##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikasıYüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

örtülmüşdür
  
A) 2, 4, 6; 
B) 2, 5, 6;  
C) 1, 3, 5;  
D) 1, 3, 4; 
E) 3, 4, 5  
20. 
Hörümçə
kkimil
ə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
əni baş
 - 
döş və
 
qarıncıqdan ibarə
tdir;  
2 - t
ə
n
əffüsü ağciyə
r v
ə
 traxeyalar vasit
ə
sil
ə
dir;  
3 - 
qarıncıq ətrafları zəif inkişaf etmişdir
;  
4 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
;  
5 - b
ə
d
ə
ni xitinl
əşmiş kutikula ilə
 
örtülmüşdür
;  
6 - sinir sistemi udlaq
ətrafı sinir hə
lq
ə
sind
ə
n v
ə
 
sinir sütunlarından ibarə
tdir  
A) 2, 3, 5 
B) 1, 3, 5;  
C) 2, 4, 6;  
D) 1, 4, 6;  
E) 1, 2, 5; 
21. 
Hörümçə
kl
ə
r
ə
 
aid variantı seçin:
  
1 - 
baş
 - 
döş hissə
nin ikinci 
ətrafı pedipalplardır
  
2 - m
ə
d
ə
 kardial v
ə
 pilorik hiss
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
3 - 
qarıncıq hissə
d
ə
 tor ziyill
ə
ri yerl
əşir
  
4 - 
gözləri mürə
kk
ə
 - 
fasetli gözlə
rdir  
5 - 
yarımmaye ilə
 
qidalanırlar
  
A) 1, 3, 5  

 
62 
B) 2, 3, 5  
C) 2, 4, 5  
D) 2, 4  
E) 1, 2, 3  
22. Traxeyat
ə
n
əffüslülə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
ən buğumları heteronomdur
;  
2 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
;  
3 - sinir sistemi udlaq
ətrafı sinir hə
lq
ə
sind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir;  
4 - b
ə
d
əni üç hissə
d
ə


 
baş

gövdə
 v
ə
 ayaqdan ibar
ə
tdir;  
5 - 
ə
ks
ə
riyy
ə
ti d
ə
nizl
ə
rd
ə
 v
ə
 
şirin suda yaşayır
;  
6 - b
ə
d
ə
ni xitinl
əşmiş kutikula ilə
 
örtülmüşdür
  
A) 2, 4, 6; 
B) 1, 3, 6; 
C) 1, 3, 5;  
D) 3, 5, 6;  
E) 2, 3, 5  
23. Xeliserlil
ərin nümayə
nd
ə
l
ərini seçin:
  
1 - siklop  
2 - g
ə
n
ə
  
3 - 
xaçlı hörümçə
k  
4 - bir
ə
  
5 - karakurt  
6 - niz
ə
quyruq  
A) 2, 4, 5, 1 
B) 3, 5, 6, 4  
C) 5, 6, 2, 3 
D) 6, 3, 4, 2  
E) 5, 2, 1, 4  

 
63 
24. 
Hörümçə
kkimil
ə
r
ə
 aid olan d
ə
st
ə
l
əri göstə
rin:  
1 - 
ə
qr
ə
bl
ə
r  
2 - 
bulaqçılar
  
3 - 
hörümçə
kl
ə
r  
4 - 
otbiçə
nl
ə
r  
5 - bir
ə
l
ə
r  
6 - g
ə
n
ə
l
ə
r  
A) 1, 4, 3, 2 
B) 4, 6, 1, 2  
C) 6, 1, 3, 5  
D) 3, 1, 4, 6 
E) 3, 5, 6, 1  
25. H
əşərata aid düzgün variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
əni üç hissə
d
ə
n - 
baş
, d
öş və
 
qarıncıqdan ibarə
tdir;  
2 - t
ə
n
əffüs prosesi ağciyə
r v
ə
 traxeyalar vasit
ə
sil
ə
dir;  
3 - 
böyümə
 
qabıqdəyişmə
kl
ə
 gedir;  
4 - qan - 
damar sistemi qapalıdır
;  
5 - b
ə
d
ə
ni xitinl
əşmiş kutikula ilə
 
örtülmüşdür
;  
6 - d
ə
ri - 
ə
z
ə
l
ə
 kis
əsi yaxşı inkişaf etmişdir
  
A) 3, 5, 6 
B) 2, 4, 6;  
C) 1, 4, 6;  
D) 2, 3, 5;  
E) 1, 3, 5; 
26. 
Hörümçə
kkimil
ə
rd
ə
 
ifrazat funksiyasını yerinə
 yetir
ən orqanları seçin:
  
1 - 
Malpigi boruları
, koksal v
ə
zl
ə
r  
2 - 
nefrosit hüceyrə
l
ə
r  
3 - yan kanallar  

 
64 
4 - 
quanosit hüceyrə
l
ə
r  
5 - ifrazat 
vakuolları
  
6 - protonefridil
ə
r  
A) 1, 2, 4;  
B) 1, 3, 5;  
C) 2, 4, 6;  
D) 3, 5, 6;  
E) 2, 4, 5  
27. Tarakankimil
ə
r
ə
 
aid variantı seçin:
  
1 - 
quyruğu haçalıdır
  
2 - 
endemik növdür
  
3 - 
ön qanadlar qanadüstlüyünə
 
çevrilmişdir
  
4 - 
baş hissə
 hipoqnatik tiplidir  
5 - 
cinsi dimorfizm mövcud deyil
  
6 - 
ağz gə
mirici tipd
ə
dir  
7 - 
baş hissə
d
ə
 statosist yerl
əşir
  
A) 1, 2, 3 
B) 3, 4, 6 
C) 3, 4, 5  
D) 5, 6, 7  
E) 1, 2, 7  
28. 
Qarınayaqlılara aid ardıcıllığı tamamlayın:
  
t
ə
n
ə
k ilbizi, 
çılpaq ilbiz

qanadayaqlı ilbiz
. . . . . . . . . . .  
A) 
şərq makoması
 
B) karinariya, 
şərq makoması
  
C) karinariya, 
şirinsu fincanı
 
D) 
şirinsu fincanı
  
E) anadonta, karinariya  

 
65 
29. 
Başayaqlılara məxsus heyvan növlərini seçin:
  
sepiya, kalmar, . . .  
A) d
ə
niz mirvarisi 
B) anadonta  
C) xiton  
D) osminoq, 
E) kolluq ilbizi  
30. 
Fasetli gözləri olan heyvanlara aid ardıcıllığı tamamlayın:
  
çay xərçə
ngi, yeng
ə
c, . . .  
A) anadonta 
B) meduza  
C) xiton  
D) mirvari ilbizi  
E) krevetka 
31. Q
ə
ls
ə
m
ə
l
ə
rl
ə
 t
ə
n
əffüs edən heyvanların ardıcıllığını tamamlayın:
  
çay xərçə
ngi, anadonta, sepiya, . . . .  
A) m
ə
ry
ə
m qurdu  
B) t
ə
n
ə
k ilbizi  
C) 
çılpaq ilbiz
  
D) kolluq ilbizi  
E) 
süd planarisi
  
32. 
Hansı heyvanlar böyüyə
rk
ən qabıq dəyişir:
  
çay xərçə
ngi, 
xaçlı hörümçə
k, 
ə
qr
ə
b. . . .  
A) kolluq ilbizi 
B) 
quşyeyən hörümçə

C) anadonta  
D) sepiya  
E) kalmar  

 
66 
33. 
Metamorfozla inkişaf edən heyvanlar olan ardıcıllığı tamamlayın:
  
qaraciy
ə
r sorucusu, 
öküz söliteri
, exinokokk, . . . .  
A) 
çay xərçə
ngi 
B) qara 
ə
qr
ə
b  
C) it g
ə
n
ə
si 
D) t
ə
n
ə
k ilbizi  
E) sepiya  
34. C
ə
miyy
ət halında yaşayan həşəratlar olan ardıcıllığı tamamlayın:
  
qarışqalar

arılar
, . . . .  
A) bir
ə
l
ə

B) 
parabüzə
nl
ə
r  
C) 
çə
yirtk
ə
l
ə
r  
D) termitl
ə

E) k
ə
p
ə
n
ə
kl
ə
r  
35. 
Buğumayaqlıların təsnifatının düzgün variantını göstə
rin:  
1 - xeliserlil
ə
r  
2 - 
hörümçə
kkimil
ə
r  
3 - q
ə
ls
ə
m
ə
t
ə
n
əffüslülə
r  
4 - traxeyat
ə
n
əffüslülə
r  
5 - trilobitl
ə
r  
6 - x
ərçə
ngkimil
ə
r  
A) 5, 3, 4, 2 
B) 6, 2, 3, 5  
C) 2, 1, 4, 6  
D) 4, 1, 5, 3  
E) 3, 5, 1, 4 
36. 
Buğumayaqlılar olan ardıcıllığı tamamlayın:
  
h
əşə
rat, x
ərçə
ng, 
hörümçə
k, . . .  

 
67 
A) trilobitl
ə
r;  
B) 
başayaqlılar
;  
C) b
ə
rab
ərdişlilə
r;  
D) 
qarınayaqlılar
;  
E) 
saplaqgözlülə
r;  
37. 
Düzgün uyğunluğu seçin:
  
I - osfradi  
II - ktenidi  
III - qloxidi  
IV - mantiya  
V - perikardi  
1 - 
ürə
k
ətrafı boşluq
  
2 - d
əri büküş
  
3 - kimy
əvi hiss orqanı
  
4 - t
ə
n
əffüs orqanı
  
5 - 
sürfə
  
A) I - 1; II - 2; III - 5; IV - 4; V - 3 
B) I - 3; II - 4; III - 5; IV - 2; V - 1 
C) I - 4; II - 4; III - 2; IV - 3; V - 5  
D) I - 5; II - 1; III - 3; IV - 4; V - 2  
E) I - 2; II - 3; III - 1; IV - 5; V - 4  
38. 
Düzgün uyğunluqları seçin:
  
I - karapaks  
II - sefalotoraks  
III - maksilla  
IV - antenna  
V - mandibula  
1 - 
üst çə
n
ə
  

 
68 
2 - 
bığcıq
  
3 - zireh  
4 - 
baş
 - 
döş
  
5 - 
alt çə
n
ə
  
A) I - 1, II - 5, III - 3, IV - 4, V - 2 
B) I - 3, II - 2, III - 5, IV - 1, V - 4  
C) I - 3, II - 4, III - 5, IV - 2, V - 1 
D) I - 4, II - 1, III - 2, IV - 5, V - 3  
E) I - 2, II - 3, III - 4, IV - 1, V - 5  
39. 
Düzgün uyğunluqları seçin:
  
I - karapaks  
II - xeliser  
III - uropod  
IV - sefalotoraks  
V - abdomen  
1 - 
şə
klid
əyişmiş bığcıqlar
  
2 - 
baş
 - 
döş h
iss
ə
  
3 - zireh  
4 - 
qarıncıq
  
5 - 
şə
klid
əyişmiş qarıncıq ətrafları
  
A) I - 3, II - 5, III - 1, IV - 2, V - 4 
B) I - 3, II - 4, III - 5, IV - 2, V - 1  
C) I - 5, II - 3, III - 1, IV - 2, V - 4  
D) I - 3, II - 1, III - 5, IV - 2, V - 4 
E) I - 4, II - 1, III - 5, IV - 2, V - 3  
40. 
Düzqanadlılar

ikiqanadlılar
, s
ərtqanadlılar
, p
ə
rd
əqanadlılara aid uyğunluqları 
seçin:
  
I - 
düzqanadlılar
  
II - 
ikiqanadlılar
  

 
69 
III - s
ərtqanadlılar
  
IV - p
ə
rd
əqanadlılar
  
1 - 
göyün
  
2 - 
parabüzə
n  
3 - sis
ə
k  
4 - 
qarışqa
  
A) I - 1, II - 4, III - 2, IV - 3 
B) I - 3, II - 2, III - 1, IV - 4  
C) I - 2, II - 1, III - 3, IV - 4  
D) I - 4, II - 3, III - 1, IV - 2  
E) I - 3, II - 1, III - 2, IV - 4 
41. 
Ə
qr
ə
b
ə
 
xas düzgün uyğunluqları seçin:  
I - pedipalp  
II - xeliser  
III - metasom  
IV - telson  
V - mezosom  
1 - qar
ıncığın çıxıntısı
  
2 - 
ön qarıncıq  
3 - 
çə
n
ə
ayaqlar
ı  
4 - dal qar
ıncıq  
5 - 
şə
klid
əyişmiş bığcıqlar
  
A) I - 3, II - 5, III - 4, IV - 1, V - 2  
B) I - 1, II - 5, III - 4, IV - 3, V - 2  
C) I - 2, II - 5, III - 4, IV - 1, V - 3  
D) I - 5, II - 1, III - 3, IV - 4, V - 2  
E) I - 4, II - 2, III - 3, IV - 5, V - 1  

 
70 
##num= 8// level= 1// sumtest=18 // name= Kəlləsizlər, Sürfəsixordalılar və 
Dəyirmiağızlılar sinfi // 
 
1. 
Xordalıların y/tipləri hansılardır :
  
A) k
ə
ll
ə
sizl
ə
r, 
tunikalılar
, qu
şlar
 
B) k
ə
ll
ə
sizl
ə
r, 
tunikalılar

onurğalılar
 
C) k
ə
ll
ə
sizl
ə
r, 
quşlar
, m
ə
m
ə
lil
ə
r  
D) k
ə
ll
ə
sizl
ə
r, 
tunikalılar

sürünə
nl
ə
r  
E) 
tunikalılar

quşlar
, m
ə
m
ə
lil
ə
r  
2. 
Göstə
ril
ə
n sinifl
ərin hansı tunikalılar y/ tipinə
 daxildir:  
A) salplar, 
çə
n
ə
sizl
ə
r, k
ə
ll
ə
sizl
ə

B) assidil
ə
r, 
sürfəsixordalılar
, appendikulyarlar  
C) assidil
ə
r, salplar, appendikulyarlar 
D) assidil
ə
r, k
ə
ll
ə
sizl
ə
r, d
əyirmiağızlılar
  
E) assidil
ə
r, d
əyirmiağızlılar
  
3. 
Embrional inkişafa görə
 
Kovalevski hansı heyvanları xordalılara daxil etmişdir:
  
A) kalmar v
ə
 
sepiyanı
 
B) 
balıqları
  
C) 
bağırsaqboşluqluları
  
D) 
neştərçə
 v
ə
 assidini 
E) 
timsahları
  
4. 
Onurğalıların qrupları:
  
A) 
su onurğalıları və
 m
ə
m
ə
lil
ə

B) 
ilk onurğalılar
, m
ə
m
ə
lil
ə
r  
C) ibtidai v
ə
 
ali onurğalılar
  
D) su v
ə
 
quru onurğalıları
  
E) 
çə
n
ə
sizl
ə
r, 
çə
n
ə
lil
ə

5. 
Xordalılar tipinə
 aid 
ə
lam
ə
tl
əri seçin:
  
1 - 
ilkin inkişaf dövründə
 oturaq h
ə
yat t
ərzi keçirir
  
2 - 
ə
ks
ər onurğalılarda xordanın yerində
 
onurğa sütunu inkişaf edir
  

 
71 
3 - 
inkişafları metamorfozladır
  
4 - 
sinir borusunun ön şöbəsi baş beyni
, dal hiss
əsi onurğa beyni ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirir  
5 - 
ilkin inkişaf dövründə
 b
ə
d
ən yapışqanlı örtüklə
 
örtülür
  
6 - h
əzm borusu xordanın alt tə
r
ə
find
ə
 yerl
əşir
  
A) 2. 4, 6  
B) 1, 2, 3  
C) 2. 4, 5  
D) 3. 4, 5  
E) 1, 6  
6. K
ə
ll
ə
sizl
ə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - 
sırf dəniz heyvanlarıdır
  
2 - h
əzm borusu xordanın üstündə
 yerl
əşir
  
3 - b
ə
d
əni metamer quruluşludur
  
4 - d
ə
ri ektoderma v
ə
 entodermadan ibar
ə
tdir  
5 - 
xorda uzanaraq sinir borusundan önə
 
çıxmışdır
  
A) 1, 2, 3 
B) 1, 3, 5 
C) 2, 4  
D) 1, 2, 4  
E) 2, 4, 5  
7. 
Hansı ə
lam
ə
tl
ər neştərçə
y
ə
 aiddir:  
1 - 
baş hissə
 b
ə
d
ə
nd
ən seçilmir

cüt ə
traflardan m
ə
hrumdur  
2 - b
ə
d
əni yanlardan basıqdır

cüt xitin qıllı ətrafları vardır
  
3 - b
ə
d
ənin ön tə
r
ə
find
ə
 qollarla il
ə
 
ə
hat
ə
 
olunmuş ağızönü də
lik yerl
əşir
  
4 - b
ə
d
ənin ön tə
r
ə
find
ə
 lamis
ə
 
çıxıntıları ilə
 
ə
hat
ə
 
olunmuş iri ağızönü də
liyi yerl
əşir
  
5 - b
ə
d
ənin ön tə
r
ə
find


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə