##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikasıYüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ə
 
xitin çıxıntılar vardır
  
6 - nevroselin yan t
ə
r
ə
fl
ə
rind
ə
 
işığa həssas törə
m
ə
l
ər Hesse gözcüklə
ri yerl
əşir
  
A) 2, 3, 4, 6 

 
72 
B) 1, 2, 3,  
C) 1, 4, 6 
D) 3, 4, 5, 6  
E) 4, 5, 6  
8. 
Tunikalılara aid təsnifat xüsusiyyə
tl
ərini seçin:
  
1 - yetkin halda xorda v
ə
 sinir borusu yoxdur;  
2 - 
sürfə
 m
ə
rf
ə
l
əsi quma soxularaq yaşayır
  
3 - b
ə
d
ə
nl
ə
ri xaricd
ən yapışqanlı örtüklə
 tunika il
ə
 
örtülüdür
;  
4 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
;  
5 - qeyri - 
cinsi çoxalma mövcuddur
;  
6 - yetkin halda xorda v
ə
 
sinir borusu vardır
;  
7 - qan - 
damar sistemi açıqdır
;  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 3, 5, 7 
E) 2, 4, 6, 7  
9. 
Onurğalılara aid xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
1 - t
ə
n
əffüs orqanları ağciyə
rl
ə
rdir  
2 - d
əri örtüyü 2 qatdan ibarə
tdir  
3 - skelet birl
əşdirici toxuma

qığırdaq və
 
sümükdə
n ibar
ə
tdir  
4 - 
ətrafları cüt və
 t
ə

ə
traflardan ibar
ə
tdir  
5 - 
ürək ürə
k
ətrafı boşluqda yeləşir
  
6 - 
sinir sistemi yaxşı inkiaşaf etmişdir
  
7 - t
ə
n
əffüs orqanları qə
ls
ə
m
ə
 v
ə
 
ağciyə
rl
ə
rd
ə
n ibar
ə
tdir  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 1, 3, 4, 5  
C) 3, 4, 6  

 
73 
D) 5, 6, 7  
E) 2, 3, 4, 7 
10. 
Onurğalılarda qan
 - 
damar sisteminin morfoloji xüsusiyyə
tl
ərini göstə
rin:  
1 - 
qapalı qan dövranına malikdir qan
 - damar sistemi ifrazat sistei il
ə
 
ə
laq
ədardır
  
2 - bel v
ə
 
qarın qan damarlarından ibarə
tdir, 
qapalıdır
  
3 - 
ürək ürə
k
ətrafı boşluqda yerləşmir
  
4 - 
qanın hə
r
ə
k
əti ürə
k f
ə
aliyy
ə
ti il
ə
 
ə
laq
ədardır
  
5 - 
ürə
k
ətrafı boşluq qarın aortası ilə
 
ə
laq
ədardır
  
6 - arterial v
ə
 venoz sistemd
ə
n ibar
ə
tdir  
A) 2, 4, 6  
B) 1, 2, 3  
C) 3, 4, 5  
D) 1, 3  
E) 1, 3, 5  
11. 
Hansı ə
lam
ə
tl
ə
r d
əyirmiağızlılara aiddir:
  
1 - 
yarımparazit və
 parazit h
ə
yat t
ərzi keçirirlə
r  
2 - qeyri - 
cinsi çoxalma tumurcuqlanma yolu ilə
 
baş verir
  
3 - qoxu kapsulu t
ə
k burun d
ə
liyi il
ə
 xaric
ə
 
açılır
  
4 - 
çə
n
ə
lil
ə
r qrupuna aiddir  
5 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
aparatı qə
ls
ə
m
ə
 kis
ə
l
ə
rind
ə
n ibr
ə
tdir  
A) 2, 4, 5 
B) 1, 3, 5 
C) 2 , 3  
D) 2, 3, 4  
E) 2, 4  
12. 
Göstə
ril
ə
n daxili sekresiya v
ə
zil
ərinin hansı onurğalılara aiddir:
  
1 - qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
z  
2 - endokrin v
ə
z  

 
74 
3 - timus v
ə
zi  
4 - m
ə
d
əaltı və
z  
5 - 
böyrəküstü və
z  
6 - hipofiz v
ə
zi  
7 - cinsi v
ə
z  
A) 1, 2, 3, 4, 7 
B) 1, 2, 3, 5, 6  
C) 1, 3, 5. 6, 7 
D) 2, 3, 4, 5  
E) 1, 2, 4, 6, 7  
13. Oturaq h
ə
yat t
ərzi keçirə

heyvanların ardıcıllığını tamamlayın:
  
hidroidl
ə
r, m
ə
rcan polipl
ə
ri, . . . .  
A) 
pleodorina koloniyası
 
B) ssifoidl
ə
r  
C) 
volvoks koloniyası
  
D) assidil
ə

E) sepiya  
14. 
Tunikalılar (Sürfəsixordalılar

yarımtipinə
 aid sinifl
ərin ardıcılığını göstə
rin:  
1 - 
Başıxordalılar sinfi –
 Cephalochordata  
2 - Assidil
ə
r sinfi 

 Ascidia  
3 - 
Çə
n
ə
sizl
ə
r - Agnatha  
4 - Salplar sinfi 

 Salpae  
5 - Appendikulyaril
ə
r sinfi 

 Appendiculariae  
A) 2, 4 
B) 1, 3, 5  
C) 2, 3  
D) 2, 3, 4  
E) 2, 4, 5 

 
75 
15. Tumurcuqlanma yolu il
ə
 
çoxalan heyvanların ardıcıllığını tamamlayın:
  
sorucu infuzorlar, hidra, sifonofor,  
A) assidi  
B) 
süd planarisi
  
C) 
lentşə
killi qurdlar  
D) volvoks  
E) latimeriya  
16. Minoqa v
ə
 miksinl
ə
r
ə
 
uyğunluqları göstə
rin:  
I - minoqalar  
II - miksinl
ə
r  
1 - parazitliy
ə
 
az uyğunlaşmışlar
  
2 - qoxu kapsulu udlaqla 
ə
laq
ə
l
ə
nmir  
3 - 
müvə
qq
ə
ti daxili parazitl
ə
r hesab olunurlar  
4 - 
ağız sorucu qıfa malikdir
  
5 - 
bel üzgə
ci yoxdur  
6 - 
gözlə
ri d
əri altında yerləşir
  
A) I - 1, 3, 5; II - 2, 3, 5 
B) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 6 
C) I - 3, 6; II - 3, 5  
D) I - 1. 2, 6; II - 2, 5, 6  
E) I - 1, 3, 4; II - 1, 3. 4  
17. 
Başıxordalılar

sürfəsixordalılar
, d
əyirmiağızlılara aid 
uy
ğunluqları seçin:
  

–başıxordalılar
  
II 
–sürfə
s
ixordalılar
  
III 

 d
əyirmiağızlılar
  


assidi  

–sakit okean minoqası
  


 
neştərçə
  

 
76 
A) I - 1; II - 2, III - 3 
B) I - 3; II - 2; III - 1  
C) I - 3, II - 1, III - 2 
D) I - 2; II - 3, III - 1  
E) I - 2; II - 1; III - 3  
18. 
Başıxordalılar və
 
tunikalılara aid uyğunluğu seçin:
  
I - 
başıxordalılar
  
II - 
tunikalılar
  
1 - b
ə
d
ən metamer quruluşa malikdir
  
2 - b
ə
d
ənin ön tə
r
ə
find
ə
 
ağızönü də
lik yerl
əşir
  
3 - b
ə
d
ə
nl
ə
ri xaricd
ən yapışqanlı örtüklə
 
örtülüdür
  
4 - 
ifrazat sistemi 90 cüt nefrididə
n ibar
ə
tdir  
5 - b
ə
d
ənin yuxarı tə
r
ə
find
ə
 
ağız sifonu

aşağı tə
r
ə
find
ə
 kloaka sifonu yerl
əşir
  
6 - qeyri - 
cinsi çoxalması tumurcuqlanma yolu ilə
 
baş verir
  
A) I - 1. 2, 6; II - 2, 5, 6 
B) I - 1, 3, 5; II - 2, 3, 5  
C) I - 3, 6; II - 3, 5  
D) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 6 
E) I - 1, 3, 4; II - 1, 3. 4  
##num= 9// level= 1// sumtest=25 // name= Balıqlar sinfi // 
 
1. Ras v
ə
 Lin
dberq hansı heyvanların son sistematikasını tərtib etmişdir:
  
A) 
molyuskların
 
B) 
sürünə
nl
ə
rin  
C) 
tunikalıların
  
D) 
başıxordalıların
  
E) 
balıqların
 
2. 
Qığırdaqlı balıqlarda dəri örtüyünün quruluşu :
  
A) epidermis v
ə
 plakoid pulcuqlu korium  

 
77 
B) epidermis v
ə
 plakoid pulcuqlu kutis  
C) epidermis v
ə
 malpigi  
D) epidermis v
ə
 plakoid pulcuqlu malpigi  
E) epidermis v
ə
 bazal t
ə
b
ə
q
ə
  
3. 
Durna balıqları hansı yarımsinfə
 daxildir:  
A) skatlar 
B) 
şüaüzgə
clil
ə

C) ikiciy
ə
rlikimil
ə
r  
D) birciy
ə
rlikimil
ə
r  
E) 
ikicürtə
n
ə
ff
üslülə
r  
4. Anamnil
ər qrupuna (rüşeym pə
rd
ə
si olmayanlar) 
onurğalıların hansı siniflə
ri 
aiddir:  
A) suda - 
quruda yaşayanlar və
 
sürünə
nl
ə

B) 
balıqlar sinifüstü
, suda - 
quruda yaşayanlar və
 
sürünə
nl
ə
r  
C) 
balıqlar sinifüstü və
 suda - 
quruda yaşayanlar
 
D) s
ürünə
nl
ə
r, 
quşlar və
 m
ə
m
ə
lil
ə
r  
E) 
balıqlar sinifüstü və
 
sürünə
nl
ə
r  
5. 
Balıqlar sinifüstlüyünə
 
aid variantı seçin:
  
1 - 
ömrü boyu qə
ls
ə
m
ə
l
ə
rl
ə
 t
ə
n
əffüs edir
  
2 - 
çə
n
ə
sizl
ə
r qrupuna daxildir  
3 - k
ə
ll
ə
 
onurğa ilə
 h
ə
r
ə
k
ə
tsiz birl
əşmişdir
  
4 - q
ə
ls
ə
m
ə
l
ə
r q
ə
ls
ə
m
ə
 kis
ə
l
ə
rind
ə
 yerl
əşir
  
5 - 
ürək qulaqcıq və
 m
ə
d
ə
cikd
ə
n ibar
ə
tdir  
6 - b
ə
d
ənin yanları ilə
 yan x
ətt oqanı uzanır
  
7 - qoxu kapsulu t
ə
k burun d
ə
liyi il
ə
 xaric
ə
 
açılır
  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 2, 3. 5, 6  
C) 1. 2, 3, 4  
D) 1, 3, 5, 6 

 
78 
E) 3, 5, 6, 7  
6. 
Qığırdaqlı
 
balıqlara aid ə
lam
ə
tl
əri seçin:
  
1 - 
başın önündə
 rostrum yerl
əşir
  
2 - m
ə
d
ə
 
ə
sil m
ə
d
ə
 v
ə
 kor kis
ə
d
ə
n ibr
ə
tdir  
3 - d
ə
ri epidermis v
ə
 koriumdan ibar
ə
tdir  
4 - 
dilin üzə
rind
ə
 
buynuz dişciklə
r yerl
əşir
  
5 - m
ə
d
ə
 kardial v
ə
 pilorik hiss
ə
l
ə
rd
ə
n ibar
ə
tdir  
A) 3, 4, 5 
B) 2. 3, 4  
C) 1, 5  
D) 3, 5  
E) 1, 3, 5 
7. 
Hansı heyvanlarda mə
d
ə
 kardial v
ə
 pilorik hiss
ə
l
ə
r
ə
 
bölünür:
  
1 - x
ərçə
ngkimil
ə
r  
2 - 
başayaqlılar
  
3 - 
qığırdaqlı balıqlar
  
4 - z
ə
lil
ə
r  
5 - 
azqılı hə
lq
ə
vi qurdlar  
A) 1, 3  
B) 2, 3  
C) 3, 4  
D) 1, 5  
E) 4, 5  
8. Akulalar d
ə
st
əüstlüyünə
 
aid variantı göstə
rin:  
1 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqları gövdənin ön hissəsinin yanlarına açılır
  
2 - 
üzgə
cl
ə
ri qeyri - 
praporsional inkişaf etmişdir
  
3 - 
üzgə
cl
ər praporsional inkişaf etmişdir
  
4 - 
dilin üzə
rind
ə
 
dişciklə
r var  

 
79 
5 - 
dişləri yaxşı inkişaf etmişdir
  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 3. 5 
C) 1, 2, 3  
D) 1, 5  
E) 2, 3, 5  
9. Skatlar d
ə
st
əüstlüyünün tə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ərini göstə
rin:  
1 - b
ə
d
ə
n dorzoventral istiqam
ə
td
ə
 
yastılaşmışdır
  
2 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqları və
 burun d
ə
likl
əri başın altında yer
l
əşir
  
3 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqları və
 burun d
ə
likl
ə
ri 
başın üstündə
 yerl
əşir
  
4 - 
yanlardan yastılaşmışdır
  
5 - spirakulum v
ə
 
gözlər başın üstündə
 yerl
əşir
  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 5  
C) 1. 2, 5 
D) 3, 4, 5  
E) 1, 3, 4  
10. 
Sümüklü balıqlara aid olan xüsusiyyə
tl
əri seçi
n:  
1 - d
əri sümük pulcuqlarla örtülüdür
  
2 - 
üzmə
 
qovuğu yoxdur
;  
3 - 
bağırsağın başlanğıcında kor çıxıntılat var
;  
4 - 
bağırsağın başlanğıcında xüsusi genişlə
nm
ə
 var;  
5 - 
onurğa sümükdə
n ibar
ə
t amfisel f
ə
q
ə
r
ə
l
ə
rd
ə

ə
m
ə
l
ə
 g
əlmişdir
;  
6 - d
əri iki qatlıdı
r; 
sümük pulcuq üç formada olur
;  
7 - 
üzmə
 
qovuğu vardır
;  
A) 2, 4, 6, 7 
B) 2, 3, 4, 5  
C) 1, 3, 4, 6  

 
80 
D) 1, 3, 5, 7 
E) 1, 3, 4, 6  
11. 
Sümüklü balıqların cinsi sisteminin quruluşuna aid olan xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
1 - toxumluq v
ə
 
yumurtalıq xüsusi kanalla
 sidik - cinsi 
ə
mziy
ə
 daxil olur  
2 - toxumluq v
ə
 
yumurtalıq sidik kanalı ilə
 xaric
ə
 
açılır
  
3 - 
dişilə
rd
ə
 
Müller kanalı yoxdur
  
4 - 
toxumluq böyrə
kl
ə
 
ə
laq
ə
lidir  
5 - 
toxumluq böyrə
kl
ə
 
ə
laq
ə
dar deyil  
A) 2, 4, 5 
B) 1, 3, 5  
C) 3, 4, 5  
D) 2, 5  
E) 1, 3, 5 
12. 
Hansı ə
lam
ə
tl
ər ikicürtə
n
əffüslü balıqlara aiddir:
  
1 - skeletin 
ə
sas hiss
əsi qığırdaqdan ibarə
tdir  
2 - xorda z
əif inkişaf etmişdir
  
3 - 
üst çə
n
ə
 v
ə
 
çə
n
əarası sümük yoxdur
  
4 - burun d
ə
likl
ə
ri il
ə
 t
ə
n
əffüs edir
  
5 - 
ağciyə
r t
ə
n
əffüsü mövcuddur
  
A) 1, 3, 5  
B) 1. 2, 3  
C) 2, 4, 5  
D) 1, 3  
E) 3. 4, 5  
13. N
ə
r
ə
kimil
ə
r d
ə
st
ə
sinin t
ə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ərini göstə


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə