Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdirYüklə 7,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/4
tarix07.12.2016
ölçüsü7,95 Mb.
1   2   3   4

Mirzə KAZiMov,

Kafedranın müdiri, respublikanın 

əməkdar müəllimi, professor

əsədulla QURbANov,

 Kafedranın dosenti 

ÜMUMİ GİGİYENA VƏ EKOLOGİYA KAFEDRASI

Kafedralarımız

http://www.amu.edu.az

31 mart 2014-ъц ил

6

m

 Gicitkən  çox  qiymətli  yem 

bitkisi  sayılır.  onun  qarğıdalı, 

sorqo,  çovdar,  vələmir,  çuğundur, 

kartof,  ot  ilə  birlikdə  hazırlanmış 

silosu yüksək keyfıyyətə malikdir.

Yarpaqlarının  tərkibi  çoxlu  miq-

darda  üzvi  turşular,  B,  B

2

  və  K vitaminləri, mikroelementlər, aşı və fı-

tonsid  maddə-lərlə  zəngindir.  Onların 

tərkibində 200 mq%-ə qədər С vitami-

ni vardır ki, bu da limondakından 2,5, 

albalıdakından 7, kartof və almadakın-

dan isə 10 dəfə çoxdur. Karotinin miq-

darı 50 mq%-dir.

Gicitkən  çox  qədim  zamanlardan 

başlayaraq  müasir  dövrədək  tərəvəz 

bitkisi  kimi  yeyilir.  Ondan  hazırlanan 

şi,  sup,  salatlar  nəinki  dadlı,  həm  də 

orqanizm üçün çox faydalıdır.

Hazırda  bitkinin  cavan  yarpaq  və 

zoğlarını  erkən  yazda  toplayıb  kətə, 

qutab, borş, sup, salat və s. hazırlan-

masında geniş istifadə edirlər. Cavan 

zoğlarını  duza  və  turşuya  qoyur,  yeri 

gəldikdə  süfrəyə  qoyub  iştahgətirici 

ədviyyə kimi yeyırlər.

Gicitkənin  yarpağı  çox 

qiymətli 

polivitaminli 

məhsuldur. Odur ki, müa-

sir tibbdə ondan dəmləmə 

və  duru  ekstrakt  halın-

da  bir  sıra  xəstəliklərin 

müalicəsində 

geniş 


istifadə  edilir.  Məsələn, 

daxili 


qanaxmalar-

da  qankəsici,  mədə-

bağırsaq  xəstəliklərinin 

müalicəsində 

həzm 

prosesi  və  maddələr mübadiləsini  yaxşılaşdı-

ran,  bağırsaqların  iltihabının  aradan 

qaldıran  vasitə,  eləcə  də  qanazlığın-

da,  vərəm,  sinqa  raxit,  avitaminoz, 

qızdırma,  mədə  yarası,  nəfəs  yolları, 

onikibarmaq  bağırsaq  xəstəlikləri  və 

böyrək  daşının  dərmanı  kimi  tətbiq 

olunur.


Bitki  «qanı»  adlandırılan  xlorofil 

bitkinin  yarpağında  külli  miqdarda 

olduğundan  qanazlığında,  orqaniz-

min  müqavimətinin  artırılmasında 

istifadə  edilir.  Gicitkən  sıyığını  balla 

qarışdırıb,  prostat  vəzinin  adenomi-

yası  xəstəliyinə  qarşı  bir  həftə  qəbul 

etdikdə  vəzin  şişmə  prosesi  dayanır 

və xəstəlik bir ay müddətində aradan 

qalxır.


Gicitkən  və  qoz  yarpağından  ha-

zırlanmış  sıyığı  balla  qarışdırıb  daxili 

orqanlarında  xərçəng  olan  xəstəyə 

verdikdə  xərçəng  hüceyrələrinin  inki-

şafı dayanır.

Mədəsi xərçəng xəstəliyinə tutulmuş 

qoca qarı hər gün 2-3 stəkan gicitkən 

ekstraktı qəbul etməklə özünü sağalt-

mışdır.

Gicitkən yarpaqlarmdan alınan yaşıl maddə  ətriyyat,  kosmetika,  yeyinti  və 

tibb sənayesində geniş tətbiq edilir. 

Elmi 

təbabətdə gicitkəndən 

qankəsici,  xroniki  mədə  yaralarının, 

qaraciyərin  müalicəsində  istifadə  olu-

nur.


Xalq  təbabətində  isə  bu  bitkidən 

daha  geniş  istifadə  edilir.  Belə  ki, 

gicitkəndən hazırlanmış cövhəri ürək, 

böyrək, qaraciyər xəstəlikləri, qan azlı-

ğı, qastrit zamanı daxilə qəbul etməyi 

məsləhət  görürlər.  Onun  ekstraktı  ilə 

başı  yuduqda  tüklərin  dibini  bərkidir 

və tökülməsinin qarşısını alır.

Gicitkən  qan  dövranını  tənzimləyir, 

saçın  möhkəmliyinə,  tökülməməsinə 

və 

uzanmasına səbəb 

olur. 


Qalxanabənzər  vəzinin  normal  in-

kişafıni 

aktivləşdirir, 

ürək-damar 

fəaliyyətinə, nəfəs borusuna yaxşı təsir 

edir. O, mədə-bağırsaq, daxili qanax-

ma,  dişdibi  ətləri  xəstəliklərinin  müa-

licəsində  əhəmiyyətlidir.  Gicitkənin 

həlimini,  dəmləməsini  içmək  və  onu 

bişirib  tünd  sarımsaqlı  qatıqla  yemək 

bütün  daxili  xəstəliklərə,  şişlərə,  ba-

ğırsaqlardakı  qurdların  tokülməsinə 

müsbət  təsir  göstərir.  Yazda  gündə 

üç  dəfə  yeməkdən  yarım  saat  əvvəl 

onun bir stəkan həliminə bir çay qaşığı 

süd  əlavə  edib  içmək  orqanizm  üçün 

çox  xeyirlidir.  Qara  yel,  son  dərəcə 

şiddətli oynaq ağrıları xəstəliklərindən 

əziyyət çəkənlərə yatmamışdan əvvəl 

hər axşam gicitkəni qaynadıb suyunda 

çimmək və ya yarım saat vanna qəbul 

etmək  məsləhətdir.  Bu,  bədəni  yum-

şaldır, ağrıları aradan qaldırır.

Müalicə  məqsədləri  üçün  gicitkən 

yarpaq,  kök  və  kökümsovlarını  may-

iyun  aylarında  hələ  üstündə  çiçəkləri 

olan  zaman  toplayırlar.  Çiçək  açıb 

qurtardıqdan 

sonra 

tərkibindəki maddələr  öz  bioloji  xüsusiyyətlərini 

itirir.  Gicitkənin  yarpaq,  kök  və  kö-

kümsovlarından  hərarətin  aradan 

qaldırılmasında,  mədə  yaralarının 

müalicəsində  geniş  istifadə  edilir. 

Bunun  üçün  gicitkənin  kökündən  sa-

rımsaqla  birlikdə  bərabər  miqdarda 

götürüb  1:5  nisbətində  suya  tökün,  7 

gün dəmlədikdən sonra süzüb ağrıyan 

nahiyələrə  sürtün.  Gündə  3  dəfə  bir 

xörək qaşığı qəbul edin.

Nübar HəKİMovA,

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Dərman bitkiləri

Müasir dövrdə qloballaşma cəmiyyətində 

oxucuların 

informasiya 

tələbatının 

ödənilməsində internet və elektron kataloq-

ları da mühüm rol oynayır.

Bundan  əlavə  çoxsaylı  beynəlxalq  infor-

masiya mənbələrindən istifadə edilməsi də 

universitet  əməkdaşlarının  və  tələbələrin 

elmi  informasiyaya  olan  tələbatlarının 

ödənilməsi  üçün  əsas  amillərdən  hesab 

olunur. 

Oxucular  kitabxanamızda  yaradılmış  xü-

susi internet zalında müxtəlif elektron kitab-

xanalardan, o cümlədən  http:// searsh.ebscohost.com 

http:// www.springerlink.com 

http:// www.clinicalkey.com

http:// www.webofknowledge.com

http// www.journals.cambridge.org  

http:// www.bioone.org 

  və  digər  sayt-

ların  çoxsaylı  materiallarından  yetərincə 

istifadə edirlər. 

Oxucuların  informasiyaya  olan  tələbatını 

daha yüksək səviyyədə ödənilməsi üçün ki-

tabxana fondunun elektron kataloquna sa-

lınması işi hazırda davam etdirilir. İl ərzində 

İRBİS-64  elektron  kataloq  bazasına  4000 

nüsxədən  çox  kitab  salınmışdır.  “

Kitab.az” 

(Kitab.orq)

  elekton  kataloquna    isə  249 

nüsxə biblioqrafik təsvir  salınmışdır.

2013- ildə kitabxanaya vahid oxucu bileti 

üzrə gələnlərin sayı 11.175 nəfər olmuşdur. 

Bütünlüklə struktur bölmələri üzrə kitabxa-

naya gələnlər 123.464 nəfər təşkil etmişdir. 

Əsaslı  Kitbaxananın  bütün  xidmət 

şöbələrində  oxuculara  695.680  nüsxə 

ədəbiyyat  verilmiş,  hər  bir  oxucunun  infor-

masiyaya  olan  tələbatına  diqqətlə  yana-

şılmış,  onlar  istədiklıəri  ədəbiyyatla  təmin 

edilmişlər. 

Kitabxanalararası abonement vasitəsi ilə 

oxuculara  35  nüsxə  ədəbiyyat  verilmiş,  15 

nüsxə isə alınmışdır. 

Ötən  il  10.500  nəfər  internetdən  istifadə 

etmiş,  onlara  7.250  arayış  (20  yazılı,  7230 

şifahi) verilmişdir. 72 elektron kitab, mövzu 

üzrə  isə  95  internet  axtarışı  aparılmışdır. 

Əsaslı Kitabxananın poçtuna (E-mail: amu-

lib@mail.ru) 

və  kompyuterlərə    gündəlik 

nəzarət edilmişdir.  

2013- cü ildə dissertasiya və avtoreferat-

lar şöbəsinə 46 dissertasiya, 92 avtoreferat 

qəbul  edilmişdir.  İl  ərzində  bu  şöbəyə  220 

nəfər  oxucu  müraciət  etmiş,  onların  infor-

masiyaya  olan  ehtiyacları  402  dissertasi-

ya və 768 avtoreferatla təmin olunmuşdur. 

Həmçinin  kompyuterdə qəbul edilmiş dis-

sertasiyalara  kartoçkalar  yazılmış,  bu  kar-

toçkalara 92 UOT indeksi verilmişdir. 

Tələbə abonementi şöbəsində də oxu-

culara  nümunəvi  xidmət  göstərilmişdir. 

Bu  şöbədən  8.371  oxucu  istifadə  etmiş-

dir.  Kütləvi  kitab  verilişi  zamanı  kitab-

xananın  əməkdaşları,  o  cümlədən  ATU 

Gənclər və Tələbə Həmkarlar Təşkilatının 

nümayəndələri də iştirak etmişlər.

Bu  şöbəyə  müraciət  edənlərin  sayı 

33.484  nəfər  olmuş,  onlara  401.808 

nüsxə  kitab  verilmişdir.  Bu  şöbənin  yeni 

ədəbiyyata olan ehtiyacı da vaxtında təmin 

edilmişdir. İl ərzində 1.842 nüsxə kitab da-

xil  olmuş,  1.302  nəfər  tələbənin  dövriyyə 

vərəqəsinə imza atılmışdır.

Komplektləşdirmə  şöbəsində  də  işlər 

uğurla  həyata  keçirilmişdir.  Şöbəyə  ötən 

il  3.006  nüsxə  ədəbiyyat    daxil  olmuş-

dur.  Bunun  2.767  nüsxəsi  elmi  və  tədris 

ədəbiyyatı təşkil edir. Bunun 2.536 nüsxəsi 

Azərbaycan, 470 nüsxəsi də xarici dillərdə 

olan  ədəbiyyatdır.  Jurnalların  sayı  isə  101 

nüsxədir.

Kitabxanaya  Universitet  rəhbərliyindən, 

əməkdaşlardan və digər təşkilatlardan xeyli 

sayda  ədəbiyyat hədiyyə edilmişdir.

Kütləvi  işlərin  həyata  keçirilməsi  də 

kitabxananın  fəaliyyətində  əsas  rol  oy-

nayır.  20  yanvar  –  Şəhidlər  gününə,  Xo-

calı  soyqırımına,  8  Mart  Beynəlxalq  Qa-

dınlar  Gününə,  Novruz  Bayramına,  Ulu 

öndər Heydər Əliyevin və akademik Zərifə 

Əliyevanın  90  illiyinə,    28  May  Respublika 

Gününə,  Dövlət  Bayrağı    Gününə,  Dünya 

Azərbaycanlılarının  Həmrəyliyi  Gününə 

həsr  olunmuş  sərgilər,  foto  –  stendlər,  yı-

ğıncaqlar belə tədbirlərdəndir.

Biblioqrafiya  şöbəsi  tərəfindən  kitabxa-

naya  daxil  olan  yeni  nəşrlərin  “Biblioqrafik 

məlumat” siyahısının hazırlanıb 15 abonentə 

paylanması  da  uğurlu  nəticələrdən  biridir. 

Bu buraxılış 145 nəşri əhatə edir. 

Elmi  kitabişləmə  və  kataloqlaşdırma  

şöbəsində  də  işlər  keyfiyyətlə  həyata  ke-

çirilmişdir. İl ərzində kataloqa 2.454 nüsxə 

kartoçka düzülmüşdür. Həmçinin əlifba ka-

taloquna 135, sistemli kataloqa 36 yeni ay-

rıc qoyulmuşdur. 

Hazırda İRBİS-64 proqramı layihəsi üzrə 

elektron kataloqunun yeni versiya ilə təmin 

olunması və digər informasiya xidmətlərinin 

daha da səmərəli təşkili üçün yeni texnolo-

giyalarla  təmin  olunmuşuq.  Bunlar  hamısı 

universitet  rəhbərliyinin  diqqəti  və  qayğısı 

sayəsində həyata keçirilmişdir. 

Əminik  ki,  bu  il  də  Əsaslı  Kitabxanada 

qarşıda  duran  vəzifələr  layiqincə  həyata 

keçiriləcək, oxucu tələbatının ödənilməsinə 

daha da qayğı ilə yanaşılacaqdır. Z.EMİNovA,

Əsaslı Kitabxananın direktoru, tarix 

elmləri üzrə fəlsəfə doktoru                                    

Ötən il  oxuculara nümunəvi 

xidmət göstərilmişdir

b

u gün informasiya - kommunika-

siya texnologiyaları cəmiyyətin, 

mədəniyyətin bütün sahələrinə 

nüfuz etdiyi kimi, kitabxanalar da 

elmi informasiya xidmətinin yerinə 

yetirilməsində mühüm rol oynayır. Elekt-

ron kataloqun, elektron kitabxananın 

yaranması və fəaliyyəti informasiya 

cəmiyyətinə dəyərli bir hədiyyədir.

Gicitkən

31 mart 2014-ъц ил

http://www.amu.edu.az

7

 

Görmə qüsurlarına 

ölkəmizdə  çox  rast  gəlinir. 

Göz  qüsurlarınında  genetik 

təsirin ciddi bir rol oynadığı-

nı düşünsək, uşaqların da bu 

riski  daşıdığı  bir  gerçəkdir. 

Bu  baxımdan  uşaqların  iki 

yaşında  göz  müayinəsindən 

keçirilməsi məsləhətdir.

Uşaqların  mütləq  2  ya-

şına  qədər  göz  həkiminə 

aparılması  lazımdır.  Görmə 

qüsurlarından  başqa  erkən 

müəyyən  olunmalı  başqa 

xəstəliklər  də  var.  Ancaq 

təəssüf  ki,  uşaqlar  ancaq 

məktəbə  başladıqdan  sonra 

problemləri  ortaya  çıxdıq-

da  həkimə  müraciət  edilir. 

Daha  erkən  yaşda  uşaqların 

həkimə  gətirilməsi  şüuru-

nun  ailələrə  təbliğ  edilməsi 

şərtdir. 

Göz pozğunluqlarının 

diaqnozu

Miyop, 


hipermetropiya 

və  astiqmatizmə  uşaqlarda 

daha çox rast gəlinir. Məktəb 

dövründə  yazı  taxtasını 

yaxşı  görməmək,  dərslərdə 

müvəffəqiyyətsizlik 

kimi 

şikayətlərlə ailələr uşaqlarını həkimə  aparma  ehtiyacı  du-

yurlar.


Görmə qüsurlarının 

müalicəsi

Miyop

Miyopun uşaqlıq dövründə 

erkən  diaqnozuı  mümkün-

dür,  ancaq  irəliləməsini 

da yandırmaq 

mümkün 


deyil. 

Təkrarlanan 

göz 

müayinəsiylə miyop diaqno-zu  qoyula  bilər.  Amma  mi-

yopu dayandırmaq mümkün 

deyil. Uşağın boyu necə uza-

nırsa, gözü və göz nömrəsi də 

böyüyür. Müalicədə məqsəd 

gözün  funksiyası  olan  yaxşı 

görməyi təmin etməkdir. 

Hipermetrop

Hipermetrop zamanı uşaq-

lar  çox  tez-tez  göz  qırpır 

və  baş  ağrısından  şikayət 

edirlər.  Ailələr  uşaqlarında 

bu  əlamətləri  gördükləri  za-

man mütləq həkimə müraciət 

etməlidir.  Uşaqlarda  çəplik 

yoxdursa, kiçik nömrələrdən 

başlayıb  gözlüyə  alışması-

na  fürsət  yaradılır.  Zamanla 

gerçək göz nömrəsinə dönü-

lür. Eynək taxmanın məqsədi 

qırma  qüsurunu  yox  etmək 

deyil,  yalnız  daha  yaxşı  və 

keyfiyyətli  görməyi  təmin 

etməkdir.  Ancaq  bəzi  hi-

permetrop  xəstələrdə  illər 

keçdikcə nömrələrdə azalma 

ola bilər. Astiqmat

Astiqmat  uşaq  həm  uzaq-

da,  həm  yaxında  baxdığı 

cisimləri  dəqiq  olaraq  görə 

bilmir. Bu da yenə başağrısı, 

gözağrısı, göz qırpması kimi 

şikayətlərə səbəb olur. Diaq-

nozu təkrarlanan müayinə ilə 

asanlıqla təyin edilə bilər. 

Göz tənbəlliyinə diqqət

!

Göz  tənbəlliyi  zamanın-

da 

diaqnozu qoyular-

sa,  müalicəsi  ən  asan 

xəstəliklərdən  biridir.  Uşaq-

ların  7-8  yaşından  sonra 

həkimə aparılması səbəbiylə 

müalicədə  çətinliklər  yara-

nır. Göz tənbəlliyinin səbəbi 

bir  gözün  digərindən  daha 

yaxşı  görməsidir.  Miyop, 

hipermetrop  və  astiqmat 

kimi  qüsurlar  zamanı  iki 

gözün  fərqli  nömrələrdə  ol-

ması  göz  tənbəlliyinə  səbəb 

ola  bilər.  Nömrələri  daha 

aşağı  olan  gözün  görünü-

şü daha dəqiq olacağı üçün 

beyin  tərəfindən  o  gözün 

görünüşü  seçilir.  Pis  görən 

gözdən  beynə  gedən  görü-

nüş bir müddət sonra qəbul 

edilmir,  həmin  göz  istifadə 

edilməyərək  tənbəlləşir.  İb-

tidai  məktəbin  əvvəlində 

uşaq həkimə gəlsə, bir qədər 

düzəlir. 9-10 yaşından sonra 

yaxşılaşma  təəssüf  ki,  baş 

vermir.  Tənbəllik  tamamilə 

görmə  qüsuru  ilə  əlaqədar 

bir problemdirsə, yaxşı görən 

gözün  bağlanmasına  və  pis 

görən  gözün  işlədilməsinə 

yönəlmiş  müalicə  tətbiq 

olunur.  Az  görən  gözün 

işlədilməsi üçün yaxşı görən 

göz bağlanır. 

baharda infeksiyalar 

artır

Göz  allergiyasına  xüsusilə 

bahar aylarında daha çox rast 

gəlinir.  Uşaqların  gözlərini 

tez-tez  ovuşdurmaları  bu 

vəziyyətin  başlıca  səbəbidir. 

Uşaqların  gözlərində  şişmə 

və  ya  qızarmanın  fərqinə 

varan  valideynlər  mütləq 

həkimə müraciət etməlidirlər. 

Uşağınızın  gözlərinin  ağın-

da  qırmızılıq,  qapaqlarında 

şişkinlik  görürsünüzsə  və 

son  günlərdə  qaşınmala-

rı  varsa,  uşağınızı  həkimə 

göstərməlisiniz.                                                            

qadın.net

Göz tənbəlliyi, çəplik, miyop, hipermetropiya 

və astiqmatizm uşaqlarda ən çox görünən göz 

problemləridir. bu problemlərin həlli üçün də erkən 

diaqnoz şərtdır. əks halda, görmə pozğunluqlarının 

dərəcəsi yaşa bağlı olaraq artır.

Uşaqların göz sağlamlığı

u  vatikan  venesuelada  kütləvi  etirazlar  nəticəsində  yaranmış böhranın tənzimlənməsi üçün vasitəçi rolunda çıxış etməyə hazırdır. 

Bu barədə Venesuela KİV-ləri xəbər verir.

Venesuelanın elektron KİV-ləri Müqəddəs Taxt-tacın mətbuat xidmətinin 

rəhbəri  Federiko  Lombardinin  bu  sözlərini  sitat  gətirir:  “Həm  Müqəddəs 

Taxt-tac, həm də dövlət katibi Pyetro Parolin Venesuelada sülh və asayiş 

naminə  mümkün  olan  hər  bir  tədbiri  görmək  istəyir  və  bunu  etməyə 

hazırdır”.

KİV-lər  xatırladırlar  ki,  Parolin  keçən  il  avqust  ayına  qədər  Karakasda 

nunsi olmuşdur və Venesuelanı çox gözəl tanıyır.

Cənubi  Amerika  Millətləri  İttifaqının  Komissiyası  bu  həftə  Venesuelaya 

səfər  etmiş  və  ölkədə  vəziyyəti  öyrənmək  üçün  iki  gün  Karakasda 

işləmişdir.

Komissiyanın  üzvləri  yekun  sənədində  prezident  Nikolas  Maduronu 

“çoxtərəfli dialoqa kömək edəcək xoşməramlı nümayəndənin namizədliyini 

dəstəkləməyə” çağırmışlar.

Venesuela  Prezidenti  Nikolas  Maduro  cümə  axşamı  çıxış  edərək 

bildirmişdir ki, o, ölkədə asayiş yaratmaq üçün vasitəçinin namizədliyinə 

etiraz  etmir.  Dövlət  başçısı  demişdir:  “Qoy  Vatikanın  bizdə  səfiri  olmuş 

dövlət katibi Pyetro Parolin gəlsin”.

Venesuelada iğtişaşlara çevrilmiş iri miqyaslı etiraz nümayişləri fevralın 

12-də  başlanmışdır.  Rəsmi  məlumata  görə,  o  vaxtdan  bəri  37  nəfər,  o 

cümlədən 29 mülki şəxs və asayişi mühafizə orqanlarının 8 nümayəndəsi 

həlak olmuş, iğtişaşlar zamanl 559 nəfər yaralanmışdır.

u  Adı  Ginnesin  rekordlar  kitabına  düşən  Kim  Unq–onq planetin ən ağıllı adamı hesab olunur.

Onun intellektinin əmsalı 210-a bərabərdir, halbuki intellekt əmsalı 140 

olanlar dahi hesab edilirlər.

1962-ci  ilin  mart  ayında  Koreyada  anadan  olan  Kim  Unq–Yonq  artıq 

6  aylığında  danışa  bilmiş,  3  yaşda  isə  Koreya,  yapon,  alman,  ingilis 

və  portuqal  dillərində  fikrini  izah  etməyə  başlamışdır.  Hər  hansı  dili 

mənimsəmək üçün ona 1 ay kifayət edirdi. Dahi uşaq riyazi təfəkkürünə 

görə də seçilirdi. Beş yaşında ikən o, mürəkkəb differensial bərabərlikləri 

həll edir, şeir yazır və rəsm çəkirdi.

Səkkiz  yaşlı  Kim  Unq–Yonq  NASA  təqaüdünə  layiq  görülərək,  ABŞ-a 

köçür. Kolorado Universitetini 15 yaşında bitirən koreyalı gənc fizika üzrə 

elmlər  doktoru  dərəcəsini  alaraq,  elmi  fəaliyyətlə  məşğul  olur  və  100-ə 

yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

Niderlandın  “PAL-V  Europe  NV”  şirkətinin  mütəxəssisləri  dünyada 

ilk  dəfə  olaraq  “Qelisikl”  adlanan  uçan  avtomobili  uğurla  sınaqdan 

çıxarmışlar.

İki  yerlik  “Qelisikl”  klassik  vertolyotla  3  təkərli  avtomobili  özündə 

birləşdirən  hibriddir.  Nəqliyyat  vasitəsinin  üstün  cəhətlərindən  biri  də 

odur ki, o çox asanlıqla mövcud uçuş - enmə zolaqlarından və yollarından 

istifadə edə bilir. Yəni avtomobil üçün ayrıca yol çəkməyə ehtiyac qalmır 

və rahat idarə olunur.

Vertolyot - maşının texniki göstəriciləri də yüksəkdir. O, 8 saniyədə 100 

kilometr  sürət  yığa  bilməklə,  bir  dəfəyə  350-500  kilometrədək  məsafə 

qət etmək iqtidarındadır. Avtomobil benzinlə yanaşı, biodizel və bioetanol 

işlədir.

Hazırda  dünyada  analoqu  olmayan  “Qelisikl”in  satış  qiyməti  295  min 

ABŞ dollarıdır.

Böyük Britaniyalı 11 yaşlı Kiron Uilyamson 10 dəqiqəyə çox asanlıqla 100 min 

funt sterlinq pul qazanmışdır.

Məsələ  ondadır  ki,  5  yaşından  rəssamlıqla  məşğul  olan  istedadlı  uşaq 

impressionizm stilində kətan parça üzərində möcüzələr yaradır. Onun əsərləri 

London auksionunda əlbəəl gəzir.

Dünya dahi rəssamı ilk dəfə 2009-cu ildə, 19 rəsm əsəri 36 min ABŞ dollarına 

satılandan sonra tanımışdır. Daha sonra 26 əsəri 20 dəqiqə ərzində 360 min 

dollara alınan Kiron Uilyamson hətta tanınmış rəssamları belə mat qoymuşdur.

Hazırda onun bir əsərinə 3 min 500 dollardan 30 minədək qiymət qoyulur.

Yaxın  zamanda  baş  tutacaq  növbəti  auksionda  dahi  rəssamın  əsərlərinin 

başlanğıc qiymətinin 150 min dolların olacağı bildirilir.Vatikan Venesuelada böhranın tənzimlənməsi 

üçün vasitəçi rolunda çıxış etməyə hazırdır

Koreyalı planetin ən ağıllı adamıdır

Uçan avtomobili almaq da olar

Dünyanı mat qoyan istedadlı rəssam

http://www.amu.edu.az

31 mart 2014-ъц ил

Həsənova Məhəbbət Əkbər qızına 1998-ci ildə Azərbaycan Tibb Universiteti 

tərəfindən  pediatriya ixtisası üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.


Áàø ðåäàêòîð

ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìüÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí 

ìþâãåéè  üñò-üñòÿ äüøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Qəzet “Òÿáèá”  ãÿze òè íèí  

êîìïüòåð ìÿð êÿ zèíäÿ éûğûëûð, ñÿùè-

ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ ÷àï 

îëóíóð

.      


Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000

Ñèôàðèø: 141

Polis  işçisi  yolda  sərxoşa  rast  gəlib 

soruşur:

-Hara gedirsən?

-Evə, mən Yeni il şənliyindən qayıdıram.

-Belə  də  gop  olar!  Yeni  il  doqquz  ay 

bundan əvvəl olub. Indi sentyabrdır.

-Bilirəm.  Elə  ona  görə  də  tələsirəm. 

Arvadım deyəsən narahatdır.

* * *


Stokholmda  içki  əleyhdarı  restorana 

gəlib  qabağında  bir  şüşə  araq  olan 

adamdan soruşur:

-Siz bilirsinizmi ki, araq ildə bir neçə min 

isveçlini o dünyalıq edir?

-O mənə aid deyil,-deyir kişi,-mən isveçli 

deyiləm, danimarkalıyam.

* * *


Barmen:

-Deyirsiniz  ki,  hər  şeyi  unutmaq  üçün 

içmək istəyirsiniz?

-Əlbəttə!

-Onda pulu əvvəlcədən verin.

* * *


Sərxoş  qapı  ağzında  dayanıb  əlləşir, 

heç cür qapını aça bilmir.

Yolçu ona deyir:

-Açarı ver, mən açım!

-Sağ  ol,  yaxşısı  budur  ki,  sən  evi  tut 

yırğalanmasın, qapını özüm açaram.

* * *

-Dünən mən yenə də səni meyxanadan çıxan gördüm.

-Deyirsən  ki,  mən  bütün  günü  orada 

oturum, heç bayıra çıxmayım?

* * *


Bir sərxoş səkidə oturur. Polis işçisi ona 

yanaşıb:


-Siz burada nə edirsiniz?-deyə soruşur.

-Deyirlər ki, yer fırlanır...

-Hə, nə olsun ki?

-Evim gəlib mənə çatanda duracağam...

* * *

Polis işçisi çəlləkdən tutub onun ətrafına dolanan sərxoşa yaxınlaşıb soruşur:

-Siz nə eləyirsiniz?

-Evə  gedirəm.  Bu  hasar  qurtaranda 

sağa dönəcəm.Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib
tebib q -> Saatlı və Sabirabad sakinləri pulsuz müayinə olundu 3 atu rəhbərliyi imtahanlara nəzarət edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının

Yüklə 7,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə