##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikası


lq əvi qurdların siniflərinin ardıcıllığını tamamlayınYüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

lq
əvi qurdların siniflərinin ardıcıllığını tamamlayın:
  
1 - 
çoxqıllı qurdlar
  
2 - xortumlu z
ə
lil
ə
r  
3 - exiuridl
ə
r  
4 - z
ə
lil
ə
r  
5 - 
azqıllı qurdlar
  
6 - s
ə
fill
ə
r  
A) 1, 3, 5, 4  
B) 1, 2, 3, 6  

 
53 
C) 2, 3, 4, 6  
D) 3, 4, 5, 6  
E) 1, 4, 5, 6  
23. F
ə
sil
ə
l
ərin ardıcıllığını tamamlayın:
  
askarididl
ə
r, trixosefalidl
ə
r, . . .  
A) fasiolidl
ə

B) angilostomatidl
ə

C) dikrosellidl
ə
r  
D) 
şistosomatidlə
r  
E) teniidl
ə
r  
24. 
Düzgün uyğunluqları seçin:
  
I - epitok;  
II - parapodi  
III - troxofor;  
1 - h
ə
lq
ə
vi qurdlar
ın sürfəsi;  
2 - cinsi v
ə
zl
ə
r olan bu
ğumlar;  
3 - h
ə
r
ə
k
ə
t
ə
 xidm
ə
t ed
ən çıxıntılar;  
A) I - 3; II - 1; III - 2; 
B) I - 1; II - 2; III - 3;  
C) I - 2; II - 3; III - 1; 
D) I - 2; II - 1; III - 3;  
E) I - 3; II - 2; III - 1;  
25. 
Yastı və
 h
ə
lq
əvi qurdlara aid xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
I - 
yastı qurdlar
  
II - h
ə
lq
ə
vi qurdlar  
1 - 
sinir sistemi sinir düyünlə
rind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir;    
2 - t
ə
n
əffüs və
 qan - damar sistemi yoxdur;  
3 - ifrazat sistemi protonefridial tipd
ə
dir;  

 
54 
4 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
, bel v
ə
 
qarın qan damarlarından ibarə
tdir;  
5 - h
əzm sistemi ön

orta bağırsaqdan ibarə
tdir;  
6 - b
ə
d
ən ölçülə
ri 0, 5 mm - d
ə
n 2 - 3 m - 
ə
 q
ə
d
ə
r olur  
A) I - 3, 4, 6; II - 2, 3, 5; 
B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6;  
C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6;  
D) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6; 
E) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5  
26. 
Düzgün uyğunluqları seçin:
  
I - klitellum;  
II - parapodi;  
III - asikul;  
IV - dissepiment  
V - tiflozol  
1 - arak
ə
sm
ə
  
2 - 
bağırsaq çıxıntıları
  
3 - k
ə
m
ə
r  
4 - h
ə
r
ə
k
ə
t
ə
 xidm
ə
t ed
ən çıxıntı
  
5 - 
qıl
  
A) I - 5, II - 2, III - 1, IV - 4, V - 3 
B) I - 1, II - 3, III - 2, IV - 5, V - 4  
C) I - 4, II - 1, III - 2, IV - 3, V - 5  
D) I - 2, II - 5, III - 3, IV - 2, V - 1  
E) I - 3, II - 4, III - 5, IV - 1, V - 2 
##num= 7// level= 1// sumtest=41 // name= Molyusklar, Buğumayaqlılar və 
Dərisitikanlılar tipi // 
 
1. 
Qarınayaqlılar hansı y/siniflə
r
ə
 
bölünür :
  
A) 
önqə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r, 
ağciyə
rlil
ə
r, dalq
ə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r  

 
55 
B) 
çılpaqqə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r, 
kürəkayaqlılar
  
C) 
onayaqlılar

çılpaqqə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r, 
ağciyə
rlil
ə
r  
D) 
önqə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r, dalq
ə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r, 
oturaqgözlülə
r  
E) 
lövhə
q
ə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r, 
çılpaqgözlülə
r  
2. Molyusklarda qan 

 
damar sisteminin quruluşu necə
dir :  
A) 
qapalıdır
, perikardiumdan ibar
ə
tdir 
B) 
açıqdır
, m
ə
d
ə
cik v
ə
 
qulaqcıqdan ibarə
tdir 
C) 
qapalıdır
, iki m
ə
d
ə
cik v
ə
 
qulaqcıqdan ibarə
tdir  
D) 
qapalıdır

qulaqcıdan ibarə
tdir  
E) 
qapalıdır
, m
ə
d
ə
cik v
ə
 lakunlardan ibar
ə
tdir  
3. 
Qarınayaqlılarda həzm sisteminin xarakterik xüsusiyyə
tl
ə
ri :  
A) m
ə
d
ə
 v
ə
 qara ciy
ə
r v
ə
zl
ərinin inkişafı
 
B) 
radulanın inkişafı və
 m
ə
d
ənin şöbə
l
ə
r
ə
 
ayrılması
  
C) 
udlaqda radulanın olması və
 qara ciy
ərin inkişafı
 
D) m
ə
d
ənin şöbə
l
ə
r
ə
 
ayrılması
  
E) udlaq v
ə
 
tüpürcə
k v
ə
zl
ərinin inkişafı
  
4. 
Qövqə
d
ə
ki konsentrik h
ə
lq
ə
l
ə
r
ə
 
görə
 
hansı heyvanın yaşını tə
yin edirl
ə
r:  
A) x
ərçə
ngin 
B) 
qarınayaqlı molyuskların
  
C) 
ə
qr
ə
bin  
D) 
lövhə
q
ə
ls
ə
m
ə
lil
ə
rin 
E) 
başayaqlıların
  
5. 
Dördqə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r, ikiq
ə
ls
ə
m
ə
lil
ər hansı sinfin
 y/sinifl
ə
ridir:  
A) 
hörümçə
kkimil
ə
rin 
B) dalq
ə
ls
ə
m
ə
lil
ə
rin  
C) 
oturaqgözlülə
rin  
D) x
ərçə
ngkimil
ə
rin  
E) 
başayaqlıların
 

 
56 
6. 
Çoxayaqlıların y/siniflə
ri:  
A) 
ikicütayaqlılar

dodaqayaqlılar
  
B) 
dodaqayaqlılar
, tarakankimil
ə
r  
C) 
ikicütayaqlılar
, h
əşə
ratlar  
D) 
ikicütayaqlılar

sümükcə
l
ə
r  
E) 
dodaqayaqlılar

sümükcə
l
ə
r  
7. H
əşəratda qanadların quruluş tiplə
ri:  
A) s
ə
rtqanadlar, 
yarımsə
rtqanadlar, kostal qanadlar 
B) 
torşə
killi, p
ə
rd
əşə
killi, s
ə
rtqanadlar, 
yarımsə
rt qanadlar 
C) 
torşə
killi qanadlar, uzununa qanadlar  
D) 
torşə
killi, s
ə
rtqanadlar, medial qanadlar  
E) p
ə
rd
əşə
killi, pulcuqqanadlar, 
yarımsə
rt qanadlar  
8. H
əşəratın qanadındakı damarlar:
  
A) subkostal, radial, medial, anal 
B) kostal, radial, medial, anal  
C) kostal, subkostal, radial, medial, kubital, anal 
D) kostal, medial, kubital, anal  
E) subkostal, radial, medial, kubital, anal  
9. 
Molyusklara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
ə
nl
əri üç hissə
d
ə
n ibar
ə
tdir, 
baş

gövdə
, ayaq;  
2 - 
daxili orqanlar protoselom adlanan boşluqda yerləşir
;  
3 - 
psevdometamer quruluşa malik heyvanlardır
;  
4 - b
ə
d
ə
nl
ərinin üzə
rind
ə
 
çanaq vardır
;  
5 - 
ürək perikardial boşluqda yerləşir

qulaqcıq və
 m
ə
d
ə
cikd
ə
n ibar
ə
tdir;  
6 - d
əniz heyvanlarıdır
  
A) 2, 4, 6; 
B) 2, 3, 6;  
C) 1, 3, 6;  

 
57 
D) 1, 4, 5; 
E) 1, 2, 5  
10. 
Qarınayaqlılara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - 
baş reduksiya olunduğu üçün bə
d
ə
ni iki hiss
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir;  
2 - t
ə
n
əffüs orqanı qə
ls
ə
m
ə
 v
ə
 
ağciyə
rl
ə
rdir;  
3 - 
ürək perikardial boşluqda yerləşir

iki qulaqcıq və
 bir m
ə
d
ə
cikd
ə
n ibar
ə
tdir;  
4 - 
çanağı spiral şə
klind
ə
 
burulmuşdur
;  
5 - bilaterial simmetriyaya malikdir;  
6 - qan - damar 
sistemi açıqdır
  
A) 1, 2, 5 
B) 1, 3, 5;  
C) 2, 4, 5;  
D) 3, 5, 6;  
E) 2, 4, 6; 
11. T
ə
n
ə
k ilbizin
ə
 
aid düzgün variantları seçin:
  
1 - 
ağciyə
rlil
ər yarımsinfinə
 aiddir  
2 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
  
3 - 
sinir sistemi 3 cüt və
 3 t
ək sinir düyünündə
n ibar
ə
tdir  
4 - t
ə
n
əffüs orqanı ağciyə
rl
ə
rdir  
5 - 
ayrıcinslidir
  
6 - 
ürə
k bir m
ə
d
ə
cik, 
bir qulaqcıqdan ibarə
tdir  
A) 4, 1, 3, 6  
B) 1, 3, 4, 5  
C) 3, 6, 1, 2  
D) 6, 4, 5, 1  
E) 2, 5, 4, 3  
12. 
Lövhə
q
ə
ls
ə
m
ə
lil
ə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - 
ürə
k perikardia
l boşluqda yerləşir

iki qulaqcıq və
 bir m
ə
d
ə
cikd
ə
n ibar
ə
tdir;  

 
58 
2 - b
ə
d
əni üç hissə
d
ə
n ibar
ə
tdir 

 
baş

gövdə
, ayaq;  
3 - h
əzm sistemi üç hissə
d
ə


 
ön
, orta v
ə
 
dal bağırsaqdan ibarə
tdir;  
4 - 
çanağı ikitay qapaqdan ibarə
tdir;  
5 - t
ə
n
əffüs sistemi qə
ls
ə
m
ə
l
ə
r vasit
ə
sil
ə
dir;  
6 - udlaq nahiy
ə
sind
ə
 
radula adlanan orqan vardır
  
A) 2, 4, 6; 
B) 1, 4, 5; 
C) 1, 3, 5;  
D) 3, 5, 6;  
E) 2, 3, 5  
13. 
Başayaqlılara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - 
qıf mantiya ilə
 
ə
laq
ə
li deyil;  
2 - mantiya il
ə
 b
ə
d
ən arasında mantiya boşluğu yoxdur
;  
3 - 
çanaq rudiment haldadır
;  
4 - 
ayaq şə
klini d
əyişə
r
ək müxtəlif orqanlara çevrilmişdir
;  
5 - 
ürək perikardial boşluqda yerləşir

bir qulaqcıq və
 bir m
ə
d
ə
cikd
ə
n ibar
ə
tdir;  
6 - 
qığırdaqdan ibarə
t daxili skelet
ə
 malikdir  
A) 1, 3, 5; 
B) 2, 3, 5;  
C) 3, 4, 6; 
D) 4, 5, 6;  
E) 1, 4, 6  
14. 
Sepiyaya uyğun xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
1 - 
ürə
k bir m
ə
d
ə
cik, 
iki qulaqcıqdan ibarə
tdir  
2 - qan - 
damar sistemi açıqdır
  
3 - m
ə
d
ə
 
ə
sl m
ə
d
ə
 v
ə
 kor kis
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
4 - 
spermatoforlu qol çıxıntısı hektokotil adlanır
  
5 - hermafroditdir  

 
59 
6 - 
mürə
kk
ə
b kis
əsi müdafiə
 
funksiyası daşıyır
  
A) 1, 4, 5, 3 
B) 6, 1, 3, 5  
C) 4, 3, 6, 2  
D) 3, 4, 1, 6 
E) 2, 5, 4, 1  
15. 
Buğumayaqlılara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
ə
n xitinl
əşmiş kutikula ilə
 
örtülüdür
;  
2 - b
ə
d
ən üç 
hiss
ə
d
ə
n - 
baş

gövdə
 v
ə
 ayaqdan ibar
ə
tdir;  
3 - sinir sistemi udlaq
ətrafı sinir hə
lq
ə
sind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir;  
4 - d
ə
ri - 
ə
z
ə
l
ə
 kis
əsi inkişaf etməmişdir
;  
5 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
;  
6 - ifrazat sistemi protonefridial tipd
ə
dir  
A) 2, 3, 5 
B) 2, 4, 6;  
C) 3, 5, 6;  
D) 1, 4, 5;  
E) 1, 3, 4; 
16. X
ərçə
ngkimil
ə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
ən heteronom buğumlardan təşkil olunmuşdur
;  
2 - b
ə
d
ənin üzə
ri tequmentl
ə
 
örtülmüşdür
;  
3 - b
ə
d
ən üç hissə
d
ə


 
baş

gövdə
 v
ə
 ayaqdan t
əşkil olunmuşdur
;  
4 - t
ə
n
əffüs sistemi qə
ls
ə
m
ə
l
ə
r v
ə
 traxeyalar vasit
ə
sil
ə
dir;  
5 - qan - 
damar sistemi açıqdır
;  
6 - sinir sistemi udlaq
ətrafı sinir hə
lq
ə
sind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir  
A) 1, 5, 6;  
B) 2, 3, 5;  
C) 1, 3, 5;  

 
60 
D) 2, 4, 6;  
E) 3, 4, 5  
17. 
Çay xərçə
ngin
ə
 
aid xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
1 - 
ifrazat orqanı mandibulada yerləşə
n koksal v
ə
zl
ə
rd
ə
n ibar
ə
tdir  
2 - b
ə
d
ən baş

döş və
 
qarıncıq hissə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
3 - bel hiss
ə
d
ə
 
rostrum vardır
  
4 - 
baş
 - 
döş hissə
 
karapaksla örtülüdür
  
5 - 
baş hi
ss
ə
d
ə
 
xeliser vardır
  
6 - 
baş hissə
d
ə
 
bir cüt antenna və
 
antenulla vardır
  
A) 1, 2, 3 
B) 2, 4, 6 
C) 2, 5, 6  
D) 3, 5, 6  
E) 4, 5, 6  
18. 
Çay xərçə
nginin h
ə
zm sistemind
əki xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
1 - m
ə
d
ə
 kardial v
ə
 pilorik hiss
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
2 - udlaq radula adlanan orqana malikdir  
3 - kardial hiss
ə
d
ə
 
xitin dişciklə
r yerl
əşir
  
4 - h
əzm sistemi 2 şöbə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
5 - kardial hiss
ə
 m
ə
d
ə
 d
əyirmanı adlanır
  
A) 5, 1, 2 
B) 1, 3, 4  
C) 3, 5, 1 
D) 3, 1, 4  
E) 2, 4, 3  
19. Xeliserlil
ə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
əni heteronom buğumlardan təşkil olunmuşdur
,  
2 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
;  

 
61 
3 - sinir sistemi udlaq
ətrafı sinir hə
lq
ə
sind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir;  
4 - b
ə
d
ə
n iki hiss
ə
d
ə


 
baş
 - 
döş və
 
qarıncıqdan ibarə
tdir;  
5 - t
ə
n
əffüs pro
sesi traxeyalar vasit
ə
sil
ə
dir;  
6 - b
ə
d
ənin üzə
ri tequmentl
ə
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə