##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikasıYüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

rin:  
1 - 
qığırdaqlı balıqlara oxşardır
  
2 - 
quyruq üzgə
ci homoserkal tiplidir  
3 - 
ağız başın üst tə
r
ə
find
ə
 yerl
əşir
  

 
81 
4 - 
ağız başın alt tə
r
ə
find
ə
 yerl
əşir
  
5 - 
quyruq üzgə
ci heteroserkal tiplidir  
A) 1, 2, 3 
B) 1, 4, 5 
C) 1, 3, 5  
D) 2, 4  
E) 2, 4, 5  
14. 
Ali sümüklü balıqlara aid tə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ərini seçin:
  
1 - 
quyruq üzgəci homoserkaldır
  
2 - 
arterya konusu genişlənib iri aorta soğanağı ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tir
mişdir
  
3 - 
arteriya konusu reduksiya olunmuş

iri aorta soğanağı inkişaf etmişdir
  
4 - 
ağciyə
r t
ə
n
əffüsü mövcuddur
  
5 - 
bağırsaq borusunun bel hissə
sind
ən üzmə
 
qovuğu inkişaf etmişdir
.  
A) 1, 2 
B) 1, 2. 3  
C) 1, 3, 5 
D) 2, 3, 5  
E) 3, 4, 5  
15. 
Hansı ə
lam
ə
tl
ər xanıkimilə
r
ə
 aiddir:  
1 - 
onurğa zəif inkişaf etmişdir
  
2 - b
əzi növlə
rd
ə
 
gözlər başın üstündə
 yerl
əşir
  
3 - 
yumurtalıq üzmə
 
qovuğu ilə
 
ə
laq
ədardır
  
4 - 
qarın üzgə
cl
əri göş üzgə
cl
ərinin altında yerləşir
  
5 - 
üzmə
 
qovuğu bağırsaqla ə
laq
ə
l
ə
nmir  
A) 3. 4, 5 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 3, 4  
D) 2. 4. 5 

 
82 
E) 4, 5  
16. Kambalakimil
ə
r
ə
 
aid xüsusiyyə
tl
əri göstə
rin:  
1 - 
üzmə
 
qovuğu yaxşı inkişaf etmişdir
  
2 - 
gözlər başın bir tə
r
ə
find
ə
 yerl
əşir
  
3 - b
ə
d
ə
n bel t
ə
r
ə
fd
ən yastılaşmışdır
  
4 - 
üzmə
 
qovuğu yoxdur
  
5 - 
dib balıqlarıdır

yan üstə
 
üzürlə
r  
A) 3. 4, 5 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 5  
D) 2. 3, 4  
E) 2, 4, 5 
17. 
Akulanın
 
quruluşuna aid xüsusiyyə
tl
ə
r veril
ən variantı seçin:
  
1 - 
başın ön tə
r
ə
find
ə
 rostrum var,  
2 - 
quyruq üzgəci heteroserkaldır
,  
3 - 
dişciyinin tə
p
ə
si dentinl
ə
 
örtülüb
,  
4 - 
skelet sümükdə
n t
əşkil olunub
,  
5 - 
qarın üzgə
cl
ə
rind
ən kopulyativ orqan inkişaf edib
  
A) 1, 2, 5  
B) 3, 4, 5  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 2, 3, 5  
E) 1, 2, 3  
18. N
ə
r
ə
l
ə
r
ə
 
aid ardıcıllığı tamamlayın:
  
sibir n
ə
r
ə
si, amur n
ə
r
ə
si, uzunburun . . . . . . . . . .  
A) 
azov ağbalığı
, x
ə
z
ər ağbalığı
 
B) 
avropa ağbalığı

uzaq şərq ağbalığı
 
C) 
zirehli durnabalığı
  

 
83 
D) 
azov ağbalığı
, latimeriyalar  
E) 
uzaq şərq ağbalığı

zirehli durnabalığı
  
19. 
Balıqlar hansı üsullarla (ölçülə
rl
ə
) t
ə
yin olunur:  
1 - 
balığın ümumi bə
d
ən uzunluğu
  
2 - 
anal üzgə
ci il
ə
 
baş arasındakı mə
saf
ə
  
3 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
dişciklərinin sayı və
 
quruluşu
  
4 - 
quyruğun eni və
 
uzunluğu
  
5 - 
ağzın və
ziyy
ə
ti v
ə
 
quruluşu
  
6 - yan x
ətt orqanı
  
7 - 
rostrumun uzunluğu
  
8 - 
başın uzunluğu
  
9 - 
göz büllurunun çə
kisi  
A) 2, 5, 6, 7, 9, 
B) 2, 3, 4, 5, 6  
C) 1, 3, 5, 7, 8 
D) 1, 3, 4, 5, 9,  
E) 5, 6, 7, 8, 9  
20. 
Biometriya üsulu ilə
 
balıqların tə
dqiq olunan 
ə
lam
ə
tl
ərini tamamlayın:
  
pulcuqlar, 
üzgəc şüaları
, q
ə
ls
ə
m
ə
 
dişciklə
ri. . . . .  
A) 
başın uzunluğu
 
B) 
üzmə
 
qovuğunun çə
kisi  
C) k
ə
ll
ənin uzunluğu
  
D) f
ə
q
ə
r
ə
l
ə

E) 
dişlərin quruluşu
  
21. 
Çə
kikimil
ə
r
ə
 
aid ardıcıllığı tamamlayın:
  
X
ə
z
ə
r - 
Volqa külmə
si, 
çay enlibaşı
, , Volqa - X
ə
z
ər çapaq balığı
. . . . . .  
A) 
lil balığı

durnabalığı
 
B) 
daban balığı
, latimeriya  

 
84 
C) 
lil balığı
, siy
ə
n
ə
k  
D) 
durnabalığı
  
E) 
daban balıq

lil balığı
 
22. 
Rüşeym pə
rd
əsi olan onurğalıların ardıcıllığını tamamlayın:
  
1 - 
Sürünə
nl
ə
r v
ə
 ya reptilil
ə
r sinfi 

 Reptilia  
2 - 
Balıqlar sinifüstlüyü –
 Pisces  
3 - 
Quşlar sinfi –
 Aves  
4 - M
ə
m
ə
lil
ə
r sinfi 

 Mammalia (Theria)  
5 - Suda - 
quruda yaşayanlar və
 ya amfibil
ə
r sinfi 

 Amphibia  
A) 1, 3, 4  
B) 1, 2, 3  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 2  
E) 3, 4, 5  
23. 
Xanıkimilə
r
ə
 
aid növlərin ardıcıllığını tamamlayın:
  
tunesl
ə
r, 
kirpi sıfı
, skumbriyalar. . .  
A) d
ə
niz n
ə
r
ə
si 
B) xul 
balıqları
 
C) 
durnabalığı
  
D) latimeriya  
E) 
daban balığı
  
24. 
Qığırdaqlı və
 
sümüklü balıqlara aid uyğunluğu
 
seçin:
  
I - 
qığırdaqlı balıqlar
  
II - 
sümüklü balıqlar
  
1 - 
skelet ömrü boyu qığırdaq qalır
  
2 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
aparatını xaricdən örtən sümük qə
ls
ə
m
ə
 qap
ağı vardır
  
3 - d
ə
ri sad
ə
 
plakoid pulcuqlarla örtülüdür
  
4 - 
üzmə
 
qovuğu ə
m
ə
l
ə
 g
əlmişdir
  

 
85 
5 - 
üzmə
 
qovuğu yoxdur
  
6 - 
ə
ks
ər növlə
rd
ə
 mayalanma xaricidir  
A) I - 2, 3. 6; II - 2, 3, 5 
B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6; 
C) I - 2, 5, 6; II - 1, 4, 6  
D) I - 1, 4, 6 II - 1, 3, 6  
E) I - 2, 3; II - 1, 3, 5  
25. 
Düzgün uyğunluqları seçin:
  
I - Akulalar  
II - Skatlar  
III - N
ə
r
ə
kimil
ə
r  
IV - Siy
ə
n
ə
kl
ə
r  


 elektrikli skat  
2 - 
avropa ağ balığı
  

–çə
kici akula  
4 - x
ə
z
ər şişqarını
  
A) I - 2, II - 1, III - 3, IV - 4 
B) I - 3, II - 2, III - 1, IV - 4  
C) I - 3, II - 1, III - 2, IV - 4 
D) I - 4, II - 3, III - 1, IV - 2  
E) I - 1, II - 4, III - 2, IV - 3  
##num= 10// level= 1// sumtest=32 // name= Suda - 
quruda yaşayanlar və Sürünənlər 
sinfi //  
1. Amfibil
ə
rin d
əri törə
m
ə
l
ə
rin
ə
 
uyğun variantı seçin:
  
A) d
əri törə
m
ə
l
ə
rind
ə
n m
ə
hrumdur, 
qanoid pulcuqları vardır
 
B) b
ə
d
əni çılpaqdır

iy qılcıqları vardır
  
C) d
əri törə
m
ə
l
ə
rind
ə
n m
ə
hrumdur, 
müşk və
zil
əri inkişaf etmişdir
  
D) b
ə
d
əni çılpaqdır
, d
əri törə
m
ə
l
ə
rind
ə
n m
ə
hrumdur 

 
86 
E) b
ə
d
ə
n
i çılpaqdır
, xitin qanoidl
ər vardır
  
2. 
Qurbağanın də
risinin b
ə
d
ə
n
ə
 birl
əşmə
y
ə
n yerl
ə
rind
ə
 
olan boşluqlar necə
 
adlanır:
  
A) limfa kis
ə
l
ə
ri  
B) s
ə
s kis
ə
l
ə
ri  
C) selom  
D) protoselom  
E) q
ə
rni t
ə
b
ə
q
ə
  
3. 
Quruya keçmə
kl
ə
 amfibil
ərin gözlə
rind
ə
 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
l
ə
n hiss
ə
l
ə
r:  
A) 
göz qapaqları və
 
göz bülluru
 
B) 
göz qapaqları və
 
qırpma pə
rd
ə
si 
C) 
qırpma pə
rd
ə
si v
ə
 
göz bülluru
  
D) 
göz bülluru
  
E) 
göz alması və
 
torlu qişa
  
4. B
ə
zi quyruqlu amfibil
ərin sürfə
 m
ə
rh
ə
l
ə
sind
ə
 
çoxalması hadisə
si nec
ə
 
adlanır:
  
A) tumurcuqlanma 
B) sfistoma  
C) neoteniya 
D) qeyri - 
cinsi çoxalma
  
E) blastula  
5. 
Sürünə
nl
ə
rd
ə
 
eşitmə
 
orqanı hansı hissə
l
ə
rd
ə
n ibar
ə
tdir:  
A) 
ön beyincik və
 t
ə
bil p
ə
rd
ə
si 
B) daxili qulaq v
ə
 
ön beyin
  
C) orta qulaq v
ə
 t
ə
bil p
ə
rd
ə
si  
D) daxili v
ə
 orta qulaq 
E) 
üzəngi sümüyü 
v
ə
 orta qulaq  
6. 
Müasir sürünə
nl
ə
rin d
ə
st
ə
l
əri hansı sırada düzgün göstə
rilib:  
A) ilanlar, timsahlar, k
ə
rt
ə
nk
ə
l
ə
l
ə
r, 
tısbağalar
 
B) 
tısbağalar

xortumbaşlılar
, kekkonlar, ilanlar  

 
87 
C) pulcuqlular, varanlar, k
ə
rt
ə
nk
ə
l
ə
l
ə
ra, 
su ilanları
 
D) 
gürzə
l
ə
r, dimdikba
şlılar
, k
ə
l
ə
zl
ə
r, buq
ə
l
ə
munlar 
E) 
dimdikbaşlılar və
 
ya xortumbaşlılar
, pulcuqlular, 
tısbağalar
, timsahlar 
7. 
Onurğalı heyvanlarda ifrazat sistemi quruluşuna görə
 
hansı formalarda olur:
  
A) pronefroz, mezonefroz v
ə
 metanefroz 
B) 
baş böyrə
k, 
sölönösitlə
r v
ə
 
gövdə
 
böyrə
yi 
C) pronefroz, 
baş böyrə
yi v
ə
 
çanaq böyrə
yi 
D) mezanefroz, 
gövdə
 
böyrə
yi v
ə
 
baş böyrə

E) 
çanaq böyrə
kl
ə
ri, metanefroz v
ə
 pronefroz  
8. K
ə
rt
ə
nk
ə
l
ə
l
ə
rd
ə
n f
ərqli olaraq ilanlarda eşitmə
 
orqanının quruluşu:
  
A) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si var, t
əbil boşluğu yo
xdur 
B) t
ə
bil p
ə
rd
əsı və
 t
əbil boşluğu yoxdur
 
C) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si v
ə
 t
əbil boşluğu olur
  
D) qulaq d
əilyı
, t
əbil boşluğu olur
  
E) orta v
ə
 daxili qulaq elementl
əri tam inkişaf etmə
yib  
9. 
Suriya sarımsaq qurbağasında cinsi dimorfizm necə
 
müşahidə
 olunur:  
A) di
şi fə
rd iridir 
B) 
müşahidə
 olunmur  
C) Erk
ə
k f
ə
rdl
əri dişidə
n iridir 
D) 
eyni ölçülüdür
  
E) 
dişinin rəngi sarımtıl
 - 
bozdır
  
10. 
Hansı ə
lam
ə
tl
ər dördayaqlılar sinifüstlüyünə
 aiddir:  
1 - 
cüt ətraflar 5 barmaqlı plan üzrə
 
qurulmuşdur
  
2 - 
qeyri cinsi çoxalma
 
saxlanılmışdır
  
3 - 
iki qan dövranına malikdirlə
r  
4 - parazit h
ə
yat t
ə
rzin
ə
 
keçmişlə
r  
5 - 
baş beyin böyümüşdür
  
6 - orta qulaq v
ə
 
göz qapaqları ə
m
ə
l
ə
 g
əlmişdir
  

 
88 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3, 4, 6  
C) 3, 4, 5, 6  
D) 1, 3, 5, 6 
E) 2, 4, 5. 6  
11. Suda - quruda y
aşayanların sistematikası və
 
taksonomik xüsusiyyə
tl
əri hansı 
aliml
ə
r t
ə
r
ə
find
ən öyrənilmişdir:
  
1 - A. B. 
Şelkovnikov (1892
 - 1906)  
2 - N. A. Feyzullayev (1968)  
3 - A. Q. Bannikov (1977) ;  
4 - T. S. Rass v
ə
 Q. U. lindberq (1971)  
5 - A. M. 
Ə
l
ə
kb
ə
rov (1978)  
6 - 
İ
. Y. Borkin v
ə
 
İ
. S. Darevski (1987) ;  
A) 2, 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 2, 3, 4, 5  
D) 3. 4, 5  
E) 1, 3, 5, 6 
12. Suda - 
quruda yaşayanların morfoloji xüsusiyyə
tl
əri hansı variantda düzgündür:
  
1 - 
ağciyə
rl
ə
ri z
əif inkişaf etmişdir
  
2 - 
ətrafları
 
5 barmaqlı plan üzrə
 
qurulmuşdur
, b
ə
d
əni yaxşı qaldıra bilir
  
3 - 
ətrafları 5 barmaqlı plan üzrə
 
qurulmuşdur
, b
ə
d
əni qaldıra bilmir
  
4 - 
ürək ikikameralıdır
  
5 - 
ürək üçkameralıdır
  
A) 1, 3, 5  
B) 1, 2, 3  
C) 1, 3  
D) 3, 4, 5  
E) 2. 4, 5  

 
89 
13. Az
ə
rbaycanda suda - 
qurada yaşayanların quyruqlulara aid növlərini seçin:
  
1 - adi triton  
2 - 
ağciyə
rsiz salamandra  
3 - 
Suriya sarımsaq
 
qurbağası
  
4 - 
daraqlı triton
  
5 - 
göl qurbağası
  
A) 2, 3, 5 
B) 1, 4 
C) 2, 3, 4  
D) 1, 3  
E) 3, 4, 5  
14. Suda - 
quruda yaşayanların morfoloji xüsusiyyə
tl
ərini seçin:
  
1 - b
ə
d
ən yastı və
 enlidir.  
2 - 
barmaqların hamısı caynaqlıdır

Quyruğun sonunda kloaka dəliyi vardır
.  
3 - boyunda bir f
ə
q
ə
r
ə
 
olduğu üçün gövdə
 il
ə
 
baş arasında sə
rh
ə
d yoxdur.  
4 - b
ə
d
ə
n qonur r
ə
nglidir, 
hamısında xarici quyruq yaxşı inkişaf etmişdir
  
5 - 
başın yanlarında qabarıq gözlə
r yerl
əşir

gözlər göz qapaqları ilə
 t
ə
chiz 
olunmuşdur
.  
6 - boyunda bir f
ə
q
ə
r
ə
 
olduğu üçün gövdə
 il
ə
 
baş arasında vardır
.  
7 - 
alt göz qapağının altında nazik qırpma pə
rd
ə


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə