

D) Mezobilirubin

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
726) Kəskin viruslu hepatitin erkən diaqnostikası üçün nə müayinə edilir?

A) Aminotransferazalar

B) Hər biri

C) Serum dəmiri

D) Qələvi fosfataza

E) Bilirubinin fraksiyaları


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999
727) Kəskin virus hepatitinin sarılıqlı forması zamanı nə aşkar olunur?

A) ALT aktivliyinin artması

B) Bilirubinuriya

C) Hər biri

D) LDQ aktivliyinin artması

E) Urobilinuriya


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999
728) Fiziki-kimyəvi xassələrinə görə mioqlobin nəyə yaxındır?

A) Pofirinlərə

B) Qlikoproteidlərə

C) Karbohidratlara

D) Hemoqlobinə

E) Bilirubinə


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
729) Mioqlobin harada yerləşir?

A) Sinir sistemində

B) Qara ciyərdə

C) Əzələlərdə

D) Eritrositlərdə

E) Sümük iliyində


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
730) Mioqlobinin orqanizmdə funksiyası hansıdır?

A) Nəqliyyat

B) Oksidləşdirici fosforlaşma

C) Tənəffüs

D) Ferment

E) Depo
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000


731) Öd piqmentlərinin mübadiləsi nə zaman pozulur?

A) Qara ciyərin kəskin distrofiyası

B) Hər birində

C) Toksiki-allergik hepatit

D) Serum hepatiti

E) Xolestatik sirroz


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
732) Sərbəst bilirubin fraksiyası nə zaman artır?

A) Qara ciyərin biliar sirrozu

B) Hər birində

C) Obturasion sarılıq

D) Parenximatoz hepatit

E) Cilber sindromu


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
733) Xolestaz zamanı vacib olan test hansıdır?

A) Aminotransferazlar

B) LDQ

C) Hər biriD) Qələvi fosfataza

E) Xolinesteraza


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
734) Parenximatoz hepatiti ağırlığını qiymətləndirmək üçün nə təyin edilir?

A) Aminotransferazlar

B) QQTP

C) Hər biriD) Esterifikasiya olunmuş xolesterin

E) Bilirubinin səviyyəsi


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
735) Hemolitik sarılığı obturasion sarılıqdan differensasiya etmək üçün nə təyin olunur?

A) Retikulositlərin miqdarı

B) Bilirubinin fraksiyaları

C) Serum dəmiri

D) Hər biri

E) Qələvi fosfataza


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
736) Hansı xəstəliklər üçün triqliseridemiya xasdır?

A) Hər biri

B) Irsi hiperlipidemiya

C) Alkoqolizm

D) Piylənmə

E) Şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
737) Porfirinlər nəyin tərkibindədir?

A) Katalazanın

B) Hemoqlobinlərin

C) Hər birinin

D) Peroksidazanın

E) Mioqlobulinin


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
738) Porfirinlər harada sintez olunurlar?

A) Sümük iliyində, qaraciyərdə

B) Ağciyərdə

C) Bağırsaqda

D) Böyrəklərdə

E) Dalaq limfodüyünlərində


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
739) Porfirinlər nəyin sintezində iştirak etmirlər?

A) Qlobinin

B) Hemin

C) Oksidləşmə reduksiya fermentləri

D) Mioqlobin

E) Miyelin


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
740) Birləşmiş bilirubin normada qanda neçə % təşkil edir?

A) 5 %


B) 75 %

C) 25 %


D) 100 %

E) 3,50 %


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
741) Ikincili mioqlobinuriyalara nə gətirib çıxarır?

A) Hər biri

B) Heç biri

C) Ekzogen toksiki maddələrin təsiri

D) Toxumaların uzun müddətli əzilmə sindromu

E) Trombozlar, emboliyalar


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
742) Miokardın infarktının inkişafında sidikdə mioqlobin hansı müddətdən sonra aşkar olunur?

A) 1 həftədən sonra

B) 5–7 saatdan sonra

C) 1–2 saatdan sonra

D) Bir sutkadan sonra

E) 2 – 3 həftədən sonra


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
743) İltihab ocağında aşağıdaki sistemlərdən hansı aktivləşmir?

A) Lipogenez

B) Komplement

C) Kallikrein-kinin sistemi

D) Perekisli oksidləşmə

E) Neytrofil proteinazalar


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
744) Aşağıdakilardən hansı iltihab ocağında faqositoz mərhələlərinə aid deyil?

A) Opsonizasiya

B) Neytrofil proteazalarının aktivləşməsi

C) Peroksid oksidləşmənin aktivləşməsi

D) Hüceyrə proliferasiyası

E) Antigen-anticism kompleksinin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
745) Əsas lizosom fermentləri hansılardır?

A) Katepsinlər

B) Siklooksigenazalar

C) ATF-aza

D) Laktatdegidrogenazalar

E) Transaminazalar


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998,
746) İltihabın kəskin fazasının zülalı hansıdır?

A) Anqiotenzin

B) Kollaqen

C) Protein C

D) Fibrinoqen

E) Mioglobin


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
747) Qatılığı 6-12 saat ərzində 100-1000 dəfə artan iltihab reaktantları hansıdır?

A) Orozomukoid, a1-antitripsin, qaptoqlobin, fibrinoqen

B) C-reaktiv zülal, serumun amiloid A zülalı

C) Seruloplazmin, C 3, C 4-komplementləri

D) Albumin, transferrin, prealbumin

E) İgG, İgA, İgM,-makroqlobulin


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
748) C-reaktiv zülal nə zaman aşkarlanır?

A) Əməliyyatdan sonraki dövrdə olmur

B) Bakterial iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur

C) Xroniki iltihab zamanı əmələ gəlir

D) Viruslu iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur

E) Normada var, iltihab zamanı azalır


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
749) Hepatit «B» üçün spesifik test hansıdır?

A) HBs- antigenin immunokimyəvi təyini

B) Sorbithidrogenazanın aktivliyi

C) Bilirubinin artması

D) Transaminazaların aktivliyinin təyini

E) Turş fosfatazanın aktivliyi


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
750) Qara ciyərin alkoqollu sirrozu zamanı nə müşahidə olunur?

A) Transaminazaların artması

B) İgA artması

C) Hər biri

D) Xolesterinin esterifikasiya koefisientinin azalması

E) Qamma-qlütamiltranspeptidazanın artması


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
751) Kallikrein-kinin sisteminin rolu nədir?

A) Qana lipidlərin nəqliyyatını həyata keçirir

B) Qlükogen sintezini aktivləşdirir

C) Bilirubin sintezini aktivləşdirir

D) Həzm sistemində peptidlərin hidrolizində iştrak edir

E) Qanın proteolitik sistemlərinin tənzimləyicisidir


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
752) İltihab prosesinə şübhə olduqda aşağıdakılardan hansı əsas müayinə aparılır?

A) Zülal fraksiyalarının təyini

B) Hər biri

C) Leykositar formulanın təyini

D) C–reaktiv zülalın təyini

E) EÇС
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000


753) İltihab ocağına histamin haradan daxil olur?

A) Toxuma mayesindən

B) Makrofaqlardan

C) Eozinofillərdən

D) Tosqun hüceyrələrdən

E) Qandan


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000

Parazitar xəstəliklərin laborator diaqnostikası

754) Nəcisin müayinəsi zamanı yan tərəfində tikanı olan helmint yumurtaları aşkar olunub. Bu yumurtalar hansı helmintə xasdır?

A) Bizquyruğa

B) Şistosoma Mansoniyə

C) Askaridaya

D) Tominska

E) Heç birinə


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
755) Bir həftə əvvəl hazırlanmış qanın qalın damlaları laboratoriyaya daxil olub. Bu zaman nə etmək lazımdır?

A) Preparatları Romanovski boyası ilə rəngləmək

B) Əvvəlcə preparatın üzərinə 10-15 dəq distillə suyu töküb, sonra isə suyu atıb Romanovski boyası ilə rəngləmək

C) Əvvəlcə preparatın üzərinə 10-15 dəq fizioloji məhlul tökmək, sonra Romanovski boyası ilə rəngləmək

D) Rəngləmədən əvvəl qan damlasını fiksasiya etmək

E) Bütün cavablar düzgündür


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
756) Malyariya törədicisinin inkişaf mərhələlərindən hansı eritrositar şizoqoniyaya aid deyil?

A) Yetişməmiş şizont

B) Gənc trofozoit

C) Sporozoit

D) Yetişmiş şizont

E) Yarıböyük trofozoit


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
757) Romanovski boyası ilə qalın qan damlasını rəngləmək üçün optimal pH qiyməti hansıdır?

A) 6,2-6,5

B) 7,5-7,8

C) 7,0-7,2

D) 4,0-4,5

E) 5,5-6,0


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
758) Qanın nazik yaxmasının müayinəsinə görə malyariya diaqnozunu inkar etmək olarmı?

A) Bəli


B) Əgər 200 görmə sahəsinə baxılıbsa, bəli

C) Əgər qan qızdırma zamanı götürülübsə, bəli

D) Xeyir

E) Əgər 100 görmə sahəsinə baxılıbsa, bəli


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
759) Malyariya plazmodisının növlərini təyin etmək nə üçün lazımdır?

A) Ölümlə nəticələnmənin proqnozu üçün

B) Müalicə sxemini təyin etmək üçün

C) Sağalma mümkünlüyünün proqnozu üçün

D) Hər biri üçün

E) Epidemiya ələyhinə tədbirlərin keçirilməsi üçün


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
760) Laboratoriyanın cavabında malyariya parazitinin mərhələləri nə zaman göstərilir?

A) Hər dəfə

B) Malyariyanın bəzi növləri zamanı

C) Xəstəliyin bəzi mərhələlərində (inkubasiya dövrü)

D) Ümumi fikir yoxdur

E) Lazim deyil


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
761) Romanovski boyasını buferli məhlulda nəyə görə hazırlayırlar?

A) Mühitin pH-ı saxlanılır

B) Boya çöküntü əmələ gətirməsinə görə

C) Damcı yuyulmadan görünməsinə görə

D) Boyanın çökməsinin qarşısı alınmasına görə

E) Boya qanın forma elementlərinə yaxşı daxil olmasına görə


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
762) Fiksasiya olunmamış qalın damlanı rəngləyərkən hemoliz baş verməyib, preparat yararsız sayılır. Hemolizin olmamağının səbəbi nədir?

A) Damla cox böyük olub

B) Preparat günəş altında qurudulub

C) Barmaqdan qan götürərkən dəridə spirt qalıb

D) Bütün çavablar düzgündür

E) Damla qaydalara uyğun olmayaraq hazırlanıb və üfüqi vəziyyətdə havada qurudulub


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
763) Qanı malyariyaya görə müayinə edərkən metil spirti ilə nə fiksasiya olunur?

A) Qanın nazik yaxmaları

B) “Qalın” damlalar

C) Təbəqəli böyük damcilar

D) Hər biri

E) Hər hansı preparatlar


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
764) Romanovski üsulu ilə qanın rənglənməsi zamanı plazmodilərin hansı hissəsi qırmızı rəngə boyanır?

A) Sitoplazma

B) Pigment

C) Hemoglobin

D) Nüvə

E) Vakuol


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
765) Afrikadan olan zənci xəstədə malyariya parazitləri aşkar olunub. Aşağıdakılardan hansının tapılmasına ən az ehtimal var?

A) P.vivax

B) P.ovale

C) P.falciparum

D) P.ovale+ P.falciparum

E) P.malariae


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
766) Aşağıdakılardan hansı üçgünlük malyariya xəstəliyinin törədicisinə xas deyil?

A) Qan preparatında parazitin bir mərhələsi var

B) Adətən 18 nüvəli merulasiyaya uğrayan şizont

C) Yalançi ayaqları olan sitoplazması

D) Eritrositlərdə xırda və bol dənələr

E) Dairəvi formalı qametositlər


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə